ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МУ - ПЛОВДИВ"

Физика. Биофизика

 
, II 2130, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

Сист. No: 5876

 
II 10351 

Врански, В. и др.

   Физика с основи на биофизиката / В. Врански, Р. Петрова . - София : Земиздат, 1973 . - 424 с.

   

Сист. No: 7596

 
II 4316 

Димов, Г. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология / Г. Димов, Н. Карабашев . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 359 с.

   

Сист. No: 8038

 
II 9657, II 9657-Физика 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 419 с.

   

Сист. No: 7595

 
II 7559 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 3 попр. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 412 с.

   

Сист. No: 8689

 
34527

Кичева, Йорданка и др.

   Ръководство по медицинска физика и биофизика : Ч. 1- / Йорданка Кичева, Пламен Загорчев . - София : ГРПИ при МОН, 2002-

   

   Ч. 1 . - 2002 . - 52 с.

   

   ISBN 954-90329-5-7 (ч. 1)

Сист. No: 2312

 
17352 

Лабораторни упражнения по опитна физика  : Ръководство за студенти по медицина, стоматология и фармация / П. Атмаджов, Д. Генков, В. Дядов, Д. Димитров, Н. Карабашев и др . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 168 с.

   

Сист. No: 8798

 
, II 7673, II 7673-Физика 

Медицинска физика  / Христина Иванова, Кирил Казанджиев, Мария Стефанова ; Ред. Виктор К. Врански . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 375 с.

   

Сист. No: 47

 
II 14081, II 14081-Физика 

Милиева, Емилия

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - 2 изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 199 с.

   

   ISBN 954-9549-24-9 

Сист. No: 9364

 
II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

Сист. No: 7805

 
II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

Сист. No: 7805

 
II 13866 

Работна тетрадка по медицинска физика  / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, В. Кацаров, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, Н. Присадова, Ил. Стефанова, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 75 с.

   

Сист. No: 7806

 
35555, 35555-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9549-27-0 

Сист. No: 5961

Химия. Биохимия

 
Д 133

Ангелов, Ангел Марчев

   Влияние in vivo на тироксина и тимидазола върху тъканни ензими : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ангел Марчев Ангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 218 с.

   

Сист. No: 2804

 
Д 228

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 168 с.

   

Сист. No: 864

 
, 34214 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 30 с.

   

Сист. No: 1340

 
Д 6

Атанасов, Николай Асенов

   По въпроса за метаболитното значение на тъканните лактатдехидрогеназни изозими у опитни животни : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Асенов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 137 с.

   

Сист. No: 2797

 
22453 

Бакалов, Д. и др.

   Ръководство за практически упражнения по химия : За студенти по медицина и стоматология / Д. Бакалов, Б. Чемишев, М. Китова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 212 с.

   

Сист. No: 2049

 
26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 3 . - 1982 . - 311-459 с.

   

Сист. No: 7622

 
26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 1 . - 1981 . - 131 с.

   

Сист. No: 7685

 
26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 2 . - 1982 . - 132-310 с.

   

Сист. No: 7686

 
, 33342, 33342-Химия. Биохимия 

Биохимия  : За медици и стоматолози / Ангел Ангелов, Кирана Данчева, Александра Кръшкова, Любен Сираков ; Ред. Емануил Гачев, Тодор Николов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1995 . - 731 с.

   

   ISBN 954-07-0445-6 

Сист. No: 3486

 
II 14257 

Димитров, А. (хим.) и др.

   Протоколна тетрадка за упражнения по учебната дисциплина обща и неорганична химия / А. (хим.) Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 105 с.

   

Сист. No: 10442

 
, 24692 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 255 с.

   

Сист. No: 86

 
35095, 35095-Химия.Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия : За студенти по медицина / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1986 . - 255 с.

   

Сист. No: 7836

 
27019 

Киряков, Христо Георгиев

   Върху алкалоидите на рода фумария (химични, биогенетични и хемотаксономични проучвания) : Автореферат / Христо Георгиев Киряков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 34 с.

   

Сист. No: 7633

 
Д 149

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 188 с.

   

Сист. No: 2819

 
35639 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Автореферат / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 40 с.

   

Сист. No: 9495

 
II 14173 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 158 с.

   

   ISBN 954-9806-83-0 

Сист. No: 9914

 
34938, 34938-Химия.Биохимия 

Луканов, Людмил Каменов

   Биоорганична химия : За студенти по медицина и стоматология / Людмил Каменов Луканов . - Пловдив : Без св. за изд., 2001 . - 333 с.

   

   ISBN 954-99520-51-Х 

Сист. No: 7253

 
6718 

Митев, Ив. П.

   Биохимия / Ив. П. Митев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 484с.

   

Сист. No: 7508

 
Д 46

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 136 с.

   

Сист. No: 2911

 
35604 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Автореферат / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 26 с.

   

Сист. No: 9448

 
II 14168 

Помагало по аналитична химия  /  Състав. Христина Малакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 192 с.

   

Сист. No: 9882

 
II 14074 

Попова, Татяна Трифонова

   Тетрадка за упражнения по органична химия : Чуждестранни студенти - подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-423-398-3 

Сист. No: 9305

 
35517 

Попова, Татяна Трифонова

   Органична химия : Учебник за чуждестранни студенти подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-423-397-6 

Сист. No: 9306

 
II 14207 

Протоколна тетрадка за упражненията по учебната дисциплина обща и неорганична химия  /  Състав. А. (хим.) Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 93 с.

   

Сист. No: 10126

 
II 9609 

Ръководство за практически упражнения по биохимия  : За студенти по медицина / Кирана Данчева, Кирил Колчаков, Ангел Ангелов, Александра Кръшкова, Теменужка Пенчева и др ; Ред. Добрина Калицин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 201 с.

   

Сист. No: 8688

 
, 30447, 30447-Химия. Биохимия 

Ръководство за практически упражнения по химия  : За студенти по медицина и стоматология / Александър Алексиев, Лилия Дамянова, Боян Чемишев, Мона Станчева-Стоянова, Елена Балтова ; Ред. Др. Цонев . - 3 прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 270 с.

   

Сист. No: 5849

 
II 14090 

Тетрадка за лабораторни упражнения по аналитична химия  : Количествен анализ : За специалност фармация /  Състав. Николай Боянов Босев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 95 с.

   

Сист. No: 3302

 
II 14091 

Тетрадка за лабораторни упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева, Мария Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 131 с.

   

Сист. No: 3715

 
II 14008 

Тетрадка за упражнения по органична химия  /  Състав. С. Статкова-Абегхе ; Ред. Людмил Луканов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 76 с.

   

Сист. No: 8802

 
II 14007 

Тетрадка за упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 92 с.

   

Сист. No: 8801

 
, II 11667, II 11667-Химия. Биохимия, II 11667-Химия.Биохимия 

Химия  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Хр. Киряков, Вл. Лесичков ; Ред. Драгомир Цонев . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 462 с.

   

Сист. No: 5944

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

 
II 13915 

Biology tutorials  : For first year medical students / V. Ishev, V. Sarafian, Chr. Radeva, M. Vassilivska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 79 p.

   

Сист. No: 8160

 
II 13914 

Sarafian, Victoria et al.

   Practical courses and tests in parasitology : For first year students / Victoria Sarafian, Christina Radeva, Magdalena Vassilevska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 66 p.

   

Сист. No: 8159

 
32534, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, С. Живков, А. Цветкова и др ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 344 с.

   

Сист. No: 457

 
, 27807, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, Е. Бошнакова, С. Живков, А. Цветкова ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 336 с.

   

Сист. No: 5768

 
35121, 35121-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др . - София : РЕКО, 2005 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

Сист. No: 7876

 
35921 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др ; Ред. Илия Ватев . - 3 изд. . - София : РЕКО, 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

Сист. No: 10123

 
35966 

Биология  : За фармацевти / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8326-01-8 

Сист. No: 10198

 
, 32717, 32717-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Учебник по биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : Паисий Хилендарски, 1993 . - 227 с.

   

   ISBN 954-423-030-0 

Сист. No: 195

 
, 32718, 32718-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : УИ "Паисий Хилендарски", 1993 . - 94 с.

   

Сист. No: 196

 
, 33013, 33013-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 319 с.

   

Сист. No: 514

 
, 34167 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив, 1996 . - 93 с.

   

Сист. No: 1262

 
35307 

Василевска-Декова, Магдалена Димитрова

   Електрофоретични проучвания върху белтъчния състав на лептоспирите и отношението му към тяхната систематика : Автореферат / Магдалена Димитрова Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 37 с.

   

Сист. No: 8683

 
, 34526, 34526-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Паразитология / Магдалена Василевска-Декова, Виктория Сарафян, Илия Ватев . - 2 доп. и прераб. изд. . - Пловдив : ЕТ"Деков-Иван Деков", 2002 . - 127 с.

   

   ISBN 954-91009-2-8 

Сист. No: 2311

 
34761 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Сборник с примерни въпроси и задачи за тестово изпитване по биология във висшите медицински учебни заведения / Магдалена Василевска-Декова, Христина Радева-Куямова . - Пловдив, 1996 . - 104 с.

   

Сист. No: 6619

 
, 34004, 34004-Генетика 

Вълкова, Г.

   Медицинска генетика / Г. Вълкова . - Пловдив : ИК ВАП, 1999 . - 118 с.

   

   ISBN 954-9806-06-5 

Сист. No: 889

 
, 33823, 33823-Генетика 

Вълкова, Г. и др.

   Медицинска генетика : Учебна тетрадка / Г. Вълкова, Ц. Кръстев, В. Стоянова . - Пловдив : ИК ВАП, 1998 . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-07-3 

Сист. No: 5155

 
Д 208

Генев, Евгений

   Проучвания върху някои нови оцветителни методи в цитогенетиката. Приложението им при бройни и структурни аномалии на човешкия кариотип : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Евгений Генев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 159 с.

   

Сист. No: 2883

 
, 34976, 34976-Биология 

Ишев, Василий

   Записки по биология / Василий Ишев . - Пловдив, 1993 . - 240 с.

   

Сист. No: 2057

 
Д 246

Ишев, Василий

   Имунобиология на сперматозоидите (експериментални и клинични аспекти) : Дисертация / Василий Ишев, 2000 . - 125 с.

   

Сист. No: 2410

 
35758 

Ишев, Василий

   Медицинска биология / Василий Ишев . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 324 с.

   

Сист. No: 9738

 
II 9176 

Ламбрев, Живко

   Обща биология / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1973 . - 382 с.

   

Сист. No: 533

 
II 5489 

Ламбрев, Живко

   Генетика / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 392 с.

   

Сист. No: 7463

 
, 34436, 34436-Биология 

Медицинска биология  / Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова, Виктория Сарафян . - Пловдив : ET "Деков-Иван Деков", 2002 . - 431с.

   

   ISBN 954-91009-1-Х 

Сист. No: 2107

 
35143, 35143-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 420 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

Сист. No: 7921

 
, II 11933, II 11933-Генетика 

Основи на медицинската генетика  / М. Цонева, В. Георгиева, Г. Вълкова, Л. Василева ; Ред. М. Цонева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 154 с.

   

Сист. No: 5909

 
II 13910 

Практически упражнения и въпроси за тестове по медицинска биология  : За студенти по стоматология / В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска, В. Низамов, М. Драганова-Филипова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 122 с.

   

Сист. No: 8154

 
II 13911 

Практически упражнения по биология  : За студенти І курс медицина / В. Ишев, В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 65 с.

   

Сист. No: 8155

 
II 13909 

Практически упражнения по паразитология  : За студенти І курс медицина и стоматология / Хр. Радева, М. Василевска, В. Сарафян, В. Низамов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 94 с.

   

Сист. No: 8153

 
II 13912 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП", 1998 . - 61 с.

   

Сист. No: 8156

 
II 13913 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 61 с.

   

Сист. No: 8157

 
, 4466, 4466-Биология 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 134 с.

   

Сист. No: 5850

 
II 14101 

Сарафян, Виктория

   Кратък лекционен курс по биология : Мултимедиен курс за студенти по фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 163 с.

   

   ISBN 954-9806-72-4 

Сист. No: 9427

 
35780 

Сарафян-Озанян, Виктория

   Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини - имунобиологични аспекти : Автореферат / Виктория Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 73 с.

   

Сист. No: 9801

 
Д 156

Цветкова, Анка Димитрова

   Върху култивирането и биологията на Trichomonas Vaginalis : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Димитрова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 238 с.

   

Сист. No: 2826

 
II 7458 

Янков, Н.

   Паразитология / Н. Янков, 1970 . - 119 с.

   

Сист. No: 7468

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

 
II 14043, II 14043-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2006 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-40-9 

Сист. No: 8966

 
, 34276 

Атанасова, Пепа Косева

   Хистогенеза и диференциация на подкожните адипозни клетки в ранната ембриогенеза на човека in situ : Автореферат / Пепа Косева Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

Сист. No: 1601

 
Д 326 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологична характеристика на болните от Diabetes mellitus тип 2 : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор" / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 227 с.

   

Сист. No: 10302

 
, 33814, 33814-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп : За студенти по медицина и стоматология / Г. Балтаджиев, Т. Матев, Я. Буков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 352 с.

   

Сист. No: 5094

 
, 33813, 33813-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците / Г. Балтаджиев, Т. Матев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 299 с.

   

Сист. No: 5095

 
, 33815 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство по топографска анатомия на глава / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 251 с.

   

Сист. No: 5096

 
, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 2 . - 1999 . - 514 с.

   

Сист. No: 1115

 
, II 13571 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-23-9 

Сист. No: 2233

 
, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 1 . - 1998 . - 167 с.

   

Сист. No: 4876

 
, 32607, 32607-Анатомия 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека : За студенти по медицина и стоматология / Ив. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 98 с.

   

   ISBN 954-420-110-6 

Сист. No: 144

 
, II 11670, II 11670-Анатомия 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека / Ив. Георгиев . - София : Медицина и Физкултура, 1987 . - 87 с.

   

Сист. No: 5893

 
II 5515 

Георгиев, Иван

   Реактивна ексфолиация на клетки / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 192 с.

   

Сист. No: 545

 
, II 10092, II 10092-Анатомия 

Георгиев, Иван

   Ембриология на човека : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 163 с.

   

Сист. No: 5841

 
Д 84

Георгиев, Иван

   Експериментални приноси върху реактивността на кръвната тъкан : Дисертация за добиване учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 108 с.

   

Сист. No: 5981

 
Д 127

Димова -Чапкънова, Пенка

   Морфологично и хистохимично проучване на рехавата съединителна тъкан след въздействие с някои биологично активни вещества : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Пенка Димова-Чапкънова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 132 с.

   

Сист. No: 5814

 
II 4365 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   

   Т. 1 . - 734 с.

   

Сист. No: 7466

 
II 4365 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   

   Т. 2 . - 696 с.

   

Сист. No: 7467

 
Д 95

Калева, Анна Спасова

   Проучвания на пръстовите папиларни изображения на ръцете на български граждани от различен етнически и народностен произход : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анна Спасова Калева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 242 с.

   

Сист. No: 5827

 
Д 227

Коева, Ивета Антонова

   Невротрофични фактори в лайдиговите клетки на човешкия тестис : Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "Доктор" / Ивета Антонова Коева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 168 с.

   

Сист. No: 863

 
Д 104

Матеева, Ганка Димитрова

   Криобиологични проучвания върху бъбрек с експериментални трансплантати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ганка Димитрова Матеева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 209 с.

   

Сист. No: 32

 
35233 

Микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  : Практическо ръководство / Пепа Атанасова, Ивета Коева, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

Сист. No: 8305

 
, II 12308, II 12308-Анатомия 

Обща хистология и ембриология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев Иванов, Стойчо Рангелов Донев, Здравко Нанов Нанов, Пенка Димова Димова и др ; Ред. Петко Петков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 215 с.

   

Сист. No: 5991

 
, 23067, 23067-Анатомия 

Павлов, С. и др.

   Указания за дисекции върху труп / С. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 233 с.

   

Сист. No: 5856

 
35098 

Павлов, С. и др.

   Указание за дисекции върху труп / С. Павлов, Г. Карапетров, М. Цировски . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 253 с.

   

Сист. No: 7843

 
35100 

Павлов, Сп.

   Указания за дисекции върху глава, шия и туловище / Сп. Павлов . - 233 с.

   

Сист. No: 7845

 
22640 

Павлов, Сп. и др.

   Указания за дисекции върху крайници / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски, 1977 . - 135 с.

   

Сист. No: 7630

 
35099 

Павлов, Сп. и др.

   Указание за дисекции върху съединенията на костите / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 63 с.

   

Сист. No: 7844

 
, II 6396 

Петков, П. и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / П. Петков, Ив. Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 224 с.

   

Сист. No: 1766

 
, II 6396, II 6396-Анатомия 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 223 с.

   

Сист. No: 5938

 
Д 116

Попова, Лилия Кръстева

   Изучаване пролиферативните възможности на тъканите на бъбрека след дезагрегация в култури in Vivo : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Лилия Кръстева Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 198 с.

   

Сист. No: 5813

 
35024 

Практическо ръководство по микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  / П. Атанасова, И. Коева, Е. (анат.) Петрова, Н. Ненкова, В. Тричкова . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

Сист. No: 7532

 
35688, 35688-Анатомия 

Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп  : За студенти по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, С. Сивков, Т. Матев, Я. Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-70-0 

Сист. No: 9561

 
II 9709 

Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология  / Ив. Георгиев, П. Димова, Г. Матеева, Ив. Недялков, Л. Попова, Хр. Чолаков ; Ред. Ив. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 172 с.

   

Сист. No: 9654

 
II 13821, II13821-Анатомия и хистология 

Сивков, Стефан и др.

   Невроанатомия : Практическо ръководство / Стефан Сивков, Стоян Новаков, Мариела Даскалова ; Ред. Г. Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 209 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

Сист. No: 7433

 
34857 

Спасова, Ирина Миланова

   Морфологични изследвания върху някои капсулирани рецептори и свързаните с тях сензорни неврони в ganglion trigeminale в норма, развитие и експеримент : Автореферат / Ирина Миланова Спасова . - София : МА - София, 1978 . - 38 с.

   

Сист. No: 7058

 
35745, 35745-Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Елена Даскалова, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица (анат.) Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 114 с.

   

   ISBN 954-9806-73-1 

Сист. No: 9720

 
35858, 35858-Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Вътрешни органи. Топографска анатомия на труп / Атанас Балтаджиев, Антоанета Фъсова, Валерия Тананска, Георги Балтаджиев, Елена Даскалова, Елисавета Петрова-Суванджиева, Иван Христов, Ивета Коева, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Пепа Атанасова, Росица (анат.) Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Ивета Коева, Пепа Атанасова и др . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9806-79-3 

Сист. No: 9981

 
35689, 35689-Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Нервна система и сетивни органи / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица (анат.) Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 115 с.

   

   ISBN 954-9806-67-0 

Сист. No: 9562

 
35342 

Тестове по цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - 80 с.

   

Сист. No: 8779

 
35025 

Тетрадка по хистология и ембриология I  / П. Димова, Л. Попова, В. Бербенкова, Е. (анат.) Петрова, П. Атанасова, И. Коева, Н. Пенкова, В. Тричкова, С. Хаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 95 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 

Сист. No: 7533

 
Д 160

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 318 с.

   

Сист. No: 2894

 
30638 

Цировски, Михаил Цолов

   Медико-антропологично изследване на деца от периодите кърмачество и ранно детство : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив, 1987 . - 57 с.

   

Сист. No: 7616

 
35613 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 35 с.

   

Сист. No: 9457

 
, II 13641, II 13641-Анатомия 

Цитология, обща хистология и ембриология  / Регина Гълъбова-Жабленска, Стойчо Донев, Пенка Димова, Иван Георгиев, Здравко Нанов ; Ред. Петко Петков . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 180 с.

   

   ISBN 954-621-149-4 

Сист. No: 2642

 
35076 

Цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 102 с.

   

   ISBN 954-9806-59-6 

Сист. No: 7771

 
Д 154

Чифчийски, Стефан Денков

   Ултраструктурна и цитохимична характеристика на кръвните и съедителнотъканните клетки в перитонеалната кухина на бели плъхове при експериминтално възпаление : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Денков Чифчийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 279 с.

   

Сист. No: 2809

 
Д 167

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканна реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 164 с.

   

Сист. No: 2856

 
12187 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканната реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Автореферат / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 35 с.

   

Сист. No: 7536

Физиология

 
29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

Сист. No: 5026

 
28478 

Бозаджиева, Ема Константинова и др.

   Хормони и минерален обмен / Ема Константинова Бозаджиева, Георги Антонов Папазов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 280 с.

   

Сист. No: 7635

 
II 4314 

Бошев, Н. и др.

   Физиология на човека / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 508 с.

   

Сист. No: 7461

 
17368 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Н. Бошев, Б. Полнарев, Х. Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 432 с.

   

Сист. No: 7553

 
3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   

Сист. No: 7578

 
35309 

Бошев, Никола и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Никола Бошев, Борис Полнарев, Христо Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 535 с.

   

Сист. No: 8686

 
Д 93

Гайдаджиев, Христо Атанасов

   Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Атанасов Гайдаджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 156 с.

   

Сист. No: 5833

 
Д 260 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 124 с.

   

Сист. No: 6886

 
35930 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Автореферат / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 48 с.

   

Сист. No: 10151

 
35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

Сист. No: 7688

 
35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

Сист. No: 7688

 
35641 

Кръстев, Атанас Димитров

   Влияние на късоверижните и октановата мастни киселини върху съдовия тонус : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 51 с.

   

Сист. No: 9497

 
35730, 35730-Физиология 

Показатели за оценка на физическото и биологическо развитие на момчета и момичета от 14 до 18 годишна възраст в Югоизточна България 2003-2004 г.  / Славчо Савов, Желязко Христов, Тодор Стоев, Димка Христова, Донка Димитрова, Невена Иванова, Атанас Балтаджиев и др ; Ред. Славчо Савов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 143 с.

   

   ISBN 954-8340-73-1 

Сист. No: 9643

 
Д 132

Попов, Иван Добрев

   Някои методологични и методични проблеми на физиологията на труда : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Добрев Попов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 208 с.

   

Сист. No: 2830

 
35759 

Ръководсво за практически упражнения по физиология на човека

   Ръководство за практически упражнения по физиология на човека / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Б. Трифонов, Д. Сарафов, Х. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 174 с.

   

   ISBN 954-9549-06-2 

Сист. No: 9739

 
, II 11967, II 11967-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Христо Атанасов Гайдаджиев, Мария Иванова Георгиева, Любка Николова Йорданова, Васил Димитров Костов, Ангел Петров Логофетов и др ; Ред. Б. Пирьова . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 238 с.

   

Сист. No: 5939

 
35131 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Б. Пирьова, М. Георгиева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов, А. Логофетов и др . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 239 с.

   

Сист. No: 7900

 
II 7557 

Ръководство за практически упражнения по физиология  / А. Бонева, Ц. Братанова, Л. Гериловски, Г. Пенов и др . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 187 с.

   

Сист. No: 8039

 
35169 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 132 с.

   

Сист. No: 8014

 
35170, 35170-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 196 с.

   

Сист. No: 8015

 
35319 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по дентална медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 198 с.

   

   ISBN 954-91360-9-4 

Сист. No: 8719

 
35320, 35320-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 204 с.

   

   ISBN 954-91360-7-8 

Сист. No: 8720

 
35539 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 1998 . - 169 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

Сист. No: 9351

 
35834 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / Н. Бояджиев, К. Георгиева, И. Дамянов, З. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Без св. за изд., 2004 . - 169 с.

   

Сист. No: 9909

 
35911 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 2004 . - 167 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

Сист. No: 10108

 
35263 

Сборник въпроси по физиология  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-91360-8-6 

Сист. No: 8426

 
35960 

Тарълов, Здравко

   Спортномедицински проблеми в ориентирането / Здравко Тарълов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 93 с.

   

   ISBN 954-9549-02-Х 

Сист. No: 10188

 
35655 

Трифонов, Борислав Борисов

   Ентероцитогенини - получаване, биологично действие и приложение : Автореферат / Борислав Борисов Трифонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 85 с.

   

Сист. No: 9514

 
, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

Сист. No: 5928

 
II 2127, II 2127-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Начев, А. Пенчев, А. Николова, Д. Страшимиров, Б. Пирьова ; Ред. Н. Начев . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 495 с.

   

Сист. No: 7831

 
II 9710 

Физиология на човека  / Никола Бошев, Борис Полнарев, Анна Николова, Иван Попов . - 2 изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1974 . - 683 с.

   

Сист. No: 8804

 
35662 

Христов, Христо Атанасов

   Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност : Автореферат / Христо Атанасов Христов . - Пловдив, 1986 . - 40 с.

   

Сист. No: 9521

Микробиология

 
, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 1 . - 76 p.

   

Сист. No: 1128

 
, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 2 . - 76 p.

   

Сист. No: 1129

 
Д 12

Вълкова, Гроздана Тодорова

   Влияние на гиберелините върху растежа и продукцията на някои патогенни фактори на Staphylococcus Aureus, Corynebacterium Diphtheriae и Mycobacterium Tuberculosis : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Гроздана Тодорова Вълкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 108 с.

   

Сист. No: 4403

 
Д 15

Георгиев, Георги Апостолов

   Фаготипаж и лизогения при патогенните стафилококи : Експериментална разработка на един метод и опит за приложението му в епидемиологичната практика : Дисертационен труд за придобиване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Апостолов Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 134 с.

   

Сист. No: 5923

 
35424, 35424-Микробиология 

Клинична вирусология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и биология / Емил Александров, Дора Александрова, Радка Аргирова, Нина Гачева, Радка Комитова и др ; Ред. С. Дундаров, Д. Дундарова и др . - София : Медицина и физкултура, 2006 . - 336 с.

   

   ISBN 954-420-253-8 

Сист. No: 8952

 
Д 34

Мандулов, Венцеслав Несторов

   Етиологични проучвания върху някои абактериални пневмонии : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Венцеслав Несторов Мандулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 114 с.

   

Сист. No: 2790

 
35829, 35829-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-82-3 

Сист. No: 9902

 
II 11737 

Микробиология  : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Димитър Илиев Димитров, Юрий Венедиктович Тягуненко, Спартак Тодоров Хаджиев, Стойко Петров Златев и др ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 370 с.

   

Сист. No: 7993

 
, II 7313, II 7313-Микробиология 

Митов, Герго Иванов

   Микробиология : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Гарабед Капрелян Капрелян, Юрий Венедиктович Тягуненко, Димитър Илиев Димитров, Стойко Петров Златев и др ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 415 с.

   

Сист. No: 91

 
, 33121-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Пенка Георгиева Сотирова, Росица Стойчева Маринова, Николай Петров Цанев, Ирина Атанасова Хайдушка, Василка Енчева Батинова и др ; Ред. Г. Капрелян, Ю. Дочева . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-157-2 

Сист. No: 2945

 
, II 12942, II 12942-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Иванов Митов, Люба Стоянова Костова, Василка Енчева Батинова, Анелия Атанасова Червенкова, Ирина Атанасова Хайдушка и др ; Ред. Г. Митов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 191 с.

   

Сист. No: 5977

 
33572

Хайдушка, Ирина

   Мониториране и анализ на антибактериалната резистентост / Ирина Хайдушка . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 18 с.

   

Сист. No: 4268

 
II 2427

Янев, Елисей

   Медицинска микробиология / Елисей Янев . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 380 с.

   

Сист. No: 2711

Хигиена. Екомедицина

 
35922, 35922-Хигиена 

Gatseva, P. et al.

   Hygiene and ecology : Lecture guide for medical students / P. Gatseva, A. (hyg.) Alexandrova . - Plovdiv, 2009 . - 140 p.

   

Сист. No: 10124

 
36014 

Hristov, Jeliazko Ivanov

   The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria / Jeliazko Ivanov Hristov . - Sodertalje : Kamea Design, 2009 . - 136 p.

   

   ISBN 978-954-629-021-2 

Сист. No: 10257

 
Д 143

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 302 с.

   

Сист. No: 2823

 
II 13918, II 13918-Хигиена и екология 

Ангелов, Любен

   Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практики / Любен Ангелов, Вилиам Монев, Ангел Бакърджиев, Николай Ватев, Анна Кирчева и др ; Ред. Любен Ангелов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-9806-61-8 

Сист. No: 8187

 
Д 10

Бързева-Ангелова, Лиляна

   Проучвания върху чернодробните увреждания при въздействие на препарати за растителна защита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лиляна Бързева-Ангелова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 141 с.

   

Сист. No: 5919

 
35664 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Автореферат / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 31 с.

   

Сист. No: 9523

 
35387 

Гацева, П.

   Питейни води и здраве / П. Гацева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-9549-20-1 

Сист. No: 8888

 
35039 

Гацева, Пенка Димитрова

   Проучвания върху здравно-хигиенните аспекти на наднорменото съдържание на нитрати в подземни водоизточници : Автореферат / Пенка Димитрова Гацева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 35 с.

   

Сист. No: 7692

 
35244 

Гацева, Пенка и др.

   Микроелементи и здраве / Пенка Гацева, Стефка Владева . - Пловдив, 2006 . - 73 с.

   

Сист. No: 8383

 
II 7210 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Д. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 1 . - 304 с.

   

Сист. No: 7488

 
II 8782 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 3 ч. / Д. Димчев . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970

   

   Ч. 3 . - 412-593 с.

   

Сист. No: 7490

 
II 7210 

Димчев, Димчо Вл.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Димчо Вл. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 2 . - 600 с.

   

Сист. No: 7489

 
22463 

Ергономия на медицинския труд  / А. Г. Генкин, Ю. И. Зотов, М. Г. Киркорова, М. Льочкова, П. К. Сапунджиев и др ; Ред. З. И. Коларова . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 259 с.

   

Сист. No: 9737

 
, 33111, 33111-Хигиена 

Митрев, Нестор

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина / Нестор Митрев . - Пловдив : ИК"Руен", 1994 . - 215 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

Сист. No: 2930

 
35612 

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Автореферат / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 49 с.

   

Сист. No: 9456

 
, C 3039 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за стоматолози / Нестор Митрев, Атанаска Александрова . - Пловдив : Руен, 1995 . - 192 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

Сист. No: 3132

 
, 33672, 33672-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Нестор Митрев, Ат. Александрова . - Пловдив : Полиграфия ЕАД, 1997 . - 208 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

Сист. No: 4660

 
35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

Сист. No: 8800

 
35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

Сист. No: 8800

 
I 577 

Пейчев, П. и др.

   Лечебни и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / П. Пейчев, П. Пенев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 232 с.

   

Сист. No: 9501

 
35667 

Попов, Иван Добрев

   Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда : Автореферат / Иван Добрев Попов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

Сист. No: 9526

 
35635 

Попова, Султана Анастасова

   Влияние на анестетиците върху операционния персонал - експериментални и клинични проучвания за халотана : Автореферат / Султана Анастасова Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 39 с.

   

Сист. No: 9491

 
36021, 36021-Здравни грижи, 36021-Хигиена 

Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване  / Атанаска Иванова Александрова, Виктория Константинова Атанасова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Пенка Димитрова Гацева, Таня Христова Търновска и др ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-51-9 

Сист. No: 10317

 
, II 11966, II 11966-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина / Нестор Величков Митрев, Божидар Георгиев Попов, Недялка Колева Стамова, Денчо Стойков Цоневски, Генка Милева Симеонова и др ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 175 с.

   

Сист. No: 5940

 
35097 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  / Л. Бързева, Н. Аврамов, Г. Симеонова, Н. Митрев, К. Ананиева ; Ред. Д. Димчев . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 187 с.

   

Сист. No: 7838

 
, II 12084 

Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология  : За студенти по стоматология / Атанаска Иванова Александрова, Нестор Величков Митрев, Цанка Славева Водиченска, Пенчо Иванов Драганов, Недялка Колева Стамова и др ; Ред. Недялка Стамова, Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 123 с.

   

Сист. No: 4168

 
34326

Справочник на участъковия лекар  : По санитарно - хигиенната работа и борбата със заразните болести / Л. Бързева, Г. Апрахамян, Н. Аврамов, Г. Симеонова и др ; Ред. Димчо Димчев, Петър Вербев . - София : "Медицина и физкултура", 1969 . - 484 с.

   

Сист. No: 1690

 
35852 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Автореферат / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

Сист. No: 9969

 
Д 324 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 344 с.

   

Сист. No: 10235

 
, II 13255 

Хигиена  : В 2 т. / Атанаска Александрова, Нина Верджиковская, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров и др ; Ред. Димитър Цветков . - Стара Загора : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-140-0 

   Т. 1. Хигиена и екология . - 1999 . - 319 с.

   

Сист. No: 5753

 
II 14044, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 1. Хигиена и екология / Атанаска Александрова, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров, Росица Еникова, и др. . - 320 с.

   

   ISBN 954-9384-05-5 (т. 1)

Сист. No: 8968

 
II 14044, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 2. Трудова медицина, хигиена на труда, професионални болести / Евгения Динчева, Бистра Ценова, Нестор Митрев, Станка Андонова, Желязко Ив. Христов, и др. . - 708 с.

   

   ISBN 954-9384-06-3 (т. 2)

Сист. No: 8969

 
36066, 36066-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / П. Гацева, Р. Василева, В. Атанасова, А. Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-8326-12-4- 

Сист. No: 10439

 
II 11988 

Хигиена и епидемиология  : Учебник за студенти по стоматология / Недялка Стамова, Нестор Митрев, Петър Георгиев, Пенчо Драганов ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 187 с.

   

Сист. No: 8464

 
, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

Сист. No: 87

 
, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

Сист. No: 6027

 
35566, 35566-Здравни грижи, 35566-Хигиена, 35566-Хигиена и екология 

Хигиена на заведенията за здравно обслужване  : Учебник за студентите по "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности" и други специалности изучавани във факултетите по обществено здраве и медицинските колежи / Таня Търновска, Павлина Гидикова, Росица Делирадева, Савина Йорданова, Кера Петрова и др . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9666-43-4 

Сист. No: 9391

 
Д 56

Христева-Мирчева, Весела В.

   Токсикологично проучване на български реактивни багрила : Дисертационен труд за присъждане на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Весела В. Христева-Мирчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 170 с.

   

Сист. No: 4397

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
Д 183

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 166 с.

   

Сист. No: 6006

 
35657 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Автореферат / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 35 с.

   

Сист. No: 9516

 
5026 

Балабанов, Пенчо Колев и др.

   Социална хигиена : За студенти по стоматология / Пенчо Балабанов, Никола Запрянов ; Ред. К. Гаргов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 149 с.

   

Сист. No: 8529

 
Д 264 

Баташки, Илия Атанасов

   Качество на медицинското обслужване в хирургичните звена на МБАЛ "Пловдив" АД : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Атанасов Баташки . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 142 с.

   

Сист. No: 7343

 
22845 

Бояджиев, С. и др.

   Помагало за практически упражнения по медико-санитарна защита / С. Бояджиев, К. Манолов . - Пловдив, 1975 . - 106 с.

   

Сист. No: 7629

 
С Д 12 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор" / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 207 с.

   

Сист. No: 9568

 
C 3413 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Автореферат / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 44 с.

   

Сист. No: 10013

 
II 7686 

Василев, Владимир Димитров

   История на медицината в България / Владимир Димитров Василев, Христо Николов Големанов, Никола Йорданов Запрянов, Салватор Марко Израел, Радка Борисова Каймакчиева и др ; Ред. Вера Павлова . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 272 с.

   

Сист. No: 7826

 
Д 146

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 265 с.

   

Сист. No: 2803

 
35075, 35075-Здравни грижи 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   Началото / Веселина Влахова-Николова, Мариана Льочкова . - Пловдив : Издателство "АДГ", 2005 . - 70 с.

   

   ISBN 954-794-049-Х 

Сист. No: 7770

 
, 33954-Здравеопазване и соц.медицина, 33954-Фармакология 

Дамянов, Дамян Н. и др.

   Болнична лекарствена политика / Веселина Борисова Чавдарова, Витан Даков Влахов, Георги Борисов Гърбев, Димитър Георгиев Попов, Златка Димитрова Димитрова и др ; Ред. Дамян Николов Дамянов, Витан Даков Влахов : Медарт, 1998 . - 137 с.

   

Сист. No: 5602

 
Д 265 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 189 с.

   

Сист. No: 7344

 
35045 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Автореферат / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 43 с.

   

Сист. No: 7699

 
, 32985-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 200 с.

   

   ISBN 954-8336-09-X 

Сист. No: 452

 
, 34021 - Социална медицина, 34021-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика : Тестове / Иво Димитров, 2000 . - 126 с.

   

Сист. No: 1048

 
, 34461, 34461-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - 2 изд. . - Пловдив, 2002 . - 168 с.

   

Сист. No: 2163

 
, 33410, 33410-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 210 с.

   

   ISBN 954-8336-26-Х 

Сист. No: 3722

 
, 33721-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 93 с.

   

Сист. No: 4777

 
35842 

Димитров, Иво

   Тестове за самостоятелна подготовка на студенти по медицина, стоматология и здравни грижи : Социална медицина и обществино здравеопазване, медицинска статистика и информатика / Иво Димитров . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 126 с.

   

   ISBN 954-9806-69-4 

Сист. No: 9945

 
Д 249

Димитров, Иво Димитров

   Някои аспекти на здравето и здравните потребности на учителите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 300 с.

   

Сист. No: 2274

 
Д 180

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство /по данни на проучването Пловдив-75/ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 239 с.

   

Сист. No: 6008

 
11011 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство (по данни на проучването "Пловдив - 75") : Автореферат / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 40 с.

   

Сист. No: 7523

 
36023, 36023-Здравеопазване и соц.медицина, 36023-Социална медицина 

Димитрова, Донка

   Достъпът до медицинска помощ - подходи и модели за измерване и оценка / Донка Димитрова . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-516-878-9 

Сист. No: 10321

 
Д 313 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 341 с.

   

Сист. No: 9824

 
Д 244 

Димова, Росица Цветанова

   Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика - същност, съдържание, определяне и управление [CD-ROM] : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен / Росица Цветанова Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 1 disc

   

Сист. No: 7415

 
Д 302 

Дончев, Иван Дончев

   Качество на медицинското обслужване в болничната хирургия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Иван Дончев Дончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 180 с.

   

Сист. No: 9254

 
, 32791-Социална медицина 

Запрянов, Н. и др.

   Социална медицина : Учебник за студенти по стоматология / Н. Запрянов, П. Балабанов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 429 с.

   

   ISBN 954-420-056-8 

Сист. No: 329

 
35895, 35895-Здравеопазване и соц.медицина, 35895-Социална медицина 

Запрянов, Никола

   История на медицината в Пловдив : От древността до 1944 г. / Никола Запрянов . - Пловдив : ИМН, 2009 . - 216 с.

   

   ISBN 954-317-156-9 

Сист. No: 10067

 
23915 

Запрянов, Никола и др.

   [Сто] 100 години Български червен кръст в Пловдив / Никола Запрянов, Георги Аргиров . - Пловдив : БЧК - Окр. комитет, 1979 . - 112 с.

   

Сист. No: 7660

 
36011, 36011-Обща медицина, 36011-Социална медицина 

Иванов, Георги и др.

   Въведение в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов, Донка Димитрова . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2010 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-491-606-0 

Сист. No: 10307

 
35929 

Караславова-Доброджалийска, Емилия Георгиева

   Рискови фактори за остър инфаркт на миокарда в годините на преход : Автореферат / Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 46 с.

   

Сист. No: 10150

 
Д 92

Конарева, Н.

   Заболеваемост и потребности от медицинска помощ на работниците и служащите в тютюневата промишленост : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Н. Конарева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 314 с.

   

Сист. No: 5839

 
Д 209

Кръстев, Богдан Петров

   Социални и здравно-организационни проблеми на детската смъртност /по проучвания в Пловдивски окръг- 1955-1960г./ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Богдан Петров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 175 с.

   

Сист. No: 2900

 
35468, 35468-Здравни грижи 

Кръстева, Н.

   Сестрински грижи - теории и концепции : Учебник за медицински сестри и акушерки / Н. Кръстева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 278 с.

   

   ISBN 954-9549-19-4 

Сист. No: 9100

 
34755 

Кръстева, Недялка

   Социално и здравно законодателство : Учебно помагало за Медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София, 2001 . - 51 с.

   

Сист. No: 6611

 
34824 

Кръстева, Недялка

   Управление на здравните грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2004 . - 216 с.

   

Сист. No: 6882

 
35056 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - 2 прер. изд. . - Пловдив : Летера, 2005 . - 147 с.

   

   ISBN 954-516-558-8 

Сист. No: 7720

 
35057 

Кръстева, Недялка

   Теоретични основи на сестринските грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 283 с.

   

   ISBN 954-516-557-Х 

Сист. No: 7721

 
35058 

Кръстева, Недялка и др.

   Сестрински грижи при хора с увреждания / Недялка Кръстева, Йоанна Ангелова-Костадинова . - Пловдив : Летера, 2005 . - 106 с.

   

   ISBN 954-516-559-6 

Сист. No: 7722

 
Д 230

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 1 . - 86 с.

   

Сист. No: 870

 
Д 230

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 2 . - 72 с.

   

Сист. No: 871

 
34715 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Автореферат / Недялка Илиева Кръстева . - София, 2000 . - 41 с. ; 20 см

   

Сист. No: 6553

 
Д 158

Льочкова- Михайлова, Мариана

   Ергономични аспекти при оценка организацията на хирургичния труд при поликлинични условия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мариана Льочкова-Михайлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 197 с.+ Приложение

   

Сист. No: 2866

 
Д 262 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 157 с.

   

Сист. No: 7312

 
35007 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Автореферат / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 43 с.

   

Сист. No: 7441

 
, 27145, 27145-МСЗ 

Медико-санитарна защита  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Лулчо Ненов Кръстанов, Нено Стефанов Панайотов, Емил Андреев Андреев, Стефан Борисов Бояджиев и др ; Ред. Йордан Наумов . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 198 с.

   

Сист. No: 5891

 
, 33145, 33145-МСЗ 

Медицина на катастрофите  / Красимир Борисов Гигов, Стефан Стефанов Крусев, Кирил Славов Люцканов, Костадин Георгиев Манолов, Павел Костов Сапунджиев и др ; Ред. Веселина Петрова Попзахариева . - Стара Загора : Знание, 1995 . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-033-1 

Сист. No: 2981

 
, 34119, 34119-Здравни грижи, 34119-Социална медицина 

Медицинска етика  / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 213 с.

   

Сист. No: 1260

 
, 33544-Здравни грижи, 33544-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за студенти по медицина и стоматология / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 213 с.

   

Сист. No: 4131

 
, 33548, 33548-Здравни грижи, 33548-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за сeминарни упражнения / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова ; Ред. Н. Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 124 с.

   

Сист. No: 4133

 
II 13121

Ново обществено здравеопазване  : В 2 т. /  Ред. Веселин Борисов, Златка Глутникова, Цекомир Воденичаров . - София : Акваграфикс ООД, 1998

   

   Т. 1 / Миладин Апостолов, Пенчо Балабанов, Арсени Арсениев, Иво Димитров, М. Льочкова, и др. . - 542 с.

   

Сист. No: 5114

 
34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др ; Ред. Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

Сист. No: 7420

 
34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др ; Ред. Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

Сист. No: 7420

 
35084, 35084-Икономика 

Паунов, Стойко

   Нематериалните ресурси и икономическата динамика / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2005 . - 124 с.

   

   ISBN 954-317-060-6 

Сист. No: 7794

 
35085, 35085-Икономика 

Паунов, Стойко

   Същност и функция на парите / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2004 . - 48 с.

   

   ISBN 954-317-038-Х 

Сист. No: 7795

 
35086, 35086-Икономика 

Паунов, Стойко

   Психология на икономическото поведение / Стойко Паунов . - Пловдив, 2004 . - 64 с.

   

Сист. No: 7796

 
Д 310 

Петрова, Гергана Георгиева

   Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Георгиева Петрова . - София : МУ - София, 2007 . - 234 с.

   

Сист. No: 9613

 
Д 307 

Петрова, Недялка Стайкова

   Алтернативни методи на обучение по медицинска статистика и информатика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Недялка Стайкова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 188 с.

   

Сист. No: 9380

 
5950 

По някои проблеми на борбата с детската смъртност у нас  : Материали от срещата с възпитаниците на института, състояла се през октомври 1957 год. . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 156 с.

   

Сист. No: 7804

 
34756 

Попова, Сашка и др.

   Комуникационни умения и автономни функции на сестринството / Сашка Попова, Недялка Кръстева, Катя Юрукова . - Пловдив, 2001 . - 95 с.

   

Сист. No: 6612

 
, II 11259, II 11259-МСЗ 

Ръководство за практически упражнения по медико-санитарна защита  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Сетка Стефанова Андреева, Димитър Ангелов Антонов, Любомир Станимиров Бадински, Димитър Бойчев, Костадин Георгиев Манолов и др ; Ред. Йордан Наумов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 114 с.

   

Сист. No: 6028

 
II 2285 

Ръководство за практически упражнения по социална хигиена  : За студенти по медицина / Станка Станчева, Сашка Попова, Златка Глутникова, Веселин Борисов и др ; Ред. Т. Трендафилов, Никола Запрянов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 112 с.

   

Сист. No: 7829

 
, 34036, 34036-МСЗ 

Сапунджиев, П.

   Медицина на бедствените ситуации / П. Сапунджиев . - Пловдив : ЕТ "Васил Петров", 1999 . - 272 с.

   

   ISBN 954-9806-17-0 

Сист. No: 1131

 
Д 269 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 143 с.

   

Сист. No: 7469

 
Д 256

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 191 с.

   

Сист. No: 2522

 
, 34689 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Автореферат / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 44 с.

   

Сист. No: 2661

 
35720, 35720-Здравни грижи, 35720-Социална медицина 

Торньова, Биянка Любчова

   Нравствената култура на специалиста по здравни грижи / Биянка Любчова Торньова : "ЕКС-ПРЕС", 2006 . - 216 с.

   

   ISBN 954-9442-97-7 

Сист. No: 9620

 
Д 188

Хаджихристев, Аргир Кирков

   Върху дълголетието в Смолянски окръг и състоянието на сърдечно-съдовата система на дълголетниците : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Кирков Хаджихристев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 168 с.

   

Сист. No: 2885

 
35861, 35861-Здравни грижи, 35861-Социална медицина 

Христов, Желязко и др.

   Психология на управлението в здравеопазването : Учебник за магистри по здравен мениджмънт ; бакалаври и магистри по управление на здравните грижи / Желязко Христов, Дроздстой Стоянов . - Пловдив : Камея дизайн ООД, 2009 . - 136 с.

   

   ISBN 954-629-020-5 

Сист. No: 9993

 
35616 

Христозов, Христо Георгиев

   Медико-социални и организационни аспекти на стационарната травматологична помощ в Пловдивски окръг : Автореферат / Христо Георгиев Христозов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

Сист. No: 9458

 
Д 323 

Чачевски, Нейчо Георгиев

   Скринингът в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нейчо Георгиев Чачевски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 172 с.

   

Сист. No: 10129

 
Д 309 

Шопов, Димитър Георгиев

   Качество на медицинското обслужване в терапевтичните болнични отделения на МБАЛ-АД Хасково : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Шопов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 220 с.

   

Сист. No: 9538

Диагностика

 
, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

Сист. No: 5877

 
35022 

Основи на микроскопията на намазки от урогениталния тракт  / Красимира Чудомирова, Андриус Вагорас, Андерш Хален, Мариус Домейка . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 42 с.

   

   ISBN 954-9666-35-2 

Сист. No: 7527

 
20580 

Телчаров, Л. и др.

   Клинична капиляроскопия / Л. Телчаров, М. Вантов . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 212 с., 30 с. атлас

   

Сист. No: 7640

 
, 33105-Диагностика 

Шипков, Тодор и др.

   Медицинското решение / Тодор Шипков, Николай Атанасов . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 133 с.

   

   ISBN 954-420-174-2 

Сист. No: 587

Клинична лаборатория

 
, II13396-ДиагностикаII 13396

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

Сист. No: 1570

 
Д 294 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 234 с.

   

Сист. No: 8903

 
35729 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Автореферат / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 60 с.

   

Сист. No: 9798

 
Д 145

Аргиров, Аргир Вангелов

   Епидемиологични и серологични проучвания върху хемолитичната болест на новороденото : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Вангелов Аргиров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 210 с.

   

Сист. No: 2822

 
35074 

Атанасов, Николай

   Кръвни газове и киселинно-алкално състояние / Николай Атанасов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2005 . - 24 с.

   

Сист. No: 7769

 
34219, 34219 - Диагностика, 34219-Диагностика 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 1 . - 2001 . - 160 с.

   

   ISBN 954-9806-26-Х (т. 1)

Сист. No: 1526

 
34219, 34219-Диагностика 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 2 . - 2002 . - 232 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 (т. 2)

Сист. No: 2167

 
Д 321 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 176 с.

   

Сист. No: 10058

 
II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолаборатолни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП"

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 274 с.

   

   ISBN 954-9806-03-0 (ч. 1)

Сист. No: 10130

 
, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

Сист. No: 3721

 
II 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

Сист. No: 4130

 
II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП"

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Росица Христова Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 275-524 с.

   

   ISBN 954-9806-04-9 (ч. 2)

Сист. No: 10131

 
35676 

Писанец, Маруся Павлова

   Нарушения в порфириновата обмяна и значението им в патогенезата на нефрогенната анемия : Автореферат / Маруся Павлова Писанец . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1980 . - 24 с.

   

Сист. No: 9535

 
Д 49

Симеонов, Цвятко

   Проучвания върху профила на серумните белтъчини при силикозата в Родопсия минен басейн : Теза за получаване на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Цвятко Симеонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1958 . - 148 с.

   

Сист. No: 2904

 
35777 

Цветкова, Т. и др.

   Основни правила при изследване на болните и оценка на клинично-лабораторните резултати (практическо указание) / Т. Цветкова, П. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 22 с.

   

Сист. No: 9797

 
Д 291 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 200 с.

   

Сист. No: 8843

 
35608 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 41 с.

   

Сист. No: 9452

 
35652 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 79 с.

   

Сист. No: 9511

 
, 33325-Хематология 

Цветкова, Тодорка и др.

   Имунофенотипна характериктика на кръвните клетки : Насоки за практическо приложение / Тодорка Цветкова, Михаил Огнянов . - София : Венел, 1996 . - 224 с.

   

   ISBN 954-8033-27-5 

Сист. No: 3415

Образна диагностика

 
35887 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Проект за автореферат / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 49 с.

   

Сист. No: 10054

 
Д 318 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

Сист. No: 10055

 
Д 320 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 106 с.

   

Сист. No: 10057

Рентгенова диагностика
 
Д 7

Балджийски, Атанас Михайлов

   Приложение на флебографията при патологични изменения във вените на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Михайлов Балджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 173 с.

   

Сист. No: 5924

 
35663 

Велкова, Кичка Георгиева

   Диагностични възможности на артериографичните методи за изследване на черния дроб : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

Сист. No: 9522

 
35779 

Велкова, Кичка Георгиева

   Дигитална субтракционна ангиографична техника - същност и клинично приложение : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 62 с.

   

Сист. No: 9800

 
II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

Сист. No: 535

 
Д 14

Георгиев, Георги Александров

   Рентгеново изследване при безплодието у жената : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Александров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 217 с.

   

Сист. No: 2792

 
Д 105

Данов, Никола Лазаров

   Възможности на реновазографията в диагностиката на бъбречните аномалии и съдовите вариетети и аномалии на реналните артерии : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Лазаров Данов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 281 с.

   

Сист. No: 24

 
28582 

Делов, Иван

   Рентгенова диагностика на оперирания стомах / Иван Делов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 127 с.

   

Сист. No: 7623

 
Д 184

Делов, Иван Борисов

   Късни функционални и органични рентгенологично доловими изменения на храносмилателния тракт след резекция на стомаха по Billroth II при язвена болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Борисов Делов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 316 с.

   

Сист. No: 6005

 
35659 

Екимски, Борислав Н.

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Автореферат / Борислав Н. Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 33 с.

   

Сист. No: 9518

 
Д 79

Екимски, Борислав Николов

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Николов Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 172 с.

   

Сист. No: 2925

 
C 3146 

Йорданов, Георги Йорданов

   Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долната челюст : Автореферат / Георги Йорданов Йорданов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 32 с.

   

Сист. No: 6973

 
35678 

Карпаров, Марин Светославов

   Злокачествени тумори на тестиса : Пътища на метастазиране и някои нови насоки за лечение : Автореферат / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1977 . - 40 с.

   

Сист. No: 9537

 
26931 

Китов, Димитър

   Радикулосакография / Димитър Китов . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 143 с.

   

Сист. No: 7661

 
II 10527 

Лесев, Милчо и др.

   Неврорентгенология / Милчо Лесев, Дико Чипилски, Иво Крушев . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 356 с.

   

Сист. No: 7651

 
Д 83

Маврова-Денчева, Маргарита Тодорова

   Диагностични възможности и екскреторната урография в различни модификации за установяване на пиелонефрита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Тодорова Маврова-Денчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 273 с.

   

Сист. No: 5781

 
, 28124 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

Сист. No: 5872

 
Д 43

Николов, Захари Кирилов

   Контрастно изследване на колянната става : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Захари Кирилов Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 232 с.

   

Сист. No: 56

 
Д 91

Поборникова -Янева, Стефана Николова

   Рентгенографично проучване развитието на околоносните кухини в детската възраст : от новородено до 13 годишна възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефана Николова Поборникова-Янева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 250 с.

   

Сист. No: 5836

 
, 33251 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

Сист. No: 3188

 
, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

Сист. No: 5892

 
28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

Сист. No: 7603

 
, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

Сист. No: 6023

 
35752, 35752-Диагностика, 35752-Рентгенова диагностика 

Сираков, Владимир и др.

   Практическо ръководство по образна диагностика на храносмилателната система / Владимир Сираков, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9666-46-5 

Сист. No: 9728

 
Д 235

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на Ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 103 с.

   

Сист. No: 1338

 
, 34275 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 38 с.

   

Сист. No: 1602

 
Д 170

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 162 с.

   

Сист. No: 6009

 
35666 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Автореферат / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 45 с.

   

Сист. No: 9525

 
35620 

Стоева, Магдалена Стойчева

   Методи и програмна система за оптимизация на контрол на качеството на медицинските диагностични рентгенови апарати : Автореферат / Магдалена Стойчева Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 47 с. + 1 CD-ROM

   

Сист. No: 9461

 
, 33037, 33037-Рентгенология 

Томов, Ангел Христов

   Рентгенология и радиология : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

Сист. No: 4181

 
35778 

Хаджигеоргиев, Георги Николов

   Оптимизиране на компютъртомографската информация при стадииране и лечение рака на маточната шийка : Автореферат / Георги Николов Хаджигеоргиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 42 с.

   

Сист. No: 9799

 
Д 106

Цеков, Дончо Цеков

   Артериография на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Дончо Цеков Цеков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

Сист. No: 5783

КАТ
 
34854 

Табаков, Славик Димитров

   Оптимизиране на компютърно-томографските линейни и плътностни измервания в медицинската практика : Автореферат / Славик Димитров Табаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 44 с.

   

Сист. No: 7055

 
, 34277 

Трайкова, Николета Иванова

   Компютъртомографско изследване при възпалителните заболявания на носа и околоносните кухини : Автореферат / Николета Иванова Трайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 48 с.

   

Сист. No: 1600

Ехографска диагностика
 
, 33658 

Недева, Антония

   Ехография на повърхностните структури и органите на малкия таз / Антония Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 63 с.

   

Сист. No: 4593

 
, 33882-Утразвукова диагностика 

Недева, Антония и др.

   Интервенционална ехография / Антония Недева, Петко Недев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 69 с.

   

Сист. No: 5326

 
, 33524-Ултразвукова диагностика 

Недева, Антония Иванова

   Наръчник по абдоминална ехография / Антония Иванова Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 79 с.

   

Сист. No: 4044

Радиология

 
Д 125

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 117 с.

   

Сист. No: 5808

 
35672 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Автореферат / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 42 с.

   

Сист. No: 9531

 
19065 

Боздуганов, Атанас

   Радиоактивни изотопи : Свойства, токсикология, деконтаминация и приложение / Атанас Боздуганов . - София : Техника, 1962 . - 316 с.

   

Сист. No: 7494

 
19132 

Боздуганов, Атанас

   Радиотерапия на урологичните заболявания / Атанас Боздуганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 196 с.

   

Сист. No: 7496

 
Д 82

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 1 . - 286 с.

   

Сист. No: 2927

 
Д 82

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 2 . - 236 с.

   

Сист. No: 2928

 
II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

Сист. No: 535

 
Д 109

Влахов, Николай Кирилов

   Съвременни радиоизотопни методики при изследване заболяванията на щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Кирилов Влахов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 164 с.

   

Сист. No: 20

 
Д 297 

Григоров, Любомир Ангелов

   Влияние на лъчевата терапия върху някои показатели на имунната реактивност и туморните маркери (КЕА, АФП, СП-1 и феритин) при болни с рак на млечната жлеза, белия дроб и мозъка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Любомир Ангелов Григоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 424 с.

   

Сист. No: 8975

 
Д 112

Захариева, Зоя Костова

   Възможности на радиоизотопната хепатография (Експериментални и клинични проучвания ) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 227 с.

   

Сист. No: 2889

 
19899 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности за радиоизотопна хепатография : Експериментални и клинични проучвания : Автореферат / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 58 с.

   

Сист. No: 7521

 
Д 142

Илиев, Емил Бойчев

   Някои възможности на бетатерапията в клиничната практика : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Емил Бойчев Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 170 с.

   

Сист. No: 2818

 
Д 25

Карпаров, Марин Светославов

   Рентгенова терапия на белодробния рак по метода на решетките : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 219 с.

   

Сист. No: 5971

 
, 28124 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

Сист. No: 5872

 
, 33251 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

Сист. No: 3188

 
, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

Сист. No: 5892

 
28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

Сист. No: 7603

 
, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

Сист. No: 6023

 
, 33037, 33037-Рентгенология 

Томов, Ангел Христов

   Рентгенология и радиология : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

Сист. No: 4181

 
Д 101

Узунов, Иван Ангелов

   Възможности на радиоизотопната диагностика при тумори на костите : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Ангелов Узунов . - Пловдив : ВМИ -Пловдив, 1971 . - 250 с.

   

Сист. No: 5828

Фармакология

 
I 1991 

Алексиев, Владимир и др.

   Лекарственик с рецепти / Владимир Алексиев, Петър Николов . - София : Без св. за изд., 1943 . - 291 с.

   

Сист. No: 9470

 
Д 176

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 185 с.

   

Сист. No: 6015

 
35624 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Автореферат / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 36 с.

   

Сист. No: 9466

 
, 34517 

Гетова-Спасова, Дамянка Петева

   Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции : Автореферат / Дамянка Петева Гетова-Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 84 с.

   

Сист. No: 2295

 
II 9668 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, А. Бойчинов, П. (фарм.) Николов . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 331 с.

   

Сист. No: 460

 
II 5353 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. (фарм.) Николов, А. Бойчинов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 292 с.

   

Сист. No: 6145

 
II 7529 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. (фарм.) Николов, А. Бойчинов . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 319 с.

   

Сист. No: 8829

 
35640 

Кантарев, Николай Константинов

   Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин (експериментални проучвания) : Автореферат / Николай Константинов Кантарев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 32 с.

   

Сист. No: 9496

 
II 14229 

Касърова, М. и др.

   Технология на лекарствата с биофармация : Учебна тетрадка за студенти по фармация : Ч. 1- / М. Касърова, Бисера Пиличева, Величка Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010

   

   Ч. 2. Стерилни лекарствени форми. Фитопрепарати . - 97 с.

   

Сист. No: 10296

 
35599 

Костадинова, Иванка Илиева

   Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства : Автореферат / Иванка Илиева Костадинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 31 с.

   

Сист. No: 9443

 
35959 

Кръстев, Атанас Димитров

   Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт - in vitro и in vivo проучвания при медикаментозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

Сист. No: 10187

 
II 14150 

Ксенобиотици - токсичност, превантивни и терапевтични стратегии  : За студенти по фармация / Маргарита Христова Караиванова, Елинка Кръстева, Илия Димитров Костадинов, Делян Пенев Делев и др ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2008 . - 312 с.

   

   ISBN 954-334-076-7 

Сист. No: 9757

 
I 1966 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 606 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

Сист. No: 7525

 
35432, 35432-Лекарствени справочници, 35432-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 640 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

Сист. No: 8965

 
II 14140, II 14140-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - [6 изд.] . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 742 с.

   

   ISBN 954-9806-75-5 

Сист. No: 9715

 
, 34520 

Минкова, Галя Димитрова

   Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти : Автореферат / Галя Димитрова Минкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 55 с.

   

Сист. No: 2292

 
II 3873 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. (фарм.) Николов, Д. Пасков, В. Петков . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 383 с.

   

Сист. No: 7842

 
II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 1 . - 477 с.

   

Сист. No: 7486

 
II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 2 . - 445 с.

   

Сист. No: 7487

 
II 7323 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : ВМИ - София, 1970

   

   Ч. 1 . - 371 с.

   

Сист. No: 7491

 
II 9098 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 591 с.

   

Сист. No: 7820

 
18743 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Лекционен курс за студенти медици и стоматолози : В 2 т. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1977

   

   Т. 1 . - 516 с.

   

Сист. No: 9592

 
35865 

Пейчев, Людмил и др.

   Хомеопатичен справочник : От симптома към медикамента , от медикамента към симптома / Людмил Пейчев, Хюсник Бояджиян . - София : Изток - Запад, 2009 . - 809 с.

   

   ISBN 954-321-524-9 

Сист. No: 10003

 
35601 

Пейчев, Людмил Пейчев

   Нови експериментални данни в неврофармакологичната характеристика на натриевия валпроат при многократно приложение и след отнемането му : Автореферат / Людмил Пейчев Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 43 с.

   

Сист. No: 9445

 
5441 

Пейчев, П.

   Ръководство по рецептура и обща фармакология / П. Пейчев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1961 . - 112 с.

   

Сист. No: 9503

 
35644 

Пейчев, П. П. и др.

   Мед, пчелно млечице и пчелна отрова / П. П. Пейчев, Д. К. Торева . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1964 . - 87 с.

   

Сист. No: 9502

 
18842 

Пейчев, Пейчо и др.

   Лечебните и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / Пейчо Пейчев, Пеню П. Пенев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 159 с.

   

Сист. No: 7493

 
, 24313 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / А. Белчева, В. Влахов, Н. Георгиев, Н. Кантарев, Н. Никифоров и др ; Ред. Д. Желязков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 171 с.

   

Сист. No: 5933

 
10837 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Бантутова, Надка Бояджиева, Милка Власковска, Георги Петров Георгиев, Никифор Никифоров и др ; Ред. Ради Овчаров, П. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 164 с.

   

Сист. No: 7827

 
, II 12083, II 12083-Фармация 

Ръководство за практически упражнения по фармакология и токсикология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / А. Аструг, Ир. Бантутова, Н. Бояджиева, Д. Торева, Н. Никифоров и др ; Ред. Ив. Крушков, М. Мичева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 179 с.

   

Сист. No: 6032

 
, 33490-Фармация 

Сборник от рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие с протоколи за студенти-медици / Георги Георгиев, Д. Гетова, Н. Кантарев, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 158 с.

   

Сист. No: 3930

 
35578 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  / Г. Георгиев, Д. Гетова, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова . - 5 изд. . - Пловдив, 1999 . - 156 с.

   

Сист. No: 9412

 
35799 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студентни по фармация / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинова, Л. Пейчев, М. Милушева, А. Рангелов, Д. Убенова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9549-33-1 

Сист. No: 9833

 
II 14178 

Синтез и анализ на някои бета-лактамни антибиотици  / Пл. Пейков, Ал. Златков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - София : Без св. за изд., 2009 . - 84 с.

   

   ISBN 954-91354-1-1 

Сист. No: 9970

 
II 13816 

Стоматологична фармакология  : За студенти, специализанти и докторанти / Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев, Жоржета Стоянова Бочева, Йорданка Параскова Будевска ; Ред. Надка Иванова Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 275 с.

   

   ISBN 954-9301-11-1 

Сист. No: 7409

 
35600 

Торева, Димитра Колева

   Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични средства (Експериментална характеристика с фармакологичен анализ) : Автореферат / Димитра Колева Торева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 109 с.

   

Сист. No: 9444

 
, II 12158 

Узунов, П. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти по стоматология / П. Узунов, Иван Крушков, Димитрина Колева Торева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 208 с.

   

Сист. No: 2047

 
, II 13640, II 13640-Фармация 

Фармакология  / Мила Власковска, Иванка Костадинова, Иван Ламбев, Дамянка Гетова, Иван Крушков и др ; Ред. А. Белчева, П. Узунов . - 3 прер. и доп. изд. . - [София] : Знание, 2003 . - 406 с.

   

   ISBN 954-621-203-2 

Сист. No: 2644

 
, II 11669, II 11669-Фармация 

Фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Ивановна Бантутова, Цветан Стефанов Бояджиев, Надка Иванова Бояджиева, Милка Василева Власковска, Димитрина Колева Торева и др ; Ред. Р. Овчаров . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 389 с.

   

Сист. No: 5988

 
II 11701 

Фармакология  : За студенти по стоматология / Георги Станков Георгиев, Иван Маринов Крушков, Димитрина Колева Торева, Петко Димитров Узунов и др ; Ред. Р. Овчаров, Вл. Мицов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 196 с.

   

Сист. No: 7819

 
II 12252, II 12252-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по медицина / Ир. Бантутова, А. Белчева, Н. Бояджиева, М. Власковска, Д. Торева и др ; Ред. Петко Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 355 с.

   

Сист. No: 7832

 
II 14144 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Беронова-Белчева, Жоржета Стоянова Бочева, Надка Иванова Бояджиева, Иванка Илиева Костадинова, Дамянка Петева Гетова-Спасова и др ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2009 . - 566 с.

   

   ISBN 954-9301-42-8 

Сист. No: 9746

 
II 13391

Фармакотерапевтичeн справочник 2000  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 1036 с.

   

   ISBN 954-9666-16-6 

Сист. No: 1554

 
II 13103

Фармакотерапевтичен справочник 1998  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 983 с.

   

   ISBN 954-9666-02-6 

Сист. No: 4921

 
, II13089-Фармацевтични справочнициII 13089

Фармакотерапевтичен справочник 1999  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 1080 с.

   

   ISBN 954-9666-08-5 

Сист. No: 5268

 
II 5843 

Фурнаджиев, Г. и др.

   Фармакология : За студенти по стоматология / Г. Фурнаджиев, Д. Торева . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 231 с.

   

Сист. No: 7828

 
35094 

Юруков, Б.

   Фармакология : За медици : Т. 1- / Б. Юруков . - София : ПТПК "Тодор Димитров", 1948-

   

   Т.1 . - 1948 . - 568 с.

   

Сист. No: 7817

 
35474 

Юруков, Б. и др.

   Странични прояви при лекарствената терапия / Б. Юруков, П. Стоянов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 159 с.

   

Сист. No: 9109

Фармация

 
34633 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1999 . - 252 с.

   

   ISBN 954-07-1385-4 

Сист. No: 2535

 
34827 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2003 . - 255 с.

   

   ISBN 954-07-1739-6 

Сист. No: 6885

 
34792 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 256 с.

   

   ISBN 954-420-068-1 

Сист. No: 6657

 
35793 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация и фармацевтично законодателство : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров, Илко Н. Гетов . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2008 . - 268 с.

   

   ISBN 954-420-268-2 

Сист. No: 9822

 
35792, 35792-Фармация 

Димитрова, Златка и др.

   Фармакоикономика : Учебник за студенти по фармация и медицина, лекари, фармацевти, икономисти и специалисти по здравен мениджмънт / Златка Димитрова, Гео Нешев . - София : МИ "АРСО", 2008 . - 205 с.

   

   ISBN 954-9301-43-5 

Сист. No: 9821

 
36041 

Димитрова, Златка и др.

   Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 420 с.

   

   ISBN 978-954-07-2868-1 

Сист. No: 10358

 
II 14143 

Пейков, Пламен и др.

   Тестове по фармацевтична химия : Учебно помагало за студенти по фармация / Пламен Пейков, Калин Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 80 с.

   

Сист. No: 9743

Токсикология

 
Д 141

Бояджиев, Стефан Борисов

   Експериментални проучвания за влиянието на някои фосфорорганични съединения върху щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Борисов Бояджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 166 с.

   

Сист. No: 2812

 
35017 

Илиев, Янко Тодоров

   Остри отравяния : Клинико-епидемиологична характеристика, токсикологична помощ и здравни последици : Автореферат / Янко Тодоров Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 57 с.

   

Сист. No: 7481

 
II 14222 

Караиванова, М.

   Учебно помагало по токсикология / М. Караиванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 185 с.

   

Сист. No: 10260

 
, 34028-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев, Станка Георгиева Андонова . - Пловдив : Райков, 1999 . - 136 с.

   

   ISBN 954-9666 -14-Х 

Сист. No: 1118

 
34493, 34493-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев ; Ред. Станка Андонова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков" . - 144 с.

   

   ISBN 954-9666-26-3 

Сист. No: 2242

 
36067, 36067-Токсикология, 36067-Фармация 

Остри отравяния  : Текстове и тестове (за студенти и общопрактикуваши лекари) / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 156 с.

   

   ISBN 978-954-8326-13-1 

Сист. No: 10440

 
35913, 35913-Токсикология, 35913-Фармация 

Тестове по клинична токсикология  : За самопроверка и обучение / Янко Тодоров Илиев, Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова ; Ред. Янко Илиев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-9806-93-9 

Сист. No: 10112

 
Д 285 

Туфкова, Стоилка Георгиева

   Остри отравяния : Клинично-епидемиологични, клинично-лабораторни изследвания и антиоксидантна защита : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стоилка Георгиева Туфкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 139 с.

   

Сист. No: 8594

Професионални болести

 
12916 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 140 с.

   

Сист. No: 7576

 
20479 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 95 с.

   

Сист. No: 7672

 
Д 187

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 214 с.

   

Сист. No: 2886

 
, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

Сист. No: 87

 
, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

Сист. No: 6027

 
Д 138

Язов, Кръстьо Илиев

   Проучвания върху силикозата в Панагюрските медни мини : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кръстьо Илиев Язов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 258 с.

   

Сист. No: 2814

Физикална терапия. Рехабилитация

 
34331

Beer, Andre-Michael et al.

   Moortherapie 2000 : Peat Therapy on it's Way into the next Millenium : Vortrage des International Moortherapie - Symposions Bad Kissingen, Oktober 1999 / Andre-Michael Beer, Gerd Luttig, Julian Lukanov : Bad Kissingen, 2000 . - 279 s.

   

   ISBN 3-9806947-0-4 

Сист. No: 1697

 
II 13409

Beer, Andre-Michael et al.

   Kompendium klassische naturheil verfahren : Physikalische und rehabilitative Medizin, Medizinische Balneologie und Klimatologie / Andre-Michael Beer, Christian Karl, Julian Lukanov . - Munchen : Verlag Geretsried, 1998 . - 433 s.

   

   ISBN 3-9804437-8-7 

Сист. No: 1698

 
, 35469 

Beer, Andre-Michael et al.

   Moderne moortherapie : Torf ist nicht gleich torf : Wissenschaftliche erkenntnisse zum verstandnis der pharmakologischen wirkungen von badetorf fur die rehabilitation, kurortmedizin und stationare naturheilkunde / Andre-Michael Beer, Julian Lukanov, Plamen Sagorchev . - Hattingen, 2007 . - 240 s.

   

Сист. No: 9102

 
12384 

Бойкикева, С. А.

   Физиотерапия в гинекологията / С. А. Бойкикева . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 144 с.

   

Сист. No: 7565

 
35322 

Владева, С. и др.

   Минералните води в лечението на захарния диабет / С. Владева, П. Гацева . - Пловдив, 2006 . - 35 с.

   

Сист. No: 2273

 
34265

Желева, Жанета Ив.

   Прогностичен индекс при болни с белодробен тромбоемболизъм и неговото значение за оценка режима за рехабилитация / Жанета Ив. Желева . - Варна : МУ - Варна, 2000 . - 55 с.

   

Сист. No: 1612

 
35038 

Илиева, Елена Милкова

   Клинични и инструментални проучвания върху ефективността на физикалните фактори в ранната рехабилитация след ендопротезиране на колянна става : Автореферат / Елена Милкова Илиева . - Пловдив, 2000 . - 42 с.

   

Сист. No: 7691

 
24013 

Йонков, Ст. и др.

   Водолечение / Ст. Йонков, Гр. Найденов, Г. Каменов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 223 с.

   

Сист. No: 7658

 
29364 

Йонков, Стоян Ал.

   Курортно лечение при заболявания на жлъчните пътища / Стоян Ал. Йонков . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 100 с.

   

Сист. No: 7609

 
, 34268 

Кемеров, Стоян Илиев

   Сравнително проучване на влиянието на високочестотните електромагнитни полета от метровия, дециметровия и сантиметровия обхват върху някои структурни и функционални промени в централната нервна система : Експериментални проучвания : Автореферат / Стоян Илиев Кемеров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 52 с.

   

Сист. No: 1609

 
18675 

Лалова, Мария

   Балнеокалолечение при безплодието у жената / Мария Лалова . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 119 с.

   

Сист. No: 7500

 
Д 33

Лалова, Мария Георгиева

   Естрогеннодействащите вещества в лечебната кал : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Георгиева Лалова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 219 с.

   

Сист. No: 5914

 
Д 72

Мандевски, Стефан Атанасов

   Балнеолечение на хроничния пиелонефрит в Хисар : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Атанасов Мандевски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 141 с.

   

Сист. No: 5788

 
Д 78

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 1 . - 282 с.

   

Сист. No: 28

 
Д 78

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 2 . - 282 с.

   

Сист. No: 29

 
35653 

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални и клинични проучвания върху действията на български минерални води и пелоиди и получени от тях препарати : Автореферат / Никифор Недев Никифоров . - Пазарджик : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 82 с.

   

Сист. No: 9512

 
21656 

Николова, Л. и др.

   Физиотерапия : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 151 с.

   

Сист. No: 7674

 
Д 94

Починкова, Павлина Александрова

   Ултразвуковата фонофореза с пчелна отрова при лечението на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Павлина Александрова Починкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 215 с.

   

Сист. No: 5830

 
Д 306 

Симеонова, Радостина Христова

   Клинично проучване върху биостимулиращия ефект на нискоинтензивното лазерно лъчение при труднозаздравяващи рани : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радостина Христова Симеонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 136 с.

   

Сист. No: 9337

 
, 32785, 32785-Физиотерапия 

Физикална терапия  : Учебник за студенти по медицина / Иван Неделчев Ангелов, Марин Димитров Маринкев, Ивайло Димитров Пашев и др ; Ред. Йорданка Димитрова Гачева . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 160 с.

   

   ISBN 954-420-041-Х 

Сист. No: 3876

 
34536

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от ВМИ / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др ; Ред. Марин Маринкев . - 2 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 252 с.

   

Сист. No: 2329

 
, 33326-Физиотерапия 

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от Висшите Медицински Институти / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др ; Ред. Марин Димитров Маринкев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 258 с.

   

Сист. No: 3418

 
II 6914 

Физиотерапия  : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 155 с.

   

Сист. No: 9699

Патология

Патологична физиология

 
29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

Сист. No: 5026

 
II 13576 - Б-ти на дихателната система, II13576-Болести на дихателната система, II13576-Патофизиология 

Диспнея  : Патофизиология, нозология, диагностика, поведение / Димитър Илучев, Стефан Костянев, Владимир Асенов Ходжев, Благой Иванов Маринов ; Ред. С. Костянев, Д. Илучев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 108 с.

   

   ISBN 954-9549-07-0 

Сист. No: 2265

 
35862, 35862-Патофизиология 

Експериментални модели за изследване на плеврата  / Иван Новаков, Георги Паскалев, Дора Терзиева, Желязко Христов, Живко Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

   ISBN 954-516-892-5 

Сист. No: 9994

 
Д 119

Илучев, Димитър

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978

   

   Т. 1 . - 279 с.

   

Сист. No: 5817

 
Д 119

Илучев, Димитър

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978

   

   Т. 2. Приложение - номограми и таблици . - 84 с.

   

Сист. No: 5818

 
28084, 28084-Патофизиология 

Кемилева, З. и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / З. Кемилева, И. Кирин, И. Попдимитров . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 364 с.

   

Сист. No: 7602

 
II 9155 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 436 с.

   

Сист. No: 530

 
22586 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 404 с.

   

Сист. No: 7665

 
II 8488 

Кирин, Иван

   Записки по някои въпроси из общата патологична физиология / Иван Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 139 с.

   

Сист. No: 7492

 
8716 

Кирин, Иван

   Функционален аспект на белодробната недостатъчност : Към функционалната диагностика и динамиката на нарушеното външно дишане при някои неспецифични белодробни заболявания / Иван Кирин . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 140 с.

   

Сист. No: 7537

 
24285 

Кирин, Иван и др.

   Хипоксия : Същност, етиология и патогенеза / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 175 с.

   

Сист. No: 7645

 
II 11923 

Кирин, Иван и др.

   Защитно-приспособителни процеси и болест / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 208 с.

   

Сист. No: 7650

 
Д 27

Кирин, Иван Колев

   Промени в броя на левкоцитите при белодробни интерорецептивни дразнения : Експериментални наблюдения : Дисертация / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1956 . - 151 с.

   

Сист. No: 2903

 
Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 1 . - 231 с.

   

Сист. No: 2913

 
Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 2 . - 169 с.

   

Сист. No: 2914

 
Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Таблици : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 131 с.

   

Сист. No: 2915

 
Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Допълнителни материали към дисертацията / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 140 с.

   

Сист. No: 2916

 
Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Номограми : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 14 с.

   

Сист. No: 2917

 
Д 30

Костурков, Георги Борисов

   Особености на белодробната вентилация при различните форми на белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Борисов Костурков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 341 с.

   

Сист. No: 5970

 
Д 267 

Костянев, Стефан Стоилов

   Външно дишане, диспнея и функционален капацитет - интегративна оценка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 450 с.

   

Сист. No: 7442

 
35661 

Костянев, Стефан Стоилов

   Функционално-диагностични проучвания при обструкция на въздушния поток в дихателните пътища : Автореферат / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 48 с.

   

Сист. No: 9520

 
9134 

Курцин, Иван Т. и др.

   Кортиковисцералната теория на медицината и хормоналната регулация / Иван Т. Курцин, Никола А. Николов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 300 с.

   

Сист. No: 8150

 
Д 32

Кютукчиев, Борис

   Проучвания върху някои чернодробни функции при нарушена висша нервна дейност : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Кютукчиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 153 с.

   

Сист. No: 5983

 
35049 

Маринов, Благой Иванов

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при физическо натоварване у деца в училищна възраст : Автореферат / Благой Иванов Маринов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 40 с.

   

Сист. No: 7702

 
17028 

Митков, Димитър Митков

   Към патогенезата и терапията на мастната дистрофия на черния дроб при експериментална алкохолна интоксикация : Автореферат / Димитър Митков Митков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 31 с.

   

Сист. No: 7557

 
35556, 35556-Патофизиология 

Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека  : Учебник за медицински сестри и акушерки / Анна Христова, Благой Маринов, Димитър Илучев, Катерина Георгиева, Иван Дечев, Иван Янев, Радост Асенова, Стефан Костянев и др ; Ред. Димитър Илучев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 395 с.

   

   ISBN 954-9806-68-7 

Сист. No: 8459

 
, 33667, 33667-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Здравко Асенов Велков, Иван Колев Кирин и др ; Ред. Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков . - София : МИ "Арсо", 1998 . - 574 с.

   

   ISBN 954-8967-8-9 

Сист. No: 4639

 
33866

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Здравко Асенов Велков, Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Стефан Стоилов Костянев и др ; Ред. Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков . - София : МИ "Арсо", 1999 . - 574 с.

   

   ISBN 954-8967-18-9 

Сист. No: 5258

 
, II 12011, II 12011-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Люба Стоянова Костова, Димитър Митков Митков, Анелия Дякова Узунова и др ; Ред. Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 376 с.

   

Сист. No: 5999

 
II 6664 

Писарев, Ст. И. и др.

   Патологична физиология : Учебник / Ст. И. Писарев, Ат. Райнов . - София : Медицина и физкултура, 1967 . - 392 с.

   

Сист. No: 8029

 
35783 

Ръководство за пракитчески упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с.

   

Сист. No: 9805

 
, 27968, 27968-Патофизиология 

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 213 с.

   

Сист. No: 5953

 
35813, 35813-Патофизиология 

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с.

   

Сист. No: 9869

 
35205 

Ръководство за практически упражнения по патофизиология  / К. Великов, К. Демирева, Д. Илучев, Р. Лолов и др ; Ред. Мл. Аргиров . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 159 с.

   

Сист. No: 8144

 
II 3280 

Серафимов, В. и др.

   Ръководство за практически занятия по патологична физиология / В. Серафимов, В. Зозиков . - София : Наука и изкуство, 1951 . - 144 с.

   

Сист. No: 9500

 
35364 

Телчаров, Л.

   Въпроси из клиничната патология / Л. Телчаров . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 258 с.

   

Сист. No: 8852

 
II 3944 

Телчаров, Л. и др.

   Патологична физиология / Л. Телчаров, Ст. Писарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1962 . - 423 с.

   

Сист. No: 539

 
34690

Тестове по патофизиология  / С. Костянев, И. Янев, А. Христова, А. Карова, Б. Маринов ; Ред. Д. Илучев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 238 с.

   

Сист. No: 2663

Патологична анатомия

 
4486 

Клинико-патологоанатомични епикризи

   Клинико-патологоанатомични епикризи / Б. Юруков, П. Миронов, А. Митов, Ас. Проданов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1960 . - 188 с.

   

Сист. No: 7597

 
II 9220

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Гр. Велев, М. Гърдевски, Хр. Миленков, С. Николаева, П. Узунов и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 229 с.

   

Сист. No: 5960

 
30880 

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Григор Петров Велев, Марин Иванов Гърдевски, Маргарита Ангелова Каменова, Христо Николов Миленков, Иван Георгиев Михайлов и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 359 с.

   

Сист. No: 7601

 
Д 77

Агопян, Кеворк Багдасар

   Някои морфологични особености на хеморагичната метропатия с хиперплазия на маточната мукоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кеворк Багдасар Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 225 с.

   

Сист. No: 2924

 
35506 

Анави, Бенямин Леон

   Ултраструктурно проучване на интерстициалните клетки на бъбречната медула при въздействие с индометацин, с раувазедин и при "ендокринен бъбрек" : Автореферат / Бенямин Леон Анави . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 44 с.

   

Сист. No: 9292

 
Д 74

Бадъков, Стоян Христов

   Характеристика на атеросклеротичните изменения на аортата и коронарните артерии при ревматизъм : Морфометрично, хистологично и хистохимично изследване : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стоян Христов Бадъков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 227 с.

   

Сист. No: 5786

 
Д 161

Василев, Иван Ат.

   Хистотопографска диагностика, количествена характеристика и корелации на хроничния белодробен енфизем с хронично белодробно сърце : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Атанасов Василев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 208 с.+ II част с фиг. и таблици

   

Сист. No: 2868

 
, II12712-ПатоанатомияII 12712

Велев, Григор и др.

   Патология : В 2 т. / Григор Велев, Иван Наков Вълков, Иван Георгиев Михайлов . - Стара Загора : Знание, 1995-1996

   

   Т. 2. Клинична патология . - 1996 . - 710 с.

   

   ISBN 954-621-087-0 (т. 2)

Сист. No: 3484

 
, 33144, 33144-Патоанатомия 

Запрянов, Запрян Николов

   Наръчник по обща и клинична патология : Т. 1- / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : Полиграф, 1995-

   

   Т. 1 . - 95 с.

   

Сист. No: 2982

 
35091 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Автореферат / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 38 с.

   

Сист. No: 7801

 
Д 277 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Дисертация за получаване на научната степен "кандидат на медицинските науки" / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 161 с.

   

Сист. No: 7802

 
, II 6601 

Кърджиев, Б. и др.

   Специална патологична анатомия / Б. Кърджиев, Ас. Проданов, Г. Михайлов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 541 с.

   

Сист. No: 5742

 
, 33171 - Патологична анатомия, 33171-Патоанатомия 

Миленков, Христо и др.

   Атлас по хистопатология : За студенти по медицина и стоматология / Христо Миленков, Иванка Пеева . - Пловдив : Полиграфия АД, 1995 . - 126 с.

   

Сист. No: 3017

 
C 3110

Обща и клинична патология  : Учебник за студенти по стоматология / Иван Михайлов, Бенямин Леон Анави, Запрян Николов Запрянов, Севдалин Славов Начев . - Пловдив : Райков, 2003 . - 254 с.

   

   ISBN 954-9666-32-8 

Сист. No: 2440

 
, II 11825, II 11825-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Иван Наков Вълков, Марин Иванов Гърдевски, Христо Николов Миленков и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 376 с.

   

Сист. No: 2859

 
, 32783, 32783-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Александър Леонидов Георгиев, Марин Иванов Гърдевски, Венета Борисова Макавеева и др ; Ред. Иван Наков Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1995 . - 502 с.

   

   ISBN 954-420-131-9 

Сист. No: 3313

 
, II 12253 

Патологична анатомия  : Учебник за студенти по стоматология / Иван Наков Вълков, Александър Леонидов Георгиев, Мария Димова Златева, Венета Борисова Макавеева, Христо Николов Миленков и др ; Ред. Иван Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

Сист. No: 2337

 
II 14097 

Патология  : Т. 1- / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави и др ; Ред. Григор Петров Велев . - 3 прераб. изд. . - София : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-157-5 

   Т. 1. Обща патология . - 1999 . - 364 с.

   

Сист. No: 1761

 
, II 13605 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 1. Обща патология / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави, и др. . - 379 с.

   

Сист. No: 2432

 
II 13605

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 2. Клинична патология / Иван Вълков, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова, и др. . - 704 с.

   

Сист. No: 2433

 
Д 315 

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диагностична и прогностична значимост на имунохистохимичното изследване с Бета катенин и Цитокератин 20 при аденоми, първични и метастатични колоректални карциноми : [Дисертация] / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 53 с.

   

Сист. No: 9881

 
Д 322 

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диференциално - диагностично значение на имунохистохимичното изследване с Цитокератин 7 и 20, Бета катенин CDX2 при колоректални карциноми и метастази от аденокарциноми сред перитонеума : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 126 с.

   

Сист. No: 10102

 
II 2939 

Проданов, Асен

   Патологична анатомия : Обща част / Асен Проданов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 332 с.

   

Сист. No: 7506

 
35523 

Проданов, Асен

   Ръководство по частна патологична анатомия / Асен Проданов . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 394 с.

   

Сист. No: 9320

 
, II 11824, II 11824-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  : За студенти по медицина / К. Агопян, Т. Бакърджиев, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 160 с.

   

Сист. No: 2898

 
, 33092, 33092-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / Бенямин Леон Анави, Ангел Атанасов Ангелов, Запрян Николов Запрянов, Цанка Петрова Бошнакова, Чавдар Николов Георгиев и др ; Ред. Александър Леонидов Георгиев, Юсеин Асанов Топов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 262 с.

   

   ISBN 954-420-117-3 

Сист. No: 3315

 
II 9222 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 203 с.

   

Сист. No: 9803

 
35782 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - 2 стер. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 200 с.

   

Сист. No: 9804

 
3984 

Ръководство за практически упражнения по патологична хистология  / К. Солов, Хр. Миленков, К. Агопян, П. Шилев . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 184 с.

   

Сист. No: 9834

 
Д 51

Солов, Крум Атанасов

   Пневмонии у новородени деца /морфологични проучвания/ : Дисертация за присъждане научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Крум Атанасов Солов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 251 с.

   

Сист. No: 4398

 
, II13565-ПатоанатомияII 13565

Учебник по клинична патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев, Иван Михайлов . - София : Знание, 2002

   

   ISBN 954-621-194-x 

   Т. 2 / Марин Гърдевски, Запрян Запрянов, Бенямин Анави, Нели Сивкова, Елисавета Попхристова, и др. . - 348 с.

   

Сист. No: 2170

 
Д 61

Шилев, Петър Георгиев

   Патоморфологично изследване на синаптичните апарати в ганглиите на слънчевото сплетение при различни заболявания : Дисертационен труд за получаване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Георгиев Шилев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 166 с.

   

Сист. No: 58

Вътрешни болести

 
35440 

Алексиев, Владимир и др.

   Терапевтика на вътрешните болести / Владимир Алексиев, Петър Николов, Константин Чилов . - 2 изд. . - София, 1946 . - 372 с.

   

Сист. No: 8976

 
9135 

Вапцаров, Иван и др.

   Диспротеинемии / Иван Вапцаров, Сава Савов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 187 с.

   

Сист. No: 1689

 
34492, 34492 - Вътрешни болести, 34492-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Симптомен диагностичен справочник /  Ред. Чудомир Начев, Мирослава Николова Бошева . - 3 осн. прераб. изд. . - Пловдив : АИ "Аграрен университет", 2002 . - 343 с.

   

Сист. No: 2241

 
II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 3. Клиника на вътрешните болести / Божко Божков, Никола Г. Григоров, Николай Беловеждов, Истилиян Кърнолски, Петър Помаков, и др. . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-105-2 (т. 3)

Сист. No: 4049

 
, II 12957 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 1. Пропедевтика на вътрешните болести / Петър Апостолов, Димитър Димитраков, Искрен Коцев, Цветан Чернев, Панайот Солаков, и др. . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-034-Х (т. 1)

Сист. No: 4125

 
II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 2. Клиника на вътрешните болести / Никола Алексиев, Илия Томов, Божко Божков, Петър Добрев, Кръстьо : вж и Павлов Павлов, и др. . - 495 с.

   

   ISBN 954-621-110-9 (т. 2)

Сист. No: 4515

 
35101 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Тако Костов Андреев, Йордан Вълков Иванов, Валентин Тодоров Коларски, Къню Григоров Кънев, Христо Маринов Христов ; Ред. Добри Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 336 с.

   

Сист. No: 7847

 
II 4317 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, М. Мондешки . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 891 с.

   

Сист. No: 8036

 
II 7316 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, Св. Разбойников, Р. Раданов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 932 с.

   

Сист. No: 8152

 
II 14241 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти от Медицинските колежи : медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, санитарни инспектори, фелдшери / Димитър Димитраков, Федя Николов, Стефка Кузманова, Стефчо Горанов, Владимир Ходжев, Йордан Димитраков, Емил Кумчев, Владимир Андонов, Елена Димитракова, Благо Благов, Йорданка Цокова, Даниела Танева ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 272 с.

   

   ISBN 978-954-8812-08-5 

Сист. No: 10377

 
II 10091 

Вътрешни болести с терапия  : Учебник за студенти-медици : В 2 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1975

   

   Т. 1 / П. Кирчев, В. Петков, Н. Попов, Р. Раданов, Цв. Симеонов, и др. . - 743 с.

   

Сист. No: 7998

 
35041 

Грудева-Попова, Жанет Грудева

   Клинично, клиничнолабораторно и експериментално проучване на пектинови продукти : Автореферат / Жанет Грудева Грудева-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 28 с.

   

Сист. No: 7694

 
II 4423 

Диференциална диагноза на вътрешните болести  / Б. Юруков, П. Миронов, Л. Томов, А. Попов ; Ред. Б. Юруков . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 567 с.

   

Сист. No: 7457

 
Д 21

Драчев, Иван Димитров

   Върху промените в периферната кръв и костния мозък при пелагра, анкилостомиаза, алиментарна дистрофия, нефрит, лептоспироза и ревматизъм: Хематологично-клинични проучвания : Дисертационен труд за получаване научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димитров Драчев . - Пловдив, 1959 . - 174 с.

   

Сист. No: 5972

 
35524 

Записки по вътрешни болести  . - Пловдив : МА "И. П. Павлов", 1954 . - 238 с.

   

Сист. No: 9322

 
II 14228 

Караиванова, Маргарита

   Общи симптоми и синдроми във вътрешната медицина и терапевтично поведение / Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2010 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-334-105-4 

Сист. No: 10295

 
, II 13390-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : Ч. 1- . - 2 прер. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001-

   

   ISBN 954-9666-20-4 

   Ч. 1 / Пенка Велева Мандулова, Атанас Борисов Джурджев, Тота Минева Йовкова, Федя Петров Николов, Стефка Кузманова, Истилиян Николов Кърнолски, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 2001 . - 461 с.

   

Сист. No: 1547

 
, II 13082-Вътрешни болести, II13000-Вътрешни болестиII 13000

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : МИ "Райков", 1997-1998

   

   Ч. 1 / Атанас Борисов Джурджев, Истилиян Николов Кърнолски, Пенка Велева Мандулова, Тота Минева Йовкова, Стефка Иванова Кузманова, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 1997 . - 520 с.

   

   ISBN 954-9666-01-8 (т. 1)

Сист. No: 4421

 
35273, 35273-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Нефрология, гастроентерология, ендокринология / Антония Мендизова, Димитър Димитраков, Иван Станчев, Йордан Димитраков, Мария Орбецова, Николай Кръстев, Симеон Симеонов и др ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 656 с.

   

   ISBN 954-9549-13-5 

Сист. No: 5144

 
, II 13000-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : Полиграф, 1997-1998

   

   Ч. 2 / Димитър Димитраков, Иван Станчев, Симеон Симеонов, Мария Карталева, Кръстьо Павлов ; Ред.  Димитър Й. Димитраков . - 1998 . - 416 с.

   

   ISBN 954-9529-23-1 (т. 2)

Сист. No: 5320

 
21557 

Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести  / Д. Андреев, Б. Юруков, Св. Разбойников, П. Стоянов, Ат. Каракашов и др . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 504 с.

   

Сист. No: 8040

 
, II 12002 

Коларски, Валентин и др.

   Вътрешни болести : Учебник за студенти по стоматология / Валентин Коларски, Симеон Симеонов, Стефка Кузманова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1999 . - 451 с.

   

   ISBN 954-420-203-X 

Сист. No: 2082

 
II 5319 

Миронов, П.

   Вътрешни болести с терапия / П. Миронов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 852 с.

   

Сист. No: 7459

 
II 7453 

Миронов, П.

   Вътрешни болести с терапия / П. Миронов . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1970 . - 904 с.

   

Сист. No: 7460

 
5017 

Миронов, Петър Ангелов

   Учебник по диагноза и лечение на вътрешните болести / П. Миронов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 788 с.

   

Сист. No: 7505

 
II 4687 

Митов, Антон

   Пропедевтика на вътрешните болести / Антон Митов . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 492 с.

   

Сист. No: 2214

 
20101, 20101-Вътрешни болести 

Митов, Антон

   Пропедевтика на вътрешните болести / Антон Митов . - 3 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 534 с.

   

Сист. No: 7816

 
35515 

Новости във вътрешната медицина  / Борис Полнарев, А. Пухлев, Ив. Йонков, М. Рашев и др . - София : Медицина и физкултура, 1965 . - 187 с.

   

Сист. No: 9302

 
34962 

Панчовска, М. и др.

   Сборник от тестове и въпроси по вътрешни болести за стоматолози / М. Панчовска, Д. Карастатев . - София : Артик-2001, 2004 . - 112 с.

   

   ISBN 954-9365-05-0 

Сист. No: 7329

 
C 3439 

Панчовска-Мочева, М. и др.

   Ръководство по вътрешни болести : За студенти по дентална медицина : Ч. 1- / М. Панчовска-Мочева, Д. Терзиева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010-

   

   ISBN 978-954-8326-14-8 

   Ч. 1 . - 2010 . - 320 с.

   

Сист. No: 10441

 
3872 

Пухлев, А. и др.

   Терапия на вътрешните болести / А. Пухлев, Б. Юруков . - 2 доп и осн. прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 876 с.

   

Сист. No: 8170

 
II 2223 

Пухлев, Ал. и др.

   Терапия на вътрешните болести / Ал. Пухлев, Б. Юруков . - София : Медицина и физкултура, 1955 . - 1052 с.

   

Сист. No: 8148

 
15421 

Симеонов, Цв. и др.

   Висцерални микози / Цв. Симеонов, Исак Шаулов, В. Ганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 204 с.

   

Сист. No: 7547

 
II 11812 

Симптомен диагностичен справочник на вътрешните болести  / Никола Атанасов Бошев, Станка Георгиева Андонова, Крум Костадинов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Стефан Христов Йочев, Иван Иванов Карастанев, Георги Димитров Николов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Димитров Янев, Христов Кръстю Павлов и др ; Ред. Н. Бошев, Г. Маждраков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 428 с.

   

Сист. No: 8146

 
II 5059 

Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания  / Н. Бошев, Кр. Атанасов, П. Янев, Ив. Карастанев, Г. Куванджиев и др ; Ред. Н. Бошев, Г. Маждраков . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 387 с.

   

Сист. No: 7846

 
, 9576 

Синтетична медицина  / Добрина Атанасова, Васко Василев, Тодор Вълков, Атанас Гюлев, Емил Коен, Ламбри Ламбрев, Димитър Профиров, Иван Славов, Иван Т. Толев, Павел Шопов и др ; Ред. Богоя Юруков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 560 с.

   

Сист. No: 1684

 
, II 13385-Вътрешни болести, II13385-Вътрешни болести 

Солаков, Панайот и др.

   Пропедевтика на вътрешните болести / Панайот Солаков, Стефка Кузманова . - Пловдив : Райков, 2000 . - 433 с.

   

   ISBN 954-9666-17-4 

Сист. No: 1512

 
35920, 35920-Вътрешни болести 

Солаков, Панайот и др.

   Пропедевтика на вътрешните болести / Панайот Солаков, Стефка Кузманова . - Пловдив : МИ "Райков", 2009 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9666-17-4 

Сист. No: 10121

 
33949

Съвременни проблеми на вътрешните болести  : Кн. 1- /  Ред. Чудомир Начев, А. Джурджев, Младен Григоров, Н. Пенков, Т. Мешков и др : ИК "Фокус", 1999-

   

   Кн. 1 . - 1999 . - 317 с.

   

   ISBN 954-8159-21-Х (кн. 1)

Сист. No: 5567

 
, 33923-Вътрешни болести 

Терапия на вътрешните болести  / Димитър Йорданов Димитраков, Пенка Велева Мандулова, Стефан Христов Йочев, Иван Найденов Станчев, Стефка Иванова Кузманова, Симеон Борисов Симеонов, Стефчо Емилов Горанов, Асен Николаев Атанасов, Красимир Иванов Карастанев, Емил Анков Спасов, Иван Иванов Карастанев, Атанас Борисов Джурджев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 842 с.

   

   ISBN 954-9666-0-7 

Сист. No: 5443

 
C 3419 

Терапия на вътрешните болести  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Дамянка Гетова, Иванка Костадинова, Мария Панчовска-Мочева, Людмил Пейчев ; Ред. Мария Панчовска-Мочева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 144 с.

   

   ISBN 954-9806-95-3 

Сист. No: 10122

 
, II12747-Вътрешни болестиII 12747

Терапия на вътрешните болести с лекарствен справочник  / Иван Иванов Карастанев, Никола Атанасов Бошев, Асен Николаев Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Стефчо Емилов Горанов, Атанас Борисов Джурджев, Стефан Христов Йочев, Красимир Иванов Карастанев, Стефка Иванова Кузманова, Пенка Велева Мандулова, Стоян Благов Миленков, Симеон Борисов Симеонов, Иван Найденов Станчев ; Ред. Иван Карастанев, Никола Атанасов Бошев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 956 с.

   

   ISBN 954-420-210-2 

Сист. No: 4052

 
II 14149 

Тестове по нефрология, гастроентерология и ендокринология  : За студенти по медицина / Димитър Димитраков, Емил Кумчев, Димитър (нефр.) Николов, Дора Чаталбашева, Благо Благов, Стефка Пандева, Едуард Тилкиян, Елена Димитракова ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 315 с.

   

   ISBN 954-9549-31-7 

Сист. No: 9756

 
34325 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, М. Рашев, Т. Ташев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1959-

   

   Т. 1 . - 1959 . - 675 с.

   

Сист. No: 865

 
, II 2638 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1957

   

   Т. 1 . - 674 с.

   

Сист. No: 4150

 
, II 2638 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1957

   

   Т. 2 . - 694 с.

   

Сист. No: 4151

 
II 1979 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - София : Наука и изкуство, 1954-1955

   

   Т. 1 . - 1954 . - 488 с.

   

Сист. No: 7511

Кардиология

 
Д 301 

Алиман, Окан Исмет

   Приложение на 6-минутния тест с ходене в диагностиката и рехабилитацията на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Окан Исмет Алиман . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 120 с.

   

Сист. No: 9253

 
Д 2

Апостолов, Любомир Илиев

   Към етиопатогенезата, клиниката и лечението на Wolf - Parkinson - White синдрома : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Любомир Илиев Апостолов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1961 . - 148 с.

   

Сист. No: 2905

 
Д 5

Атанасов, Крум Костадинов

   По въпроса за коагулабилита при атеросклероза и хипертонична болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Крум Костадинов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1960 . - 210 с.

   

Сист. No: 2907

 
34856 

Атанасов, Крум Костадинов

   Исхемична болест на сърцето - остър миокарден инфаркт клинико-нозометрични проучвания : Автореферат / Крум Костадинов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 82 с.

   

Сист. No: 7057

 
Д 8

Баталов, Згуро Анастасов

   Промени в съкратителната функция на миокарда на лявата камера при някои сърдечно-съдови заболявания по фазовия анализ на механичната систола : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Згуро Анастасов Баталов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 214 с.

   

Сист. No: 5158

 
35791 

Владимирова-Китова, Людмила

   Оценка на ендотелната функция чрез ехографско скениране на брахиалната артерия и методи за повлияването й / Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 138 с.

   

   ISBN 954-9806-81-6 

Сист. No: 9820

 
Д 298 

Владимирова-Китова, Людмила Георгиева

   Усъвършенствуване на подхода при пациенти с изразена хиперхолестеролемия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Людмила Георгиева Владимирова-Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 267 с.

   

Сист. No: 9012

 
Д 136

Грозев, Димитър Димов

   Епидемиологични проучвания на исхемичната болест на сърцето и артериалната хипертония сред селскостопанските и промишлените работници и административните служители в Пловдивски окръг: Анализ на рисковите фактори на ИБС и АХ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Димов Грозев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 284 с.

   

Сист. No: 2829

 
Д 18

Деспотов, Борис Томов

   Антикоагулантно и фибринолитично лечебни действия на местната аптекарска пиявица /Hirudo Medicinalis Officinalis/ при артериотромбози : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Томов Деспотов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 95 с.

   

Сист. No: 55

 
, 33149, 33149-Болести на ССС 

Джурджев, Атанас

   Тромболитична терапия при остър миокарден инфаркт - вчера, днес, утре? / Атанас Джурджев : Quintessence BG, 1995 . - 48 с.

   

   ISBN 954-8380-08-0 

Сист. No: 2993

 
, 33952 

Джурджев, Атанас

   Синдром на преждевременно възбуждение / Атанас Джурджев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1992 . - 62 с.

   

Сист. No: 5599

 
35648 

Джурджев, Атанас Б.

   Наблюдение върху ранните и късни резултати от фибринолитичната терапия приложена на болни с остър миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия : Автореферат / Атанас Б. Джурджев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 66 с.

   

Сист. No: 9507

 
Д 81

Димов, Димчо Тонев

   Нов метод за регистриране динамиката на артериалния пулс-кинетосфигмография и приложението му в диагностиката на някои съдови заболявания : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димчо Тонев Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 205 с.

   

Сист. No: 2920

 
35677 

Димов, Димчо Тонев

   Нов метод за регистриране динамиката на артериалния пулс-кинетосфигмография и приложението му в диагностиката на някои съдови заболявания : Автореферат / Димчо Тонев Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 40 с.

   

Сист. No: 9536

 
Д 168

Иванов, Йордан Вълков

   Сърдечен контрактилитет, газов състав и алкално-киселинно равновесие на кръвта у болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и хронично белодробно сърце : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Йордан Вълков Иванов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 238 с.

   

Сист. No: 2857

 
35297 

Иванов, Йордан Вълков

   Исхемична болест на сърцето - скрининг за индивидуален и популационен риск : Автореферат / Йордан Вълков Иванов . - Стара Загора : Тракийски университет, 1996 . - 79 с.

   

Сист. No: 8650

 
35675 

Иванов, Йордан Вълков

   Сърдечен контрактилитет, газов състав и алкално-киселинно равновесие на кръвта у болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и хронично белодробно сърце : Автореферат / Йордан Вълков Иванов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 39 с.

   

Сист. No: 9534

 
Д 177

Йовкова, Тота Минева

   Проучвания върху серумните липиди и липопротеини у първостепенни родственици на болни, преживели миокарден инфаркт : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тота Минева Йовкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 174 с.

   

Сист. No: 6016

 
Д 258 

Кичуков, Костадин Николаев

   Проучване влиянието на комбинираната перорална хормонално заместителна терапия върху модифицирането на сърдечно-съдовия риск при менопаузални жени : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Костадин Николаев Кичуков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 120 с.

   

Сист. No: 6615

 
35954 

Кичуков, Костадин Николаев

   Проучване влиянието на комбинираната перорална хормонално заместителна терапия върху модифицирането на сърдечно-съдовия риск при менопаузални жени : Автореферат / Костадин Николаев Кичуков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 50 с.

   

Сист. No: 10182

 
29257 

Клинични наблюдения в кардиологията  / Крум Костадинов Атанасов, Иван Райчев Бадев, Атанас Борисов Джурджев, Иван Рангелов Динков, Истилиян Николов Кърнолски, Симеон Борисов Симеонов, Константин Петков Цонев и др ; Ред. Юрий Белов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 204 с.

   

Сист. No: 7687

 
Д 123

Константинова, Маргарита Константинова

   Върху състоянието на сърдечно-съдовата система при професионално оловно въздействие по данни на електрокардиографията, балистокардиографията и сфигмографията : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Константинова Константинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 210 с.

   

Сист. No: 5820

 
22341 

Кръстинов, Генчо и др.

   Коарктация на аортата / Генчо Кръстинов, Димитър Шишманов, Тодор Даскалов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 166 с.

   

Сист. No: 7684

 
33414

Кърнолски, Истилиян Николов

   Проучвания върху полигенния рисков фактор с проспективни клинико-генетични и популационни наблюдения при есенциалната хипертония и исхемичната болест на сърцето: автореферат за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските наукии : Автореферат / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 89 с.

   

Сист. No: 3719

 
Д 223

Кърнолски, Истилиян Николов

   Проучвания върху полигенния рисков фактор с проспективни клинико-генетични и популационни наблюдения при есенциалната хипертония и исхемичната болест на сърцето : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 384 с.

   

Сист. No: 4512

 
Д 171

Кърнолски, Истилиян Николов

   Клинико-генетични проучвания при хипертоничната болест : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 187 с.

   

Сист. No: 6010

 
Д 286 

Мануков, Иван Христев

   Клинико-функционална характеристика на коронарните стенози с комплексна ангиографска морфология : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Иван Христев Мануков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 161 с.

   

Сист. No: 8595

 
Д 286 

Мануков, Иван Христев

   Клинико-функционална характеристика на коронарните стенози с комплексна ангиографска морфология : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Иван Христев Мануков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 161 с.

   

Сист. No: 8595

 
35366 

Миронов, П.

   Атеросклерозата / П. Миронов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1960 . - 208 с.

   

Сист. No: 8854

 
II 6782 

Митов, А. и др.

   Практическа електрокардиография с атлас / А. Митов, Л. Апостолов, И. Пантев . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 203 с.

   

Сист. No: 7455

 
II 9825 

Митов, Антон и др.

   Практическа електрокардиография / Антон Митов, Любомир Апостолов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 283 с.

   

Сист. No: 543

 
II 4425 

Митов, Антон Илиев и др.

   Практическа електрокардиография с атлас / Антон Илиев Митов, Любомир Ил. Апостолов, Йонко Ст. Пантев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 171 с.

   

Сист. No: 7456

 
36019, 36019-Вътрешни болести 

Мишева, Емилия

   От симптома до диагнозата : Сборник тестове по кардиология за медици / Емилия Мишева . - Пловдив : Интелексперт - 94, 2009 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-8835-14-5 

Сист. No: 10314

 
Д 234

Николов, Федя Петров

   Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на острия миокарден инфаркт : Дисертация / Федя Петров Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 114 с.

   

Сист. No: 869

 
34421

Николов, Федя Петров

   Вродени сърдечни пороци при възрастни / Федя Петров Николов . - Пловдив : МИ"Райков" . - 60 с.

   

   ISBN 954-9666-25-5 

Сист. No: 2002

 
35037 

Николов, Федя Петров

   Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на острия миокарден инфаркт : Автореферат / Федя Петров Николов . - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

Сист. No: 7690

 
35287 

Орбецова, Мария

   Атерогенни рискови фактори и социално значими съдови заболявания / Мария Орбецова, Румен Стоилов, Евгения Василева, Людмил Груев, Емил Райнов и др ; Ред. Мария Орбецова . - София : "Сърце и здраве", 2005 . - 176 с.

   

   ISBN 954-90869-4-1 

Сист. No: 8622

 
I 478 

Паница, Д. и др.

   Болки в сърдечната област, сърцебиене и здраве / Д. Паница, Л. Апостолов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 136 с.

   

Сист. No: 9250

 
A 1581 

Рашев, М. и др.

   Болести на миокарда / М. Рашев, Й. Белоев . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 203 с. . -  (Selecta medica, 1972, 2)

   

Сист. No: 7810

 
20375 

Стефанов, Георги

   Високо артериално налягане / Георги Стефанов . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 72 с.

   

Сист. No: 7642

 
Д 52

Стефанов, Георги Атанасов

   Дефибрилацията на ектопичните тахикардии с електричен шок при затворен гръден кош : Дисертация / Георги Атанасов Стефанов : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 267 с.

   

Сист. No: 52

 
Д 268 

Стоянова, Вили Кръстева

   Функционални и биохимични аспекти в развитието на лявокамерната хипертрофия : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Вили Кръстева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 109 с.

   

Сист. No: 7995

 
7078 

Цончев, Иван

   Сърдечна недостатъчност / Иван Цончев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 172 с.

   

Сист. No: 7513

 
Д 62

Шишманов, Димитър Ст.

   Върху относителната стойност на правилото на Айнтхофен : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Ст. Шишманов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 182 с.

   

Сист. No: 5982

 
34328

Юруков, Богоя

   Endokarditis lenta / Богоя Юруков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 156 с.

   

Сист. No: 1692

Пулмология. Фтизиатрия

 
Д 115

Анастасов, Васил Ив.

   Значение на кожната невроваскуларна адренергична реактивност при отдиференциране на постваксиналната от инфекциозната алергия и при определяне активността на белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Васил Ив. Анастасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 162 с.

   

Сист. No: 5811

 
35092 

Анастасов, Васил Иванов

   Значение на кожната невроваскуларна адренергична реактивност при отдиференциране на постваксиналната от инфекциозната алергия и при определяне активността на белодробната туберкулоза : Автореферат / Васил Иванов Анастасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 44 с.

   

Сист. No: 7803

 
34212

Белодробен тромбемболизъм диагноза или профилактика  / Ангел Ангелов, Стефан Костянев, Марта Балева, Васил Хаджидеков, Валентина Минчева и др ; Ред. Златка Янкова . - Пловдив, 2000 . - 131 с.

   

Сист. No: 1337

 
34284 - Болести на ССС, 34284-Пулмология 

Белодробен тромбемболизъм диагноза или профилактика  / Ангел Ангелов, Стефан Костянев, Марта Балева, Васил Хаджидеков, Валентина Минчева, Златка Янкова . - София : МИ"АРСО", 2001 . - 124 с.

   

   ISBN 954-8967-64-2 

Сист. No: 1623

 
II 4739

Болести на дихателната система  / Антон И. Алтъпармаков, Христо Атанасов, Мара Белчева, Асен С. Бояджиев, Антон Ил. Митов и др ; Ред. Иван Й. Йонков, Стефан Т. Тодоров . - София : "Медицина и физкултура", 1965 . - 852 с.

   

Сист. No: 1687

 
, 13842, 13842-Вътрешни болести 

Димитров, Димитър

   Фтизиатрия / Димитър Димитров . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1971 . - 112 с.

   

Сист. No: 71

 
Д 19

Димитров, Димитър А.

   Смущения на бъбречните функции при болните от белодробна туберкулоза : Дисертация / Димитър А. Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1965 . - 46 с.

   

Сист. No: 5980

 
14326 

Димитров, Димитър А.

   Силикотуберкулоза / Димитър А. Димитров . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 116 с.

   

Сист. No: 7543

 
33948

Лечение на белодробните болести  / Петър Стефанов Добрев, Виолина Генова Боева, Асен Атанасов Златев, Пенка Велева Мандулова, Христо Христов Маринов, Жени Александрова Милева и др . - София : Медицина и физкултура, 1999 . - 370 с.

   

   ISBN 954-420-216-1 

Сист. No: 5568

 
Д 35

Маринов, Атанас Николов

   Проучвания на някои ензими при белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Николов Маринов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 141 с.

   

Сист. No: 2798

 
Д 86

Митев, Динко Канев

   Върху диагнозата на белодробния рак : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Динко Канев Митев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 121 с.

   

Сист. No: 5840

 
20577 

Митов, Антон и др.

   Респираторна микоплазмоза у човека / Антон Митов, Венцеслав Мандулов, Тодор Даскалов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 96 с.

   

Сист. No: 7641

 
Д 199

Николов, Георги Димитров

   Проучвания на някои имунни и автоимунни реакции при белодробна туберкулоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Димитров Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 192 с.

   

Сист. No: 2871

 
35479, 35479-Болести на дихателната система, 35479-Вътрешни болести, 35479-Пулмология 

Практическо ръководство по белодробни болести  / Златка Янкова, Георги Белев, Антония Гърова, Стефан Костянев, Станислав Къртев, Анахид Торосян, Владимир Ходжев . - София : Артик-2001, 2006 . - 164 с.

   

   ISBN 954-9365-14-Х 

Сист. No: 9171

 
22579 

Симеонов, Цвятко и др.

   Силикоза / Цвятко Симеонов, Кръстьо Язов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 199 с.

   

Сист. No: 7631

 
35018 

Торосян, Анахид Артюн

   Терапевтични проблеми свързани с резистентността на Mycobacterium tuberculosis в условията на директно обсервирана терапия - съкратени срокове : Автореферат / Анахид Артюн Торосян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 44 с.

   

Сист. No: 7482

 
34986-Болести на дихателната система 

Туберкулоза в клиничната практика  / Златка Янкова, Чавдар Славов, Захари Кръстев, Асен Алексиев, Кирил Праматаров и др . - София : МИЗЗО, 2003 . - 164 с.

   

   ISBN 954-91374-1-4 

Сист. No: 7394

 
, 35046 

Ходжев, Владимир Асенов

   Диспнеичните индекси и 6 минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест : Автореферат / Владимир Асенов Ходжев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 41 с.

   

Сист. No: 2347

 
Д 252

Ходжев, Владимир Асенов

   Диспнеичните индекси и 6 минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Владимир Асенов Ходжев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 157 с.

   

Сист. No: 2348

Хематология

 
Д 287 

Горанова-Маринова, Веселина Стефанова

   Проучвания върху системата OPG/RANKL при болни с мултиплен миелом и костни увреждания : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Веселина Стефанова Горанова-Маринова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 179 с.

   

Сист. No: 8596

 
Д 287 

Горанова-Маринова, Веселина Стефанова

   Проучвания върху системата OPG/RANKL при болни с мултиплен миелом и костни увреждания : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Веселина Стефанова Горанова-Маринова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 179 с.

   

Сист. No: 8596

 
34593

Кърнолски, И.

   Клинична хематология : Ч. 1- / И. Кърнолски . - София : Медицина и физкултура, 2003-

   

   ISBN 954-420-064-9 

   Ч. 1. Болести на еритроцитната редица . - 416 с.

   

Сист. No: 2453

 
23455 

Попвасилев, Иван и др.

   Кръвногрупови системи у човека / Иван Попвасилев, Христо Близнаков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 235 с.

   

Сист. No: 7664

Гастроентерология

 
Д 102

Александров, Александър Ив.

   Проучване върху някои фармакодинамични ефекти на морфина и нивалина у болни с резециран стомах поради язвена болест : Дисертационен труд за получаване на степен "Кандидат на медицинските науки" / Александър Ив. Александров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 126 с.

   

Сист. No: 2919

 
35602 

Андонов, Владимир Николов

   Ранни промени в дихателната и сърдечната функция при пациенти с чернодробна цироза : Автореферат / Владимир Николов Андонов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 45 с.

   

Сист. No: 9446

 
Д 1

Андреев, Борислав Илиев

   Ензимни проучвания при хирургическото лечение на някои заболявания на храносмилателната система : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Илиев Андреев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 201 с.

   

Сист. No: 2908

 
35398 

Андреев, Борислав Илиев

   Ензимни проучвания при хирургическото лечение на някои заболявания на храносмилателната система : Автореферат / Борислав Илиев Андреев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 27 с.

   

Сист. No: 8914

 
Д 305 

Джурков, Венцеслав Георгиев

   Диагностика, лечение и проследяване на пациентите и морфологичните промени след кръвоизлив от стомаха и дуоденума : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Венцеслав Георгиев Джурков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 116 с.

   

Сист. No: 9336

 
35957 

Джурков, Венцеслав Георгиев

   Диагностика, лечение и проследяване на пациентите и морфологичните промени след кръвоизлив от стомаха и дуоденума : Автореферат / Венцеслав Георгиев Джурков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 48 с.

   

Сист. No: 10185

 
35475 

Клинични наблюдения  / Борис Полнарев, Хр. Браилски, Т. Гълъбов, Р. Д. Тодоров, Б. Константинова и др . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 240 с.

   

Сист. No: 9110

 
35762, 35762-Гастроентерология 

Кръстев, Н.

   Клинична хепатология / Н. Кръстев . - Пловдив : "Авто спектър" ЕООД, 2008 . - 505 с.

   

   ISBN 954-8932-47-9 

Сист. No: 9745

 
35294 

Куванджиев, Георги Константинов

   Формиране, изграждане и утвърждаване на българската народностна хранителна традиция през девети век : Автореферат / Георги Константинов Куванджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 86 с.

   

Сист. No: 8643

 
Д 100

Минчев, Минчо Бойчев

   Комплексни клинико-лабораторни, радиоиндикаторни и ангиографски проучвания при чернодробната цироза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Минчо Бойчев Минчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 272 с.

   

Сист. No: 5837

 
II 13606

Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар  / Антония Атанасова, Асен Алексиев, Иван Станчев, Пенка Акрабова и др ; Ред. Захарий Кръстев . - София : Иван Сапунджиев - ЕООД, 2002 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9971-30-9 

Сист. No: 2452

 
, 33531 

Станчев, Иван Найденов

   Язвена болест : Клинико-генетичен и генетико-математичен анализ : Автореферат / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 71 с.

   

Сист. No: 4075

 
Д 222

Станчев, Иван Найденов

   Язвена болест - клинико-генетичен, генетико-математичен и мултифакторен анализ : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 284 с.

   

Сист. No: 4185

 
Д 211

Станчев, Иван Найденов

   Клинико-генетични изследвания при язвената болест на дванадесетопръсника : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 220 с.

   

Сист. No: 5900

 
Д 73

Темелков, Стефан Георгиев

   Върху някои чернодробни и жлъчни нарушения при язвената болест преди и след операция : Клинични, функционални и морфологични проучвания : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Георгиев Темелков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

Сист. No: 5787

 
II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев-ЕООД, 2001-

   

   Ч. 1 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Пенка Акрабова, Иванка Маринова, и др. . - 2001 . - 180 с.

   

   ISBN 954-9971-17-1/1 (ч. 1)

Сист. No: 2015

 
II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев - ЕООД, 2001-

   

   Ч. 4 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Петър Учиков, Людмила Матева, и др. . - 2001 . - 497-660 с.

   

   ISBN 954-9971-21-1 (ч. 4)

Сист. No: 2454

 
Д 65

Янев, Петър Д.

   Върху някои функционални чернодробни промени при силикозата в Панагюрските мини : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Д. Янев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 208 с.

   

Сист. No: 5964

 
34852 

Янев, Петър Димитров

   Стомашна язва : Комплексно проучване с оглед на клинико-диагностични, патогенетични, прогностични и диспансерни проблеми : Автореферат / Петър Димитров Янев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1986 . - 66 с.

   

Сист. No: 7053

 
21443 

Янев, Петър и др.

   Следхепатитни състояния / Петър Янев, Стефан Йочев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 172 с.

   

Сист. No: 7673

Ендокринология

 
Д 259 

Владева, Стефка Василева

   Захарен диабет и микроелементи - експериментални и клинични проучвания : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стефка Василева Владева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 208 с.

   

Сист. No: 6645

 
35050 

Димитров, Димитър Василев

   Лептин в патогенезата на метаболитния синдром : Автореферат / Димитър Василев Димитров . - Варна : МУ - Варна, 2001 . - 51 с.

   

Сист. No: 7703

 
Д 118

Динков, Иван Рангелов

   Стомашни промени при хипертиреоидизма (Секреторни, хистоморфологични и имунологични проучвания) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Рангелов Динков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 231 с.

   

Сист. No: 5816

 
35673 

Динков, Иван Рангелов

   Стомашни промени при хипертиреоидизма : Секреторни, хистоморфологични и имунологични проучвания : Автореферат / Иван Рангелов Динков . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 35 с.

   

Сист. No: 9532

 
Д 316 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 186 с.

   

Сист. No: 9886

 
35955 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Автореферат / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 46 с.

   

Сист. No: 10183

 
35955 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Автореферат / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 46 с.

   

Сист. No: 10183

 
Д 304 

Митков, Митко Димитров

   Върху синдрома на поликистозните яйчници - клинични и хормонални характеристики и резултати от продължителна консервативна терапия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Митко Димитров Митков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 199 с.

   

Сист. No: 9333

 
Д 280 

Нончев, Боян Иванов

   Значене на някои предоперативни клинични, имунологични, хистологични и терапевтични фактори за развитие на хипотиреоидизъм след субтотална резекция на щитовидната жлеза при болни от базедова болест : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боян Иванов Нончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 218 с.

   

Сист. No: 8197

 
35952 

Нончев, Боян Иванов

   Значене на някои предоперативни клинични, имунологични, хистологични и терапевтични фактори за развитие на хипотиреоидизъм след субтотална резекция на щитовидната жлеза при болни от базедова болест : Автореферат / Боян Иванов Нончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 54 с.

   

Сист. No: 10180

 
34859 

Павлов, Кр.

   Захарната болест като социално значимо заболяване : Епидемиологични, лечебно-профилактични и медико-социални проучвания. Автореферат / Кр. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 47 с.

   

Сист. No: 7060

 
Д 174

Павлова, Лена Иванова

   Проучвания върху калциево-фосфорния обмен при тиреотоксикоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лена Иванова Павлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 163 с.

   

Сист. No: 6013

 
Д 169

Хаджийски, Камен Славов

   Епидемиологични и фамилни проучвания върху ювенилната струма : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Камен Славов Хаджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 210 с.

   

Сист. No: 2860

 
Д 71

Христов, Кръстю Павлов

   Проучване върху лечението на захарната болест с бигванидови препарати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кръстю Павлов Христов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 177 с.

   

Сист. No: 22

Нефрология

 
, II 13082-Вътрешни болести, II13082-Урология 

Димитраков, Д.

   Избрани лекции по нефрология / Д. Димитраков . - Пловдив : Маг 77, 1998 . - 158 с.

   

   ISBN 954-531-040-5 

Сист. No: 4778

 
, 34218-Вътрешни болести, 34218-Нефрология 

Димитраков, Д. и др.

   Ръководство по бъбречни болести / Д. Димитраков, Й. Димитраков ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : Полиграф, 2001 . - 134 с.

   

   ISBN 954-9529-23-1 

Сист. No: 1533

 
, 34412-Нефрология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Поликистозна бъбречна болест / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 198 с.

   

Сист. No: 1995

 
, 33491, 33491-Нефрология, 33491-Урология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Поликистозна бъбречна болест / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 197 с.

   

Сист. No: 3939

 
, 33831-Вътрешни болести, 33831-Нефрология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Бъбречни болести : Диагноза и лечение / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 102 с.

   

   ISBN 954-9529 -22-3 

Сист. No: 5176

 
34222

Иванова, Елена М.

   Психотропни медикаменти и хронична бъбречна недостатъчност / Елена М. Иванова . - Пловдив : Макрос 2001, 2001 . - 115 с.

   

   ISBN 954-702-069-2 

Сист. No: 1540

 
31050 

Карастанев, Иван

   Нарушения в неекскреторната функция на бъбреците / Иван Карастанев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 160 с.

   

Сист. No: 1653

 
Д 155

Карастанев, Иван Иванов

   Нарушения в кръвосъсирването и фибринолизата при някои бъбречни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Иванов Карастанев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 180 с.

   

Сист. No: 2801

 
35606 

Карастанев, Иван Иванов

   Нарушения в кръвосъсирването и фибринолизата при някои бъбречни заболявания : Автореферат / Иван Иванов Карастанев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 43 с.

   

Сист. No: 9450

 
35295 

Кумчев, Емил Павлов

   Ренална остеодистрофия - възможности за неинвазивна оценка на ранните костни промени в преддиализен стадий : Автореферат / Емил Павлов Кумчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 59 с.

   

Сист. No: 8644

 
, 34652-Нефрология 

Нефрология и урология  / Димитър Димитраков, Йордан Димитраков, Адриана Анадолийска, Ангел Логофетов, Владимир Овчаров и др ; Ред. Николай Беловеждов, Христо Куманов и др . - София : СНМДБ, 2003 . - 1119 с.

   

   ISBN 954-91290-1-2 

Сист. No: 2589

 
21662 

Пачеджиев, Любомир

   Бъбречнокаменната болест и нейното лечение / Любомир Пачеджиев . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 80 с.

   

Сист. No: 7676

 
34581

Стоянов, Александър Стоянов

   Някои аспекти на адекватността на хемодиализата и пътища за нейното оптимизиране : Автореферат / Александър Стоянов Стоянов . - Варна : МУ - Варна, 2002 . - 44 с.

   

Сист. No: 2435

 
21060 

Теодосиев, Любомир Ст.

   Бъбреците и жлезите с вътрешна секреция / Любомир Ст. Теодосиев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 200 с.

   

Сист. No: 7678

Ревматология

 
Д 272 

Баталов, Анастас Згуров

   Артросонография на колянна става при болни с ревматоиден артрит : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Анастас Згуров Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 196 с.

   

Сист. No: 7535

 
Д 17

Даскалов, Тодор Николов

   Върху съкратителната функция на миокарда при активния ревматизъм без клапен порок : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодор Николов Даскалов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 177 с.

   

Сист. No: 2910

 
21047 

Иванов, Н. и др.

   Ревматоиден артрит / Н. Иванов, К. Кънев, П. Солаков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 192 с.

   

Сист. No: 7646

 
35363, 35363-Ревматология 

Коларов, Р. и др.

   Синдром на Sjogren - медицинска и социална проблематика / Р. Коларов, М. Панчовска, С. Раденска-Лоповок . - София : Артик-2001, 2006 . - 144 с.

   

   ISBN 954-9365-15-8 

Сист. No: 8851

 
35605 

Константинова, Веселина Константинова

   Клинико-имунологични проучвания при ревматоиден артрит : Автореферат / Веселина Константинова Константинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 30 с.

   

Сист. No: 9449

 
34853 

Кузманова, Стефка Иванова

   Диагностични проучвания при ревматоиден артрит и остеоартрит : Автореферат / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 76 с.

   

Сист. No: 7054

 
Д 281 

Кузманова, Стефка Иванова

   Клинично приложение на артроскопията в ревматологията : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 341 с.

   

Сист. No: 8306

 
35951 

Кузманова, Стефка Иванова

   Клинично приложение на артроскопията в ревматологията : Автореферат / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 146 с.

   

Сист. No: 10179

 
, 34382, 34382-Ревматология 

Панчовска, М. и др.

   Синдром на Sjogren / М. Панчовска, Й. Шейтанов . - София : Център за информация по медицина, 2001 . - 119 с.

   

   ISBN 954-8627-85-Х 

Сист. No: 1913

 
35016 

Панчовска, Мария Стоянова

   Клинични, генетични и имунологични проучвания при синдром на Sjogren : Автореферат / Мария Стоянова Панчовска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 44 с.

   

Сист. No: 7480

 
Д 113

Солаков, Панайот Цонков

   Епидемиологични, диагностични и фамилни проучвания при ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Панайот Цонков Солаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 192 с.

   

Сист. No: 26

 
34496

Ставни и системни ревматични болести  : Болести на съединителната тъкан / Васил Симеонов Атанасов, Мария Борисова Балабанова, Любен Асенов Дурмишев, Боряна Николова Киперова, Кирил Димов Праматаров и др ; Ред. Никола Златков . - София : Медицина и физкултура, 2002 . - 167 с.

   

   ISBN 954-420-125-4 

Сист. No: 2243

 
Д 312 

Стайкова, Недялка Дончева

   Клинична, рентгенологична и прогностична оценка на ранния ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Недялка Дончева Стайкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 201 с.

   

Сист. No: 9640

 
35956 

Стайкова, Недялка Дончева

   Клинична, рентгенологична и прогностична оценка на ранния ревматоиден артрит : Автореферат / Недялка Дончева Стайкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 51 с.

   

Сист. No: 10184

 
Д 58

Цонев, Константин Петков

   Функционалното състояние на щитовидната жлеза при ревматизма : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Константин Петков Цонев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 286 с.

   

Сист. No: 5918

Имунология. Алергология

 
Д 140

Димитрова, Яна Георгиева

   Проучвания върху факторите, обуславящи ефекта на имунотерапията на БЦЖ и Ф70 при болни от карцином на белия дроб : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Яна Георгиева Димитрова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 245 с.

   

Сист. No: 2815

 
35670 

Димитрова, Яна Георгиева

   Проучвания върху факторите, обуславящи ефекта на имунотерапията на БЦЖ и Ф70 при болни от карцином на белия дроб : Автореферат / Яна Георгиева Димитрова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 40 с.

   

Сист. No: 9529

 
Д 288 

Загоров, Марин Йорданов

   Имунофлуоресцентни методи за определяне на антинуклеарни антитела - характеристика и анализ на диагностичната им стойност : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марин Йорданов Загоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 125 с.

   

Сист. No: 8597

 
Д 288 

Загоров, Марин Йорданов

   Имунофлуоресцентни методи за определяне на антинуклеарни антитела - характеристика и анализ на диагностичната им стойност : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марин Йорданов Загоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 125 с.

   

Сист. No: 8597

 
35395 

Загоров, Марин Йорданов

   Имунофлуоресцентен метод за антинуклеарни антитела с клетъчна линия MCCOY-PLOVDIV : Автореферат / Марин Йорданов Загоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 48 с.

   

Сист. No: 8905

 
, C 3098 

Златев, Стойко

   Микробна агресия и имунни реакции в оралната област / Стойко Златев . - Пловдив : ИК ВАП, 2002 . - 251 с.

   

   ISBN 954-9806-32-4 

Сист. No: 2080

 
, C 3038 

Златев, Стойко

   Имунологични проблеми в стоматологията / Стойко Златев . - София : Quintessence BG, 1995 . - 109 с.

   

   ISBN 954-8380-08-0 

Сист. No: 3069

 
35360 

Златев, Стойко и др.

   Имунитетът - защита и причина за болести : Научнопопулярно четиво / Стойко Златев, Дарена Златева . - Пловдив : МАКРОС, 2003 . - 60 с.

   

   ISBN 954-561-149-9 

Сист. No: 8841

 
Д 23

Златев, Стойко Петров

   Ендогенни хуморални влияния върху образуването на аглутинини : Механизъм на имуногенезата : Дисертационен труд за присъждане званието "Кандидат на медицинските науки" / Стойко Петров Златев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 65 с.

   

Сист. No: 51

 
28536 

Златев, Стойко Петров

   Имунологични проблеми в стоматологията : Научен обзор / Стойко Петров Златев . - София : ЦНИМЗ, 1984 . - 83 с.

   

Сист. No: 7670

 
35359 

Златев, Стойко Петров

   Опитът на лабораторията по клинична имунология на ВМИ - Пловдив като диагностично и терапевтично звено в широкопрофилно лечебно заведение : Концепция и модел за развитие на лабораториите по клинична имунология в НРБ - организационни и методични проблеми : Автореферат / Стойко Петров Златев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 60 с.

   

Сист. No: 8840

 
Д 292 

Златев, Стойко Петров

   Опитът на лабораторията по клинична имунология на ВМИ - Пловдив като диагностично и терапевтично звено в широкопрофилно лечебно заведение : Концепция и модел за развитие на лабораториите по клинична имунология в НРБ - организ. и методични проблеми : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Стойко Петров Златев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 313 с.

   

Сист. No: 8844

 
Д 293 

Златев, Стойко Петров

   Имунологичен мониторинг на болни от ВМИ "И. П. Павлов" и "рискови" контингенти от екологично застрашен район : Хабилитационен труд за присъждане на научното звание "Професор" / Стойко Петров Златев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 280 с.

   

Сист. No: 8845

 
Д 67

Костова, Люба Ст.

   Специфичен клетъчен имунитет без участието на хуморални противотела в ранните онтогенетични етапи : Дисертационна работа за придобиване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Люба Ст. Костова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 151 с.

   

Сист. No: 5782

 
35669 

Костова, Люба Стоянова

   Специфичен клетъчен имунитет без участието на хуморални противотела в ранните онтогенетични етапи : Автореферат / Люба Стоянова Костова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 31 с.

   

Сист. No: 9528

 
27929 

Костурков, Георги и др.

   Медикаментозна алергия / Георги Костурков, Мариана Станева-Стоянова . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 160 с.

   

Сист. No: 7625

 
35040 

Мурджева, Мариана Атанасова

   Индуциране на имунологична толерантност във F5 T клетки с трансгенен Т клетъчен рецептор : Автореферат / Мариана Атанасова Мурджева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 38 с.

   

Сист. No: 7693

 
35356 

Приложение на Hedera helix при болни с бронхиална астма  : Клинично изследване / Ж. Милева, Вл. Максимов, М. Бошева, Е. Генев, В. Недкова и др, 2006 . - 20 с.

   

Сист. No: 8832

 
Д 299 

Сарафян-Озанян, Виктория

   Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини - имунобиологични аспекти : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Виктория Степан Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 251 с.

   

Сист. No: 9013

 
35647 

Сарафян-Озанян, Виктория Степан

   Проучване върху клетъчната експресия на човешките кръвно-групови антигени А, В и Н чрез моноклоналните антитела В7Н4, D1E8 r BH82 : Автореферат / Виктория Степан Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1994 . - 32 с.

   

Сист. No: 9506

 
35656 

Тасков, Христо Борисов

   Механизъм на активиране и ефекторни функции на макрофагите при клетъчния имунитет срещу интрацелуларни бактерии и сингенни тумори : Автореферат / Христо Борисов Тасков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 37 с.

   

Сист. No: 9515

 
Д 157

Хаджиев, Спартак

   Взаимоотношенията между туберкулозата и рака и лечението на рака с БЦЖ и с водно- солев извлек от БЦЖ : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Доктор на медицинските науки" / Спартак Хаджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 316 с.

   

Сист. No: 2824

 
35603 

Хаджиев, Спартак

   Взаимоотношенията между туберкулозата и рака и лечението на рака с БЦЖ и с водно- солев извлек от БЦЖ : Автореферат / Спартак Хаджиев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1975 . - 67 с.

   

Сист. No: 9447

 
Д 205

Хайдушка, Ирина Атанасова

   Изследване на клетъчен имунитет след прилагане на жива паротитна ваксина щам София-6 : Дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ирина Атанасова Хайдушка . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 102 с.

   

Сист. No: 2872

Офталмология

 
34273

Атанасов, Марин Ангелов

   Съвременни методи в диагностиката на първичната откритоъгълна глаукома : Автореферат / Марин Ангелов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 56 с.

   

Сист. No: 1604

 
Д 226

Атанасов, Марин Ангелов

   Съвременни методи в диагностиката на първичната откритоъгълна глаукома : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Марин Ангелов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 124 с.

   

Сист. No: 5615

 
Д 220

Байчев, Христо Стоянов

   Проучвания върху заболяванията на слъзния апарат и тяхното лечение : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Христо Стоянов Байчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1986 . - 315 с.

   

Сист. No: 4187

 
Д 126

Байчев, Христо Стоянов

   Клинични и експериментални проучвания на очните изгаряния : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Стоянов Байчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 286 с.

   

Сист. No: 5807

 
6721 

Байчев, Христо Стоянов

   Проучвания върху заболяванията на слъзния апарат и тяхното лечение : Автореферат / Христо Стоянов Байчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1984 . - 60 с.

   

Сист. No: 7520

 
, Д 233 

Бауазир, Абдул-Рахман Ахмед

   Цилиоретинна артерия - честота и локализация : Докторска теза / Абдул-Рахман Ахмед Бауазир . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 34 с.

   

Сист. No: 868

 
35522 

Василев, Иван и др.

   Ръководство по офталмология за общопрактикуващия лекар / Иван Василев, Васко Василев . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 219 с.

   

Сист. No: 9319

 
Д 152

Вълканов, Вълкан Вълчев

   Компресионно-тонометричната проба на М.Б.Вургафт и консенсуалните явления при нейното приложение : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Вълкан Вълчев Вълканов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 245 с.

   

Сист. No: 2811

 
35650 

Вълканов, Вълкан Вълчев

   Компресионно- тонометричната проба на М.Б.Вургафт и консенсуалните явления при нейното приложение : Автореферат / Вълкан Вълчев Вълканов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 30 с.

   

Сист. No: 9509

 
Д 189

Георгиев, Петър Димитров

   Ранни усложнения след операция за старческа катаракта : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Димитров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 217 с.

   

Сист. No: 2884

 
35633 

Георгиев, Петър Димитров

   Ранни усложнения след операция за старческа катаракта : Автореферат / Петър Димитров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 35 с.

   

Сист. No: 9489

 
35870 

Глаукоми  : Съвременни : Класификация, патогенеза, диагностика, лечение / Анета Мишева, Андрей Маринов, Блага Чилова, Мариета Конарева-Костянева, Марин Атанасов и др . - 2 прераб. и доп. изд. . - Варна : Студио 2000, 2006 . - 244 с.

   

   ISBN 954-449-286-0 

Сист. No: 10008

 
34270

Конарева-Костянева, Мариета

   Клинични фамилни проучвания при първична откритоъгълна глаукома : Автореферат / Мариета Конарева-Костянева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 60 с.

   

Сист. No: 1607

 
35246 

Конарева-Костянева, Мариета и др.

   Компютърна периметрия : Практическо ръководство / Мариета Конарева-Костянева, Марин Атанасов . - Варна : СТЕНО, 2004 . - 52 с.

   

   ISBN 954-449-204-6 

Сист. No: 8447

 
35437, 35437-Очни 

Офталмология  : Учебник за студенти от медицинските факултети / Димитър Джелебов, Елена Джурджева, Мариета Конарева, Марин Атанасов, Нели Сивкова и др . - Варна : СТЕНО, 2006 . - 184 с.

   

   ISBN 954-449-268-2 

Сист. No: 8972

 
, 23011 

Очни болести  / Ив. Василев, В. Василев, Н. Константинов, Е. Коен и др ; Ред. Ст. Дъбов . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1977 . - 280 с.

   

Сист. No: 5880

 
II 10850 

Очни болести  / Ив. Василев, Р. Големинова, Е. Коен, Н. Константинов и др ; Ред. Ст. Дъбов . - 3 стереот. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 280 с.

   

Сист. No: 7833

 
, II 12657, II 12657-Очни 

Учебник по очни болести  : За студенти по медицина / И. П. Маждракова-Чалманова, Бл. Чилова-Атанасова, Ч. Балабанов, Д. Пенчева, Т. Митов и др ; Ред. Искра Маждракова-Чалманова . - Пловдив : Касталия, 1994 . - 359 с.

   

Сист. No: 515

 
, II 13251 

Учебник по очни болести  : За студенти по медицина / И. П. Маждракова-Чалманова, Блага Чилова-Атанасова, Ч. Балабанов, Д. Пенчева, Т. Митов и др . - Пловдив : Касталия, 1999 . - 357 с.

   

   ISBN 954-572-004-2 

Сист. No: 5721

 
35851, 35851-Очни болести 

Учебник по очни болести  : За студенти по медицина / Геновева Ив. Алексиева, Марин Ангелов Атанасов, Мариета Ив. Конарева-Костянева, Нели Петкова Сивкова, Блага К. Чилова-Атанасова и др ; Ред. Искра Маждракова-Чалманова . - София : Болид, 2008 . - 352 с.

   

   ISBN 954-612-054-0 

Сист. No: 9967

 
Д 59

Чилова- Атанасова, Блага Костадинова

   Хистоморфология, хистохимия и хистогенеза на птеригиума : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Блага Костова Чилова-Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 290 с.

   

Сист. No: 4399

 
35591, 35591-Офталмология 

Чилова-Атанасова, Блага и др.

   Глаукомите / Блага Чилова-Атанасова, Мариета Конарева-Костянева, Марин Атанасов . - Варна : СТЕНО, 2006 . - 104 с.

   

   ISBN 954-449-260-1 

Сист. No: 9424

 
34851 

Чилова-Атанасова, Блага К.

   Доброкачествени и злокачествени епибулбарни тумори : Автореферат / Блага К. Чилова-Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 62 с.

   

Сист. No: 7052

Оториноларингология

 
35349, 35349-УНГ 

Вичева, Д. и др.

   Хирургична анатомия и основни дисекционни техники на носа / Д. Вичева, Е. Хойзинг . - Пловдив : Бойкинг, 2003 . - 48 с.

   

   ISBN 954-91362-2-1 

Сист. No: 8799

 
, 34630, 34630-УНГ 

Вичева, Диляна

   Акустична ринометрия / Диляна Вичева . - Пловдив : "Бойкинг", 2003 . - 133 с.

   

   ISBN 954-91362-1-3 

Сист. No: 2518

 
35019 

Вичева, Диляна

   Експериментално клинично проучване на диагностичните възможности на акустичната ринометрия : Автореферат / Диляна Вичева Вичева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 41 с.

   

Сист. No: 7483

 
35557, 35557-УНГ 

Вичева, Диляна

   Ринити / Диляна Вичева . - Пловдив : Бойкинг, 2004 . - 167 с.

   

   ISBN 954-91362-3-Х 

Сист. No: 9372

 
34561

Деспотов, О. и др.

   Ендоназална хирургия / О. Деспотов, К. Джамбазов : Анима, 2002 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9752-27-5 

Сист. No: 2411

 
34266

Джамбазов, Карен Б.

   Микроендоскопски интраназален подход при заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища : Автореферат / Карен Бриянов Джамбазов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

Сист. No: 1611

 
Д 257 

Джамбазов, Карен Бриянов

   Микроендоскопски интраназален подход при заболявания на носа, синусите и слъзните пътища : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Карен Бриянов Джамбазов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 160 с.

   

Сист. No: 6606

 
35104, 45104-УНГ 

Йовчев, Илия и др.

   Функционални шийни лимфни дисекции при рак на ларинкса и хипофаринкса / Илия Йовчев, Спас Консулов . - Пловдив : "Голд прес" ООД, 2004 . - 102 с.

   

Сист. No: 7850

 
31823 

Йовчев, Илия Петков

   Хирургическо лечение на хъркането и обструктивната сънна апнея : Автореферат / Илия Петков Йовчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 57 с.

   

Сист. No: 9465

 
35776 

Каров, Иван Петров

   Диагносдтични възможности на стробоскопията, лицевата томография и микроларингоскопията при нодозни образувания, преканцерози и рак на глотисния регион на гръкляна : Автореферат / Иван Петров Каров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 30 с.

   

Сист. No: 9796

 
, 34333 

Консулов, Спас Стефанов

   Възможности на функционалните шийни дисекции в оперативното лечение на регионалната лимфна система при рак на ларинкса и хипофаринкса : Автореферат / Спас Стефанов Консулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 51 с.

   

Сист. No: 1696

 
27108 

Лечение на туморите на ушите, носа и гърлото  / Любен Арсениев, Емил Богданов, Светослав Ботев, Георги Георгиев, Христо Дончев и др ; Ред. Г. Маламов, Г. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 239 с.

   

Сист. No: 8581

 
II 9893 

Павлов, Вл. и др.

   Ушни, носни и гърлени болести : Учебник за студентите-медици / Вл. Павлов, Ат. Гюлев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 340 с.

   

Сист. No: 544

 
II 8070 

Павлов, Вл. и др.

   Ушни, носни и гърлени болести : Учебник за студентите-медици / Вл. Павлов, Ат. Гюлев . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 336 с.

   

Сист. No: 5987

 
35988, 35988-УНГ 

Пазарджиклиев, Димитър Димитров

   Хирургични аспекти на говорната рехабилитация на ларингектомираните / Димитър Димитров Пазарджиклиев . - Пловдив : Контекст, 2009 . - 90 с.

   

   ISBN 954-8238-13-7 

Сист. No: 10259

 
II 4097 

Ръководство по болестите на носа, гълтача, устата, гръкляна, трахеята и бронхите  / Вл. Павлов, Атанас Гюлев, Д. Митев и др ; Ред. М. Ботушаров, Г. Янков . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 539 с.

   

Сист. No: 7929

 
Д 194

Стойчев, Стефан Тодоров

   Съвременни методи за диагноза и екстракция на чужди тела от ларинкса, трахеята и бронхите : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Тодоров Стойчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 122 с.

   

Сист. No: 2879

 
35473 

Терапия на ушни, носни и гърлени болести  / М. Ботушаров, Л. Филипов, Вл. Павлов, Ат. Гюлев . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 144 с.

   

Сист. No: 9108

 
29150 

Шишков, Л. и др.

   Основи на слухопротезирането / Л. Шишков, Г. Стаматов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 151 с.

   

Сист. No: 7648

 
34327

Янков, Г.

   Учебник по ушни, носни и гърлени болести : За медицинските техникуми / Г. Янков . - София : "Наука и изкуство", 1956 . - 164 с.

   

Сист. No: 1691

 
35173 

Янков, Г.

   Учебник по ушни, носни и гърлени болести : За стоматолози / Г. Янков . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 300 с.

   

Сист. No: 8022

 
II 2539 

Янков, Г. и др.

   Учебник по ушни, носни и гърлени болести / Г. Янков, Св. Бойкикев, М. Ботушаров . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1957 . - 508 с.

   

Сист. No: 7510

 
35514 

Янков, Г. и др.

   Учебник по ушни, носни и гърлени болести / Г. Янков, Св. Бойкикев, М. Ботушаров . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 456 с.

   

Сист. No: 9301

Неврология

 
24012 

Аврамов, С.

   Диенцефална патология / С. Аврамов, Е. Бозаджиева, М. Вантов, И. Велчева, М. Драгиев и др ; Ред. Мак Вантов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 292 с.

   

Сист. No: 8151

 
33829

Атанасова, Пенка Атанасова

   Клинико-електрофизиологично проучване на пациенти с мозъчен инфаркт с пълно клинично възстановяване: Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен " Доктор" : Автореферат / Пенка Атанасова Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 54 с.

   

Сист. No: 5163

 
Д 224

Атанасова, Пенка Атанасова

   Клинико-електрофизиологично проучване на пациенти с мозъчен инфаркт с пълно клинично възстановяване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пенка Атанасова Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 165 с.

   

Сист. No: 5614

 
34823, 34823-Неврология 

Байкушев, Ст. и др.

   Терапевтично приложение на транскраниална и периферна магнитна стимулация : Преглед на литературата и указания за приложение / Ст. Байкушев, К. Байкушев, В. Матева . - Пловдив, 2004 . - 78 с. . -  (Universe)

   

Сист. No: 6704

 
Д 9

Байкушев, Стоян Василев

   Електромиографско проучване върху медикаментозния тест с простигмин и хлорпромазин при болни със спастични парализи : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стоян Василев Байкушев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 125 с.

   

Сист. No: 2791

 
Д 164

Байкушев, Стоян Василев

   Ролята на синергиите и надстроените над тях обратни връзки в процесите на възстановяване на движенията след мозъчен инсулт : Клинико- електромиографско изследване : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стоян Василев Байкушев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 297 с.

   

Сист. No: 2892

 
35649 

Байкушев, Стоян Василев

   Ролята на синергиите и надстроените над тях обратни връзки в процесите на възстановяване на движенията след мозъчен инсулт : Клинико- електромиографско изследване : Автореферат / Стоян Василев Байкушев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1977 . - 55 с.

   

Сист. No: 9508

 
35013 

Байкушев, Стоян и др.

   Пациентите с Паркинсонова болест и техните близки искат да знаят / Стоян Байкушев, Димка Христова . - София . - 20 с.

   

Сист. No: 7476

 
Д 248 

Балабанов, Павел П.

   Фармакоикономическо проучване на монотерапия с Carbamazepine (Finlepsin, Tegretol), Oxcarbazepine (Trileptal) и Valproate (Depakine chrono) при пациенти с епилепсия : Дисертация / Павел П. Балабанов . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 140 с.

   

Сист. No: 8724

 
35595 

Вантов, Мак и др.

   Клинична невродерматология / Мак Вантов, Надежда Тонкин . - София : ИКК "Славика - РМ", 1995 . - 222 с.

   

   ISBN 954-8439-18-2 

Сист. No: 9438

 
Д 11

Вантов, Мак Константинов

   Невроваскуларната адренергична реактивност на кожата при норма и при някои неврологични заболявания : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мак Константинов Вантов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 118 с.

   

Сист. No: 2901

 
36022 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия : Автореферат / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 58 с.

   

Сист. No: 10318

 
Д 327 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 303 с.

   

Сист. No: 10319

 
Д 13

Вълчев, Въльо Иванчев

   Въздействие на професионалните вредности при камерната ферментация на тютюна върху нервната система : Експериментални и клинични проучвания : Дисертационен труд за придобиване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Въльо Иванчев Вълчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 197 с.

   

Сист. No: 4402

 
Д 204

Гончев, Христо Делчев

   Проучване на серумната концентрация на натрия и калия при болни от мозъчен инсулт : Дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Делчев Гончев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 166 с.

   

Сист. No: 2869

 
, 32961, 32961-Неврология 

Диференциална диагноза на неврологичните заболявания  / Никола Василев Антонов, Сашо Николов Божинов, Венцеслав Христов Боснев, Мак Константинов Вантов, Въко Димитров Митков и др . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 299 с.

   

   ISBN 954-420-051-7 

Сист. No: 413

 
35334 

Заболявания на вегетативната нервна система  / Мак Константинов Вантов, Генка Петкова Дамянова, Никола Богданов Дренски, Людмила Христова Запрянова, Ана Атанасова Кацарова и др ; Ред. Мак Вантов . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 288 с.

   

Сист. No: 9437

 
35204 

Запрянов, Тр. и др.

   Туберкулоза на нервната система / Тр. Запрянов, М. Вантов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 120 с.

   

Сист. No: 8143

 
33961, 33961-Неврология 

Захариев, Захари и др.

   Епилепсия / Захари Захариев, Лъчезар Хранов . - София : Sanofi, 1999 . - 213 с.

   

   ISBN 954-90504-1-6 

Сист. No: 5733

 
35615 

Захариев, Захари Иванов

   Клинико-електроенцефалографско проучване при заболявания, причинени от ентеровирус 71 : Автореферат / Захари Иванов Захариев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 45 с.

   

Сист. No: 6021

 
Д 296 

Иванчев, Въльо

   Професионални невроинтоксикации (невросатурнизъм и комбинирано невротоксично въздействие) : Хабилитационен труд / Въльо Иванчев . - Стара Загора : ВМИ - Стара загора, 1987 . - 249 с.

   

Сист. No: 8912

 
35547 

Илчевски, Стефан

   Компресионни невропатии - тунелни (канални) синдроми : За общопрактикуващите лекари, невролози, ортопеди, неврохирурзи, фтизиатри, лекари в клиники за професионални болести / Стефан Илчевски . - Смолян : "Принта- КОМ" ООД, 2007 . - 276 с.

   

   ISBN 954-9948-83-7 

Сист. No: 9360

 
36018, 36018-Неврология 

Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза  / Людмила Владимирова-Китова, Васил Анастасов, Юлия Петрова, Иво Петров, Димка Христова и др . - Пловдив : ЕТ "ВАП", 2009 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-8326-04-9 

Сист. No: 10313

 
Д 26

Килимов, Никола Ив.

   Проучвания върху лечебните възможности на нивалина : Дисертационен труд за получаване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Ив. Килимов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 146 с.

   

Сист. No: 5969

 
, 32527 

Клинична електромиография  / Сийка Новачкова-Спасова, Ханс-Кристиян Хопф, Албрехт Щрупплер ; Ред. Стоян Василев Байкушев, Недка Тенева Чалъкова-Атанасова . - Пловдив, 1992 . - 172 с.

   

Сист. No: 16

 
29921 

Клинична електромиография  / Недка Тенева Чалъкова-Атанасова, Юлия Кирилова Йотова, Боряна Атанасова Ишпекова, Сийка Василева Новачкова-Спасова ; Ред. Стоян Василев Байкушев . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 123 с.

   

Сист. No: 7475

 
26076 

Клинична невровегетология  / Мак Константинов Вантов, Ирена Велчева, Генка Дамянова, Любен Карамалаков, Анна Кацарова и др . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 211 с.

   

Сист. No: 9164

 
, 34269 

Манова, Мария Георгиева

   Клинично проучване на лечебна тактика с метилпреднизолон и циклофосфамид при болни с пристъп от множествена склероза : Автореферат / Мария Георгиева Манова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 51 с.

   

Сист. No: 1608

 
35625 

Маркова, Тодорка Маркова

   Клинико-електроенцефалографски комплекс за избора на монотерапия при някои форми епилепсия : Автореферат / Тодорка Маркова Маркова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1986 . - 36 с.

   

Сист. No: 9467

 
Д 206

Минчев, Димитър Стоянов

   ЕЕГ проучвания при травмени увреждания на главния мозък с оглед ранна диагноза и профилактика на травмената епелепсия : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Стоянов Минчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 192 с.

   

Сист. No: 2873

 
35466 

Митков, В. и др.

   Скоростна реоенцефалография / В. Митков, П. Рашков . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 99 с.

   

Сист. No: 9093

 
II 5509 

Митков, Въко

   Мозъчни форми на ревматизма / Въко Митков . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 155 с.

   

Сист. No: 546

 
34383, 34383-Неврология 

Митков, Въко

   Бележки към историята на неврологията в Пловдивския край / Въко Митков . - Пловдив : Инкома, 2000 . - 108 с.

   

   ISBN 954-90906-2-0 

Сист. No: 1906

 
21657 

Митков, Въко

   Спешна неврология / Въко Митков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 235 с.

   

Сист. No: 7822

 
25968 

Митков, Въко

   Спешна неврология / Въко Митков . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 239 с.

   

Сист. No: 7983

 
35207 

Митков, Въко

   Спешна неврология / Въко Митков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 163 с.

   

Сист. No: 8147

 
35614 

Митков, Въко Димитров

   Мозъчни форми на ревматизма (Клинични, диагностични и терапевтични аспекти) : Автореферат / Въко Димитров Митков . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 36 с.

   

Сист. No: 2044

 
Д 39

Митков, Въко Димитров

   Върху клиниката и диагностиката на някои мозъчни поражения при ревматизма : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Въко Димитров Митков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 142 с.

   

Сист. No: 5979

 
Д 185

Митков, Въко Димитров

   Мозъчни форми на ревматизма : Клинични, диагностични и терапевтични аспекти : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Въко Димитров Митков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 347с.

   

Сист. No: 6019

 
12827 

Митков, Въко и др.

   Спондилоартроза / Въко Митков, Димитър Константинов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1969 . - 139 с.

   

Сист. No: 7568

 
29920 

Монов, Ал. и др.

   Гърчови състояния / Ал. Монов, Д. Хаджиев, Н. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 175 с.

   

Сист. No: 7610

 
, II13131-НеврологияII 13131

Неврология  : В 2 т. /  Ред. Стефка Янчева . - Стара Загора : Знание, 1998-2000

   

   Т. 2. Клинична неврология / Алекси Алексиев, Тонка Василева Василева, Захари Захариев, Е. Хаджипетрова, Лиляна Белопитова, и др. . - 2000 . - 294 с.

   

   ISBN 954-621-136-2 (т. 2)

Сист. No: 1521

 
, II13131-НеврологияII 13131

Неврология  : В 2 т. /  Ред. С. Янчева . - Стара Загора : Знание, 1998-2000

   

   Т. 1. Обща неврология / Екатерина Хаджипетрова, Галина Николова, Димитър Петков, Димитър Чавдаров, Димитър Георгиев, и др. . - 1998 . - 266 с.

   

   ISBN 954-621-133-8 (т. 1)

Сист. No: 5255

 
II 13792, II13792-Неврология, ІІ 13792, ІІ 13792-Неврология 

Неврология  / Александър Алексиев, Лиляна Белопитова, Венета Божинова, Венцеслав Бусарски, Захари Захариев и др ; Ред. Пенко Шотеков . - София : МИ "АРСО", 2004 . - 364 с.

   

   ISBN 954-9301-08-7 

Сист. No: 7252

 
II 14115, II 14115-Неврология 

Неврология  / Боряна Ишпекова, Венета Божинова, Галина Николова, Захари Захариев, Тонка Василева и др ; Ред. Ив. Миланов, Ст. Янчева . - София : Медицина и физкултура, 2007 . - 676 с.

   

   ISBN 954-420-259-0 

Сист. No: 9563

 
35873, 35873-Неврология 

Неврология  : За общопрактикуващи лекари / Боряна Ишпекова, Галина Николова, Димитър Минчев, Захари Захариев, Тонка Василева и др ; Ред. Ив. Миланов, Ст. Янчева . - София : Медицина и физкултура, [2009] . - 544 с.

   

   ISBN 954-420-270-5 

Сист. No: 10011

 
II 14258, II 14258-Неврология 

Неврология  : Учебник за студенти по медицина / Венета Божинова, Венцеслав Бусарски, Димитър Георгиев, Олга Григорова, Захари Захариев и др ; Ред. Пенко Шотеков . - 2 прераб. изд. . - София : МИ "АРСО", 2010 . - 458 с.

   

   ISBN 978-954-9301-60-1 

Сист. No: 10443

 
II 11658 

Неврофизиология  : Клинични аспекти / Ст. В. Байкушев, В. Хр. Боснев, М. К. Вантов, В. Л. Голубев, Н. Д. Начев и др ; Ред. Ив. К. Георгиев, А. М. Вейн . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 216 с.

   

Сист. No: 7652

 
26068 

Нервни болести  : Учебник за студенти по медицина / Борислав Иванов Йорданов, Въко Димитров Митков, Райчо Райчев Койнов ; Ред. Иван Коцев Георгиев, Сашо Николов Божинов . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 320 с.

   

Сист. No: 412

 
II 2545 

Нервни болести  : Обща и специална част / Тр. Запрянов, М. Вантов, Н. Узунов, В. Митков ; Ред. Тр. Запрянов . - София : Медицина и физкултура, 1957 . - 562 с.

   

Сист. No: 7509

 
, 35054 

Практическа неврология  : Сборник от клинични наблюдения и задачи за студенти по медицина /  Състав. Е. Хаджипетрова, З. Белоев, З. Захариев, В. Батаклиев, Г. Старибратов ; Ред. В. Митков . - 2 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 95 с.

   

Сист. No: 1309

 
35068, 35068-Неврология 

Прионови болести  : Мултидисциплинарен ракурс / Бойко Стаменов, Вера Максимова, Драга Тончева, Екатерина Титянова, Хюсник Бояджиян и др ; Ред. Ирена Велчева, Дроздстой Стоянов . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 112 с.

   

   ISBN 954-9301-15-Х 

Сист. No: 7751

 
28974 

Рашков, Петко Делчев

   Приложение на диференциалните реоенцефалограми и каротидограми за оценка на мозъчната хемодинамика : Автореферат / Петко Делчев Рашков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 62 с.

   

Сист. No: 7655

 
Д 300 

Рашков, Петко Делчев

   Приложение на диференциалните реоенцефалограми и каротидограми за оценка на мозъчната хемодинамика : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Петко Делчев Рашков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1984 . - 244 с.

   

Сист. No: 9094

 
16052 

Савов, Г. и др.

   Невротравми / Г. Савов, Н. Антонов, Н. Кючуков . - София : Медицина и физкултура, 1968 . - 239 с.

   

Сист. No: 7545

 
14373 

Синтетична неврология  / Ст. Байкушев, Д. Китов, М. Вантов, Д. Хаджиев, Тр. Запрянов и др ; Ред. С. Божинов и др . - София : Медицина и физкултура, 1967 . - 280 с.

   

Сист. No: 7474

 
, 30887, 30887-Неврология 

Спешна неврология  / Никола Василев Антонов, Александър Добрев Алексиев, Сашо Николов Божинов и др ; Ред. Въко Димитров Митков, Емил Кирилов Стаменов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 200 с.

   

Сист. No: 5912

 
Д 53

Стефанов, Стефан Димитров

   Субклавийната и вертебрална артериография в неврологичната и неврохирургична диагностика : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Димитров Стефанов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1965 . - 129 с.

   

Сист. No: 50

 
35617 

Стефанов, Стефан Димитров

   Субклавийната и вертебрална артериография в неврологичната и неврохирургична диагностика : Автореферат / Стефан Димитров Стефанов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 25 с.

   

Сист. No: 9459

 
Д 87

Стоянов, Асен Николов

   Ехоенцефалографски проучвания при туморни, инсултни и травмени увреди на главния мозък : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Асен Николов Стоянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 194 с.

   

Сист. No: 5834

 
35638 

Стоянов, Асен Николов

   Ехоенцефалографски проучвания при туморни, инсултни и травмени увреди на главния мозък : Автореферат / Асен Николов Стоянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 46 с.

   

Сист. No: 9494

 
7086 

Узунов, Н.

   Мигрена / Н. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 112 с.

   

Сист. No: 7514

 
II 5499 

Узунов, Никола К.

   Мигрена / Никола К. (невр.) Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 279 с.

   

Сист. No: 7464

 
I 1536 

Узунов, Никола К.

   Мигрената / Никола К. (невр.) Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 79 с.

   

Сист. No: 7680

 
35471 

Узунов, Николай К.

   Главоболие : Диагностика и лечение / Николай К. (невр. ) Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1960 . - 144 с.

   

Сист. No: 9106

 
29401 

Хаджипетрова, Екатерина Василева

   Влияние на тютюнопушенето върху мозъчната хемодинамика (по реоенцефалографни данни) : Автореферат / Екатерина Василева Хаджипетрова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 31 с.

   

Сист. No: 7634

 
7087 

Хаусманова-Петрусевич, Ирена и др.

   Ревматични поражения на нервната система / Ирена Хаусманова-Петрусевич, Въко Д. Митков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 136 с.

   

Сист. No: 7515

 
Д 290 

Христова, Димка Радева

   Епидемиология, клинична и медико-социална характеристика на Паркинсоновата болест : Дисертация / Димка Радева Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 275 с.

   

Сист. No: 8822

 
, 33796 

Цереброваскуларни рискови фактори  / И. Велчева, Л. Иванова, Х. Лехнер, И. Манчев, Е. Хаджипетрова и др ; Ред. Д. Хаджиев . - София : Арсо, 1998 . - 200 с.

   

   ISBN 954-8967-16-7 

Сист. No: 4923

 
, 33150, 33150 - Неврология, 33150-Неврология 

Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии  : Познатото и новото за тях / Стоян Василев Байкушев, Тонка Василева Василева, Христо Богданов Желязков, Недка Тенева Чалъкова-Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 128 с.

   

Сист. No: 2995

 
, 33150, 33150 - Неврология, 33150-Неврология 

Шийни и поясни вертеброгенни радикулопатии  : Познатото и новото за тях / Стоян Василев Байкушев, Тонка Василева Василева, Христо Богданов Желязков, Недка Тенева Чалъкова-Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 128 с.

   

Сист. No: 2995

Психиатрия. Медицинска психология

 
II 13524

Madjirova, Nadejda Petrova

   Medical psychology / Nadejda Petrova Madjirova . - Plovdiv : Sema - 2001, 2001 . - 53 p.

   

   ISBN 954-8833-32-8 

Сист. No: 1938

 
35382 

Агопян, Соня Агоп

   Функционални полови разстройства при невротични заболявания и комплексната им психотерапия : Автореферат / Соня Агоп Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 55 с.

   

Сист. No: 8883

 
Д 308 

Агопян, Соня Агоп

   Функционални полови разстройства при невротични заболявания и комплексната им психотерапия : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Соня Агоп Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 166 с.

   

Сист. No: 9405

 
, 34666-Психиатрия 

Акабалиев, Валентин

   Кроскултурална алкохология / Валентин Акабалиев . - Пловдив : "Ариадна", 2001 . - 188 с.

   

   ISBN 954-9660-26-5 

Сист. No: 2686

 
, 33413, 33413-Психиатрия 

Актуални проблеми на психиатрията и на медицинската психология  / Валентин Акабалиев, Веселина Дошева, Иво Митрев, Светлозар Георгиев, Станка Бакалова, Стефан Попов, Тонка Василева и др ; Ред. Марин Роглев, Веселина Влахова-Николова . - Пловдив : Полиграфия, 1996 . - 123 с.

   

   ISBN 954-9529-01-0 

Сист. No: 3718

 
, 34570, 34570-Психиатрия 

Байкушев, Ст. и др.

   Психология на успеха : Навигация на поведението / Ст. Байкушев, К. Байкушев . - Пловдив : Universe, 2003 . - 40 с.

   

Сист. No: 2434

 
35033, 35033-Психиатрия 

Бранков, Цветан и др.

   Да си върнем самочувствието, щастието и радостта в живота : Как да се лекуваме от невротични заболявания /Из дневника на психотерапевта/ / Цветан Бранков, Люба Костова-Бранкова, Бранимир Бранков . - Пловдив : Тракия прес, 2004 . - 244 с.

   

   ISBN 954-398-205-3 

Сист. No: 7574

 
35033, 35033-Психиатрия 

Бранков, Цветан и др.

   Да си върнем самочувствието, щастието и радостта в живота : Как да се лекуваме от невротични заболявания /Из дневника на психотерапевта/ / Цветан Бранков, Люба Костова-Бранкова, Бранимир Бранков . - Пловдив : Тракия прес, 2004 . - 244 с.

   

   ISBN 954-398-205-3 

Сист. No: 7574

 
35381 

Бранков, Цветан и др.

   Да си върнем самочувствието, щастието и радостта в живота : Как да се лекуваме от невротични заболявания /Из дневника на психотерапевта/ / Цветан Бранков, Люба Костова-Бранкова, Бранимир Бранков . - 2 изд. . - Пловдив : Тракия прес, 2006 . - 248 с.

   

   ISBN 954-9969-31-2 

Сист. No: 8881

 
, 33956-Психология 

Вечери на медицинската психология  /  Състав. В. Влахова-Николова . - Пловдив : Полиграф, 1998 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9529-24-Х 

Сист. No: 5603

 
34632

Влахова-Николова, В.

   Медицинска психология : Въпроси и тестове за оценка : Учебно пособие за студенти по медицина / В. Влахова-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 24 с.

   

Сист. No: 2520

 
35089 

Влахова-Николова, В.

   Приложна психология : Въпроси и тестове за оценка : Учебно пособие за студенти по Здравни грижи / В. Влахова-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 24 с.

   

Сист. No: 7799

 
, 34562-Психиатрия 

Влахова-Николова, Веселина Д.

   Лиезон психиатрия : Лиезон психиатрията в научните разработки на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет - Пловдив / Веселина Д. Влахова-Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 56 с.

   

   ISBN 954-794-015-5 

Сист. No: 2408

 
, 33489-Психиатрия 

Влахова-Николова, Веселина Димитрова

   Психологична диагностика в медицината : Приноси на проф. Т. Ташев / Веселина Димитрова Влахова-Николова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 63 с.

   

Сист. No: 3929

 
35087 

Влахова-Николова, Веселина Димитрова

   Психологична диагностика в медицината : Приноси на проф. Т. Ташев / Веселина Димитрова Влахова-Николова . - 2 доп. изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 68 с.

   

   ISBN 954-9520-10-2 

Сист. No: 7797

 
, 34691 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   От проф. Кирил Чолаков до днешни дни : 1953-2003 / Веселина Влахова-Николова, Надежда Маджирова . - Пловдив : "АДГ", 2003 . - 96 с.

   

   ISBN 954-794-024-4 

Сист. No: 2687

 
Д 191

Вранков, Цветан

   Електросън и психотерапия в състояние на електросън при лечението на неврозите в балнеосанаториални условия : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Цветан Бранков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 202 с.

   

Сист. No: 2888

 
, II 11019 

Детска психиатрия  / Христо Димитров Христозов, Меглена Петрова Ачкова, Мария Светославова Гълъбова, Надежда Асенова Дашинова, Васил Цветков Йончев и др ; Ред. Хр. Христозов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 275 с.

   

Сист. No: 78

 
21430 

Детска психиатрия  / М. Ачкова, М. Гълъбова, Н. Дашинова, В. Йончев, Р. Пенушлиева и др ; Ред. Хр. Христозов . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 344 с.

   

Сист. No: 9839

 
, 32910-Психиатрия 

Диагностика и терапия на неврози и депресии  / Марин Костадинов Роглев, Васил Цветков Йончев, Веселина Димитрова Влахова-Николова, Тодор Георгиев Ташев . - Пловдив : Полиграф, 1993 . - 111 с.

   

Сист. No: 6082

 
II 11411 

Диференциална диагноза на психичните заболявания  / Никола Антонов, Меглена Ачкова, Иванка Бончева, Тодор Ташев, Бойко Иванов и др ; Ред. Владимир Иванов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 224 с.

   

Сист. No: 9841

 
32535 

Диференциална диагноза на психичните заболявания  / Александър Алексиев, Никола Антонов, Меглена Ачкова, Иванка Бончева, Тодор Ташев и др ; Ред. Вл. Иванов . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 244 с.

   

Сист. No: 9842

 
32489 

Запрянов, Трайко

   Лечение на болни с функционални неврологични прояви (симптоми) / Трайко Запрянов . - София, 1988 . - 65 с.

   

Сист. No: 7614

 
17719 

Йончев, Васил

   Семейството и душевното здраве на детето / Васил Йончев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1972 . - 128 с.

   

Сист. No: 7498

 
15733 

Йончев, Васил

   Лечебна хипноза / Васил Йончев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1969 . - 159 с.

   

Сист. No: 7546

 
24706 

Йончев, Васил

   Екстрапирамидният проблем при невролептичната терапия : Клинични аспекти / Васил Йончев . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 164 с.

   

Сист. No: 7626

 
28215 

Йончев, Васил

   Лечебна хипноза / Васил Йончев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 143 с.

   

Сист. No: 7663

 
32488 

Йончев, Васил Цветков

   Върху проблема за екстрапирамидната патология при невролептична терапия (епидемиологични, клинични, терапевтични и профилактична аспекти) : Автореферат / Васил Цветков Йончев . - Пазарджик, 1983 . - 69 с.

   

Сист. No: 7620

 
35811, 35811-Психиатрия 

Катедра с минало, настояще и бъдеще  : 55 години катедра по психиатрия /  Ред. Надежда Маджирова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 153 с.

   

   ISBN 954-9666-48-9 

Сист. No: 9864

 
II 10528 

Клинична психология  / Атанас Атанасов, Пьотр Веселуха, Емил Видев, Лиляна Иванова ; Ред. Вл. Иванов . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 280 с.

   

Сист. No: 9843

 
Д 139

Кукладжиев, Бончо Стефанов

   Към клиниката и патогенезата на алкохолния делир : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Бончо Стефанов Кукладжиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 234 с.

   

Сист. No: 2813

 
, 33274, 33274-Психиатрия 

Маджирова, Надежда

   Хронобиологични аспекти на психиатрията / Надежда Маджирова . - Пловдив : Полиграфия, 1995 . - 206 с.

   

Сист. No: 3292

 
II 13829 

Маджирова, Надежда

   Лекционен курс по обща и специална психофизиология / Надежда Маджирова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 148 с.

   

   ISBN 954-9666-33-6 

Сист. No: 7472

 
, 34264 

Маджирова, Надежда Петрова

   Някои аспекти на хронодиагностиката, хронотерапията и хронопрофилактиката при психични разстройства : Автореферат / Надежда Петрова Маджирова . - София : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 110 с.

   

Сист. No: 1613

 
, II 13523-Психология 

Маджирова, Надежда Петрова

   Лекционен курс по клинична психология / Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : Сема - 2001, 2001 . - 106 с.

   

   ISBN 954-8833-30-1 

Сист. No: 1937

 
Д 283 

Маджирова, Надежда Петрова

   Мястото на хронобиологията в патогенезата на някои психични състояния : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 312 с.

   

Сист. No: 8385

 
35544 

Маджирова, Надежда Петрова

   Мястото на хронобиологията в патогенезата на някои психични състояния : Автореферат / Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 143 с.

   

Сист. No: 9357

 
Д 311 

Масалджиева, Радка Иванова

   Нарушение на зрителноконструктивната способност при леко когнитивно нарушение и дементен синдром в късна възраст и тестът "Нарисувай човек" като зрителноконструктивен тест : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор по психология" / Радка Иванова Масалджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 273 с.

   

Сист. No: 9639

 
Д 165

Молдованска, Пенка Георгиева

   Върху някои ефекти на малките дози алкохол /Клинични, електрофизиологични и психологични проучвания / : Дисертация за пирдобиване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Пенка Георгиева Молдованска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 235 с.

   

Сист. No: 2861

 
II 11071 

Неврози и неврозоподобни състояния  / Н. Антонов, Цв. Бранков, В. Влахова-Николова, В. Йончев, Кр. Радева и др ; Ред. Н. Антонов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 244 с.

   

Сист. No: 9836

 
35531, 35531-Психология 

Практическо ръководство за семинари по медицинска психология  : За студенти по медицина и стоматология / Валентин Христов Акабалиев, Бранимир Цветанов Бранков, Стоянка Петкова Велкова, Светлозар Иванов Георгиев, Надежда Петрова Маджирова, Йорданов Младен Мантарков, Рада Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов ; Ред. Надежда Маджирова . - 2 прераб. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 106 с.

   

   ISBN 954-9666-42-7 

Сист. No: 9339

 
35141 

Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари  / Валентин Христов Акабалиев, Светлозар Иванов Георгиев, Радка Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов ; Ред. Надежда Петрова Маджирова . - Пловдив : МИ "Райков", 2005 . - 210 с.

   

   ISBN 954-9666-39-5 

Сист. No: 7919

 
35970, 35970-Психиатрия 

Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари  / Бранимир Цветанов Бранков, Стоянка Петкова Велкова, Светлозар Иванов Георгиев, Надежда Петрова Маджирова, Радка Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов и др ; Ред. Н. Маджирова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2009 . - 284 с.

   

   ISBN 954-9666-50-2 

Сист. No: 10203

 
I 1716 

Психиатри отговарят на 15 въпроса  / Атанас Георгиев Атанасов, Васил Цветков Йончев, Тодор Георгиев Ташев, Васил Петров Милев, Владимир Борисов Иванов и др ; Ред. Тодор Станкушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 272 с.

   

Сист. No: 9840

 
, II 11740, II 11740-Психиатрия 

Психиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Христо Димитров Христозов, Тодор Георгиев Ташев, Йордан Александров Стоименов, Стефан Иванов Тодоров ; Ред. Хр. Христозов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 248 с.

   

Сист. No: 2805

 
27146, 27146-Психиатрия 

Психиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Ив. Темков, Вл. Иванов, Т. Ташев, Й. Стоименов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 219 с.

   

Сист. No: 7971

 
II 13820, II 13820-Психиатрия, II13820-Психиатрия 

Психиатрия и психология  / Валентин Акабалиев, Надежда Маджирова, Ненко Машонов, Павел Нончев, Мария Александрова и др ; Ред. Дрозда Писева-Стоянова . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 472 с.

   

   ISBN 954-9301-12-5 

Сист. No: 7428

 
, 33412-Психиатрия 

Роглев, Марин

   Афективни разстройства : Проблеми на етиологията, диагностиката и терапията / Марин Роглев . - Пловдив : Полиграфия, 1996 . - 115 с.

   

Сист. No: 3717

 
Д 151

Роглев, Марин Костадинов

   Вегетативни корелати при депресиите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Марин Костадинов Роглев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 243 с.

   

Сист. No: 2800

 
35632 

Роглев, Марин Костадинов

   Афективни разстройства : Биологични основи на диагностиката и терапията : Автореферат / Марин Костадинов Роглев . - София : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 83 с.

   

Сист. No: 9488

 
35674 

Роглев, Марин Костадинов

   Вегетативни корелати при депресиите : Автореферат / Марин Костадинов Роглев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

Сист. No: 9533

 
35088 

Роглев, Марин Костадинов и др.

   Медицинска психология : Учебник за студенти по медицина, психология и здравни грижи / Марин Костадинов Роглев, Веселина Димитрова Влахова-Николова . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 154 с.

   

Сист. No: 1762

 
, 33217-Психология 

Роглев, Марин Костадинов и др.

   Медицинска психология : Учебник за студенти по медицина / Марин Костадинов Роглев, Веселина Димитрова Влахова-Николова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 143 с.

   

Сист. No: 3131

 
35787 

Роглев, Марин Костадинов и др.

   Медицинска психология : Учебник за студенти по медицина / Марин Костадинов Роглев, Веселина Димитрова Влахова-Николова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 154 с.

   

Сист. No: 9818

 
II 11183 

Ръководсво по психиатрия

   Ръководство по психиатрия : В 2 т. /  Ред. Христо Христозов . - София : Медицина и физкултура, 1987-1988

   

   Т. 2 / Алекси Спиридонов Алексиев, Атанас Георгиев Атанасов, Меглена Петрова Ачкова, Васил Цветков Йончев, Тодор Георгиев Ташев, и др. . - 1988 . - 344 с.

   

Сист. No: 9838

 
34744, 34744-Психиатрия 

Ръководство за практически упражнения по психиатрия  : За студенти по медицина / Игнат Боев Игнев, Васил Петров Милев, Марин Костадинов Роглев, Йордан Александров Стоименов, Атанас Михайлов Шишков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 88 с.

   

   ISBN 954-420-045-2 

Сист. No: 6595

 
II 8415 

Ръководство за практически упражнения по съдебна медицина  / Ст. Раданов, Г. Цеков, И. Цветков, И. Йовчев, В. Кънчев и др ; Ред. Ст. Раданов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 172 с.

   

Сист. No: 9884

 
II 13832 

Ръководство за семинари по медицинска психология  : За студенти по медицина / Р. Масалджиева, Н. Маджирова, И. Митрев, Св. Георгиев, В. Акабалиев, П. Нончев, Стефан Попов ; Ред. Надежда Маджирова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 99 с.

   

Сист. No: 7530

 
II 11183 

Ръководство по психиатрия  : В 2 т. /  Ред. Христо Христозов . - София : Медицина и физкултура, 1987-1988

   

   Т. 1 / Тенчо Христов Генчев, Асен Вениаминов Жабленски, Коста Александров Заимов, Владимир Борисов Иванов, Тодор Георгиев Ташев, и др. . - 1987 . - 335 с.

   

Сист. No: 9837

 
, 34685-Психиатрия 

Сивков, Стефан и др.

   Невроонтогенетични основи на шизофренията : Дисморфичини маркери за ранна дисонтогенеза при шизофренно болни / Стефан Сивков, Валентин Акабалиев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2003 . - 152 с.

   

   ISBN 954-26-0052-6 

Сист. No: 2655

 
Д 131

Стефанова, Ева Гърдева

   Клинични и експериментални проучвания върху действието на антидепресанти : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ева Гърдева Стефанова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 203 с.

   

Сист. No: 2808

 
II 11796 

Стоименов, Йордан Ал. и др.

   Психиатричен клиничен речник / Йордан Ал. Стоименов, Иван К. Рачев . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 368 с.

   

Сист. No: 7653

 
35853 

Стоянов, Дроздстой

   Невронаука и предизвикателствата на психологичната медицина / Дроздстой Стоянов . - София : "Изток-Запад", 2008 . - 188 с.

   

   ISBN 954-321-455-6 

Сист. No: 9971

 
19896 

Ташев, Тодор

   Натрапливи състояния / Тодор Ташев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 151 с.

   

Сист. No: 7497

 
30363, 30363 - Психиатрия 

Ташев, Тодор

   Метаморфози на страха : Клиника и лечение / Тодор Ташев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 136 с.

   

Сист. No: 7615

 
22209 

Ташев, Тодор

   Психогенни заболявания : Клиника, диагностика, терапия / Тодор Ташев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 271 с.

   

Сист. No: 7682

 
13438 

Ташев, Тодор

   Практическа психиатрия / Тодор Ташев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 252 с.

   

Сист. No: 8133

 
35380 

Ташев, Тодор

   Страх и страхови неврози : Лечение и разновидности / Тодор Ташев . - София : Здраве и щастие, 2001 . - 187 с.

   

   ISBN 954-8099-60-8 

Сист. No: 8880

 
II 5047 

Ташев, Тодор Георгиев

   Манио-депресивни заболявания / Тодор Георгиев Ташев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 232 с.

   

Сист. No: 532

 
8909 

Ташев, Тодор Георгиев

   Съвременни проблеми на депресията : Нозологични, клинико-диагностични и терапевтични : Автореферат / Тодор Георгиев Ташев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 59 с.

   

Сист. No: 7522

 
36054, 36054-Психиатрия 

Ташев, Тодор Георгиев

   Провиненото дете / Тодор Георгиев Ташев . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 159 с.

   

Сист. No: 10405

 
, 6182, 6182-Психиатрия 

Темков, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по психиатрия : За студенти по медицина / Ив. Темков, Вл. Иванов, Й. Стоименов, Т. Ташев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 74 с.

   

Сист. No: 5903

 
13782 

Темков, Ив. и др.

   Психиатрия : Учебник за студенти по медицина / Ив. Темков, Вл. Иванов, Т. Ташев . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 340 с.

   

Сист. No: 7972

 
II 10698, II 10698-Психиатрия 

Темков, Ив. и др.

   Ръководство за практически упражнения по психиатрия / Ив. Темков, Вл. Иванов, Т. Ташев . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 224 с.

   

Сист. No: 7997

 
32899

Проф. д-р Тодор Ташев  : 40 години преподавателска, научна и лечебна дейност : Научна сесия . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 83 с.

   

Сист. No: 3129

 
34764 

Трифонова, Тодорка

   Самооценка на психичното здраве / Тодорка Трифонова . - Пловдив : МАКРОС, 2000 . - 68 с.

   

   ISBN 954-702-051-Х 

Сист. No: 6625

 
34339 

Узунов, Никола К.

   Стрес и психотравма : Механизми, болести, психотерапия /нов поглед/ / Никола К. (невр.) Узунов . - Стара Загора : Знание, 2000 . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-166-4 

Сист. No: 1816

 
35220 

Узунов, Николай

   Принципи и закони в общата психология / Николай (невр. ) Узунов . - София : СИЕЛА, 2005 . - 483 с.

   

   ISBN 954-649-868-3 

Сист. No: 8180

 
35590 

Учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина  / Валентин Христов Акабалиев, Тодор Георгиев Атанасов, Бранимир Цветанов Бранков, Стоянка Петкова Велкова, Добринка Христева Добрева, Емилия Любомирова Илиева, Гергана Георгиева Коточева, Надежда Петрова Маджирова, Йорданов Младен Мантарков, Рада Иванова Масалджиева, Иво Несторов Митрев, Павел Веселинов Нончев, Стефан Петров Попов, Георги Томчев Томов и др ; Ред. Надежда Маджирова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 88 с.

   

   ISBN 954-9666-45-8 

Сист. No: 9423

 
II 13408

Хронобиология и биометеорология в българската медицина  / Анна Николова, Борислав Д. Димитров, Елена Костова, Георги Куванджиев, Иванка Костадинова, Любомир Пейчев, Мария Семерджиева, Нели Петрова, Никола Бошев, Ненко Машонов, Румен Стефанов, Тодор Стоев, Тодорка Маркова и др ; Ред. Надежда Маджирова . - Пловдив : "Макрос 2000", 2001 . - 100 с.

   

   ISBN 954-561-090-5 

Сист. No: 1695

 
II 6246 

Чолаков, Кирил

   Основи на учението за неврозите / Кирил Чолаков . - София, 1940 . - 384 с.

   

Сист. No: 542

 
A 3254

Шизофрения  : Обучителна програма . - София : ИК "Вардар", 2005 . - 83 с. . -  (Рецептор, 1)

   Материалите от програмата "Обучение по проблемите на шизофренията " са публикувани в извънреден брой на Български психиатричен журнал "Рецептор".

Сист. No: 7762

Дерматология. Венерология

 
II 13867 

Dobrev, Hristo P.

   Mechanical properties in other dermatological diseases / Hristo P. Dobrev ; Bioengineering of the skin : Skin biomechanics / Elsner, Peter et al. . - Boca Raton : CRC Press, 2002 . - 44 p.

   Заглавието е част от книга.

   ISBN 0-8493-7521-5 

Сист. No: 7807

 
35619 

Александрова-Зисова, Лилия Георгиева

   Дрожди от род malassezia и тяхната роля в етиологията, протичането и терапията на себорейния дерматит : Автореферат / Лилия Георгиева Александрова-Зисова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 57 с.

   

Сист. No: 7618

 
Д 282 

Александрова-Зисова, Лилия Георгиева

   Дрожди от род malassezia и тяхната роля в етиологията, протичането и терапията на себорейния дерматит : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Лилия Георгиева Александрова-Зисова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 223 с.

   

Сист. No: 8384

 
Д 172

Атанасов, Васил Симеонов

   Проучвания върху клиниката и патогенезата на прогресиращата склеродермия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Васил Симеонов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 198 с.

   

Сист. No: 6014

 
35621 

Атанасов, Васил Симеонов

   Проучвания върху клиниката и патогенезата на прогресиращата склеродермия : Автореферат / Васил Симеонов Атанасов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1979 . - 42 с.

   

Сист. No: 9462

 
Д 201

Влашев, Димитър Атанасов

   Клинично значение на имунофлуоресцентните изследвания при някои булозни дерматози : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Атанасов Влашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 171 с.

   

Сист. No: 2890

 
Д 328 

Гюрова, Магдалина Стоянова

   Възможности на интралезионалното лечение с блеомицин при базоцелуларен карцином - клинични и експериментални проучвания : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Магдалина Стоянова Гюрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 164 с.

   

Сист. No: 10320

 
, II 10242 

Дерматология и венерология  / Й. Григоров, Ив. Толев ; Ред. П. Попхристов, Ил. Петков . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 446 с.

   

Сист. No: 14

 
, II 11697, II 11697-Кожни 

Дерматология и венерология  : За студенти по медицина / В. Атанасов, Н. Берова, А. Дурмишев, З. Пенев и др ; Ред. Никола Златков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 176 с.

   

Сист. No: 15

 
33546

Дерматология и венерология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Златко Йорданов Пенев, Асен Николов Бонев, Димитър Атанасов Влашев, Мариана Стефанова Трашлиева-Койчева ; Ред. Асен Дурмишев . - София : Медицина и физкултура, 1997 . - 262 с.

   

   ISBN 954-420-127-0 

Сист. No: 4129

 
, 32823, 32823-Кожни, 32823-Кожни болести 

Дерматология и венерология  : За студенти по медицина и стоматология / Златко Йорданов Пенев, Асен Николов Бонев, Димитър Атанасов Влашев, Мариана Стефанова Трашлиева-Койчева ; Ред. Асен Дурмишев . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 286 с.

   

   ISBN 954-420-127-0 

Сист. No: 5297

 
35096, 35096-Кожни болести 

Дерматология и венерология  : За студенти медици / Ив. Толев, П. Михайлов, Сл. Георгиева, Зл. Пенев . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 447 с.

   

Сист. No: 7837

 
II 8358 

Дерматология и венерология  : За студенти медици / Иван Толев, Петър Михайлов, Сладина Георгиева, Златко Пенев . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 434 с.

   

Сист. No: 7973

 
Д 193

Десев, Десю Стоянов

   Честота и структура на кандида-флората на оралната кухина и бронхиалната мукоза при болни и здрави лица : Дисертация за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Десю Стоянов Десев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 171 с.

   

Сист. No: 2876

 
35047 

Добрев, Христо Петров

   Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа in vivo : Автореферат / Христо Петров Добрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 63 с.

   

Сист. No: 7700

 
Д 276 

Добрев, Христо Петров

   Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа in vivo : Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Христо Петров Добрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 226 с.

   

Сист. No: 7709

 
, 34292, 34292-Кожни 

Златков, Н. Б. и др.

   Дерматология и венерология : За студенти по медицина и стоматология / Н. Б. Златков, Р. Янкова, Й. Савова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков" . - 228 с.

   

   ISBN 954-9666-21-2 

Сист. No: 2232

 
, 33789, 33789-Кожни 

Златков, Н. Б. и др.

   Дерматология и венерология : За студенти по медицина и стоматология / Н. Б. Златков, Й. Савова, Р. Янкова . - Пловдив : Райков, 1998 . - 237 с.

   

   ISBN 954-9666-04-02 

Сист. No: 5048

 
II 11856 

Златков, Н. Б. и др.

   Дерматология и венерология : За студенти по стоматология / Н. Б. Златков, А. Л. Дурмишев, В. С. Атанасов . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 93 с.

   

Сист. No: 8470

 
Д 124

Маджаров, Иван Димитров

   Проучвания върху нозологията и клиничните аспекти на афтозата : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димитров Маджаров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 206 с.

   

Сист. No: 5819

 
35747, 35747-Дерматология, 35747-Дерматология и венерология 

Препоръки за лечение на сексуално предаваните инфекции  / К. Чудомирова, Г. Пехливанов, Е. (анат.) Петрова, Н. Цанков, С. Тонев, Д. Бешков, Р. Комитова ; Ред. К. Чудомирова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 55 с.

   

   ISBN 954-9806-74-8 

Сист. No: 9722

 
22217 

Профиров, Димитър

   Рак на кожата / Димитър Профиров . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 172 с.

   

Сист. No: 7683

 
, 16889, 16889-Кожни 

Ръководство за практически упражнения по кожни и венерични болести  / Н. Б. Златков, Зл. Пенев, В. Атанасов ; Ред. Петър Михайлов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 120 с.

   

Сист. No: 2835

 
Д 89

Теодосиева, Елисавета Стефанова

   Промени във функционалното състояние на кожата при болни от екзема лекувани вътрешно с кортикостероиди : Дисертация за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Елисавета Стефанова Теодосиева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 155 с.

   

Сист. No: 5832

 
, II13373-ДерматологияII 13373

Терапия на кожните и полово предавани болести  / Благовеста Михайлова Апостолова, Мария Борисова Балабанова, Невена Владимирова Берова, Йорданка Кръстева Савова, Румяна Калоферова Янкова и др ; Ред. Никола Златков, Емил Петранов . - София : Арсо, 2000 . - 650 с.

   

   ISBN 954-8967-44-8 

Сист. No: 1125

 
17657 

Толев, Иван

   Венерически заболявания и борбата с тях / Иван Толев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1972 . - 96 с.

   

Сист. No: 7556

 
18738 

Толев, Иван

   Тумори на кожата и лигавиците / Иван Толев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 60 с.

   

Сист. No: 7567

 
Д 54

Толев, Иван Т.

   Особености в дермато-венерологичната патология в Северна Корея в следвоенния период /1954-1955/ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Т. Толев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 219 с.

   

Сист. No: 5973

 
Д 247

Чудомирова, Красимира Николаева

   Полово предавани болести и свързани с тях състояния при жени считащи се здрави : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Красимира Николаева Чудомирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 102 с.

   

Сист. No: 2437

 
35015 

Чудомирова, Красимира Николаева

   Полово предавани болести и свързани с тях състояния при жени, считащи се здрави : Автореферат / Красимира Николаева Чудомирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 60 с.

   

Сист. No: 7479

 
Д 60

Шаулов, И. А.

   Клинични и културални проучвания върху трихофитията, фавуса и микроспорията по материала на кожната клиника- Пловдив за времето 1952-1955г. : Дисертация / И. А. Шаулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1957 . - 120с.

   

Сист. No: 5986

 
II 7111 

Шаулов, Исак

   Медицинска микология / Исак Шаулов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1969 . - 280 с.

   

Сист. No: 7465

Педиатрия

 
, 31711 

Анатомия, физиология и хигиена на детето  / Иван Петров, Атанас Тачев, Мима Николова, Мария Бъчварова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1989 . - 408 с.

   

Сист. No: 5878

 
14718 

Ангелов, Ангел

   Хемолитични анемии в детска възраст / Ангел Ангелов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 114 с.

   

Сист. No: 7542

 
21658 

Ангелов, Ангел

   Хемолитични анемии в детската възраст / Ангел Ангелов . - 2 прераб. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 143 с.

   

Сист. No: 7677

 
13812 

Андреев, Ив. и др.

   Стафилококови инфекции в детската възраст / Ив. Андреев, Ив. Вапцаров . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 216 с.

   

Сист. No: 7519

 
II 2871 

Андреев, Ив. и др.

   Детски болести / Ив. Андреев, Л. Рачев, Бр. Братанов . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 663 с.

   

Сист. No: 7604

 
6145 

Андреев, Ив. и др.

   Стафилококови инфекции у децата / Ив. Андреев, Ив. Вапцаров . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 124 с.

   

Сист. No: 7777

 
, 34244, 34244-Педиатрия 

Атанасов, Ат.

   Основи на интензивната терапия в детската възраст / Ат. Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001 . - 346 с.

   

   ISBN 954-9806-29-4 

Сист. No: 1558

 
, II 9887 

Бакалова, Л. и др.

   Детски болести : Учебник за студенти-медици / Л. Бакалова, Ив. Вапцаров, Ст. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 791 с.

   

Сист. No: 93

 
, 23033, 23033-Педиатрия 

Бакалова, Л. и др.

   Детски болести : Учебник за студенти медици / Л. Бакалова, Ив. Вапцаров, Ст. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1977 . - 728 с.

   

Сист. No: 2799

 
28941 

Бойкинов, Б. и др.

   Хематурии в детската възраст / Б. Бойкинов, Д. Ангьозова . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 143 с.

   

Сист. No: 7656

 
Д 117

Бойкинов, Борис Господинов

   Върху значението на пункционната биопсия на бъбрека за диагнозата, прогнозата и лечението на глумерулопатиите в детската възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Господинов Бойкинов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 216 с.

   

Сист. No: 5812

 
27923 

Бойкинов, Борис и др.

   Нефротичен синдром в детската възраст / Борис Бойкинов, Иван Василев, Иван Дюкмеджиев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 204 с.

   

Сист. No: 458

 
18839, 18839-Педиатрия 

Бойкинов, Борис и др.

   Нефротичен синдром в детската възраст / Борис Бойкинов, Иван Дюкмеджиев, Иван Василев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 224 с.

   

Сист. No: 7563

 
35102, 35102-Педиатрия 

Бошева, Мирослава

   Гастроезофагеален рефлукс в педиатрията / Мирослава Бошева . - 164 с.

   

Сист. No: 7848

 
35293 

Бошева, Мирослава Николова

   Гастроезофагеална рефлуксна болест и нейното значение за рецидивираща респираторна патология във възрастта до две години : Автореферат / Мирослава Николова Бошева . - София, 1996 . - 32 с.

   

Сист. No: 8642

 
16070 

Вапцаров, Ив. и др.

   Детски болести : Учебник за медицински сестри и акушерки / Ив. Вапцаров, Хр. Михов, А. Ангелов . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1968 . - 379 с.

   

Сист. No: 7544

 
, 34582 

Генева, Ина Евгениева

   Възрастови промени на евокираните зрителни и соматосензорни потенциали при здрави деца и деца с церебрални увреждания : Автореферат / Ина Евгениева Генева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 52 с.

   

Сист. No: 2436

 
, 34534, 34534-Педиатрия 

Деспотова-Толева, Л.

   Вентилаторна / оксигенационна терапия в детската възраст / Л. Деспотова-Толева ; Ред. Ат. Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2002 . - 228 с.

   

   ISBN 954-9806-38-3 

Сист. No: 2317

 
34928, 34928-Здравни грижи, 34928-Педиатрия 

Деспотова-Толева, Л.

   Палиативна медицина в детската възраст / Л. Деспотова-Толева ; Ред. Ат. Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2004 . - 120 с.

   

   ISBN 954-9806-51-0 

Сист. No: 7241

 
35203 

Деспотова-Толева, Л. Д.

   Информационная система для неонатальной и детской интенсивной практики / Л. Д. Деспотова-Толева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2003 . - 224 с.

   

   ISBN 954-9806-41-3 

Сист. No: 8142

 
32787, 32787-Педиатрия 

Детски болести  : Симптомен диагностичен справочник / Борис Господинов Бойкинов, Мирослава Николова Бошева, Стефан Христов Йочев, Малина Йорданова Клинканова, Златка Манолова Мантаркова, Христо Нинов Михов, Христо Георгиев Пачев, Борис Георгиев Паунов, Ангелина Асенова Стоянова-Делева и др ; Ред. Никола Атанасов Бошев, Евгений Драганов Генев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 422 с.

   

   ISBN 954-799-142-6 

Сист. No: 323

 
, 33115 

Детски болести  : Учебник за медицински сестри и акушерки / Борис Господинов Бойкинов, Евгений Драганов Генев, Малина Йорданова Клинканова, Никола Христов Мумджиев, Борис Георгиев Паунов, Ангелина Асенова Стоянова, Тоню Илиев Шмилев, Христо Нинов Михов . - 2 изд. . - Пловдив : Катедра по педиатрия, МУ Пловдив, 1994 . - 501 с.

   

Сист. No: 2938

 
31482, 31482-Детски болести 

Детски болести  : Учебник за медицински сестри и акушерки / Борис Господинов Бойкинов, Христо Нинов Михов, Евгений Драганов Генев, Малина Йорданова Клинканова, Никола Христов Мумджиев, Борис Георгиев Паунов, Тоню Илиев Шмилев, Тодорка Борисова Куклева, Ангелина Асенова Стоянова . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 501 с.

   

Сист. No: 5140

 
, 32531 

Детски и инфекциозни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Шимон Самуил Ниньо, Михаил Радев Александров, Стефан Христов Йочев, Евгени Ангелов Генев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 180 с.

   

   ISBN 954-420-057-6 

Сист. No: 3879

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006 . - 24 см

   

   Т. 1. Болести на новороденото. Болести на обмяната на веществата . - 2003 . - 492 с.

   

   ISBN 954-561-132-4 (т. 1)

Сист. No: 6550

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006 . - 24 см

   

   Т. 2. Хирургически болести. Болести на дихателната система . - 2003 . - 598 с.

   

   ISBN 954-561-142-1 (т. 2)

Сист. No: 6551

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006

   

   Т. 4. Сърдечно-съдови заболявания, хематология и бъбречни заболявания . - 2005 . - 600 с.

   

   ISBN 954-561-175-8 (т. 4)

Сист. No: 7726

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006

   

   Т. 3. Ендокринология . - 2005 . - 460 с.

   

   ISBN 954-561-162-6 (т. 3)

Сист. No: 7747

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006

   

   Т. 5. Заболявания на нервната система . - 2005 . - 560 с.

   

Сист. No: 8207

 
34713, 34713-Педиатрия 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив : МАКРОС, 2003-2006

   

   Т. 6. Инфекциозни заболявания . - 2005 . - 486 с.

   

Сист. No: 8208

 
34713 

Диагнозата - магнетизъм на неизвестното  : Антология на казуистиката в университетската детска клиника 1945-1995 г. - Пловдив : В 7 т. / Анна Сп. Калева, Нарцис Нис. Калева-Ходжева, Нисим Ел. Калев, Елиезер Нис. Калев . - Пловдив, 2003-2006

   

   Т. 7. Стомашно-чревни заболявания, болести на черния дроб и кожни болести . - 2006 . - 544 с.

   

Сист. No: 8959

 
, 34231-Педиатрия 

Диагностично-терапевтични манипулации в детската възраст  / Хр. Михов, Б. Бойкинов, Н. Мумджиев, Т. Шмилев . - 3 доп. изд. . - Пловдив : Вион, 2000 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9501-24-8 

Сист. No: 1541

 
29548 

Диетично хранене в детската възраст  / Борис Господинов Бойкинов, Донка Жекова Аладжова, Дора Петрова Белова, Мария Петрова Дамянова, Стефка Стефанова Статева и др ; Ред. Георги Панчев, Лиляна Трифонова . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 287 с.

   

Сист. No: 7671

 
Д 275 

Димова-Янева, Даниела Ненчева

   Проучвания върху респираторно-синцитиалната вирусна инфекция в ранна детска възраст : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Ненчева Димова-Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 117 с.

   

Сист. No: 7668

 
II 13846 

Димова-Янева, Даниела Ненчева

   Проучвания върху респираторно-синцитиалната вирусна инфекция в ранна детска възраст : Автореферат / Даниела Ненчева Димова-Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 49 с.

   

Сист. No: 7669

 
, II 7357, II 7357-Педиатрия 

Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести  / Иван Андреев, Иван Вапцаров, Христо Михов, Ангел Ангелов . - 4 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 723 с.

   

Сист. No: 5845

 
15205 

Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести  / Иван Андреев, Иван Вапцаров, Христо Михов, Ангел Ангелов . - 2 прераб. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 536 с.

   

Сист. No: 7554

 
5310 

Диференциална диагностика на по-важните симптоми на детските болести  / Ив. Андреев, Ив. Вапцаров, Хр. Михов, А. Ангелов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 432 с.

   

Сист. No: 8792

 
Д 110

Добринова-Кънева, Елена Георгиева

   Норми на артериалното кръвно налягане на деца от 2 до 13 години от Карлово и Карловски район : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Елена Георгиева Добринова-Кънева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 119 с.

   

Сист. No: 19

 
Д 97

Дюкмеджиев, Иван Стефанов

   Проучване протеинурията и серумните протеини при деца с някои бъбречни заболявания : Електрофоретични, имуноелектрофоретични и имунодифузионни проучвания : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Стефанов Дюкмеджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 200 с.

   

Сист. No: 5829

 
, 34034-Педиатрия 

Караханян, Ексапет Керакин

   Спешна педиатрия / Ексапет Керакин Караханян, Стоян Благов Миленков, Мария Иванова Спасова, Ангелина Асенова Стоянова, Тоньо Илиев Шмилев, Красимир Янков Янев, Борис Господинов Бойкинов, Христо Нинов Михов, Никола Христов Мумджиев . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 760 с.

   

   ISBN 954-9666-12-3 

Сист. No: 1120

 
, 33170-Педиатрия 

Караханян-Джамбазова, Ексапет К.

   Физиология и патология на щитовидната жлеза в детската възраст / Ексапет К. Караханян-Джамбазова . - Пловдив : Полиграфия АД, 1995 . - 171 с.

   

Сист. No: 3016

 
35912 

Клиническая педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Братанов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1987

   

   Т. 1 / А. Анадолийска, А. Ангелов, В. Антова, Др. Бобев, Л. Бакалова, и др. . - 591 с.

   

Сист. No: 10109

 
35912 

Клиническая педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Братанов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1987

   

   Т. 2 / Д. Арнаудов, Д. Бобев, И. Вапцаров, Хр. Михов, Н. Мумджиев, и др. . - 647 с.

   

Сист. No: 10110

 
, II 11326 

Клинична педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Ц. Братанов . - София : Медицина и физкултура, 1985

   

   Т. 2 / Д. Арнаудов, Др. Г. Бобев, Ив. Вапцаров, Хр. Михов, Н. Мумджиев, и др. . - 592 с.

   

Сист. No: 1688

 
, II 11326 

Клинична педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Ц. Братанов . - София : Медицина и физкултура, 1985

   

   Т. 1 / А. Анадолийска, А. Ангелов, В. Антова, Др. Г. Бобев, Л. Бакалова, и др. . - 633 с.

   

Сист. No: 6038

 
II 10699 

Клинична педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Братанов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978

   

   Т. 1 / А. Ангелов, Ив. Вапцаров, Хр. Михов, Д. Арнаудов, и др. . - 524 с.

   

Сист. No: 7967

 
II 10699 

Клинична педиатрия  : В 2 т. /  Ред. Бр. Братанов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978

   

   Т. 2 / М. Дамянова, Ив. Вапцаров, Ж. Желев, Хр. Михов, и др. . - 548 с.

   

Сист. No: 7968

 
, 29715, 29715-Педиатрия 

Клинични задачи по педиатрия  / Хр. Михов, Ш. Ниньо, Н. Мумджиев, И. Кръстева . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 210 с.

   

Сист. No: 6025

 
Д 130

Коен, Сара Исак

   Проучвания върху хранителни режими и приложение на свободното хранене у недоносени деца в първите месеци на живота : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Сара Исак Коен . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 234 с.

   

Сист. No: 2825

 
35308 

Коен, Сара Исак

   Проучвания върху хранителни режими и приложение на свободното хранене у недоносени деца в първите месеци на живота : Автореферат / Сара Исак Коен . - Пловдив, 1975 . - 65 с.

   

Сист. No: 8684

 
13745 

Кръстев, Богдан

   Детска консултация : Задачи и методи на работа / Богдан Кръстев . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 183 с.

   

Сист. No: 7538

 
26934 

Кръстев, Богдан П.

   Детска консултация - задачи и методи на работа / Богдан П. Кръстев . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 168 с.

   

Сист. No: 7639

 
, 33418-Психиатрия 

Маджирова, Н.

   Детските комплекси / Н. Маджирова . - Пловдив : Полиграфия, 1996 . - 173 с.

   

Сист. No: 3724

 
II 13542

Маджирова, Надежда

   Детска психопатология / Надежда Маджирова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 144 с.

   

Сист. No: 2113

 
II 13831 

Маджирова, Надежда Петрова

   Детска психопатология / Надежда Петрова Маджирова . - 2 прераб. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 156 с.

   

   ISBN 954-9666-38-7 

Сист. No: 7529

 
Д 96

Мазгалов, Колю Мазгалов

   Клинична картина и прогноза на пиелонефритите в детската възраст : Дисертация / Колю Мазгалов Мазгалов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 161 с.

   

Сист. No: 5838

 
I 1916

Миленков, Стоян

   Педиатричен терапевтичен справочник / Стоян Миленков . - 2 прер. и доп. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2001 . - 341с.

   

   ISBN 954-9806-24-3 

Сист. No: 1532

 
II 13598, II13598-Педиатрия 

Миленков, Стоян

   Терапевтичен справочник със спешна педиатрия / Стоян Миленков . - 3 прераб. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2002 . - 538 с.

   

   ISBN 954-9806-37-5 

Сист. No: 2318

 
, 23324, 23324-Педиатрия 

Михов, Хр. и др.

   Тестове по педиатрия : В помощ на преподаването и изпитването / Хр. Михов, Н. Мумджиев . - Пловдив, 1978 . - 159 с.

   

Сист. No: 40

 
33015

Михов, Хр. и др.

   Диагностично - терапевтични манипулации в педиатрията / Хр. Михов, Н. Мумджиев, Б. Бойкинов . - 2 изд. . - Пловдив : Полиграфия, 1994 . - 207 с.

   

Сист. No: 518

 
30375 

Михов, Хр. и др.

   Диагностично-терапевтични манипулации в педиатрията / Хр. Михов, Н. Мумджиев, Б. Бойкинов . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 232 с.

   

Сист. No: 7613

 
, 20581 

Михов, Христо

   Отравяния в детска възраст / Христо Михов . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 220 с.

   

Сист. No: 1686

 
Д 40

Михов, Христо

   Инокулационна туберкулоза у децата : Дисертационен труд за присъждане научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Михов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 103 с.

   

Сист. No: 5976

 
14264 

Михов, Христо

   Отравяния в детска възраст / Христо Михов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 172 с.

   

Сист. No: 7518

 
I 1997 

Михов, Христо

   Болното дете и грижите за него / Христо Михов . - Пловдив : ИК "Хермес", 2007 . - 184 с.

   

   ISBN 954-26-0464-8 

Сист. No: 9912

 
I 1998 

Михов, Христо

   Грижи за бебето и малкото дете / Христо Михов . - Пловдив : ИК "Хермес", 2007 . - 224 с.

   

   ISBN 954-26-0463-1 

Сист. No: 9913

 
23081 

Муковисцидоза  / Христо Михов, Виолета Антова, Васил Ташев, Малина Клинканова, Никола Мумджиев, Евгени Генев и др . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 168 с.

   

Сист. No: 7628

 
II 13639

Мумджиев, Н.

   Диференциална диагноза на детските болести / Н. Мумджиев . - София : МИ "АРСО", 2004 . - 516 с.

   

   ISBN 954-9301-01-X 

Сист. No: 2643

 
35886, 35886-Педиатрия 

Мумджиев, Н.

   Как да постъпвам при...? : Ръководство по детски болести за общопрактикуващи лекари, консултанти-педиатри, специализанти по детски болести и студенти / Н. Мумджиев . - София : МИ "АРСО", 2006 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9301-15-Х 

Сист. No: 10052

 
33003

Мумджиев, Никола

   Често боледуващо дете / Никола Мумджиев . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 156 с.

   

   ISBN 954-420-169-6 

Сист. No: 472

 
34281

Мумджиев, Никола

   Основи на педиатрията / Никола Мумджиев . - София : МИ "АРСО", 2001 . - 752 с.

   

   ISBN 954-8967-65-0 

Сист. No: 1616

 
34286

Мумджиев, Никола

   Амбулаторна педиатрия : В помощ на семейния лекар / Никола Мумджиев . - София : Софи-Р, 2000 . - 464 с.

   

   ISBN 954-9615-04-9 

Сист. No: 1617

 
, 33270-Педиатрия 

Мумджиев, Никола

   Амбулаторна педиатрия / Никола Мумджиев . - София : Медицина и физкултура, 1995 . - 332 с.

   

   ISBN 954-420-196-3 

Сист. No: 3299

 
, 33528-Педиатрия 

Мумджиев, Никола

   Терапия на детските болести / Никола Мумджиев . - София : Медицина и физкултура, 1997 . - 584 с.

   

   ISBN 954-420-211-0 

Сист. No: 4053

 
, 33720-Педиатрия 

Мумджиев, Никола

   Основи на педиатрията / Никола Мумджиев . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 827 с.

   

   ISBN 954-9666-03-4 

Сист. No: 4766

 
, 33867-Педиатрия 

Мумджиев, Никола

   Терапия на детските болести : С лекарствен и билков справочник / Никола Мумджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 600 с.

   

   ISBN 954-9666-06-9 

Сист. No: 5269

 
28602 

Мумджиев, Никола

   Майчина кърма и кърмене / Никола Мумджиев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 176 с.

   

Сист. No: 8134

 
Д 147

Мумджиев, Никола Хр.

   Сравнителна оценка на обичайната и ортогоналната електрокардиографски системи приложени при деца- здрави и с камерно обременяване : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Хр. Мумджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 165 с.

   

Сист. No: 2820

 
35373 

Наръчник по спешна и неотложна помощ в педиатрията  / Веселин Манолов Лалов, Владимир Борисов Пилософ, Дария Лазарова Величкова, Димитрина Савова Ангьозова, Христо Нинов Михов и др ; Ред. Георги Панчев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 267 с.

   

Сист. No: 8861

 
, 33146-Педиатрия 

Отравяния в детската възраст  / Елена Кирилова Михайлова, Атанас Анастасов Петров, Тоньо Илиев Шмилев, Ангелина Асенова Стоянова ; Ред. Христо Нинов Михов . - София : Медицина и физкултура, 1995 . - 254 с.

   

   ISBN 954-420-199-8 

Сист. No: 2990

 
, 34576, 34576-Педиатрия 

Отравяния и злополуки в детската възраст  / Димитър Иванов Калайков, Елена Кирилова Михайлова, Иванка Паскалева, Атанас Анастасов Петров, Ангелина Асенова Стоянова, Красимир Янков Янев ; Ред. Христо Нинов Михов, Тоньо Илиев Шмилев . - Пловдив : ИК ВАП, 2003 . - 364 с.

   

   ISBN 954-9806-39-1 

Сист. No: 2424

 
Д 215

Пачев, Христо Георгиев

   Проучвания върху респираторната микоплазмоза у децата : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Георгиев Пачев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 150 с.

   

Сист. No: 5942

 
34011

Педиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Тоню Шмилев, Малина Клинканова, Ангелина Стоянова, Ексапет Караханян-Джамбазова, Лиляна Чакова, Мария Печилкова, Мая Кръстева, Мирослава Николова Бошева, Нарцис Нисим Калева, Невена Андреева и др ; Ред. Драган Бобев, Евгений Драганов Генев . - 3 доп. изд. . - София : Арсо, 2000 . - 817 с.

   

   ISBN 954-8967-54-2 

Сист. No: 911

 
, 32958, 32958-Педиатрия 

Педиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Георги Петков, Евгени Генев, Никола Мумджиев, Индржишка Кръстева ; Ред. Шимон Ниньо . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 502 с.

   

   ISBN 954-420-044-4 

Сист. No: 3314

 
, 33700-Педиатрия 

Педиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Тоню Шмилев, Малина Клинканова, Ангелина Стоянова, Ексапет Караханян-Джамбазова, Лиляна Чакова, Мария Печилкова, Мая Кръстева, Мирослава Николова Бошева, Нарцис Нисим Калева, Невена Андреева и др ; Ред. Драган Бобев, Евгени Генев . - София : МИ "Арсо", 1998 . - 796 с.

   

   ISBN 2954-8967-19-7 

Сист. No: 4733

 
, 15701 

Педиатрия  : Учебник за студенти по медицина / Шимон Самуил Ниньо, Христо Нинов Михов, Никола Христов Мумджиев, Индржишка Алоис Кръстева ; Ред. Шимон Ниньо . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 474 с.

   

Сист. No: 5771

 
13364 

Попова, Б. и др.

   Грижи за децата с мозъчни увреждания / Б. Попова, Г. Павлов, С. Кънева . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 84 с.

   

Сист. No: 7540

 
, II 3529 

Рачев, Л. и др.

   Детски болести / Л. Рачев, Ив. Андреев, Бр. Братанов . - 2 изд. . - София : "Медицина и физкултура", 1963 . - 492 с.

   

Сист. No: 1683

 
II 7889 

Рачев, Л. и др.

   Детски болести / Л. Рачев, Ив. Вапцаров, Ст. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 591 с.

   

Сист. No: 8037

 
35224, 35224-Педиатрия 

Ръководство за поведение при деца с повишена телесна температура в извънболничната помощ  / Георги Иванов, Евгений Генев, Иванка Костадинова, Стефан Костянев и др, 2005 . - 24 с.

   

Сист. No: 8190

 
, 33021-Педиатрия 

Семиотика на детските болести  / Борис Господинов Бойкинов, Вълкан Вълчев Вълканов, Иван Стефанов Дюкмеджиев, Богдан Петров Кръстев, Стефанка Николова Поборникова, Евгений Драганов Генев, Никола Христов Мумджиев, Тоню Илиев Шмилев и др ; Ред. Христо Нинов Михов . - 3 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 413 с.

   

   ISBN 954-420-168-8 

Сист. No: 525

 
, 28260, 28260-Педиатрия 

Семиотика на детските болести  / Борис Господинов Бойкинов, Вълкан Вълчев Вълканов, Евгений Драганов Генев, Иван Стефанов Дюкмеджиев, Богдан Петров Кръстев, Никола Христов Мумджиев, Стефанка Николова Поборникова и др ; Ред. Христо Нинов Михов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 364 с.

   

Сист. No: 6031

 
30339 

Семиотика на детските болести  / Борис Господинов Бойкинов, Вълкан Вълчев Вълканов, Евгений Драганов Генев, Иван Стефанов Дюкмеджиев, Богдан Петров Кръстев, Никола Христов Мумджиев, Стефанка Николова Поборникова и др ; Ред. Христо Нинов Михов . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 391 с.

   

Сист. No: 7608

 
35065, 35065-Педиатрия 

Семиотика на детските болести  / Ангелина Асенова Стоянова-Делева, Богдан Петров Кръстев, Борис Господинов Бойкинов, Васил Симеонов Атанасов, Димитрина И. Петкова, Евгений Драганов Генев, Елена Кирилова Михайлова, Иван Стефанов Иванов, Стефанка Николова Поборникова, Христо Петров Добрев и др ; Ред. Христо Нинов Михов, Тоньо Илиев Шмилев . - 5 доп. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 464 с.

   

   ISBN 954-9806-56-1 

Сист. No: 7746

 
35910 

Семиотика на детските болести  / Васил Симеонов Атанасов, Борис Господинов Бойкинов, Вълкан Вълчев Вълканов, Евгений Драганов Генев, Иван Стефанов Дюкмеджиев, Богдан Петров Кръстев, Елена Кирилова Михайлова, Христо Нинов Михов, Никола Христов Мумджиев, Стефанка Николова Поборникова, Тоньо Илиев Шмилев и др ; Ред. Хр. Михов . - 4 доп. изд. . - Пловдив : Полиграф, 1997 . - 415 с.

   

Сист. No: 10107

 
Д 273 

Спасова, Мария Иванова

   Бактериемия и фунгемия при фебрилна неутропения у деца с малигнени заболявания, провеждащи химиотерапия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Иванова Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 131 с.

   

Сист. No: 7583

 
35953 

Спасова, Мария Иванова

   Бактериемия и фунгемия при фебрилна неутропения у деца с малигнени заболявания, провеждащи химиотерапия : Автореферат / Мария Иванова Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 44 с.

   

Сист. No: 10181

 
35140 

Спешна педиатрия  / А. Стоянова-Делева, Е. Караханян-Джамбазова, Ив. Иванов, Кр. Янев, М. Спасова, Н. Мумджиев, Хр. Мумджиев, Б. Бойкинов, Т. Шмилев ; Ред. Борис Бойкинов, Тоньо Шмилев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2005 . - 376 с.

   

   ISBN 954-9666-36-0 

Сист. No: 7918

 
36052, 36052-Педиатрия 

Спешна педиатрия  / Александър Ст. Йонков, Ангелина А. Стоянова-Делева, Анна Р. Петрова, Атанас Ат. Петров, Борис Г. Бойкинов, Е. Караханян-Джамбазова, Иван Ст. Иванов, Илиана Хр. Пачева, Красимир Я. Янев, Мариана Стойчева-Въртигова, Мария Ив. Спасова, Мария П. Куклева, Надежда П. Маджирова, Никола Хр. Мумджиев, Петър В. Ташев, Тоньо Ил. Шмилев, Христо И. Андролов, Христо Н. Мумджиев, Янко Т. Илиев и др ; Ред. Б. Бойкинов, Т. Шмилев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 510 с.

   

   ISBN 978-954-9666-52-6 

Сист. No: 10402

 
I 1990, I 1990-Педиатрия 

Справочник за диагностика и лечение на детските болести  / Борис Господинов Бойкинов, Димитър Иванов Вучев, Христо Петров Добрев, Дафина Грозева Грозева, Иван Стефанов Иванов, Янко Тодоров Илиев, Нарцис Нисим Калева, Малина Йорданова Клинканова, Надежда Петрова Маджирова, Мария Любенова Малинова, Христо Николов Мумджиев, Илиана Христова Пачева, Христо Георгиев Пачев, Благовест Костадинов Пехливанов, Нели Петкова Сивкова, Мария Иванова Спасова, Мариана Въртигова Стойчева, Маргарита Тодорова Стефанова, Ангелина Асенова Стоянова, Тоньо Илиев Шмилев и др ; Ред. Т. Шмилев . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 754 с.

   

   ISBN 954-9666-44-1 

Сист. No: 9425

 
Д 150

Стоянов, Стефан Кръстев

   Проучвания върху алкално-киселинното състояние на кръвта на новородените (от нормална бременност, след нормални и оперативни раждания) в момента на раждането : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Кръстев Стоянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 238 с.

   

Сист. No: 2831

 
35347 

Ташев, Тодор Г.

   Детето : Психично развитие и болестни отклонения / Тодор Г. Ташев . - София : Народна просвета, 1960 . - 196 с.

   

Сист. No: 8793

 
35347 

Ташев, Тодор Г.

   Детето : Психично развитие и болестни отклонения / Тодор Г. Ташев . - София : Народна просвета, 1960 . - 196 с.

   

Сист. No: 8793

 
Д 213

Трайков, Константин Атанасов

   Проучване върху нощната енуреза у децата : Разпространение, социални фактори, граница на физиологичната енуреза, профилактика : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Константин Атанасов Трайков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 160 с.

   

Сист. No: 44

 
Д 214

Трайков, Константин Атанасов

   Сравнително-епидемиологични, етиологични и терапевтични проучвания върху енурезата и енкопрезата в детската възраст : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Константин Атанасов Трайков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 350 с.

   

Сист. No: 45

 
33709

Чакова, Лиляна

   Епилепсия в детската възраст / Лиляна Чакова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 100 с.

   

   ISBN 954-9549-04-6 

Сист. No: 4760

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

 
, 34437, 34437-Инфекциозни болести 

Ангелов, Л.

   Актуални природно-огнищни инфекции в България / Л. Ангелов, Е. Александров, Х. Бояджиян, Д. Александрова, Г. Генев, В. Монев, Р. Комитова . - Пловдив : ИК ВАП, 2002 . - 320 с.

   

   ISBN 954-9806-33-2 

Сист. No: 2108

 
35751, 35751-Инфекциозни болести 

Ангелов, Л. и др.

   Какво представляват кърлежо-преносимите инфекции и как да се предпазваме от тях? / Л. Ангелов, Ж. Христов, Г. Генев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 63 с.

   

   ISBN 954-9806-80-9 

Сист. No: 9727

 
35206 

Андреев, Ив.

   Заразни болести / Ив. Андреев . - София : ЛЕКОП издат, 1947 . - 352 с.

   

Сист. No: 8145

 
35348 

Андреев, Ив.

   Заразни болести / Ив. Андреев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Наука и изкуство, 1956 . - 408 с.

   

Сист. No: 8794

 
, 32825, 32825-Паразитология 

Андреева, Невена Иванова и др.

   Паразитология : Учебник за студенти по медицина / Невена Иванова Андреева, Виолина Генова Боева, Петър Пенчев Петров ; Ред. Петър Петров . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 94 с.

   

   ISBN 954-420-122-Х 

Сист. No: 346

 
34966 

Аргирова, Р. и др.

   Ваксините : Минало, настояще и бъдеще / Р. Аргирова, Р. Комитова . - София : Медицина и физкултура, 2004 . - 104 с.

   

   ISBN 954-420-238-2 

Сист. No: 7336

 
35888, 35888-Инфекциозни болести 

Бойкинова, Олиана

   Вирусен хепатит С / Олиана Бойкинова . - Пловдив : МИ "Райков", 2009 . - 102 с.

   

   ISBN 954-9666-49-6 

Сист. No: 10059

 
5440 

Братованов, Д.

   Основи на епидемиологията : Учебник за студентите от Висшите учебни заведения - Медицински факултети и Медицински институти / Д. Братованов . - София : Медицина и физкултура, 1961 . - 659 с.

   

Сист. No: 7503

 
35883 

Братованов, Д.

   Обща епидемиология / Д. Братованов . - София : Наука и изкуство, 1955 . - 664 с.

   

Сист. No: 10041

 
II 7558 

Братованов, Д. и др.

   Епидемиология : Учебник за студентите от Висшите медицински учебни заведения - институти и медицински факултети / Д. Братованов, Е. Гъбев, К. Кузмов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1970 . - 436 с.

   

Сист. No: 7458

 
8425 

Братованов, Д. и др.

   Ръководство за практическа работа по епидемиология / Д. Братованов, Ж. Таргов, К. Янков . - 3 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 180 с.

   

Сист. No: 7512

 
3982 

Братованов, Д. и др.

   Ръководство за практическа работа по епидемиология / Д. Братованов, К. Янков, Ж. Таргов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 192 с.

   

Сист. No: 7579

 
4504 

Братованов, Д. и др.

   Дизентерия / Д. Братованов, К. Янков, Ж. Таргов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1960 . - 47 с.

   

Сист. No: 7580

 
4771 

Братованов, Д. и др.

   Ръководство за практическа работа по епидемиология / Д. Братованов, Ж. Таргов, К. Янков . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1960 . - 212 с.

   

Сист. No: 7581

 
II 9239 

Братованов, Дойчин и др.

   Епидемиология / Дойчин Братованов, Евгени Гъбев, Колю Кузмов . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 524 с.

   

Сист. No: 2671

 
19528 

Братованов, Дойчин и др.

   Епидемиология : Учебник за студенти медици / Дойчин Братованов, Евгени Гъбев, Колю Кузмов . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 480 с.

   

Сист. No: 7724

 
, 33547, 33547-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Паразитология / Магдалена Василевска-Декова, Виктория Сарафян, Илия Ватев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 112 с.

   

Сист. No: 4127

 
35023, 35023-Инфокциозни болести 

Въртигова, Мариана Стойчева

   Салмонелози / Мариана Стойчева Въртигова . - Пловдив, 2005 . - 199 с.

   

Сист. No: 7528

 
Д 278 

Въртигова, Мариана Стойчева

   Салмонелози - съвременни етиологични, патогенетични и клинико-лабораторни характеристики : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Мариана Стойчева Въртигова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 259 с.

   

Сист. No: 7823

 
34247

Генев, Г. и др.

   Ръководство по инфекциозни болести за общопрактикуващи лекари / Г. Генев, Х. Бояджиян . - Стара Загора : "Литера принт", 2001 . - 488 с.

   

   ISBN 954-487-039-3 

Сист. No: 1565

 
35950, 35950-Епидемиология 

Генев, Г. и др.

   Какво трябва да знаем за вирусните хепатити и как да се предпазваме от тях? / Г. Генев, Ж. Христов, Л. Ангелов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-9806-94-6 

Сист. No: 10178

 
36012, 36012-Инфекциозни болести 

Генев, Г. и др.

   Свински грип - A-H1N1/09 / Г. Генев, Й. Стоилова, Ж. Христов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-8326-06-3 

Сист. No: 10308

 
34420-Инфекциозни болести 

Генев, Генчо и др.

   Клинична стойност на съвременните лабораторни изследвания в инфектологията / Генчо Генев, Мариела Генева-Попова . - Пловдив : МИ "Райков", 2001 . - 208 с.

   

   ISBN 954-9666-19-0 

Сист. No: 2001

 
35575 

Генев, Генчо и др.

   Какво трябва да знаем и как да се предпазим от съвременния птичи грип (H5N1) / Генчо Генев, Любен Ангелов, Желязко Христов . - София, 2007 . - 64 с.

   

Сист. No: 9404

 
Д 202

Генев, Генчо Илиев

   Проучвания върху функционалното състояние на кората на надбъбречните жлези при вирусен хепатит : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Генчо Илиев Генев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 230 с.

   

Сист. No: 2891

 
35036 

Генева-Попова, Мариела Генчева

   Остър вирусен хепатит В - клинично протичане, цитокини, лимфоцитни субпопулации : Автореферат / Мариела Генчева Генева-Попова . - Пловдив, 1998 . - 41 с.

   

Сист. No: 7689

 
, 32829, 32829-Паразитология 

Генов, Гено Малчев и др.

   Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат : Учебник за студенти медици / Гено Малчев Генов, Виолина Генова Боева, Димитър Иванов Вучев . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 245 с.

   

   ISBN 954-420-116-5 

Сист. No: 348

 
, II 11718, II 11718-Инфекции 

Гъбев, Евгени Богомилов

   Епидемиология : Учебник за студенти по медицина / Евгени Богомилов Гъбев, Петър Цветанов Георгиев, Петър Николов Кокошаров, Борис Иванов Илиев, Любен Ангелов Лазаров ; Ред. Колю Кузмов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 252 с.

   

Сист. No: 5

 
, 32531 

Детски и инфекциозни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Шимон Самуил Ниньо, Михаил Радев Александров, Стефан Христов Йочев, Евгени Ангелов Генев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 180 с.

   

   ISBN 954-420-057-6 

Сист. No: 3879

 
33971

Диков, Иван и др.

   Практическа клинична инфектология / Иван Диков, Денка Стоянова Алагьозян, Хюсник Бояджиян . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 199 с. . -  (Библиотека "Общопрактикуващ Лекар")

   

   ISBN 954-621-141-9 

Сист. No: 5762

 
33873, 33873-Дерматология и венерология, 33873-Микробиология 

Домейка, Марюс и др.

   Хламидийни инфекции / Марюс Домейка, Пер-Андреш Мьорд, Красимира Чудомирова . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 89 с.

   

   ISBN 954-9666-10-7 

Сист. No: 5276

 
35724 

Епидемиологични и клинични характеристики на съвременния вирусен хепатит А (ВХА)  : Национален симпозиум : Програма и резюмета . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 33 с.

   

Сист. No: 9627

 
, 32824, 32824-Инфекции 

Епидемиология на инфекциозните болести  : Учебник за студенти по медицина / Любомир Ангелов, Пенчо Драганов, Вилиан Монев, Владислав Новкиришки ; Ред. Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 234 с.

   

   ISBN 954-420-121-1 

Сист. No: 345

 
, 34243, 34243-Инфекции 

Епидемиология на инфекциозните болести  / Евгени Богомилов Гъбев, Генчо Илиев Генев, Едуард Исаевич Коренберг, Хюсник Бениамин Бояджиян, Мариана Иванова Льочкова и др ; Ред. Любен Ангелов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001 . - 478 с.

   

   ISBN 954-9806-27-8 

Сист. No: 1559

 
II 13254

Епидемиология на инфекциозните болести  / Любен Ангелов, Петър Георгиев, Пенчо Драганов, Владислав Новкиришки и др ; Ред. Вилиам Монев . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 247 с.

   

   ISBN 954-621-150-8 

Сист. No: 5754

 
, II12659-Инфекциозни болестиII 12659

Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести  / Асен Дурмишев, Любен Ангелов, Михаил Радев, Пенчо Балабанов, Борис Илиев и др ; Ред. Борис Илиев, Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 696 с. + 1 дискета

   

   ISBN 954-420-166-1 

Сист. No: 2973

 
6575 

Зоонози  / Б. Юруков, Ил. Славков, Ж. Таргов и др ; Ред. Д. Братованов, Ат. Попов . - София : Земиздат, 1962 . - 476 с.

   

Сист. No: 7723

 
Д 128

Иванов, Иван Асенов

   Проучвания върху гризачите-носители на лептоспири в някои оризища на Пловдивски окръг : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Асенов Иванов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 170 с.

   

Сист. No: 5810

 
II 13530

Инфектология  / Асен Дурмишев, Веселин Денчев, Цветана Ганчева, Вълчо Баев, Любен Ангелов и др ; Ред. Борис Илиев, Герго Митов, Михаил Радев . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2001 . - 904 с.

   

   ISBN 954-430-810-5 

Сист. No: 1989

 
, 32822, 32822-Инфекции 

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти по медицина / Ст. Йочев, Ж. Кънева, Ив. Диков ; Ред. М. Радев . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 248 с.

   

   ISBN 954-420-119-Х 

Сист. No: 344

 
, II 12958-Инфекции, II12958-Инфекциозни болести 

Инфекциозни болести  / Денка Стоянова Алагьозян, Живка Василева Кънева, Марина Апостолова Ненова, Пенка Илиева Костадинова ; Ред. Иван Диков . - Стара Загора : Знание, 1997 . - 259 с.

   

   ISBN 954-621-109-5 

Сист. No: 4082

 
33545

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти по медицина / Ст. Йочев, Ив. Диков, Ж. Кънева ; Ред. М. Радев . - София : Медицина и физкултура, 1996 . - 248 с.

   

   ISBN 954-420-119-Х 

Сист. No: 4128

 
35093 

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти медици / Б. Тасков, В. Зозиков, М. Радев, Ст. Йочев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 304 с.

   

Сист. No: 7808

 
II 14041, II 14041-Инфекции 

Инфекциозни болести  / Денка Стоянова Алагьозян, Живка Василева Кънева, Марина Апостолова Ненова, Пенка Илиева Костадинова ; Ред. Иван Диков . - 3 доп. и прераб. изд. . - София : Знание, 2006 . - 308 с.

   

   ISBN 954-621-226-1 

Сист. No: 8960

 
35889, 35889-Инфекции 

Инфекциозни болести  / Генчо Генев, Мариана Стойчева, Радка Комитова, Любен Ангелов, Мариана Мурджева, Мариела Генева-Попова и др ; Ред. Генчо Генев . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 361 с.

   

   ISBN 954-420-265-1 

Сист. No: 10060

 
36017, 36017-Инфекциозни болести 

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти / Марина Ненова, Радка Комитова, Мариана Мурджева, Иван Боев, Хюсник Бояджиян и др ; Ред. Хюсник Бояджиян . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 232 с.

   

   ISBN 978-954-420-275-0 

Сист. No: 10312

 
, 34030-Инфекции, 34030-Инфекциозни болести 

Йочев, Ст. и др.

   Инфекциозни болести : Учебник за студенти по медицина / Ст. Йочев, Н. Попиванова, М. Стойчева . - Пловдив : Райков, 2000 . - 440 с.

   

   ISBN 954-9666-15-8 

Сист. No: 1116

 
35476, 35476-Инфекции 

Йочев, Ст. и др.

   Инфекциозни болести : Учебник за студенти по медицина / Ст. Йочев, Н. Попиванова, М. Стойчева . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 344 с.

   

   ISBN 954-9666-41-0 

Сист. No: 9158

 
35428 

Комитова, Радка

   Кръвнопреносими вирусни инфекции сред медицинския персонал - рискове, профилактика и управление на риска / Радка Комитова . - София : Медицина и физкултура, 2006 . - 32 с.

   

   ISBN 954-420-252-8 

Сист. No: 8958

 
, 34003 

Комитова, Радка Тодорова

   Клинично протичане и лечение на ранните стадии на Лаймската борелиоза : Автореферат / Радка Тодорова Комитова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 39 с.

   

Сист. No: 912

 
25479 

Костурков, Г. Б.

   Инфекциозна алергия / Г. Б. Костурков . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 159 с.

   

Сист. No: 7657

 
Д 31

Кънчев, Константин Никифоров

   Доброкачествените лептоспирози в Бургаски окръг : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Константин Никифоров Кънчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1960 . - 229 с.

   

Сист. No: 2896

 
, 33169, 33169--Инфекциозни болести 

Маркова, Т.

   Лаймска болест / Т. Маркова . - Пловдив : Полиграфия АД, 1994 . - 79 с.

   

Сист. No: 3015

 
, 32967-Инфекциозни болести 

Наръчник за лечение на инфекциозно болни  / Михаил Радев Александров, Милен Петров Радков, Генчо Илиев Генев, Хюсник Пениамин Бояджиян, Стефан Христов Йочев и др . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 252 с.

   

   ISBN 954-420-142-1 

Сист. No: 428

 
35516 

Наръчник за лечение на инфекциозно болни  / Иван Наков Диков, Милен Петров Радков, Стефан Христов Йочев, Генчо Илиев Генев, Хюсник Пениамин Бояджиян и др ; Ред. М. Радев . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 232 с.

   

Сист. No: 9304

 
34229

Паразитолоrия (местни и тропически паразитози)  : Учебник - ръководство / Албена Асенова Масарлиева, Николета Спасова Попова, Ева Веселинова Трендафилова, Борислава Георгиева Чакърова ; Ред. Виолина Бангьозова-Боева, Каменна Маринова Вутова . - София : Арсо, 2001 . - 184 с.

   

   ISBN 954-8967-62-6 

Сист. No: 1529

 
35748, 35748-Паразитология 

Паразитология (местни и тропически паразитози)  / Виолина Генова Боева-Бангьозова, Каменна Маринова Вутова, Миленка Трифонова Даскалова, Албена Асенова Масарлиева и др ; Ред. Виолина Боева-Бангьозова, Каменна Вутова . - 2 прераб. изд. . - София : МИ "АРСО", 2008 . - 404 с.

   

   ISBN 954-9301-34-2 

Сист. No: 9723

 
35958 

Петров, Андрей Иванов

   Върху някои съвременни аспекти в клиничното протичане и диагностиката на вирусния хепатит А : Автореферат / Андрей Иванов Петров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 66 с.

   

Сист. No: 10186

 
, II 13572 

Попиванова, Н. и др.

   Инфекциозни болести и епидемиология : За студенти по стоматология / Н. Попиванова, Й. Стоилова . - Пловдив : МИ "Райков" . - 182 с.

   

   ISBN 954-9666-28-X 

Сист. No: 2234

 
, 34220 

Попиванова, Н. И. и др.

   Вирусни и бактериални тропически болести : За студенти по медицина и стоматология / Н. И. Попиванова, Й. Пискова, Й. Д. Стоилова . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 176 с.

   

   ISBN 954-9666-18-2 

Сист. No: 1514

 
35477, 35477-Инфекциозни болести 

Попиванова, Недялка

   Средиземноморска петниста треска (марсилска треска) : Съвременни клинични, патогенетични и имунологични аспекти / Н. Попиванова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 267 с.

   

   ISBN 954-9806-65-0 

Сист. No: 9159

 
34595

Предавани с кърлежи инфекции при човека в България  / Иван Диков, Нина Гачева, Гаврил Кацаров, Росица Курдова, Радка Комитова и др, 2003 . - 232 с.

   

Сист. No: 2465

 
, II 12001, II 12001-Инфекции 

Радев, М.

   Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести : За студенти по медицина / М. Радев, М. Радков, Ст. Йочев, Ив. Диков ; Ред. М. Радев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 81 с.

   

Сист. No: 5993

 
, II 11777 

Радев, М. и др.

   Инфекциозни болести : За студенти по медицина / М. Радев, М. Радков, Ст. Йочев . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 245 с.

   

Сист. No: 2834

 
, II 12000, II 12000-Инфекции 

Ръководство за практически упражнения по епидемиология  : За студенти по медицина / Светла Георгиева Аврамова, Петър Цветанов Георгиев, Анна Димитрова Дакова, Пенчо Иванов Драганов, Любен Ангелов Лазаров и др ; Ред. Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 136 с.

   

Сист. No: 5990

 
35142 

Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести  : За студенти по медицина / Николай Тодоров Ватев, Ани Кеворк Кеворкян, Таня Атанасова Ракаджиева, Йорданка Димитрова Стоилова ; Ред. Йорданка Д. Стоилова . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 96 с.

   

   ISBN 954-9666-37-9 

Сист. No: 7920

 
35794, 35794-Инфекции 

Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести  : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, за медицински сестри, акушерки и здравни инспектори / Николай Тодоров Ватев, Ани Кеворк Кеворкян, Таня Атанасова Ракаджиева, Йорданка Димитрова Стоилова ; Ред. Йорданка Стоилова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 158 с.

   

   ISBN 954-9666-47-2 

Сист. No: 9823

 
27911, 27911-Инфекции 

Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести  : За студенти по медицина / М. Радев, В. Зозиков, Ст. Йочев, М. Коен . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 135 с.

   

Сист. No: 7986

 
, II 12084 

Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология  : За студенти по стоматология / Атанаска Иванова Александрова, Нестор Величков Митрев, Цанка Славева Водиченска, Пенчо Иванов Драганов, Недялка Колева Стамова и др ; Ред. Недялка Стамова, Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 123 с.

   

Сист. No: 4168

 
35535, 35535-Инфекциозни болести 

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести  / Генчо Илиев Генев, Стойо Иванов Лахтариев, Мариана Стойчева-Въртигова, Радка Тодорова Комитова, Мариела Генчева Генева-Попова ; Ред. Г. Генев . - 3 осн. прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2007 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-257-6 

Сист. No: 9343

 
34326

Справочник на участъковия лекар  : По санитарно - хигиенната работа и борбата със заразните болести / Л. Бързева, Г. Апрахамян, Н. Аврамов, Г. Симеонова и др ; Ред. Димчо Димчев, Петър Вербев . - София : "Медицина и физкултура", 1969 . - 484 с.

   

Сист. No: 1690

 
34732 

Стайкова, Анна

   Спин, любов и секс / Анна Стайкова . - Пловдив : ИК ВАП, 1998 . - 104 с.

   

   ISBN 954-9806-13-8 

Сист. No: 6572

 
Д 251

Стефанов, Чавдар Стефанов

   Тежък сепсис-клинично и прогностично значение на показателите на имунитета и възпалителния отговор : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Чавдар Стефанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 141 с.

   

Сист. No: 2346

 
34688

Стефанов, Чавдар Стефанов

   Тежък сепсис - клинично и прогностично значение на показателите на имунитета и възпалителния отговор : Автореферат / Чавдар Стефанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 42 с.

   

Сист. No: 2660

 
35584 

Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България  / К. Хехеми, В. Ру, М. Еремеева, Н. Попиванова, Г. Дъч и др ; Ред. Е. Александров . - София : АИ "М. Дринов", 2007 . - 824 с.

   

   ISBN 954-322-221-6 

Сист. No: 1119

 
II 4094 

Танев, Ив. и др.

   Инфекциозни болести / Ив. Танев, Б. Тасков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 380 с.

   

Сист. No: 7462

 
II 9290 

Тасков, Б. и др.

   Инфекциозни болести : Учебник за студентите медици / Б. Тасков, В. Зозиков . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 379 с.

   

Сист. No: 540

 
36020, 36020-Инфекциозни болести 

Хронични заразни заболявания  / Ивелин Ангелов Ангелов, Иван Георгиев Балтаджиев, Олиана Борисова Бойкинова, Недялка Иванова Попиванова, Йорданка Димитрова Стоилова, Желязко Иванов Христов и др ; Ред. П. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 2010 . - 302 с.

   

   ISBN 978-954-420-278-1 

Сист. No: 10315

 
35643 

Юруков, Б. и др.

   Токсиинфекции и бактерийни интоксикации чрез хранителни продукти / Б. Юруков, Ив. Златев, Ил. Славков . - София : Наука и изкуство, 1956 . - 258 с.

   

Сист. No: 9499

 
Д 66

Янков, Никола

   Изолиране и идентифициране на местните лептоспирни щамове : Дисертационен труд за получаване учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Янков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1957 . - 44 с.

   

Сист. No: 5974

Акушерство. Гинекология

 
A 575

[Дванадесета] ХІІ-та национална гинекологична конференция, Пампорово, 20-22.ІІІ.2008 г.  . - София, 2008 . - 60 с. . -  (Акушерство и гинекология, v.47,s.1)

   

Сист. No: 9645

 
35607 

Агопян, Кеворк Багдасар

   Някои морфологични особености на хеморагичната метропатия с хиперплазия на маточната мукоза : Автореферат / Кеворк Багдасар Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 34 с.

   

Сист. No: 9451

 
, 29587, 29587-Акушерство 

Акушерство  : За студенти по медицина / Иван Недев Славов, Тотю Иванов Пиперков, Радиум Тодоров Токин, Георги Христов Гешев, Драган Митев Атанасов и др ; Ред. Евтимия Ялъмова . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 287 с.

   

Сист. No: 5793

 
19087 

Андреев, Димитър

   Вакуумекскохлеацията съвременен метод за прекъсване на бременността / Димитър Андреев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 115 с.

   

Сист. No: 7495

 
21426 

Вълков, Тодор и др.

   Съвременна реанимация в условията на селския родилен дом / Тодор Вълков, Стефан Стоянов . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 139 с.

   

Сист. No: 7647

 
13778 

Гинекология  : Учебник за студенти по медицина / Ил. Щъркалев, Т. Пиперков, Г. Илиев, Ив. Славов . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 263 с.

   

Сист. No: 7821

 
35006 

Димитракова, Елена Димитрова

   Клинично значение на промените на плацентарни ангиогенни протеини и компоненти на имунната система при прееклампсия : Автореферат / Елена Димитрова Димитракова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 44 с.

   

Сист. No: 7440

 
34961-АГ 

Избрани глави от гинекологичната практика  : Т. 1- /  Ред. Йордан Попов . - Плевен : Издателски център "МУ - Плевен", 2004-

   

   Т. 1 / Елиан Рачев, Благовест Пехливанов, Фердинанд Пандурски, Светлозар Стойков, Валерий Таблов . - 2004 . - 267 с.

   

   ISBN 954-756-031-Х (т. 1)

Сист. No: 7324

 
34961 

Избрани глави от гинекологичната практика  : Т. 1- /  Ред. Йордан Попов . - Плевен : Издателски център "МУ - Плевен", 2004-

   

   Т. 2 / Елиан Рачев, Благовест Пехливанов, Георги Байчев, Милко Сираков, Виктор Златков, и др. . - 2007 . - 238 с.

   

   ISBN 954-756-072-7 (т. 2)

Сист. No: 9381

 
35286 

Коларов, Георги и др.

   Поликистозен овариален синдром / Георги Коларов, Мария Орбецова . - София : ИК "Вяра", 2004 . - 232 с.

   

   ISBN 954-9409-01-5 

Сист. No: 8621

 
35288 

Коларов, Георги и др.

   Практическо ръководство за диагноза и лечение на поликистозния овариален синдром / Георги Коларов, Мария Орбецова . - София : ИК "Вяра", 2005 . - 128 с.

   

   ISBN 954-9409-05-8 

Сист. No: 8624

 
35472 

Ламбрев, Л. и др.

   Спешна акушеро-гинекологична помощ / Л. Ламбрев, Хр. Тержуманов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 148 с.

   

Сист. No: 9107

 
35365 

Ламбрев, Ламбри

   Кардинални въпроси на практическото акушерство / Ламбри Ламбрев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1961 . - 218 с.

   

Сист. No: 8853

 
4164 

Ламбрев, Ламбри и др.

   Учебник по акушерство / Ламбри Ламбрев, Илия Щъркалев . - София : Медицина и физкултура, 1961 . - 568 с.

   

Сист. No: 8828

 
33962

Малинова, Мария

   Менопауза и хормонозаместителна терапия / Мария Малинова . - Пловдив : Вион, 1999 . - 95 с.

   

   ISBN 954-9501-13-2 

Сист. No: 5735

 
Д 36

Маровски, Тервел Николов

   Прогностични елементи при лъчелечението на рака на маточната шийка : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тервел Николов Маровски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 235 с.

   

Сист. No: 2912

 
Д 173

Недев, Никола Христов

   Проучвания върху някои показатели определящи ендокринната дейност на щитовидната жлеза по време на нормална бременност, както и при някои разстройства в нормалния и ход : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Христов Недев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 146 с.

   

Сист. No: 6011

 
34419

Пехливанов, Благовест

   Сборник въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология / Благовест Пехливанов . - Пловдив, 2001 . - 128 с.

   

Сист. No: 2012

 
34957, 34957-Акушерство 

Пехливанов, Благовест

   Сборник въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология / Благовест Пехливанов . - 2 изд., 2003 . - 128 с.

   

Сист. No: 7308

 
Д 212

Пехливанов, Благовест Костадинов

   Промени в изоензимите на алкалната фосфатаза при жени с нормална бременност и с прееклампсия : Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Благовест Костадинов Пехливанов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 150 с.

   

Сист. No: 4

 
Д 295 

Пехливанов, Благовест Костадинов

   Клинични и медико-социални аспекти на синдрома на поликистозните яйчници : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Благовест Костадинов Пехливанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 246 с.

   

Сист. No: 8906

 
35504 

Пехливанов, Благовест Костадинов

   Изоензими на алкалната фосфатаза при жени с нормална бременност и прееклампсия : Автореферат / Благовест Костадинов Пехливанов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 30 с.

   

Сист. No: 9290

 
35519 

Пехливанов, Благовест Костадинов

   Клинични и медико-социални аспекти на синдрома на поликистозните яйчници : Автореферат / Благовест Костадинов Пехливанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 53 с.

   

Сист. No: 9308

 
Д 70

Пиперков, Тотю Иванов

   Проучвания върху "Предраковите заболявания" на маточната шийка : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тотю Иванов Пиперков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 170 с.

   

Сист. No: 5785

 
26854 

Пиперков, Тотю Иванов

   Трофобластна болест / Тотю Иванов Пиперков . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 112 с.

   

Сист. No: 7662

 
35636 

Пиперков, Тотю Иванов

   Проучване на трофобластната болест в НРБ /Епидемиологични, клинико-диагностични, терапевтично-профилактични аспекти/ : Автореферат / Тотю Иванов Пиперков . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1983 . - 52 с.

   

Сист. No: 9492

 
28875 

Пиперков, Тотю Иванов и др.

   Хистероскопия / Тотю Иванов Пиперков, Мария Стоянова Попова, Георги Иванов Грозданов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 76 с.

   

Сист. No: 2754

 
II 10694 

Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекология  : За студенти медици / Т. Вълков, Л. Яръков, Б. Василев, Р. Арнаудова ; Ред. Ил. Щъркалев . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 115 с.

   

Сист. No: 7978

 
II 10190 

Ръководство за практически упражнения по акушерство и гинекология  : За студенти медици / Т. Вълков, Л. Яръков, Б. Василев, Р. Арнаудова ; Ред. Ил. Щъркалев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 231 с.

   

Сист. No: 7979

 
24356 

Славов, Иван

   Късни токсикози на бременността : ЕРН-синдроми / Иван Славов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 179 с.

   

Сист. No: 7627

 
21661 

Славов, Иван и др.

   Пиелонефритът в акушерската практика / Иван Славов, Атанас Мурджев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 119 с.

   

Сист. No: 7675

 
20478 

Славов, Иван Недев

   Токсикози на бременността / Иван Недев Славов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 179 с.

   

Сист. No: 7611

 
34712, 34712-АГ 

Стамболов, Борислав и др.

   Лейомиома / Борислав Стамболов, Никола Милчев . - Пловдив : ИК ВАП, 2004 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9806-45-6 

Сист. No: 6549

 
34712, 34712-АГ 

Стамболов, Борислав и др.

   Лейомиома / Борислав Стамболов, Никола Милчев . - Пловдив : ИК ВАП, 2004 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9806-45-6 

Сист. No: 6549

 
8937 

Стоянов, Стефан Кръстев

   Проучвания върху алкално-киселинното състояние на кръвта на новородените (от нормална бременност, след нормални и оперативни раждания) в момента на раждането : Автореферат / Стефан Кръстев Стоянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 44 с.

   

Сист. No: 7524

 
Д 255

Тержуманов, Радко Христов

   Приложни аспекти на диагностичната панорамна хистероскопия : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Радко Христов Тержуманов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 134 с.

   

Сист. No: 2523

 
35020 

Тержуманов, Радко Христов

   Приложни аспекти на диагностичната панорамна хистероскопия : Автореферат / Радко Христов Тержуманов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 48 с.

   

Сист. No: 7484

 
34965, 34965-АГ 

Тержуманов, Радко Христов и др.

   Диагностична панорамна хистероскопия с атлас / Радко Христов Тержуманов, Никола Петров Милчев . - Пловдив, 2004 . - 118 с.

   

Сист. No: 7334

 
34965, 34965-АГ 

Тержуманов, Радко Христов и др.

   Диагностична панорамна хистероскопия с атлас / Радко Христов Тержуманов, Никола Петров Милчев . - Пловдив, 2004 . - 118 с.

   

Сист. No: 7334

 
Д 271 

Учикова, Екатерина Христова

   Промени в хемостазата при жени, употребяващи нискодозирани комбинирани орални хормонални контрацептиви, съдържащи дезогестрел и гестоден : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Екатерина Христова Учикова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 153 с.

   

Сист. No: 7471

 
II 2090 

Хормони и хормонотерапия  / Ив. Пенчев, Ал. Попов, П. Коларов, Дим. Андреев . - София : Медицина и физкултура, 1957 . - 627 с.

   

Сист. No: 9318

 
18727 

Цветков, Теню

   Предивременно раждане / Теню Цветков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 112 с.

   

Сист. No: 7502

 
Д 76

Цветков, Теню Димитров

   Преждевременно раждане /етиологични моменти, перинатална детска смъртност и хормонални тестове/ : Дисертация за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Теню Димитров Цветков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 205 с.

   

Сист. No: 2923

 
35671 

Цветков, Теню Димитров

   Преждевременно раждане /етиологични моменти, перинатална детска смъртност и хормонални тестове/ : Автореферат / Теню Димитров Цветков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 36 с.

   

Сист. No: 9530

 
, 13776, 13776-Акушерство, 29587-Акушерство 

Щъркалев, И. и др.

   Акушерство : За студенти по медицина / Ил. Щъркалев, Л. Ламбрев . - 4 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 587 с.

   

Сист. No: 5925

 
II 5187 

Щъркалев, Илия и др.

   Акушерство / Илия Щъркалев, Ламбри Ламбрев . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 628 с.

   

Сист. No: 2665

 
4803 

Щъркалев, Илия и др.

   Диагностика и терапия на акушеро-гинекологичните заболявания / Илия Щъркалев, Любомир Яръков, Тодор Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1960 . - 388 с.

   

Сист. No: 9321

 
Д 159

Якубов, Юли Киров

   Проучвания върху дисфункционалните маточни кръвотечения : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Юли Киров Якубов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 576 с.

   

Сист. No: 2863

 
Д 64

Якубов, Юсеин К.

   Към въпроса за причините на функционалните маточни кръвотечения и лечението им с кортикоиди : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Юсеин К. Якубов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1960 . - 231 с.

   

Сист. No: 5984

 
18753 

Янков, Никола и др.

   Трихомоноза / Никола Янков, Юли Якубов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 141 с.

   

Сист. No: 7566

Хирургия

 
28241 

Анастасов, Васил Георгиев

   Хронична артериална недостатъчност на крайниците / Васил Георгиев Анастасов, Васил Димитров Паница ; Ред. Иван Димов Зънзов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 144 с.

   

Сист. No: 7436

 
35238, 35238-ЛЧХ 

Анастасов, Юрий Константинов

   Вродени лицеви аномалии / Юрий Константинов Анастасов . - Пловдив : Полиграф Комерс, 2006 . - 215 с.

   

   ISBN 954-91865-1-2 

Сист. No: 8376

 
Д 317 

Анастасов, Юрий Константинов

   Мултидисциплинарно лечение на вродените лицеви аномалии : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Юрий Константинов Анастасов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 212 с.

   

Сист. No: 10016

 
Д 148

Арменков, Атанас Христов

   Върху етиопатогенезата, клиниката и оперативното лечение на пиларните кисти в сакро- кокцигеалната област : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Христов Арменков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 202 с.

   

Сист. No: 2802

 
31825 

Арменков, Атанас Христов

   Върху етиопатогенезата, клиниката и оперативното лечение на пиларните кисти в сакро-кокцигеалната област : Автореферат / Атанас Христов Арменков . - Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

Сист. No: 7617

 
Д 4

Атанасов, Бою Гинев

   Върху функционалните промени на кората на надбъбречните жлези при някои хирургически заболявания на белите дробове преди и след операция : Дисертация за получаване на научно звание "Кандидат на медицинските науки" / Бою Гинев Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 189 с.

   

Сист. No: 4401

 
II 14255, II 14255-Коремна хирургия 

Баташки, Илия и др.

   Слабинна херния : Избор на оперативен метод на лечение / Илия Баташки, Костадин Георгиев ; Ред. Николай Яръмов . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 144 с.

   

   ISBN 978-954-9666-54-0 

Сист. No: 10434

 
, 29200 

Бовянски, Ан. и др.

   Хирургични болести : Учебник за студенти по стоматология / Ан. Бовянски, Г. Милков, Ив. Зънзов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 254 с.

   

Сист. No: 1311

 
II 12088 

Бовянски, Ангел Петров и др.

   Хирургични болести : Учебник за студенти по стоматология / Ангел Петров Бовянски, Иван Димов Зънзов, Георги Милков Димитров ; Ред. Г. Милков . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 255 с.

   

Сист. No: 8538

 
II 14147, II 14147-Пластична хирургия и изгаряния, II 14147-Хирургия 

Бошнаков, Красимир и др.

   Пластично-възстановителна и естетична хирургия : Т. 1- / Красимир Бошнаков, Илия Баташки ; Ред. Георги Паскалев . - Пазарджик : Без св. за изд., 2008-

   

   Т. 1 . - 2008 . - 184 с.

   

   ISBN 954-684-206-0 (т. 1)

Сист. No: 9543

 
II 14147, II 14147-Пластична хирургия и изгаряния 

Бошнаков, Красимир и др.

   Пластично-възстановителна и естетична хирургия : Т. 1- / Красимир Бошнаков, Илия Баташки ; Ред. Георги Паскалев . - Пазарджик : Без св. за изд., 2008-

   

   Т. 2 . - 2009 . - 168 с.

   

   ISBN 954-684-227-5 (т. 2)

Сист. No: 9964

 
II 14147, II 14147-Пластична хирургия и изгаряния 

Бошнаков, Красимир и др.

   Пластично-възстановителна и естетична хирургия : Т. 1- / Красимир Бошнаков, Илия Баташки, Красимир Георгиев ; Ред. Георги Паскалев . - Пазарджик : Без св. за изд., 2008-

   

   Т. 3 . - 2009 . - 144 с.

   

   ISBN 954-684-245-9 (т. 3)

Сист. No: 10199

 
Д 122

Гелов, Никола Георгиев

   Степенувана резекция на стомаха без приводяща йеюнална бримка-модификация на метода Billroth II : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Георгиев Гелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 147 с.

   

Сист. No: 5806

 
, 24780 

Гнойни заблявания на белия дроб и плеврата у децата  / Донка Жекова Аладжова, Огнян Георгиев Бранков, Атанас Ненчев Атанасов, Асен Симеонов Димитров, Пею Борисов Мишев и др ; Ред. Димитър Арнаудов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 193 с.

   

Сист. No: 1316

 
34991, 34991-Гръдна хирургия 

Гръдна травма  / Сафев Георги Паскалев, Ангел Петров Учиков, Красимир Атанасов Мурджев, Чавдар Стефанов Стефанов ; Ред. Г. Паскалев . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 140 с.

   

   ISBN 954-9806-54-5 

Сист. No: 7411

 
, 23010, 23010-Хирургия 

Дееничин, П.

   Специална хирургия / П. Дееничин . - Пловдив, 1977 . - 540 с.

   

Сист. No: 5948

 
28442 

Дееничин, П.

   Калкулозен холецистит / П. Дееничин . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 239 с.

   

Сист. No: 7638

 
35848 

Дееничин, П.

   Болнична хирургия / П. Дееничин . - Пловдив : Без св. за изд., 1973 . - 516 с.

   

Сист. No: 9961

 
13774 

Дееничин, П. Г.

   Калкулозен холецистит / П. Г. Дееничин . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 151 с.

   

Сист. No: 7539

 
35626 

Дееничин, Петр Георгиев

   Изменение в распространении и лечении эхинококкоза в некоторых эндемических раионах НР Болгарии : Автореферат / Петър Георгиев Дееничин . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 35 с.

   

Сист. No: 9468

 
35400 

Дееничин, Петър Георгиев

   Изменение в разпространението и лечението на ехинококозата в някои ендемични райони на НР България : Автореферат / Петър Георгиев Дееничин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 56 с.

   

Сист. No: 8916

 
II 8014, II 8014-Хирургия 

Детска хирургия  / Димитър Г. Арнаудов, Апостол Ст. Апостолов, Стефан Белов, Ангел М. Боянов, Стоян Попкиров и др ; Ред. Д. Арнаудов . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 424 с.

   

Сист. No: 7824

 
II 1964 

Детска хирургия  / Ст. Димитров, Б. Баев, Ю. Тошев, А. Аврамов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 396 с.

   

Сист. No: 7825

 
Д 239

Димов, Росен Ст.

   Интраоперативен невромониторинг на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия посредством стимулационна електромиография [CD-ROM] : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Росен Стоянов Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 1 disc

   

Сист. No: 1598

 
, 34279 

Димов, Росен Стоянов

   Интраоперативен невромониторинг на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия посредством стимулационна електромиография : Автореферат / Росен Стоянов Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 56 с.

   

Сист. No: 1597

 
Д 20

Дишлиев, Борис Д.

   Върху оперативното лечение на базедовата болест : Показания, методика, резултати : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Д. Дишлиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1961 . - 178 с.

   

Сист. No: 2902

 
II 8658 

Добрев, Я. и др.

   Специална хирургия : Учебник за студенти-медици / Я. Добрев, П. Мишев . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 760 с.

   

Сист. No: 534

 
6337 

Добрев, Я. и др.

   Специална хирургия : Учебник за студенти медици / Я. Добрев, П. Мишев . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 680 с.

   

Сист. No: 7830

 
7392 

Добрев, Янко

   Остър корем : Клиника и диагностика / Янко Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 260 с.

   

Сист. No: 7516

 
II 3976 

Добрев, Янко

   Специална хирургия / Янко Добрев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 556 с.

   

Сист. No: 9962

 
35021 

Дойков, Илиан Йорданов

   Съвременни методи за вътреоперативен контрол на дисталните отдели на нервус вагус и нервус фациалис в хирургията на лицето и шията : Автореферат / Илиан Йорданов Дойков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2001 . - 64 с.

   

Сист. No: 7485

 
Д 80

Зънзов, Иван

   Върху някои аспекти на едноактната бронхомедиастиноскопия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димов Зънзов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 203 с.

   

Сист. No: 2926

 
34855 

Зънзов, Иван Димов

   Клинико-функционална оценка на микроциркулацията при хронична артериална недостатъчност на крайниците и нейното значение за хирургическата практика : Автореферат / Иван Димов Зънзов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 40 с.

   

Сист. No: 7056

 
35660 

Зънзов, Иван Димов

   Върху някои аспекти на едноактната бронхомедиастиноскопия : Автореферат / Иван Димов Зънзов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 39 с.

   

Сист. No: 9519

 
30023 

Зънзов, Иван и др.

   Рани / Иван Зънзов, Тома Христодулов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 184 с.

   

Сист. No: 7315

 
34655, 34655-Хирургия 

Интраоперативен невромониторинг в хирургията на лицето и шията  / Росен Димов, Илиан Дойков, Ч. Стефанов, Сп. Консулов, Ил. Йовчев . - Пловдив : ИК ВАП, 2003 . - 95 с.

   

   ISBN 954-9806-43-X 

Сист. No: 2593

 
Д 270 

Йонков, Александър Стоянов

   Екстраперитонеалният достъп на Cheatle-Henry при оперативното лечение на крипторхизма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Александър Стоянов Йонков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 100 с.

   

Сист. No: 7470

 
35397 

Калнев, Михаил Борисов

   Поведение на хирурга при критични за болния моменти в условията на районна болница - гр. Девин : Автореферат / Михаил Борисов Калнев . - Девин, 1980 . - 72 с.

   

Сист. No: 8913

 
Д 68

Калчева, Виолета Стефанова

   Проучвания върху рака на правото черво : Дисертация за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Виолета Стефанова Калчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 343 с.

   

Сист. No: 2922

 
II 9177 

Карагьозов, Л.

   Диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания / Л. Карагьозов, Д. Китов, Н. Кючуков, П. Петров и др ; Ред. Ф. Филипов, Г. Савов . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 436 с.

   

Сист. No: 8041

 
Д 111

Караиванов, Митко Димитров

   Върху някои аспекти на слабинната херния в ранната детска възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Митко Димитров Караиванов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 124 с.

   

Сист. No: 33

 
31828 

Караиванов, Митко Димитров

   Детската слабинна херния в Народна Република България - 1971-1975 : Автореферат / Митко Димитров Караиванов . - Пловдив, 1981 . - 63 с.

   

Сист. No: 7619

 
Д 197

Келебеков, Димитър Николов

   Комбинирани травми, настъпили при подземни работници в Родопския минен басейн : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Николов Келебеков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 187 с.

   

Сист. No: 2877

 
Д 29

Китов, Димитър Йорданов

   Върху някои страни на проблема за лумбалната дискова херния : Дисертационен труд за получаване научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Йорданов Китов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 213 с.

   

Сист. No: 5965

 
27588 

Клинична патофизиология на хирургичните заболявания  / Янко Добрев Петров, Пею Борисов Мишев, Никола Ангелов Николов, Стефан Владимиров Шкендеров, Стоян Георгиев Ранков и др . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 240 с.

   

Сист. No: 9303

 
20371 

Константинов, Димитър и др.

   Диагностика и лечение на туморите и кистите на средостението / Димитър Константинов, Иван Зънзов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 167 с.

   

Сист. No: 7632

 
II 6919 

Коремна хирургия  / Атанас Атанасов, Ганчо Ганчев, Янко Добрев, Станислав Баев, Асен Мерджанов и др ; Ред. Г. Ганчев, Я. Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 539 с.

   

Сист. No: 2101

 
24712 

Кръстинов, Г.

   Сърдечно-съдов травматизъм / Г. Кръстинов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 207 с.

   

Сист. No: 7659

 
8282 

Кръстинов, Г. Д. и др.

   Диагностика и лечение на нараняванията и острите заболявания на периферните съдове : В помощ на лекаря от практиката / Г. Д. Кръстинов, Й. Б. Топалов . - София : Медицина и физкултура, 1965 . - 212 с.

   

Сист. No: 7564

 
5695 

Кръстинов, Генчо Д.

   Артериални дефекти и тяхното хирургично лечение / Генчо Д. Кръстинов . - София : Наука и изкуство, 1956 . - 140 с.

   

Сист. No: 7517

 
Д 219

Манчев, Иван Димитров

   Върху някои аспекти от диагностиката и лечението на рецидивната чернодробна ехинококоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димитров Манчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1986 . - 148 с.

   

Сист. No: 4186

 
12725 

Мирновременни и военно-временни травми на корема  / Николай Василев, Димитър Хаджиев, Аврам Пинкас, Атанас Атанасов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 280 с.

   

Сист. No: 8019

 
Д 250

Митов, Франц Стефанов

   Съвременни аспекти в диагностиката и оперативното лечение на солидните и кистозни образувания на млечната жлеза : Дисертация за получаване на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Франц Стефанов Митов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 152 с.

   

Сист. No: 2275

 
Д 163

Митов, Франц Стефанов

   Върху някои аспекти на етиологията, патогенезата и профилактиката на следоперативните перитонеални сраствания : Експериментални, патоморфологични и лабораторни проучвания : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Франц Стефанов Митов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 220 с.

   

Сист. No: 2893

 
35399 

Митов, Франц Стефанов

   Върху някои аспекти на етиологията, патогенезата и профилактиката на следоперативните перитонеални сраствания : Автореферат / Франц Стефанов Митов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 54 с.

   

Сист. No: 8915

 
Д 289 

Молов, Веселин Велинов

   Проучвания върху индикациите за приложението на онкопластичния оперативен модел при хирургичното лечение на рака на млечната жлеза : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Веселин Велинов Молов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 140 с.

   

Сист. No: 8821

 
35484 

Мурджев, Красимир Атанасов

   Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза - анализ на промените в клетъчния и хуморалния имунитет преди и след оперативно лечение : Автореферат / Красимир Атанасов Мурджев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 46 с.

   

Сист. No: 4388

 
35990, 35990-Хирургия 

Новаков, Иван и др.

   [Сто и дванадесет] 112 въпроса от спешната хирургия : Практическо ръководство за студенти и специализанти / Иван Новаков, Георги Паскалев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 124 с.

   

   ISBN 978-954-516-658-7 

Сист. No: 10263

 
, II 13538 

Оперативна хирургия  : В 6 т. /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1959-1965

   

   Т. 2 / Н. Анчев, Б. Баев, Ст. Димитров, Ив. Копчев, Д. Паскалев, и др. . - 1961 . - 355 с.

   

Сист. No: 2117

 
, II 13538 

Оперативна хирургия  : В 6 т. /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1959-1965

   

   Т. 3 / Б. Баев, Ст. Димитров, Ч. Драгойчев, Г. Кръстинов, М. Петров, и др. . - 1962 . - 647 с.

   

Сист. No: 2118

 
II 13538 

Оперативна хирургия  : В 6 т. /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1959-1965

   

   Т. 4 / Я. Добрев, Г. Капитанов, Л. Хайдудов, Г. Попов, Вл. Томов . - 1963 . - 456 с.

   

Сист. No: 2119

 
, II 13538 

Оперативна хирургия  : В 6 т. /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1959-1965

   

   Т. 6 / Г. Балчев, Ал. Герчев, Б. Конфорти, Г. Кръстинов, Б. Хаджистамов, и др. . - 1965 . - 572 с.

   

Сист. No: 2120

 
II 13538

Оперативна хирургия  : Допълнение І /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 312 с.

   

Сист. No: 5848

 
II 13538

Оперативна хирургия  : В 6 т. /  Ред. Б. Бойчев, Ст. Димитров и др . - София : Медицина и физкултура, 1959-1965

   

   Т. 1 / П. Абаджиев, П. Алтънков, Ат. Атанасов, Ст. Димитров, М. Петров, и др. . - 1959 . - 383 с.

   

Сист. No: 5865

 
35854, 35854-Хирургия 

Основни клинични процедури  / Георги Паскалев, Иван Новаков, Варвара Теменлиева, Димка Христова, Дора Терзиева, Желязко Христов, Иван Дечев, Иван Мануков, Светослав Томов, Тонка Василева, Федя Николов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 192 с.

   

   ISBN 954-516-844-4 

Сист. No: 9972

 
Д 179

Парапанов, Георги Андреев

   Нов метод за физиологично възстановяване континюитета на храносмилателния тракт след гастректомия- "Езофагойеюно-дуоденопластика" : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Андреев Парапанов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 93 с.

   

Сист. No: 6017

 
Д 134

Пашов, Мустафа Алиев

   Холедоходуоденоанастомозата при усложненията на жлъчно-каменната болест протичащи със смущения в жлъчкоизтичането : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мустафа Алиев Пашов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 234 с.

   

Сист. No: 2806

 
35637 

Пашов, Мустафа Алиев

   Холедоходуоденоанастомозата при усложненията на жлъчно-каменната болест протичащи със смущения в жлъчкоизтичането : Авторефеват / Мустафа Алиев Пашов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1975 . - 55 с.

   

Сист. No: 9493

 
Д 144

Петров, Георги Димитров

   Цитогенетични аспекти в диагностиката и хормонотерапията на рака на млечната жлеза у жената : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Димитров Петров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 150 с.

   

Сист. No: 2821

 
Д 232

Петров, Петър Кирилов

   Съвременни аспекти в етиологията, патогенезата, диагностиката и лечението на острия панкреатит : За присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Петър Кирилов Петров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 155 с.

   

Сист. No: 867

 
, 34267 

Петров, Петър Кирилов

   Съвременни аспекти в етиологията, патогенезата, диагностиката и лечението на острия панкреатит : Автореферат / Петър Кирилов Петров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 44 с.

   

Сист. No: 1610

 
, II 8331 

Попкиров, Ст.

   Гнойно-септична хирургия / Ст. Попкиров . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 463 с.

   

Сист. No: 2100

 
II 12658

Попкиров, Стоян

   Оперативна хирургия на острите гнойни и некротични инфекции : Показания. Тактика. Оперативни методи. Оперативна техника / Стоян Попкиров, 1994 . - 251 с.

   

Сист. No: 516

 
II 11245, II 11245-Хирургия 

Попкиров, Стоян

   Гнойно-септична хирургия / Стоян Попкиров . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 547 с.

   

Сист. No: 5978