ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА МУ - ПЛОВДИВ"

Физика. Биофизика

- 1 -

II 14550, II 14550-Физика 

Milieva, Emilia

   Lectures guide in physics for students in medicine / Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2013 . - 159 p.

   

   ISBN 978-954-9806-88-5 

 корица 

Сист. No: 12105

- 2 -

II 14622, II 14622-Физика 

Milieva, Emilia

   Lecture handouts in medical physics : For medical students / Emilia Milieva . - Sofia : Prepress, 2014 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-90443-7-9 

 корица 

Сист. No: 12504

- 3 -

36614, 36614-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Book of admission tests in physics : For students of medicine and pharmacy / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva . - Plovdiv : IK VAP, 2011 . - 40 p.

   

   ISBN 978-954-9806-87-8 

 корица 

Сист. No: 12107

- 4 -

36728, 36728-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Medical physics MCQs / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva, Hristo Badakov . - Sofia : Prepress, 2015 . - 56 p.

   

   ISBN 978-954-90443-8-6 

 корица 

Сист. No: 12502

- 5 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 5876

- 6 -

, II 2130, II 2130-Биофизика, II 2130-Физика 

Биофизика  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Стоил Пешев Стоилов, Елефтер Маринов Русанов, Дарий Николов Митев, Добри Ненков Генков ; Ред. С. Стоилов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 5876

- 7 -

II 10351 

Врански, В. и др.

   Физика с основи на биофизиката / В. Врански, Р. Петрова . - София : Земиздат, 1973 . - 424 с.

   

  

Сист. No: 7596

- 8 -

II 4316 

Димов, Г. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студентите по медицина и стоматология / Г. Димов, Н. Карабашев . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 359 с.

   

  

Сист. No: 8038

- 9 -

II 9657, II 9657-Физика 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 419 с.

   

  

Сист. No: 7595

- 10 -

II 7559 

Карабашев, Н. и др.

   Медицинска физика : Лекционен курс за студенти по медицина и стоматология / Н. Карабашев, Г. Димов, К. Казанджиев . - 3 попр. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 412 с.

   

  

Сист. No: 8689

- 11 -

, 34527, 34527-Физика 

Кичева, Йорданка и др.

   Ръководство по медицинска физика и биофизика : Ч. 1- / Йорданка Кичева, Пламен Загорчев . - София : ГРПИ при МОН, 2002-

   

   Ч. 1 . - 2002 . - 52 с.

   

   ISBN 954-90329-5-7 (ч. 1)

  

Сист. No: 2312

- 12 -

17352 

Лабораторни упражнения по опитна физика  : Ръководство за студенти по медицина, стоматология и фармация / П. Атмаджов, Д. Генков, В. Дядов, Д. Димитров, Н. Карабашев и др . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1971 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 8798

- 13 -

, II 7673, II 7673-Физика 

Медицинска физика  / Христина Иванова, Кирил Казанджиев, Мария Стефанова ; Ред. Виктор К. Врански . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 375 с.

   

  

Сист. No: 47

- 14 -

II 14081 

Милиева, Емилия

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - 2 изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 199 с.

   

   ISBN 954-9549-24-9 

  

Сист. No: 9364

- 15 -

II 14621, II 14621-Физика 

Милиева, Емилия

   Медицинска физика в тематични слайдове : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - София : Prepress, 2014 . - 148 с.

   

   ISBN 978-654-90443-6-2 

 корица 

Сист. No: 12503

- 16 -

II 14390, II 14390-Физика 

Милиева, Емилия и др.

   Лекционен пътеводител по физика : За студенти по фармация / Емилия Милиева, Маргарита Касърова . - Пловдив : ИК ВАП, 2012 . - 180 с.

   

   ISBN 978-954-8326-02-5 

  

Сист. No: 10946

- 17 -

II 14260 

Практически упражнения по физикохимия  /  Състав. Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 85 с.

   

  

Сист. No: 10451

- 18 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 7805

- 19 -

II 13865 

Работна тетрадка по биофизика  : За специалност фармация / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 7805

- 20 -

II 13866 

Работна тетрадка по медицинска физика  / Хр. Бекярова, Пл. Загорчев, В. Кацаров, Ат. Кръстев, Ем. Милиева, Ел. Пеева, Н. Присадова, Ил. Стефанова, В. Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 75 с.

   

  

Сист. No: 7806

- 21 -

Д 358 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 11158

- 22 -

36345 

Стефанова-Кънчева, Илияна Димитрова

   Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули : Автореферат / Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 36 с.

   

  

Сист. No: 11159

- 23 -

35555, 35555-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9549-27-0 

  

Сист. No: 5961

- 24 -

36359, 36359-Физика, 36359-Физика. Биофизика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

   ISBN 978-954-9549-87-4 

  

Сист. No: 11188

- 25 -

36727, 36727-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от тестове по медицинска физика / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева, Христо Бадъков . - София : Prepress, 2015 . - 56 с.

   

   ISBN 978-954-90443-9-3 

 корица 

Сист. No: 12501

Химия. Биохимия

- 26 -

Д 133

Ангелов, Ангел Марчев

   Влияние in vivo на тироксина и тимидазола върху тъканни ензими : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ангел Марчев Ангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 218 с.

   

  

Сист. No: 2804

- 27 -

Д 228

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 864

- 28 -

, 34214 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Изследвания върху гликирането на пептиди и протеини от очна леща : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 30 с.

   

  

Сист. No: 1340

- 29 -

36800 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Биологични ефекти на реакцията на Майяр : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - София : БАН, 2015 . - 86 с.

   

 корица 

Сист. No: 12679

- 30 -

Д 6

Атанасов, Николай Асенов

   По въпроса за метаболитното значение на тъканните лактатдехидрогеназни изозими у опитни животни : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Асенов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 137 с.

   

  

Сист. No: 2797

- 31 -

22453 

Бакалов, Д. и др.

   Ръководство за практически упражнения по химия : За студенти по медицина и стоматология / Д. Бакалов, Б. Чемишев, М. Китова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 212 с.

   

  

Сист. No: 2049

- 32 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 3 . - 1982 . - 311-459 с.

   

  

Сист. No: 7622

- 33 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 1 . - 1981 . - 131 с.

   

  

Сист. No: 7685

- 34 -

26951 

Белева-Стайкова, Ралица

   Биоорганични структури и работни схеми по биохимия : В 3 т. / Ралица Белева-Стайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981-1982

   

   Т. 2 . - 1982 . - 132-310 с.

   

  

Сист. No: 7686

- 35 -

, 33342, 33342-Биохимия, 33342-Химия. Биохимия 

Биохимия  : За медици и стоматолози / Ангел Ангелов, Кирана Данчева, Александра Кръшкова, Любен Сираков ; Ред. Емануил Гачев, Тодор Николов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1995 . - 731 с.

   

   ISBN 954-07-0445-6 

  

Сист. No: 3486

- 36 -

, 36220, 36220-Биохимия, 36220-Химия. Биохимия 

Биохимия в Интернет. Лекции по биохимия  / Ганка Косекова и др ; Ред. Тренка Аргирова . - 2. прераб. доп. изд. . - София : МУ - София, 2010 . - 448 с.

   

   ISBN 978-954-9318-08-1 

  

Сист. No: 10818

- 37 -

II 14257, II 14257-Химия 

Димитров, А. (хим.) и др.

   Протоколна тетрадка за упражнения по учебната дисциплина обща и неорганична химия / А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 105 с.

   

  

Сист. No: 10442

- 38 -

Д 401 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Дисертационна работа за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 12017

- 39 -

, 24692 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - София : Наука и изкуство, 1980 . - 255 с.

   

  

Сист. No: 86

- 40 -

35095, 35095-Химия.Биохимия 

Калицин, Добрина и др.

   Ръководство за практически упражнения по биохимия : За студенти по медицина / Добрина Калицин, Кирана Данчева, Ралица Белева-Стайкова . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1986 . - 255 с.

   

  

Сист. No: 7836

- 41 -

27019 

Киряков, Христо Георгиев

   Върху алкалоидите на рода фумария (химични, биогенетични и хемотаксономични проучвания) : Автореферат / Христо Георгиев Киряков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1983 . - 34 с.

   

  

Сист. No: 7633

- 42 -

Д 149

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 2819

- 43 -

35639 

Кръшкова, Александра Матеева

   Методични и регулаторни проучвания върху изоензимите на тъканната аспартаттрансаминаза : Автореферат / Александра Матеева Кръшкова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 9495

- 44 -

II 14173 

Луканов, Л. и др.

   Учебник по химия : За чуждестранни студенти / Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 158 с.

   

   ISBN 954-9806-83-0 

  

Сист. No: 9914

- 45 -

34938, 34938-Химия, 34938-Химия.Биохимия 

Луканов, Людмил Каменов

   Биоорганична химия : За студенти по медицина и стоматология / Людмил Каменов Луканов . - Пловдив : Без св. за изд., 2001 . - 333 с.

   

   ISBN 954-9520-51-Х 

  

Сист. No: 7253

- 46 -

6718 

Митев, Ив. П.

   Биохимия / Ив. П. Митев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 484с.

   

  

Сист. No: 7508

- 47 -

Д 46

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 2911

- 48 -

35604 

Пашев, Илия Георгиев

   Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогенезата : Автореферат / Илия Георгиев Пашев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 26 с.

   

  

Сист. No: 9448

- 49 -

II 14168 

Помагало по аналитична химия  /  Състав. Христина Малакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 9882

- 50 -

II 14281 

Попова, Татяна и др.

   Въведение в химията : Учебник за чуждестранни студенти Подготвителен курс / Татяна Попова, Веселина Томова . - 3 прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 10544

- 51 -

II 14074 

Попова, Татяна Трифонова

   Тетрадка за упражнения по органична химия : Чуждестранни студенти - подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-423-398-3 

  

Сист. No: 9305

- 52 -

35517 

Попова, Татяна Трифонова

   Органична химия : Учебник за чуждестранни студенти подготвителен курс / Татяна Трифонова Попова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2007 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-423-397-6 

  

Сист. No: 9306

- 53 -

II 14207 

Протоколна тетрадка за упражненията по учебната дисциплина обща и неорганична химия  /  Състав. А. Димитров, П. Рачева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 93 с.

   

  

Сист. No: 10126

- 54 -

II 9609 

Ръководство за практически упражнения по биохимия  : За студенти по медицина / Кирана Данчева, Кирил Колчаков, Ангел Ангелов, Александра Кръшкова, Теменужка Пенчева и др ; Ред. Добрина Калицин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 201 с.

   

  

Сист. No: 8688

- 55 -

, 30447, 30447-Химия. Биохимия 

Ръководство за практически упражнения по химия  : За студенти по медицина и стоматология / Александър Алексиев, Лилия Дамянова, Боян Чемишев, Мона Станчева-Стоянова, Елена Балтова ; Ред. Др. Цонев . - 3 прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 1989 . - 270 с.

   

  

Сист. No: 5849

- 56 -

II 14292 

Спектрални методи за анализ на химични съединения  / Ал. Златков, Пл. Пейков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - Пловдив : МАКРОС, 2010 . - 94 с.

   

   ISBN 978-954-561-261-9 

  

Сист. No: 10595

- 57 -

II 14090-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по аналитична химия  : Количествен анализ : За специалност фармация /  Състав. Николай Боянов Босев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 3302

- 58 -

II 14091-Химия 

Тетрадка за лабораторни упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева, Мария Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 131 с.

   

  

Сист. No: 3715

- 59 -

II 14008 

Тетрадка за упражнения по органична химия  /  Състав. С. Статкова-Абегхе ; Ред. Людмил Луканов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 76 с.

   

  

Сист. No: 8802

- 60 -

II 14007 

Тетрадка за упражнения по физикохимия  /  Състав. Костадин Кънчев, Росица Манчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 92 с.

   

  

Сист. No: 8801

- 61 -

, II 11667, II 11667-Химия, II 11667-Химия. Биохимия, II 11667-Химия.Биохимия 

Химия  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Хр. Киряков, Вл. Лесичков ; Ред. Драгомир Цонев . - 2 изд. . - София : Наука и изкуство, 1987 . - 462 с.

   

  

Сист. No: 5944

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 62 -

II 13915 

Biology tutorials  : For first year medical students / V. Ishev, V. Sarafian, Chr. Radeva, M. Vassilivska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 79 p.

   

  

Сист. No: 8160

- 63 -

II 13914 

Sarafian, Victoria et al.

   Practical courses and tests in parasitology : For first year students / Victoria Sarafian, Christina Radeva, Magdalena Vassilevska . - Plovdiv : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 66 p.

   

  

Сист. No: 8159

- 64 -

II 14590, II 14590-Генетика 

Stoyanova, V. et al.

   Practical manual of medical genetics / V. Stoyanova, H. Ivanov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 170 p.

   

   ISBN 978-619-189-003-3 

 корица 

Сист. No: 12321

- 65 -

32534, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, С. Живков, А. Цветкова и др ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 457

- 66 -

, 27807, 27807-Биология, 32534-Биология 

Биология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Л. Наков, К. Киров, Е. Бошнакова, С. Живков, А. Цветкова ; Ред. Р. Попиванов, Б. Ботев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 5768

- 67 -

35121, 35121-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др . - София : РЕКО, 2005 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

  

Сист. No: 7876

- 68 -

35921, 35921-Биология 

Биология  : Учебник за Медицинските университети / Илия Ватев, Василий Ишев, Димитър Ковачев, Цветанка Маринова, Георги Николов и др ; Ред. Илия Ватев . - 3 изд. . - София : РЕКО, 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 954-908-575-9 

  

Сист. No: 10123

- 69 -

35966, 35966-Биология 

Биология  : За фармацевти / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8326-01-8 

  

Сист. No: 10198

- 70 -

, 32717, 32717-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Учебник по биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : Паисий Хилендарски, 1993 . - 227 с.

   

   ISBN 954-423-030-0 

  

Сист. No: 195

- 71 -

, 32718, 32718-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : УИ "Паисий Хилендарски", 1993 . - 94 с.

   

  

Сист. No: 196

- 72 -

, 33013, 33013-Биология 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 514

- 73 -

, 34167 

Василевска-Декова, Магдалена

   Биология на паразитите / Магдалена Василевска-Декова . - Пловдив, 1996 . - 93 с.

   

  

Сист. No: 1262

- 74 -

35307 

Василевска-Декова, Магдалена Димитрова

   Електрофоретични проучвания върху белтъчния състав на лептоспирите и отношението му към тяхната систематика : Автореферат / Магдалена Димитрова Василевска-Декова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 37 с.

   

  

Сист. No: 8683

- 75 -

, 34526, 34526-Паразитология 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Паразитология / Магдалена Василевска-Декова, Виктория Сарафян, Илия Ватев . - 2 доп. прераб. изд. . - Пловдив : ЕТ"Деков-Иван Деков", 2002 . - 127 с.

   

   ISBN 954-91009-2-8 

  

Сист. No: 2311

- 76 -

34761 

Василевска-Декова, Магдалена и др.

   Сборник с примерни въпроси и задачи за тестово изпитване по биология във висшите медицински учебни заведения / Магдалена Василевска-Декова, Христина Радева-Куямова . - Пловдив, 1996 . - 104 с.

   

  

Сист. No: 6619

- 77 -

, 34004, 34004-Генетика 

Вълкова, Г.

   Медицинска генетика / Г. Вълкова . - Пловдив : ИК ВАП, 1999 . - 118 с.

   

   ISBN 954-9806-06-5 

  

Сист. No: 889

- 78 -

, 33823, 33823-Генетика 

Вълкова, Г. и др.

   Медицинска генетика : Учебна тетрадка / Г. Вълкова, Ц. Кръстев, В. Стоянова . - Пловдив : ИК ВАП, 1998 . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-07-3 

  

Сист. No: 5155

- 79 -

Д 208

Генев, Евгений

   Проучвания върху някои нови оцветителни методи в цитогенетиката. Приложението им при бройни и структурни аномалии на човешкия кариотип : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Евгений Генев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 2883

- 80 -

34976, 34976-Биология 

Ишев, Василий

   Записки по биология / Василий Ишев . - Пловдив, 1993 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 2057

- 81 -

Д 246

Ишев, Василий

   Имунобиология на сперматозоидите (експериментални и клинични аспекти) : Дисертация / Василий Ишев, 2000 . - 125 с.

   

  

Сист. No: 2410

- 82 -

35758 

Ишев, Василий

   Медицинска биология / Василий Ишев . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 324 с.

   

  

Сист. No: 9738

- 83 -

36868, 36868-Биология 

Казакова, Мария и др.

   Протеин YKL-40 - биомедицинско значение / Мария Казакова, Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-61-7 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12809

- 84 -

II 14581, II 14581-Биология 

Кокова, Ст. и др.

   Учебник по биология : За чуждестранни студенти / Ст. Кокова, Н. Григорова-Гогова, М. Нешева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 190 с.

   

 корица 

Сист. No: 12264

- 85 -

II 14433 

Кръстев, Ц. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / Ц. Кръстев, В. Стоянова, Г. Вълкова . - Пловдив : МИ ВАП . - 128 с.

   

  

Сист. No: 11150

- 86 -

II 9176 

Ламбрев, Живко

   Обща биология / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1973 . - 382 с.

   

  

Сист. No: 533

- 87 -

II 5489 

Ламбрев, Живко

   Генетика / Живко Ламбрев . - София : Наука и изкуство, 1976 . - 392 с.

   

  

Сист. No: 7463

- 88 -

, 34436, 34436-Биология 

Медицинска биология  / Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова, Виктория Сарафян . - Пловдив : ET "Деков-Иван Деков", 2002 . - 431с.

   

   ISBN 954-91009-1-Х 

  

Сист. No: 2107

- 89 -

35143, 35143-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 420 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

  

Сист. No: 7921

- 90 -

36116, 36116-Биология 

Медицинска биология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация във Висшите медицински училища / Виктория Сарафян, Магдалена Василевска-Декова, Илия Ватев, Христина Радева-Куямова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 416 с.

   

  

Сист. No: 10559

- 91 -

, II 11933, II 11933-Генетика 

Основи на медицинската генетика  / М. Цонева, В. Георгиева, Г. Вълкова, Л. Василева ; Ред. М. Цонева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 154 с.

   

  

Сист. No: 5909

- 92 -

II 13910 

Практически упражнения и въпроси за тестове по медицинска биология  : За студенти по стоматология / В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска, В. Низамов, М. Драганова-Филипова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 122 с.

   

  

Сист. No: 8154

- 93 -

II 13911 

Практически упражнения по биология  : За студенти І курс медицина / В. Ишев, В. Сарафян, Хр. Радева, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 65 с.

   

  

Сист. No: 8155

- 94 -

II 13909 

Практически упражнения по паразитология  : За студенти І курс медицина и стоматология / Хр. Радева, М. Василевска, В. Сарафян, В. Низамов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 94 с.

   

  

Сист. No: 8153

- 95 -

II 13912 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ИК "ВАП", 1998 . - 61 с.

   

  

Сист. No: 8156

- 96 -

II 13913 

Радева, Хр. и др.

   Практически упражнения по биология : За студенти І курс стоматология / Хр. Радева, В. Сарафян, М. Василевска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 61 с.

   

  

Сист. No: 8157

- 97 -

, 4466, 4466-Биология 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 134 с.

   

  

Сист. No: 5850

- 98 -

II 11970 

Ръководство за практически упражнения по биология  : За студенти по медицина и стоматология / Стефан Иванов Байданов, Магдалена Димитрова Василевска, Илия Цветанов Ватев, Василий Щерев Ишев и др ; Ред. Б. Ботев, Л. Наков . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 135 с.

   

  

Сист. No: 11231

- 99 -

II 14101, II 14101-Биология 

Сарафян, Виктория

   Кратък лекционен курс по биология : Мултимедиен курс за студенти по фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 163 с.

   

   ISBN 954-9806-72-4 

  

Сист. No: 9427

- 100 -

II 14458, II 14458-Биология 

Сарафян, Виктория

   Мултимедиен лекционен курс по биология : За студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Виктория Сарафян . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 171 с.

   

   ISBN 978-954-9806-72-4 

  

Сист. No: 11276

- 101 -

35780 

Сарафян-Озанян, Виктория

   Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини - имунобиологични аспекти : Автореферат / Виктория Сарафян-Озанян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 73 с.

   

  

Сист. No: 9801

- 102 -

Д 347 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 11034

- 103 -

36303 

Стоева, Радка Емилова

   Субмикроскопски хромозомни аберации при пациенти с идиопатично изоставане в умственото развитие и вродени аномалии - клинични, молекулярни и молекулярно-цитогенетични проучвания : Автореферат / Радка Емилова Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

  

Сист. No: 11035

- 104 -

II 14511, II 14511-Генетика, II 14511-Медицинска генетика 

Стоянова, В. и др.

   Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / В. Стоянова, Хр. Иванов, Ц. Кръстев ; Ред. Вили Стоянова . - 2. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 174 с.

   

   ISBN 978-954-8326-81-0 

 корица 

Сист. No: 11746

- 105 -

II 14289 

Стоянова, Вили

   Лекционен курс по медицинска генетика : За медицински сестри, акушерки и лаборанти / Вили Стоянова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-32-2 

  

Сист. No: 10581

- 106 -

36310, 36310-Биология 

Тестове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека)  / В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. Филипова ; Ред. В. Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 283 с.

   

   ISBN 978-954-9549-69-0 

  

Сист. No: 11058

- 107 -

Д 425 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 135 с.

   

 корица 

Сист. No: 12511

- 108 -

36732 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Автореферат / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 47 с.

   

 корица 

Сист. No: 12512

- 109 -

Д 156

Цветкова, Анка Димитрова

   Върху култивирането и биологията на Trichomonas Vaginalis : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Димитрова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 2826

- 110 -

II 7458 

Янков, Н.

   Паразитология / Н. Янков, 1970 . - 119 с.

   

  

Сист. No: 7468

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 111 -

36347 

Kitova, Tanya

   Aspects foetopathologiques de l`holoprosencephalie / Tanya Kitova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2012 . - 77 p.

   

   ISBN 978-954-8326-62-9 

  

Сист. No: 11161

- 112 -

36540, 36540-Анатомия 

MCQ`s in anatomy  : A self-testing supplement to human anatomy : All systems : For dental students / S. S. Novakov, Y. A. Koeva, A. V. Fusova, F. A. Popova ; Ред. Stefan Sivkov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 322 p.

   

   ISBN 978-954-8326-90-2 

 корица 

Сист. No: 11872

- 113 -

36283, 36283-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory & Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2012 . - 227 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

  

Сист. No: 10976

- 114 -

36392, 36392-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Internal organs & Topographic anatomy / S. T. Sivkov, P. K. Atanasova, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2013 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-702-98-6 

  

Сист. No: 11270

- 115 -

36916-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory & Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

  

Сист. No: 12928

- 116 -

II 14043, II 14043-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2006 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-40-9 

  

Сист. No: 8966

- 117 -

II 14367, II 14367-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, Атанас Балтаджиев и др ; Ред. Г. Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 634 с.

   

   ISBN 978-954-9666-40-3 

  

Сист. No: 10852

- 118 -

II 14698, II 14698-Анатомия 

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев, П. Атанасова, И. Коева, Ст. Сивков, А. Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2016 . - 1088 с.

   

   ISBN 978-619-189-029-3 

 корица 

Сист. No: 12885

- 119 -

, 34276 

Атанасова, Пепа Косева

   Хистогенеза и диференциация на подкожните адипозни клетки в ранната ембриогенеза на човека in situ : Автореферат / Пепа Косева Атанасова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 1601

- 120 -

36866, 36866-Анатомия, 36866-Неврохирургия 

Атлас на мозъка  / Christo Zhelyazkov, Ivo Kehayov, Rositza Ivanova, Denis Milkov, Tanya Kitova, Tzenka Karamanlieva, Angel Tenev, Kristina Kilova ; Ред. Borislav Kitov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 175 p.

   

   ISBN 978-619-189-028-6 

 корица 

Сист. No: 12806

- 121 -

Д 410 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 157 с.

   

 корица 

Сист. No: 12445

- 122 -

36697 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Автореферат / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 12446

- 123 -

Д 326 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Антропологична характеристика на болните от Diabetes mellitus тип 2 : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор" / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 227 с.

   

  

Сист. No: 10302

- 124 -

36820, 36820-Анатомия, 36820-Ендокринология 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-7085-26-6 

 корица 

Сист. No: 12711

- 125 -

, 33814, 33814-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп : За студенти по медицина и стоматология / Г. Балтаджиев, Т. Матев, Я. Буков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 352 с.

   

  

Сист. No: 5094

- 126 -

33813, 33813-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците / Г. Балтаджиев, Т. Матев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 299 с.

   

  

Сист. No: 5095

- 127 -

33815, 33815-Анатомия 

Балтаджиев, Г. и др.

   Ръководство по топографска анатомия на глава / Г. Балтаджиев, Я. Буков, Ц. Караманлиева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 251 с.

   

  

Сист. No: 5096

- 128 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 2 . - 1999 . - 514 с.

   

  

Сист. No: 1115

- 129 -

, II 13571 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология / Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001 . - 634 с.

   

   ISBN 954-9666-23-9 

  

Сист. No: 2233

- 130 -

, II 13102-Анатомия 

Балтаджиев, Георги

   Анатомия на човека : За студенти по медицина и стоматология : В 2 ч. / Георги Балтаджиев . - Пловдив : Райков, 1998-1999

   

   ISBN 954-9666-05-0 

   Ч. 1 . - 1998 . - 167 с.

   

  

Сист. No: 4876

- 131 -

36256, 36256-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-8326-43-8 

  

Сист. No: 10895

- 132 -

36791, 36791-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица 

Сист. No: 12664

- 133 -

36068, 36068-Анатомия 

Василев, Васил и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас за медицинските колежи / Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев ; Ред. Г. Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Васил Петров", 2009 . - 334 с.

   

   ISBN 978-954-9806-96-0 

  

Сист. No: 10449

- 134 -

, 32607, 32607-Анатомия, 32607-Хистология и ембриология 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека : За студенти по медицина и стоматология / Ив. Георгиев . - 2. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 99 с.

   

   ISBN 954-420-110-6 

  

Сист. No: 144

- 135 -

, II 11670, II 11670-Анатомия 

Георгиев, Ив.

   Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология на човека / Ив. Георгиев . - София : Медицина и Физкултура, 1987 . - 87 с.

   

  

Сист. No: 5893

- 136 -

II 5515 

Георгиев, Иван

   Реактивна ексфолиация на клетки / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 545

- 137 -

, II 10092, II 10092-Анатомия 

Георгиев, Иван

   Ембриология на човека : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 163 с.

   

  

Сист. No: 5841

- 138 -

Д 84

Георгиев, Иван

   Експериментални приноси върху реактивността на кръвната тъкан : Дисертация за добиване учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 108 с.

   

  

Сист. No: 5981

- 139 -

36853 

Грозлекова, Лилия Симеонова

   Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията - експериментално проучване : Автореферат / Лилия Симеонова Грозлекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица 

Сист. No: 12791

- 140 -

36296, 36296-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, Р. Иванова, С. Новаков ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 439 с.

   

   ISBN 978-954-8326-53-7 

  

Сист. No: 11023

- 141 -

Д 127

Димова -Чапкънова, Пенка

   Морфологично и хистохимично проучване на рехавата съединителна тъкан след въздействие с някои биологично активни вещества : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Пенка Димова-Чапкънова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 5814

- 142 -

36654, 36654-Анатомия 

Йотова, Нина и др.

   Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Нина Йотова, Антоанета Фъсова, Денис Черванский ; Ред. С. Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-189-004-0 

 корица 

Сист. No: 12309

- 143 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   

   Т. 1 . - 734 с.

   

  

Сист. No: 7466

- 144 -

II 4365, II 4365-Анатомия 

Каданов, Д. и др.

   Анатомия на човека : Учебник-атлас : В 2 т. / Д. Каданов, М. Балан, Д. Станишев . - София : Медицина и физкултура, 1964

   

   Т. 2 . - 696 с.

   

  

Сист. No: 7467

- 145 -

Д 95

Калева, Анна Спасова

   Проучвания на пръстовите папиларни изображения на ръцете на български граждани от различен етнически и народностен произход : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анна Спасова Калева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 242 с.

   

  

Сист. No: 5827

- 146 -

36512, 36512-Анатомия 

Китов, Борислав и др.

   Клинична невроанатомия / Борислав Китов, Ценка Караманлиева, Таня Китова . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 336 с.

   

   ISBN 978-954-8326-87-2 

 корица 

Сист. No: 11781

- 147 -

Д 371 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 190 с.

   

  

Сист. No: 11542

- 148 -

36462 

Китова, Таня Тодорова

   Асоциирани аномалии при фетуси с дефекти на нервната тръба : Автореферат / Таня Тодорова Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 68 с.

   

  

Сист. No: 11664

- 149 -

Д 227

Коева, Ивета Антонова

   Невротрофични фактори в лайдиговите клетки на човешкия тестис : Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен "Доктор" / Ивета Антонова Коева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 863

- 150 -

Д 104

Матеева, Ганка Димитрова

   Криобиологични проучвания върху бъбрек с експериментални трансплантати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Ганка Димитрова Матеева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 209 с.

   

  

Сист. No: 32

- 151 -

35233 

Микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  : Практическо ръководство / Пепа Атанасова, Ивета Коева, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

Сист. No: 8305

- 152 -

, II 12308, II 12308-Анатомия, II 12308-Хистология и eмбриология, II 12308-Хистология и ембриология 

Обща хистология и ембриология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Иван Георгиев Иванов, Стойчо Рангелов Донев, Здравко Нанов Нанов, Пенка Димова Димова и др ; Ред. Петко Петков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 215 с.

   

  

Сист. No: 5991

- 153 -

, 23067, 23067-Анатомия 

Павлов, С. и др.

   Указания за дисекции върху труп / С. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 233 с.

   

  

Сист. No: 5856

- 154 -

35098 

Павлов, С. и др.

   Указание за дисекции върху труп / С. Павлов, Г. Карапетров, М. Цировски . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 253 с.

   

  

Сист. No: 7843

- 155 -

35100 

Павлов, Сп.

   Указания за дисекции върху глава, шия и туловище / Сп. Павлов . - 233 с.

   

  

Сист. No: 7845

- 156 -

22640, 22640-Анатомия 

Павлов, Сп. и др.

   Указания за дисекции върху крайници / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски, 1977 . - 135 с.

   

  

Сист. No: 7630

- 157 -

35099 

Павлов, Сп. и др.

   Указание за дисекции върху съединенията на костите / Сп. Павлов, Гр. Карапетров, М. Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 7844

- 158 -

Д 411 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 12447

- 159 -

36698 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Автореферат / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 12448

- 160 -

, II 6396 

Петков, П. и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / П. Петков, Ив. Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 224 с.

   

  

Сист. No: 1766

- 161 -

, II 6396, II 6396-Анатомия 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, В. Доков . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 5938

- 162 -

II 10853 

Петков, Петко и др.

   Обща хистология и ембриология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Петко Петков, Иван Георгиев, Виктор Доков . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 235 с.

   

  

Сист. No: 8522

- 163 -

Д 116

Попова, Лилия Кръстева

   Изучаване пролиферативните възможности на тъканите на бъбрека след дезагрегация в култури in Vivo : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Лилия Кръстева Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 198 с.

   

  

Сист. No: 5813

- 164 -

35024 

Практическо ръководство по микроскопска анатомия и специална ембриология на органи  / П. Атанасова, И. Коева, Е. Петрова, Н. Ненкова, В. Тричкова . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 129 с.

   

   ISBN 954-9806-47-2 

  

Сист. No: 7532

- 165 -

35688, 35688-Анатомия 

Ръководство за практически упражнения по дисекции на труп  : За студенти по медицина и дентална медицина / Г. Балтаджиев, С. Сивков, Т. Матев, Я. Буков ; Ред. Георги Балтаджиев . - 2 изд. . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-70-0 

  

Сист. No: 9561

- 166 -

II 9709 

Ръководство за практически упражнения по хистология и ембриология  / Ив. Георгиев, П. Димова, Г. Матеева, Ив. Недялков, Л. Попова, Хр. Чолаков ; Ред. Ив. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 9654

- 167 -

36302, 36302-Анатомия 

Ръководство по анатомия и хистология  : За студенти - фармацевти / Ивета Коева, Елисавета Петрова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Таня Китова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 96 с.

   

   ISBN 978-954-8326-59-9 

  

Сист. No: 11032

- 168 -

36830 

Сборник от тестови въпроси по "Анатомия и морфология на зъбите"  / И. Наков, П. Спасов, Ат. Ботев, Е. Тенев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-619-90164-9-7 

 корица 

Сист. No: 12732

- 169 -

II 13821, II 13821-Анатомия, II13821-Анатомия и хистология 

Сивков, Стефан и др.

   Невроанатомия : Практическо ръководство / Стефан Сивков, Стоян Новаков, Мариела Даскалова ; Ред. Г. Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 209 с.

   

   ISBN 954-9549-08-9 

  

Сист. No: 7433

- 170 -

34857 

Спасова, Ирина Миланова

   Морфологични изследвания върху някои капсулирани рецептори и свързаните с тях сензорни неврони в ganglion trigeminale в норма, развитие и експеримент : Автореферат / Ирина Миланова Спасова . - София : МА - София, 1978 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 7058

- 171 -

35745, 35745-Анатомия, 35745Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Опорно-двигателен апарат / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Елена Даскалова, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 114 с.

   

   ISBN 954-9806-73-1 

  

Сист. No: 9720

- 172 -

35858, 35858-Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Вътрешни органи. Топографска анатомия на труп / Атанас Балтаджиев, Антоанета Фъсова, Валерия Тананска, Георги Балтаджиев, Елена Даскалова, Елисавета Петрова-Суванджиева, Иван Христов, Ивета Коева, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Пепа Атанасова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Ивета Коева, Пепа Атанасова и др . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9806-79-3 

  

Сист. No: 9981

- 173 -

36655, 36655-Анатомия 

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина  : Нервна система, сетивни органи и череп / С. Делчев, Р. Иванова, Ц. Караманлиева, Цв. Петлешкова, Ф. Попова, Ф. Гергинска ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 184 с.

   

   ISBN 978-619-189-005-7 

 корица 

Сист. No: 12310

- 174 -

35689, 35689-Анатомия 

Тестове по анатомия  : За студенти по медицина и дентална медицина : Нервна система и сетивни органи / Атанас Балтаджиев, Валерия Тананска, Иван Христов, Мариела Даскалова, Мая Батинова, Нина Йотова, Росица Иванова, Слави Делчев, Спас Мулетаров, Стефан Сивков, Стоян Новаков, Тодор Матев, Цветанка Петлешкова, Ценка Караманлиева, Явор Буков ; Ред. Стефан Сивков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 115 с.

   

   ISBN 954-9806-67-0 

  

Сист. No: 9562

- 175 -

35342 

Тестове по цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - 80 с.

   

  

Сист. No: 8779

- 176 -

35025 

Тетрадка по хистология и ембриология  / П. Димова, Л. Попова, В. Бербенкова, Е. Петрова, П. Атанасова, И. Коева, Н. Пенкова, В. Тричкова, С. Хаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив . - 95 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 

  

Сист. No: 7533

- 177 -

36276, 36276-Анатомия 

Учебно помагало по анатомия  : За студенти - специалност фармация / Ивета Коева, Мая Батинова, Елисавета Петрова, Таня Китова, Надя Пенкова, Нина Йотова, Тодор Матев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 59 с.

   

   ISBN 978-954-9549-65-2 

  

Сист. No: 10953

- 178 -

Д 160

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 318 с.

   

  

Сист. No: 2894

- 179 -

30638 

Цировски, Михаил Цолов

   Медико-антропологично изследване на деца от периодите кърмачество и ранно детство : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив, 1987 . - 57 с.

   

  

Сист. No: 7616

- 180 -

35613 

Цировски, Михаил Цолов

   Върху някои страни на физическото развитие на деца от гр. Пловдив, изследвани лонгитудинално от раждането им до навършване на тригодишна възраст : Автореферат / Михаил Цолов Цировски . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 9457

- 181 -

II 13641, II 13641-Анатомия, II 13641-Хистология и ембриология 

Цитология, обща хистология и ембриология  / Регина Гълъбова-Жабленска, Стойчо Донев, Пенка Димова, Иван Георгиев, Здравко Нанов ; Ред. Петко Петков . - Стара Загора : Знание, 1999 . - 180 с.

   

   ISBN 954-621-149-4 

  

Сист. No: 2642

- 182 -

35076 

Цитология, обща хистология, ембриология  / Ивета Коева, Пепа Атанасова, Елисавета Петрова, Надя Пенкова, Валентина Тричкова . - Пловдив : ИК "ВАП" . - 102 с.

   

   ISBN 954-9806-59-6 

  

Сист. No: 7771

- 183 -

Д 154

Чифчийски, Стефан Денков

   Ултраструктурна и цитохимична характеристика на кръвните и съедителнотъканните клетки в перитонеалната кухина на бели плъхове при експериминтално възпаление : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Денков Чифчийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 2809

- 184 -

Д 167

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканна реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 2856

- 185 -

12187 

Чолаков, Христо Иванов

   Проучване на някои морфологични промени на клетъчната и тъканната реактивност след въздействие с постоянно магнитно поле : Автореферат / Христо Иванов Чолаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 7536

Физиология

- 186 -

36289, 36289-Физиология 

Seminar manual of human physiology  : A practical course for medical students / Penka Angelova, Mariana Batselova, Nikolay Boyadjiev, Ivan Damianov, Katerina Georgieva, Zlatko Iliev, Julia Nikolova, Dobrin Popov, Dorcho Sarafov, Valentin Vasilev ; Ред. Nikolay Boyadjiev . - Plovdiv : Aqua Graphics, 2012 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-92804-3-2 

  

Сист. No: 11013

- 187 -

29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

  

Сист. No: 5026

- 188 -

28478 

Бозаджиева, Ема Константинова и др.

   Хормони и минерален обмен / Ема Константинова Бозаджиева, Георги Антонов Папазов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 280 с.

   

  

Сист. No: 7635

- 189 -

II 4314 

Бошев, Н. и др.

   Физиология на човека / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 508 с.

   

  

Сист. No: 7461

- 190 -

17368 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Н. Бошев, Б. Полнарев, Х. Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1971 . - 432 с.

   

  

Сист. No: 7553

- 191 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 7578

- 192 -

3443 

Бошев, Н. и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм / Н. Бошев, Б. Полнарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 7578

- 193 -

35309 

Бошев, Никола и др.

   Нормални биоконстанти на човешкия организъм и техни патологични отклонения / Никола Бошев, Борис Полнарев, Христо Пандов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 535 с.

   

  

Сист. No: 8686

- 194 -

36360, 36360-Физиология 

Бояджиев, Николай

   Мускулна работа и адаптация на организма към физическо натоварване / Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2012 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-92804-4-9 

  

Сист. No: 11189

- 195 -

Д 93

Гайдаджиев, Христо Атанасов

   Някои ензими и метаболити в денервиран и тенотомиран мускул : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Христо Атанасов Гайдаджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 156 с.

   

  

Сист. No: 5833

- 196 -

Д 260 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 124 с.

   

  

Сист. No: 6886

- 197 -

35930 

Георгиева, Катерина Николова

   Промени в субмаксималната издръжливост при въздействие с анаболни андрогенни стероиди в условията на системно натоварване на плъхове : Автореферат / Катерина Николова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 10151

- 198 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 7688

- 199 -

35035 

Загорчев, Пламен Иванов

   Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати : Автореферат / Пламен Иванов Загорчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 7688

- 200 -

35641 

Кръстев, Атанас Димитров

   Влияние на късоверижните и октановата мастни киселини върху съдовия тонус : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 9497

- 201 -

35730, 35730-Физиология 

Показатели за оценка на физическото и биологическо развитие на момчета и момичета от 14 до 18 годишна възраст в Югоизточна България 2003-2004 г.  / Славчо Савов, Желязко Христов, Тодор Стоев, Димка Христова, Донка Димитрова, Невена Иванова, Атанас Балтаджиев и др ; Ред. Славчо Савов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 143 с.

   

   ISBN 954-8340-73-1 

  

Сист. No: 9643

- 202 -

Д 132

Попов, Иван Добрев

   Някои методологични и методични проблеми на физиологията на труда : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Добрев Попов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 2830

- 203 -

, II 11967, II 11967-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Христо Атанасов Гайдаджиев, Мария Иванова Георгиева, Любка Николова Йорданова, Васил Димитров Костов, Ангел Петров Логофетов и др ; Ред. Б. Пирьова . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 5939

- 204 -

35131, 35131-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и стоматология / Б. Пирьова, М. Георгиева, Хр. Гайдаджиев, В. Костов, А. Логофетов и др . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 239 с.

   

  

Сист. No: 7900

- 205 -

II 7557 

Ръководство за практически упражнения по физиология  / А. Бонева, Ц. Братанова, Л. Гериловски, Г. Пенов и др . - София : Медицина и физкултура, 1970 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 8039

- 206 -

36191, 36191-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 223 с.

   

   ISBN 978-954-92804-1-8 

  

Сист. No: 10741

- 207 -

35169, 35169-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 8014

- 208 -

35170, 35170-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 8015

- 209 -

35319, 35319-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по дентална медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 198 с.

   

   ISBN 954-91360-9-4 

  

Сист. No: 8719

- 210 -

35320, 35320-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - [Пловдив] : Студио 2000, 2006 . - 204 с.

   

   ISBN 954-91360-7-8 

  

Сист. No: 8720

- 211 -

35539, 35539-Физиология 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 1998 . - 169 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

  

Сист. No: 9351

- 212 -

35759 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Б. Трифонов, Д. Сарафов, Х. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Без св. за изд., 2002 . - 174 с.

   

   ISBN 954-9549-06-2 

  

Сист. No: 9739

- 213 -

35834 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / Н. Бояджиев, К. Георгиева, И. Дамянов, З. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Без св. за изд., 2004 . - 169 с.

   

  

Сист. No: 9909

- 214 -

35911 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Ив. Попов . - Пловдив : Хелиопрес, 2004 . - 167 с.

   

   ISBN 954-9549-05-4 

  

Сист. No: 10108

- 215 -

36093 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов, Хр. Христов ; Ред. Хр. Христов . - Пловдив : Студио 2000, 2005 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 10517

- 216 -

36200 

Ръководство за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по фармация / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2008 . - 125 с.

   

   ISBN 978-954-91360-6-7 

  

Сист. No: 10772

- 217 -

35263, 35263-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / М. Бацелова, Н. Бояджиев, К. Георгиева, Ив. Дамянов, Зл. Илиев, Ю. Николова, Д. Попов, Д. Сарафов, Б. Трифонов ; Ред. Н. Бояджиев . - Пловдив : Студио 2000, 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-91360-8-6 

  

Сист. No: 8426

- 218 -

36221, 36221-Физиология 

Сборник въпроси по физиология  / Пенка Ангелова Ангелова, Марияна Георгиева Бацелова, Николай Петров Бояджиев, Катерина Николова Георгиева, Иван Иванов Дамянов, Златко Колев Илиев, Юлия Георгиева Николова, Добрин Иванов Попов, Дорчо Петров Сарафов ; Ред. Николай Бояджиев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : АКВА ГРАФИКС, 2011 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-92804-2-5 

  

Сист. No: 10821

- 219 -

35960 

Тарълов, Здравко

   Спортномедицински проблеми в ориентирането / Здравко Тарълов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 93 с.

   

   ISBN 954-9549-02-Х 

  

Сист. No: 10188

- 220 -

35655 

Трифонов, Борислав Борисов

   Ентероцитогенини - получаване, биологично действие и приложение : Автореферат / Борислав Борисов Трифонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1991 . - 85 с.

   

  

Сист. No: 9514

- 221 -

36102 

Турийски, Валентин Иванов

   Проучване действието на антихолинестеразните лекарствени средства галантамин и такрин върху гладката мускулатура и върху евакуаторната функция на стомашно-чревния тракт на плъх : Автореферат / Валентин Иванов Турийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 50 с.

   

  

Сист. No: 10536

- 222 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

  

Сист. No: 5928

- 223 -

, II 11967-Физиология, II 11968, II 11968-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Антон Николов Пенчев, Анна Кирилова Николова, Димитър Страшимиров Димитров, Боряна Генчева Пирьова, Димчо Петров Даскалов ; Ред. Н. Начев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 496 с.

   

  

Сист. No: 5928

- 224 -

II 2127, II 2127-Физиология 

Физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Н. Начев, А. Пенчев, А. Николова, Д. Страшимиров, Б. Пирьова ; Ред. Н. Начев . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 495 с.

   

  

Сист. No: 7831

- 225 -

II 9710 

Физиология на човека  / Никола Бошев, Борис Полнарев, Анна Николова, Иван Попов . - 2 изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1974 . - 683 с.

   

  

Сист. No: 8804

- 226 -

35662 

Христов, Христо Атанасов

   Балансиран по аминокиселинен състав хранителен продукт за лечебно хранене при бъбречна недостатъчност : Автореферат / Христо Атанасов Христов . - Пловдив, 1986 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 9521

Микробиология

- 227 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 1 . - 76 p.

   

  

Сист. No: 1128

- 228 -

, II 13374-Микробиология 

Murdjeva, Marianna et al.

   Medical microbiology : Study guide for students in medicine : Practical exercises : In 2 p. / Marianna Murdjeva, Vesselina Kirina . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   ISBN 954-9806-21-9 

   P. 2 . - 76 p.

   

  

Сист. No: 1129

- 229 -

Д 12

Вълкова, Гроздана Тодорова

   Влияние на гиберелините върху растежа и продукцията на някои патогенни фактори на Staphylococcus Aureus, Corynebacterium Diphtheriae и Mycobacterium Tuberculosis : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Гроздана Тодорова Вълкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 108 с.

   

  

Сист. No: 4403

- 230 -

Д 15

Георгиев, Георги Апостолов

   Фаготипаж и лизогения при патогенните стафилококи : Експериментална разработка на един метод и опит за приложението му в епидемиологичната практика : Дисертационен труд за придобиване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Апостолов Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 134 с.

   

  

Сист. No: 5923

- 231 -

36846, 36846-Микробиология 

Дерменджиев, Тихомир

   Цитолитична вагиноза / Тихомир Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-60-0 

 корица 

Сист. No: 12771

- 232 -

Д 420 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по микробиология направление медицина / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 247 с.

   

 корица 

Сист. No: 12465

- 233 -

36707 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Автореферат / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12470

- 234 -

35424, 35424-Микробиология 

Клинична вирусология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и биология / Емил Александров, Дора Александрова, Радка Аргирова, Нина Гачева, Радка Комитова и др ; Ред. С. Дундаров, Д. Дундарова и др . - София : Медицина и физкултура, 2006 . - 336 с.

   

   ISBN 954-420-253-8 

  

Сист. No: 8952

- 235 -

Д 34

Мандулов, Венцеслав Несторов

   Етиологични проучвания върху някои абактериални пневмонии : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Венцеслав Несторов Мандулов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 114 с.

   

  

Сист. No: 2790

- 236 -

35829, 35829-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9806-82-3 

  

Сист. No: 9902

- 237 -

36115, 36115-Микробиология 

Медицинска микробиология  : За студенти / И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев ; Ред. И. Хайдушка, М. Атанасова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-9806-82-3 

  

Сист. No: 10558

- 238 -

II 11737 

Микробиология  : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Димитър Илиев Димитров, Юрий Венедиктович Тягуненко, Спартак Тодоров Хаджиев, Стойко Петров Златев и др ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 370 с.

   

  

Сист. No: 7993

- 239 -

, II 7313, II 7313-Микробиология 

Митов, Герго Иванов

   Микробиология : Учебник за студенти по медицина / Герго Иванов Митов, Гарабед Капрелян Капрелян, Юрий Венедиктович Тягуненко, Димитър Илиев Димитров, Стойко Петров Златев и др ; Ред. Герго Митов . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 415 с.

   

  

Сист. No: 91

- 240 -

, 33121-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Пенка Георгиева Сотирова, Росица Стойчева Маринова, Николай Петров Цанев, Ирина Атанасова Хайдушка, Василка Енчева Батинова и др ; Ред. Г. Капрелян, Ю. Дочева . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-157-2 

  

Сист. No: 2945

- 241 -

, II 12942, II 12942-Микробиология 

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Герго Иванов Митов, Люба Стоянова Костова, Василка Енчева Батинова, Анелия Атанасова Червенкова, Ирина Атанасова Хайдушка и др ; Ред. Г. Митов . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 191 с.

   

  

Сист. No: 5977

- 242 -

33572

Хайдушка, Ирина

   Мониториране и анализ на антибактериалната резистентост / Ирина Хайдушка . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 18 с.

   

  

Сист. No: 4268

- 243 -

Д 387 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 11795

- 244 -

36524 

Христозова, Ели Христова

   Микробиологични проучвания на представители на род cryptococcus : Автореферат / Ели Христова Христозова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 54 с.

   

 корица 

Сист. No: 11796

- 245 -

II 2427 

Янев, Елисей

   Медицинска микробиология / Елисей Янев . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 380 с.

   

  

Сист. No: 2711

Хигиена. Екомедицина

- 246 -

35922, 35922-Хигиена 

Gatseva, P. et al.

   Hygiene and ecology : Lecture guide for medical students / P. Gatseva, A. Alexandrova . - Plovdiv, 2009 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-9549-35-5 

  

Сист. No: 10124

- 247 -

36014 

Hristov, Jeliazko Ivanov

   The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria / Jeliazko Ivanov Hristov . - Sodertalje : Kamea Design, 2009 . - 136 p.

   

   ISBN 978-954-629-021-2 

  

Сист. No: 10257

- 248 -

36235, 36235-Хигиена 

Hygiene and ecology  : Handbook for practical exercises for medical students / Victoria Atanasova, Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova, Penka Gatseva, Atanaska Alexandrova, Maia Andonova ; Ред. P. Gatseva . - Plovdiv : VAP publ., 2011 . - 272 p.

   

   ISBN 978-954-8326-47-6 

  

Сист. No: 10860

- 249 -

Д 143

Аврамов, Николай Михайлов

   Хигиенна оценка на условията на труда в цехове с прегряващ микроклимат и разработка на мероприятия за тяхното оптимизиране : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Михайлов Аврамов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 302 с.

   

  

Сист. No: 2823

- 250 -

II 13918, II 13918-Дентална медицина 

Ангелов, Любен

   Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практики / Любен Ангелов, Вилиам Монев, Ангел Бакърджиев, Николай Ватев, Анна Кирчева и др ; Ред. Любен Ангелов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 148 с.

   

   ISBN 954-9806-61-8 

  

Сист. No: 8187

- 251 -

Д 10

Бързева-Ангелова, Лиляна

   Проучвания върху чернодробните увреждания при въздействие на препарати за растителна защита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лиляна Бързева-Ангелова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 141 с.

   

  

Сист. No: 5919

- 252 -

Д 398 

Василева-Желязкова, Райна Васкова

   Хигиенна характеристика на хранителни модели при студенти в условията на обществени промени : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Райна Васкова Василева-Желязкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 12012

- 253 -

35664 

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Автореферат / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 31 с.

   

  

Сист. No: 9523

- 254 -

35387 

Гацева, П.

   Питейни води и здраве / П. Гацева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-9549-20-1 

  

Сист. No: 8888

- 255 -

35039 

Гацева, Пенка Димитрова

   Проучвания върху здравно-хигиенните аспекти на наднорменото съдържание на нитрати в подземни водоизточници : Автореферат / П. Гацева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 7692

- 256 -

35244 

Гацева, Пенка и др.

   Микроелементи и здраве / Пенка Гацева, Стефка Владева . - Пловдив, 2006 . - 73 с.

   

  

Сист. No: 8383

- 257 -

Д 390 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 168 с.

   

 корица 

Сист. No: 11877

- 258 -

36545 

Георева, Петя Георгиева

   Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на въздействие : Автореферат / Петя Георгиева Георева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 60 с.

   

 корица 

Сист. No: 11878

- 259 -

II 7210 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Д. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 1 . - 304 с.

   

  

Сист. No: 7488

- 260 -

II 8782 

Димчев, Д.

   Основи на хигиената : В 3 ч. / Д. Димчев . - 4 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970

   

   Ч. 3 . - 412-593 с.

   

  

Сист. No: 7490

- 261 -

II 7210 

Димчев, Димчо Вл.

   Основи на хигиената : В 2 ч. / Димчо Вл. Димчев . - 3 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969

   

   Ч. 2 . - 600 с.

   

  

Сист. No: 7489

- 262 -

22463, 22463-Хигиена на труда 

Ергономия на медицинския труд  / А. Г. Генкин, Ю. И. Зотов, М. Г. Киркорова, М. Льочкова, П. К. Сапунджиев и др ; Ред. З. И. Коларова . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 259 с.

   

  

Сист. No: 9737

- 263 -

36465 

Илиев, Златко

   Сексологичен буквар : За тийнейджъри, рдители, учители / Златко Илиев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2012 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1153-0 

 корица 

Сист. No: 11672

- 264 -

, 33111, 33111   -Хигиена, 33111-Хигиена 

Митрев, Нестор

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина / Нестор Митрев . - Пловдив : ИК"Руен", 1994 . - 215 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

Сист. No: 2930

- 265 -

35612 

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Автореферат / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 49 с.

   

  

Сист. No: 9456

- 266 -

, C 3039, C 3039-Хигиена, c 3039, c 3039-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за стоматолози / Нестор Митрев, Атанаска Александрова . - Пловдив : Руен, 1995 . - 192 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

Сист. No: 3132

- 267 -

, 33672, 33672-Хигиена 

Митрев, Нестор и др.

   Хигиена и екомедицина : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Нестор Митрев, Ат. Александрова . - 2 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Полиграфия ЕАД, 1997 . - 208 с.

   

   ISBN 954-8168-05-7 

  

Сист. No: 4660

- 268 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

  

Сист. No: 8800

- 269 -

35350 

Мумджиев, Никола

   Храна и здраве, но и още нещо / Никола Мумджиев . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2006 . - 151 с.

   

   ISBN 954-756-061-1 

  

Сист. No: 8800

- 270 -

I 577 

Пейчев, П. и др.

   Лечебни и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / П. Пейчев, П. Пенев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 9501

- 271 -

35667 

Попов, Иван Добрев

   Някои методични и методологични въпроси на физиологията на труда : Автореферат / Иван Добрев Попов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 9526

- 272 -

35635 

Попова, Султана Анастасова

   Влияние на анестетиците върху операционния персонал - експериментални и клинични проучвания за халотана : Автореферат / Султана Анастасова Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 9491

- 273 -

36021, 36021-Здравни грижи, 36021-Хигиена 

Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване  / Атанаска Иванова Александрова, Виктория Константинова Атанасова, Райна Васкова Василева-Желязкова, П. Гацева, Таня Христова Търновска и др ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-51-9 

  

Сист. No: 10317

- 274 -

, II 11966, II 11966 -Хигиена, II 11966-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  : За студенти по медицина / Нестор Величков Митрев, Божидар Георгиев Попов, Недялка Колева Стамова, Денчо Стойков Цоневски, Генка Милева Симеонова и др ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 175 с.

   

  

Сист. No: 5940

- 275 -

35097 

Ръководство за практически упражнения по хигиена  / Л. Бързева, Н. Аврамов, Г. Симеонова, Н. Митрев, К. Ананиева ; Ред. Д. Димчев . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 7838

- 276 -

, II 12084, II 12084-Хигиена 

Ръководство за практически упражнения по хигиена и епидемиология  : За студенти по стоматология / Атанаска Иванова Александрова, Нестор Величков Митрев, Цанка Славева Водиченска, Пенчо Иванов Драганов, Недялка Колева Стамова и др ; Ред. Недялка Стамова, Петър Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 123 с.

   

  

Сист. No: 4168

- 277 -

34326

Справочник на участъковия лекар  : По санитарно - хигиенната работа и борбата със заразните болести / Л. Бързева, Г. Апрахамян, Н. Аврамов, Г. Симеонова и др ; Ред. Димчо Димчев, Петър Вербев . - София : "Медицина и физкултура", 1969 . - 484 с.

   

  

Сист. No: 1690

- 278 -

36308 

Търновска, Таня

   Качество на въздуха - качество на живота / Таня Търновска . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-350-134-2 

  

Сист. No: 11054

- 279 -

35852 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Автореферат / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

  

Сист. No: 9969

- 280 -

Д 324 

Търновска, Таня Христова

   Промени в някои здравни показатели и развитие на дихателните функции при понижаване на атмосферното замърсяване - епидемиологичен експеримент в естествени условия : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Таня Христова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 10235

- 281 -

Д 391 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен " Доктор" / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 201 с.

   

 корица 

Сист. No: 11880

- 282 -

36593 

Харизанова, Станислава Николаева

   Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода : Автореферат / Станислава Николаева Харизанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 62 с.

   

 корица 

Сист. No: 12056

- 283 -

, II 13255, II 13255-Хигиена 

Хигиена  : В 2 т. / Атанаска Александрова, Нина Верджиковская, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров и др ; Ред. Димитър Цветков . - Стара Загора : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-140-0 

   Т. 1. Хигиена и екология . - 1999 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 5753

- 284 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 1. Хигиена и екология / Атанаска Александрова, Стоян Визев, Цанка Водиченска, Юрий Григоров, Росица Еникова, и др. . - 320 с.

   

   ISBN 954-9384-05-5 (т. 1)

  

Сист. No: 8968

- 285 -

II 14044, II 14044-Хигиена, II 14044-Хигиена и екология 

Хигиена  : В 2 т. /  Ред. Димитър Цветков . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2005

   

   Т. 2. Трудова медицина, хигиена на труда, професионални болести / Евгения Динчева, Бистра Ценова, Нестор Митрев, Станка Андонова, Желязко Ив. Христов, Златка Стойнева, и др. . - 708 с.

   

   ISBN 954-9384-06-3 (т. 2)

  

Сист. No: 8969

- 286 -

36066, 36066-Хигиена 

Хигиена и екология  : Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / П. Гацева, Р. Василева, В. Атанасова, А. Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-8326-12-4 

  

Сист. No: 10439

- 287 -

36770 

Хигиена и екология  : Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Анелия Биволарска, Марияна Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-189-018-7 

 корица 

Сист. No: 12579

- 288 -

II 11988, II 11988-Хигиена 

Хигиена и епидемиология  : Учебник за студенти по стоматология / Недялка Стамова, Нестор Митрев, Петър Георгиев, Пенчо Драганов ; Ред. Вл. Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 8464

- 289 -

, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

  

Сист. No: 87

- 290 -

, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

  

Сист. No: 6027

- 291 -

35566, 35566-Здравни грижи, 35566-Хигиена, 35566-Хигиена и екология 

Хигиена на заведенията за здравно обслужване  : Учебник за студентите по "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности" и други специалности изучавани във факултетите по обществено здраве и медицинските колежи / Таня Търновска, Павлина Гидикова, Росица Делирадева, Савина Йорданова, Кера Петрова и др . - Пловдив : МИ "Райков", 2007 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9666-43-4 

  

Сист. No: 9391

- 292 -

II 14283, II 14283-Хигиена 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари / Божидар Попов, Атанаска Александрова, Желязко Христов, Пенка Гацева, Таня Търновска, Златка Стойнева и др ; Ред. Божидар Попов . - София : Б. и., 2009 . - 614 с.

   

   ISBN 978-954-9977-39-4 

  

Сист. No: 10551

- 293 -

Д 56

Христева-Мирчева, Весела В.

   Токсикологично проучване на български реактивни багрила : Дисертационен труд за присъждане на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Весела В. Христева-Мирчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 170 с.

   

  

Сист. No: 4397

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 294 -

36565 

[Десет] 10 години катедра Управление на здравните грижи - създаване и развитие  : Приносът към легитимиране на специалността и институционализацията на ФОЗ / Н. Запрянов, Г. Иванов, М. Льочкова, В. Михайлова, М. Тодорова ; Ред. Мариана Льочкова . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2013 . - 158 с.

   

   ISBN 978-619-7091 

  

Сист. No: 11911

- 295 -

35965, 35965-Обща медицина 

Актуални аспекти на общата медицинска практика  : В 3 т. / Елена Илиева, Кичка Велкова, Любима Деспотова-Толева, Мария Малинова, Мария Панчовска, Тоньо Шмилев, Владимир Сираков, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Магдалена Стоева, Анна Ангелова, Иван Иванов, Невена Иванова и др ; Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2009-2015

   

   Т. 3 . - 2015 . - 784 с.

   

   ISBN 978-954-8326-92-6 

 корица 

Сист. No: 12491

- 296 -

Д 183

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 166 с.

   

  

Сист. No: 6006

- 297 -

35657 

Арнаудов, Иван Стоянов

   По въпроса за приближаването на специализираната амбулаторно-поликлинична помощ до селското население : Автореферат / Иван Стоянов Арнаудов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 9516

- 298 -

36562 

Байчев, Христо

   Историята на един незавършен, скромен живот / Христо Байчев . - Пловдив : Б. и., 2014 . - 200 с.

   

 корица 

Сист. No: 11908

- 299 -

36521, 36521-Здравеопазване и соц. медицина, 36521-Социална медицина 

Бакова, Десислава

   Здравно-икономическа оценка на рехабилитационни програми / Десислава Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-23-5 

 корица 

Сист. No: 11791

- 300 -

Д 355 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 305 с.

   

  

Сист. No: 11062

- 301 -

36332 

Бакова, Десислава Рангелова

   Медико-социална и икономическа ефективност от рехабилитацията на пациенти с увреждане на междупрешленни дискове в поясен отдел с радикулопатия : Автореферат / Десислава Рангелова Бакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 55 с.

   

  

Сист. No: 11114

- 302 -

5026 

Балабанов, Пенчо Колев и др.

   Социална хигиена : За студенти по стоматология / Пенчо Балабанов, Никола Запрянов ; Ред. К. Гаргов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 149 с.

   

  

Сист. No: 8529

- 303 -

Д 264 

Баташки, Илия Атанасов

   Качество на медицинското обслужване в хирургичните звена на МБАЛ "Пловдив" АД : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Атанасов Баташки . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 142 с.

   

  

Сист. No: 7343

- 304 -

36573, 36573-Здравеопазване и соц. медицина 

Божкова, Мария

   Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 45 с.

   

   ISBN 978-619-7085-30-3 

 корица 

Сист. No: 11980

- 305 -

36305, 36305-Здравеопазване, 36305-Социална медицина 

Борисов, Йордан

   Социално и здравно законодателство / Йордан Борисов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 162 с.

   

   ISBN 978-954-9549-71-3 

  

Сист. No: 11043

- 306 -

22845 

Бояджиев, С. и др.

   Помагало за практически упражнения по медико-санитарна защита / С. Бояджиев, К. Манолов . - Пловдив, 1975 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 7629

- 307 -

С Д 12-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор" / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 207 с.

   

  

Сист. No: 9568

- 308 -

C 3413-Социална медицина 

Братойчева, Мария Стойкова

   Рак на устната кухина и челюстните кости - епидемиологични аспекти, качество на живот и социална рехабилитация : Автореферат / Мария Стойкова Братойчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 10013

- 309 -

36578 

Бяла книга за здравеопазване основано на стойности  / Любомир Иванов, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Златица Петрова и др ; Ред. Любомир Иванов . - София : БАТМИ, 2012 . - 408 с.

   

 корица 

Сист. No: 12001

- 310 -

Д 146

Вачева, Димитрия Иванова

   Социално-хигиенни проблеми на трудовите режими в промишлеността : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитрия Иванова Вачева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 265 с.

   

  

Сист. No: 2803

- 311 -

36389 

Влахова-Николова, Веселина

   Моите 35 години психологична дейност в Пловдив / Веселина Влахова-Николова . - Пловдив, 2003 . - 12 с.

   

  

Сист. No: 11263

- 312 -

35075, 35075-Здравни грижи 

Влахова-Николова, Веселина и др.

   Началото / Веселина Влахова-Николова, Мариана Льочкова . - Пловдив : Издателство "АДГ", 2005 . - 70 с.

   

   ISBN 954-794-049-Х 

  

Сист. No: 7770

- 313 -

36258, 36258-Здравеопазване и соц. медицина, 36258-Социална медицина 

Гацева, П.

   За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактика (Резултати от проведени проучвания сред детски и юношески колективи) / П. Гацева . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 164 с.

   

   ISBN 978-954-8326-46-9 

  

Сист. No: 10899

- 314 -

, 33954-Здравеопазване и соц.медицина, 33954-Фармакология 

Дамянов, Дамян Н. и др.

   Болнична лекарствена политика / Веселина Борисова Чавдарова, Витан Даков Влахов, Георги Борисов Гърбев, Димитър Георгиев Попов, Златка Димитрова Димитрова и др ; Ред. Дамян Николов Дамянов, Витан Даков Влахов : Медарт, 1998 . - 137 с.

   

  

Сист. No: 5602

- 315 -

Д 265 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 189 с.

   

  

Сист. No: 7344

- 316 -

35045 

Димитров, Борислав Димитров

   Оценка на динамиката в разпространението на някои злокачествени новообразувания в България : Нелинейни и прогностични модели : Автореферат / Борислав Димитров Димитров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 43 с.

   

  

Сист. No: 7699

- 317 -

, 32985, 32985-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 200 с.

   

   ISBN 954-8336-09-X 

  

Сист. No: 452

- 318 -

, 34021, 34021-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика : Тестове / Иво Димитров, 2000 . - 126 с.

   

  

Сист. No: 1048

- 319 -

, 34461, 34461-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - 2 изд. . - Пловдив, 2002 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 2163

- 320 -

, 33410-Социална медицина, 33410, 33410-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина и стоматология във ВУЗ / Иво Димитров . - Пловдив : Пигмалион, 1996 . - 210 с.

   

   ISBN 954-8336-26-Х 

  

Сист. No: 3722

- 321 -

, 33721, 33721-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Социална медицина : Избрани лекции / Иво Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 93 с.

   

  

Сист. No: 4777

- 322 -

35842, 35842-Социална медицина 

Димитров, Иво

   Тестове за самостоятелна подготовка на студенти по медицина, стоматология и здравни грижи : Социална медицина и обществено здравеопазване, медицинска статистика и информатика / Иво Димитров . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 126 с.

   

   ISBN 954-9806-69-4 

  

Сист. No: 9945

- 323 -

Д 249

Димитров, Иво Димитров

   Някои аспекти на здравето и здравните потребности на учителите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 300 с.

   

  

Сист. No: 2274

- 324 -

Д 180

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство /по данни на проучването Пловдив-75/ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 239 с.

   

  

Сист. No: 6008

- 325 -

11011 

Димитров, Иво Димитров

   Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство (по данни на проучването "Пловдив - 75") : Автореферат / Иво Димитров Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 7523

- 326 -

36023, 36023-Здравеопазване, 36023-Здравеопазване и соц.медицина, 36023-Социална медицина 

Димитрова, Донка

   Достъпът до медицинска помощ - подходи и модели за измерване и оценка / Донка Димитрова . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-516-878-9 

  

Сист. No: 10321

- 327 -

Д 313 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 341 с.

   

  

Сист. No: 9824

- 328 -

36254 

Димитрова, Донка Димитрова

   Достъп на населението в първичната медицинска помощ : Автореферат / Донка Димитрова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 58 с.

   

  

Сист. No: 10893

- 329 -

36156, 36156-Здравеопазване и соц. медицина 

Димова, Росица

   Измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ / Росица Димова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2011 . - 190 с.

   

   ISBN 978-954-8326-34-6 

  

Сист. No: 10633

- 330 -

Д 244 

Димова, Росица Цветанова

   Качеството на медицинската помощ в общата медицинска практика - същност, съдържание, определяне и управление [CD-ROM] : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен / Росица Цветанова Димова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 1 disc

   

  

Сист. No: 7415

- 331 -

Д 302 

Дончев, Иван Дончев

   Качество на медицинското обслужване в болничната хирургия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Иван Дончев Дончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 9254

- 332 -

, 31791, 32791, 32791-Социална медицина, 32971 

Запрянов, Н. и др.

   Социална медицина : Учебник за студенти по стоматология / Н. Запрянов, П. Балабанов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 429 с.

   

   ISBN 954-420-056-8 

  

Сист. No: 329

- 333 -

35895, 35895-Здравеопазване и соц.медицина, 35895-Социална медицина 

Запрянов, Никола

   История на медицината в Пловдив : От древността до 1944 г. / Никола Запрянов . - Пловдив : ИМН, 2009 . - 216 с.

   Дарение от проф. д-р Никола Запрянов

   ISBN 954-317-156-9 

  

Сист. No: 10067

- 334 -

23915 

Запрянов, Никола и др.

   [Сто] 100 години Български червен кръст в Пловдив / Никола Запрянов, Георги Аргиров . - Пловдив : БЧК - Окр. комитет, 1979 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 7660

- 335 -

36146 

Запрянов, Никола Йорданов

   Развитие и същност на българската народна медицина : Автореферат / Никола Йорданов Запрянов . - София : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 56 с.

   

  

Сист. No: 10621

- 336 -

36011, 36011-Обща медицина, 36011-Социална медицина 

Иванов, Георги и др.

   Въведение в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов, Донка Димитрова . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2010 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-491-606-0 

  

Сист. No: 10307

- 337 -

36705 

Илучев, Д. и др.

   Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив : 60 години история и развитие / Д. Илучев, С. Костянев . - Пловдив : ИК ВАП, 2007 . - 36 с.

   

 корица 

Сист. No: 12467

- 338 -

36900 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Автореферат / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12890

- 339 -

Д 453 

Искров, Георги

   Комплексен постмаркетинг анализ на лекарства сираци : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Искров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 273 с.

   

 корица 

Сист. No: 12891

- 340 -

II 7686 

История на медицината в България  / Владимир Димитров Василев, Христо Николов Големанов, Никола Йорданов Запрянов, Салватор Марко Израел, Радка Борисова Каймакчиева и др ; Ред. Вера Павлова . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 272 с.

   

  

Сист. No: 7826

- 341 -

II 14476, II 14476-Здравеопазване и соц. медицина, II 14476-Социална медицина 

История на медицинските науки в България  / Ангел Налбански, Божко Божков, Владимир Овчаров, Димитър Вучев, Златка Димитрова и др ; Ред. Минчо Георгиев, Ваньо Митев . - София : АИ "М. Дринов", 2013 . - 668 с.

   

   ISBN 978-954-322-561-3 

  

Сист. No: 11318

- 342 -

36825 

История на ревматологията в България  / А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, П. Солаков, Ст. Владева и др ; Ред. Златимир Коларов, Симеон Монов . - София : ЦМБ, 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-9318-36-4 

 корица 

Сист. No: 12716

- 343 -

35929 

Караславова-Доброджалийска, Емилия Георгиева

   Рискови фактори за остър инфаркт на миокарда в годините на преход : Автореферат / Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 10150

- 344 -

Д 92

Конарева, Н.

   Заболеваемост и потребности от медицинска помощ на работниците и служащите в тютюневата промишленост : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Н. Конарева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 314 с.

   

  

Сист. No: 5839

- 345 -

36872, 36872-Висше образование, 36872-Соци, 36872-Социална медицина 

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част  / Мариана Льочкова, Ванина Михайлова, Мария Семерджиева, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Льочкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-63-1 

 корица 

Сист. No: 12828

- 346 -

Д 209

Кръстев, Богдан Петров

   Социални и здравно-организационни проблеми на детската смъртност /по проучвания в Пловдивски окръг- 1955-1960г./ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Богдан Петров Кръстев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 175 с.

   

  

Сист. No: 2900

- 347 -

35468, 35468-Здравни грижи 

Кръстева, Н.

   Сестрински грижи - теории и концепции : Учебник за медицински сестри и акушерки / Н. Кръстева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 278 с.

   

   ISBN 954-9549-19-4 

  

Сист. No: 9100

- 348 -

34755 

Кръстева, Недялка

   Социално и здравно законодателство : Учебно помагало за Медицинските колежи / Недялка Кръстева . - София, 2001 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 6611

- 349 -

34824, 34824-Здравни грижи 

Кръстева, Недялка

   Управление на здравните грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив, 2004 . - 216 с.

   

  

Сист. No: 6882

- 350 -

35056 

Кръстева, Недялка

   Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи : Учебник за медицинските колежи / Недялка Кръстева . - 2 прер. изд. . - Пловдив : Летера, 2005 . - 147 с.

   

   ISBN 954-516-558-8 

  

Сист. No: 7720

- 351 -

35057 

Кръстева, Недялка

   Теоретични основи на сестринските грижи / Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 283 с.

   

   ISBN 954-516-557-Х 

  

Сист. No: 7721

- 352 -

35058 

Кръстева, Недялка и др.

   Сестрински грижи при хора с увреждания / Недялка Кръстева, Йоанна Ангелова-Костадинова . - Пловдив : Летера, 2005 . - 106 с.

   

   ISBN 954-516-559-6 

  

Сист. No: 7722

- 353 -

Д 230

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 1 . - 86 с.

   

  

Сист. No: 870

- 354 -

Д 230

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор по медицина" : В 2 ч. / Недялка Илиева Кръстева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999

   

   Ч. 2 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 871

- 355 -

34715 

Кръстева, Недялка Илиева

   Обучението на медицински сестри в България - ретроспекция и перспективи : Автореферат / Недялка Илиева Кръстева . - София, 2000 . - 41 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 6553

- 356 -

Д 458 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 12932

- 357 -

36917 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Автореферат / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица 

Сист. No: 12933

- 358 -

36774 

Лесинска, Мая

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване / Мая Лесинска . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7091-08-3 

 корица 

Сист. No: 12583

- 359 -

36196 

Лесинска, Мая и др.

   Кудоглу - Благодетеля / Мая Лесинска, Стефан Шивачев . - Пловдив : ИК "Хермес", 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-26-1031-1 

  

Сист. No: 10761

- 360 -

Д 405 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 159 с.

   

 корица 

Сист. No: 12247

- 361 -

36633 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" и неговото място в историята на българското здравеопазване : Автореферат / Мая Христова Лесинска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 38 с.

   

 корица 

Сист. No: 12248

- 362 -

II 14373, II 14373-Социална медицина 

Льочкова, М. и др.

   Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част / М. Льочкова, В. Михайлова-Алакиди ; Ред. М. Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-9549-54-6 

  

Сист. No: 10862

- 363 -

Д 158

Льочкова- Михайлова, Мариана

   Ергономични аспекти при оценка организацията на хирургичния труд при поликлинични условия : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мариана Льочкова-Михайлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 197 с.+ Приложение

   

  

Сист. No: 2866

- 364 -

Д 349 

Маслянков, Свилен Иванов

   Измерване на качеството на живота при пациенти с рак на ректума - възможност за прецизиране на хирургичното лечение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Свилен Иванов Маслянков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 135 с.

   

  

Сист. No: 11038

- 365 -

36880, 36880-Социална медицина 

Матева, Нонка

   Основи на биостатистиката / Нонка Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-7085-52-5 

 корица 

Сист. No: 12845

- 366 -

Д 262 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 157 с.

   

  

Сист. No: 7312

- 367 -

35007 

Матева, Нонка Георгиева

   Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия : Автореферат / Нонка Георгиева Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 43 с.

   

  

Сист. No: 7441

- 368 -

, 27145, 27145-МСЗ 

Медико-санитарна защита  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Лулчо Ненов Кръстанов, Нено Стефанов Панайотов, Емил Андреев Андреев, Стефан Борисов Бояджиев и др ; Ред. Йордан Наумов . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 198 с.

   

  

Сист. No: 5891

- 369 -

, 33145, 33145-МБС, 33145-МСЗ 

Медицина на катастрофите  / Красимир Борисов Гигов, Стефан Стефанов Крусев, Кирил Славов Люцканов, Костадин Георгиев Манолов, Павел Костов Сапунджиев и др ; Ред. Веселина Петрова Попзахариева . - Стара Загора : Знание, 1995 . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-033-1 

  

Сист. No: 2981

- 370 -

34119, 34119-Здравни грижи, 34119-Социална медицина 

Медицинска етика  / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 213 с.

   

  

Сист. No: 1260

- 371 -

, 33544, 33544-Здравни грижи, 33544-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за студенти по медицина и стоматология / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова, М. Стойкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 213 с.

   

  

Сист. No: 4131

- 372 -

, 33548, 33548-Здравни грижи, 33548-Социална медицина 

Медицинска етика  : Ръководство за сeминарни упражнения / М. Льочкова, Е. Христозова, М. Лесинска, Р. Караджова ; Ред. Н. Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 124 с.

   

  

Сист. No: 4133

- 373 -

36797, 36797-Социална медицина 

Медицинска информатика  : Тестови въпроси и практически задачи / Нонка Матева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев, Теодора Димчева, Ангелина Киркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 134 с. + 1 CD

   

   ISBN 978-619-7085-53-2 

 корица 

Сист. No: 12673

- 374 -

II 14391, II 14391-Социална медицина 

Михайлова-Алакиди, Ванина и др.

   Примерни тестове по превантивна медицина и промоция на здравето : С маркирани отговори / Ванина Михайлова-Алакиди, Мариана Льочкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-9549-60-7 

  

Сист. No: 10955

- 375 -

36387, 36387-Здравеопазване и социална медицина 

Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване, базирани на доказателства  / Елена Шипковенска, Желязко Христов, Пламен Димитров, Марияна Дякова . - София : Филвест, 2008 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-9346-04-6 

  

Сист. No: 11261

- 376 -

Д 370 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

  

Сист. No: 11541

- 377 -

36456 

Мусурлиева, Нина Михайлова

   Качеството на живот при болни с хроничен пародонтит : Автореферат / Нина Михайлова Мусурлиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 11657

- 378 -

36585 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Автореферат / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 46 с.

   

 корица 

Сист. No: 12015

- 379 -

Д 400 

Ненчева, Соня Костадинова

   Проблеми свързани със здравното обслужване и грижи в домовете за стари хора в някои региони на Южна България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Соня Костадинова Ненчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 196 с.

   

 корица 

Сист. No: 12016

- 380 -

II 13121

Ново обществено здравеопазване  : В 2 т. /  Ред. Веселин Борисов, Златка Глутникова, Цекомир Воденичаров . - София : Акваграфикс ООД, 1998

   

   Т. 1 / Миладин Апостолов, Пенчо Балабанов, Арсени Арсениев, Иво Димитров, М. Льочкова, и др. . - 542 с.

   

  

Сист. No: 5114

- 381 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

Сист. No: 7420

- 382 -

34996, 34996-Здравни грижи 

Палиативни грижи  : Ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки / Елена Михайлова, Йоанна Ангелова, Йорданка Цокова, Марин Роглев и др ; Ред. Недялка Кръстева . - Пловдив : Летера, 2005 . - 281 с.

   

   ISBN 954-516-529-4 

  

Сист. No: 7420

- 383 -

35084, 35084-Икономика 

Паунов, Стойко

   Нематериалните ресурси и икономическата динамика / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2005 . - 124 с.

   

   ISBN 954-317-060-6 

  

Сист. No: 7794

- 384 -

35085, 35085-Икономика 

Паунов, Стойко

   Същност и функция на парите / Стойко Паунов . - Пловдив : "ИМН", 2004 . - 48 с.

   

   ISBN 954-317-038-Х 

  

Сист. No: 7795

- 385 -

35086, 35086-Икономика 

Паунов, Стойко

   Психология на икономическото поведение / Стойко Паунов . - Пловдив, 2004 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 7796

- 386 -

36685, 36685-Здравеопазване и социална медицина 

Паунов, Стойко

   Икономика на здравеопазването : Кратък лекционен курс / Стойко Паунов . - Пловдив : МАКРОС, 2014 . - 512 с.

   

   ISBN 978-954-561-339-5 

 корица 

Сист. No: 12427

- 387 -

Д 438 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 12683

- 388 -

36802 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Автореферат / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 12684

- 389 -

Д 310 

Петрова, Гергана Георгиева

   Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Георгиева Петрова . - София : МУ - София, 2007 . - 234 с.

   

  

Сист. No: 9613

- 390 -

Д 307 

Петрова, Недялка Стайкова

   Алтернативни методи на обучение по медицинска статистика и информатика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Недялка Стайкова Петрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 9380

- 391 -

36538, 36538-Социална медицина 

Петрова, Нели

   Медицинска статистика : Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравен мениджмънт и специализанти / Нели Петрова . - Пловдив : МИ "Райков", 2013 . - 145 с.

   

   ISBN 978-954-9666-62-5 

 корица 

Сист. No: 11870

- 392 -

5950 

По някои проблеми на борбата с детската смъртност у нас  : Материали от срещата с възпитаниците на института, състояла се през октомври 1957 год. . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 156 с.

   

  

Сист. No: 7804

- 393 -

34756 

Попова, Сашка и др.

   Комуникационни умения и автономни функции на сестринството / Сашка Попова, Недялка Кръстева, Катя Юрукова . - Пловдив, 2001 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 6612

- 394 -

36331, 36331-Здравеопазване и соц. медицина 

Предизвикателството палиативна медицина  /  Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 210 с.

   

   ISBN 978-954-8326-48-3 

  

Сист. No: 11111

- 395 -

36899 

Райчева, Ралица Димитрова

   Оценка на здравни технологии - изграждане на капацитет и институционализиране. Перспективи за България : Автореферат / Ралица Димитрова Райчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица 

Сист. No: 12889

- 396 -

, II 11259, II 11259-МСЗ 

Ръководство за практически упражнения по медико-санитарна защита  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / Сетка Стефанова Андреева, Димитър Ангелов Антонов, Любомир Станимиров Бадински, Димитър Бойчев, Костадин Георгиев Манолов и др ; Ред. Йордан Наумов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 114 с.

   

  

Сист. No: 6028

- 397 -

II 2285 

Ръководство за практически упражнения по социална хигиена  : За студенти по медицина / Станка Станчева, Сашка Попова, Златка Глутникова, Веселин Борисов и др ; Ред. Т. Трендафилов, Никола Запрянов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 7829

- 398 -

II 14459, II 14459-МБС 

Сапунджиев, К.

   Кратък лекционен курс по медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев . - Пловдив : МИ "Лакс Бук", 2013 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-8326-67-4 

  

Сист. No: 11277

- 399 -

36542, 36542-МБС 

Сапунджиев, К. и др.

   Медицина на бедствените ситуации / К. Сапунджиев, Р. Костадинов, П. Сапунджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-8326-85-8 

 корица 

Сист. No: 11874

- 400 -

Д 354 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Социална медицина" / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 150 с.

   

  

Сист. No: 11061

- 401 -

36334 

Сапунджиев, Константин

   Детерминанти на психо-емоционалното и здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : Автореферат / Константин Сапунджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 56 с.

   

  

Сист. No: 11116

- 402 -

, 34036, 34036-МБС, 34036-МСЗ 

Сапунджиев, П.

   Медицина на бедствените ситуации / П. Сапунджиев . - Пловдив : ЕТ "Васил Петров", 1999 . - 272 с.

   

   ISBN 954-9806-17-0 

  

Сист. No: 1131

- 403 -

36111, 36111-МБС, 36111-МСЗ 

Сапунджиев, Павел и др.

   Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации : За бакалаври и магистри по здравен мениджмънт и маркетинг / Павел Сапунджиев, Ростислав Костадинов ; Ред. Желязко Христов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-8326-22-3 

  

Сист. No: 10548

- 404 -

36518 

Семерджиева, Мария

   Медицинска етика / Мария Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 150 с.

   

   ISBN 978-619-7085-19-8 

 корица 

Сист. No: 11788

- 405 -

Д 269 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 143 с.

   

  

Сист. No: 7469

- 406 -

36253 

Семерджиева, Мария Анастасова

   Медико-социална оценка на репродуктивното поведение на ромското население : Автореферат / Мария Анастасова Семерджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 10892

- 407 -

, II 11246, II 11246-Хигиена 

Социална хигиена  : Учебник за студенти по медицина / К. Гаргов, Евг. Апостолов, Т. Трендафилов, Н. Запрянов, В. Борисов и др ; Ред. К. Гаргов, Евг. Апостолов и др . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 5992

- 408 -

36564, 36564-Социална медиина 

Стефанов, Румен и др.

   Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност "Управление на здравните грижи" (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - два семестъра и ОКС "Магистър" - три семестъра) / Румен Стефанов, Мария Семерджиева, Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 115 с.

   

   ISBN 978-619-7085-29-7 

 корица 

Сист. No: 11910

- 409 -

Д 256

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 191 с.

   

  

Сист. No: 2522

- 410 -

, 34689 

Стефанов, Румен Стефанов

   Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки - Пловдив 2000 : Автореферат / Румен Стeфанов Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 2661

- 411 -

Д 373 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 202 с.

   

  

Сист. No: 11544

- 412 -

36569 

Стоицова, Ина Петкова

   Качество на живот при пациенти с таласемия : Автореферат / Ина Петкова Стоицова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 57 с.

   

 корица 

Сист. No: 11915

- 413 -

36306, 36306-Социална медицина 

Стойкова, Мария

   Кои са рисковете, какво е качеството на живот и има ли социална рехабилитация при болни с рак в устата / Мария Стойкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012

   

   ISBN 978-954-9549-66-9 

   

   

  

Сист. No: 11044

- 414 -

Д 433 

Стоянова, Румяна Генчева

   Текучество на медицинските сестри в Южен централен район на Република България - нагласи, фактори и перспективи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Генчева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 221 с.

   

 корица 

Сист. No: 12616

- 415 -

14267 

Страници из история на медицината у нас  : Научни трудове и материали по история на медицината / Д. Г. Арнаудов, Д. Бичев, М. Вутов, В. Давидова, Н. Запрянов и др ; Ред. В. Давидова . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 212 с.

   

  

Сист. No: 11380

- 416 -

Д 330 

Танева, Даниела Ивова

   Сексуална култура, сексуално поведение и семейно планиране при студентките от Медицински колеж - Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Ивова Танева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 10614

- 417 -

36458 

Тилов, Борис

   Проучване на агресивността и нейните детерминанти сред подрастващи от град Пловдив : Автореферат / Борис Тилов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 11659

- 418 -

35720, 35720-Здравни грижи, 35720-Социална медицина 

Торньова, Биянка Любчова

   Нравствената култура на специалиста по здравни грижи / Биянка Любчова Торньова : "ЕКС-ПРЕС", 2006 . - 216 с.

   

   ISBN 954-9442-97-7 

  

Сист. No: 9620

- 419 -

36581 

Търновска, Миглена Франтова

   Бизнес етични измерения на професионалната дейност в общата медицинска практика : Автореферат / Миглена Франтова Търновска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12009

- 420 -

36307, 36307-Обща медицина, 36307-Социална медицина 

Форева, Гергана

   Палиативни грижи в първичната медицинска помощ / Гергана Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-9549-70-6 

  

Сист. No: 11045

- 421 -

Д 345 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 197 с.

   

  

Сист. No: 10949

- 422 -

36274 

Форева, Гергана Христева

   Палиативни грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Гергана Христева Форева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 50 с.

   

  

Сист. No: 10950

- 423 -

Д 188

Хаджихристев, Аргир Кирков

   Върху дълголетието в Смолянски окръг и състоянието на сърдечно-съдовата система на дълголетниците : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Кирков Хаджихристев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 2885

- 424 -

35861, 35861-Здравеопазване, 35861-Здравни грижи, 35861-Социална медицина 

Христов, Желязко и др.

   Психология на управлението в здравеопазването : Учебник за магистри по здравен мениджмънт ; бакалаври и магистри по управление на здравните грижи / Желязко Христов, Дроздстой Стоянов . - Пловдив : Камея дизайн ООД, 2009 . - 136 с.

   

   ISBN 954-629-020-5 

  

Сист. No: 9993

- 425 -

35616 

Христозов, Христо Георгиев

   Медико-социални и организационни аспекти на стационарната травматологична помощ в Пловдивски окръг : Автореферат / Христо Георгиев Христозов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 9458

- 426 -

Д 323 

Чачевски, Нейчо Георгиев

   Скринингът в общата медицинска практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нейчо Георгиев Чачевски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 10129

- 427 -

36417 

Чл.-кор. д-р Константин Чилов  : 1898-1955 / Дамян Дамянов, Тотко Найденов, Камен Цачев, Сабина Захариева, Стефан Горанов и др . - София, 2013 . - 36 с.

   

  

Сист. No: 11333

- 428 -

Д 309 

Шопов, Димитър Георгиев

   Качество на медицинското обслужване в терапевтичните болнични отделения на МБАЛ-АД Хасково : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Шопов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 220 с.

   

  

Сист. No: 9538

Диагностика

- 429 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

  

Сист. No: 5877

- 430 -

, 32451, 32451-Диагностика 

Диагностичният процес  / Петър Цонов Апостолов, Николай Асенов Атанасов, Пенчо Иванов Вачков, Ана Тодорова Еленкова, Владимир Костадинов Иванов и др ; Ред. Захарий Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 179 с.

   

  

Сист. No: 5877

- 431 -

35022 

Основи на микроскопията на намазки от урогениталния тракт  / Красимира Чудомирова, Андриус Вагорас, Андерш Хален, Мариус Домейка . - Пловдив : МИ "Райков", 2004 . - 42 с.

   

   ISBN 954-9666-35-2 

  

Сист. No: 7527

- 432 -

18586 

Поибренски, Тодор

   Развитие на съвременната медицинска диагностика : Гносеологическо изследване / Тодор Поибренски . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 12836

- 433 -

, 33105, 33105-Диагностика 

Шипков, Тодор и др.

   Медицинското решение / Тодор Шипков, Николай Атанасов . - София : Медицина и физкултура, 1994 . - 133 с.

   

   ISBN 954-420-174-2 

  

Сист. No: 587

Клинична лаборатория

- 434 -

, II 13396, II13396-Диагностика 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

  

Сист. No: 1570

- 435 -

, II 13396, II13396-Диагностика 

Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория  : Уреди за измерване : Анализатори / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Русин Руев Николов, Петко Делчев Рашков, Тодорка Здравкова Цветкова и др ; Ред. Тодорка Здр. Цветкова, Стоян Ив. Данев . - Пловдив : МИ"Васил Петров", 2001 . - 653 с.

   

   ISBN 954-9806-25-1 

  

Сист. No: 1570

- 436 -

Д 294 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 234 с.

   

  

Сист. No: 8903

- 437 -

35729 

Ангелова, Евгения Ангелова

   Хомоцистеин - методични и клинично-диагностични аспекти : Автореферат / Евгения Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 60 с.

   

  

Сист. No: 9798

- 438 -

Д 145

Аргиров, Аргир Вангелов

   Епидемиологични и серологични проучвания върху хемолитичната болест на новороденото : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Аргир Вангелов Аргиров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 210 с.

   

  

Сист. No: 2822

- 439 -

35074 

Атанасов, Николай

   Кръвни газове и киселинно-алкално състояние / Николай Атанасов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2005 . - 24 с.

   

  

Сист. No: 7769

- 440 -

34219, 34219 - Диагностика, 34219-Диагностика 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 1 . - 2001 . - 160 с.

   

   ISBN 954-9806-26-Х (т. 1)

  

Сист. No: 1526

- 441 -

34219, 34219-Диагностика 

Атанасов, Николай и др.

   Към рационално лабораторно изследване : В 2 т. / Николай Атанасов, Асен Атанасов . - Пловдив : ИК ВАП, 2001-2002

   

   Т. 2 . - 2002 . - 232 с.

   

   ISBN 954-9806-34-0 (т. 2)

  

Сист. No: 2167

- 442 -

Д 404 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 185 с.

   

 корица 

Сист. No: 12245

- 443 -

36632 

Биволарска, Анелия Веселинова

   Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им : Автореферат / Анелия Веселинова Биволарска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12246

- 444 -

36464, 36464-Клинична лаборатория, 36464-Химия 

Въпроси, тестове и задачи (с отговори и обяснения)  : За самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация / Евгения Ангелова Ангелова, Деляна Митева Давчева, Таня Иванова Денева-Койчева, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Тодорка Здравкова Цветкова ; Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 99 с.

   

   ISBN 978-954-8326-49-0 

  

Сист. No: 11671

- 445 -

Д 321 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 10058

- 446 -

36070 

Денева-Койчева, Таня Иванова

   Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция : Автореферат / Таня Иванова Денева-Койчева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 42 с.

   

  

Сист. No: 10454

- 447 -

20105 

Диспротеинемии  / Иван Вапцаров, Мориц Йомтов, Сава Савов, Иван Дюкмеджиев, Марсел Ешкенази . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 335 с.

   

  

Сист. No: 8685

- 448 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолаборатолни резултати

   Клиничнолабораторни резултати : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2000

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 274 с.

   

   ISBN 954-9806-03-0 (ч. 1)

  

Сист. No: 10130

- 449 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

  

Сист. No: 3721

- 450 -

, II 12986-Клинична лаборатория, II12896-Клинична лабораторияII 12896

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 1 / Стелиана Кирилова Благоева, Росица Христова Димитрова, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Иванка Петрова Сиракова, Здравко Петров Тарълов, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1996 . - 273 с.

   

  

Сист. No: 3721

- 451 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

  

Сист. No: 4130

- 452 -

, II 12896-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996-1997

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Стоян Ивайлов Данев, Росица Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 1997 . - 247 с.

   

   ISBN 954-9549-03-8 (ч. 2)

  

Сист. No: 4130

- 453 -

II 14208, II 14208-Клинична лаборатория 

Клиничнолабораторни резултати  : Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите : Ръководство за студенти медици : В 2 ч. /  Ред. Т. Цветкова . - Пловдив : ИК "ВАП"

   

   Ч. 2 / Николай Асенов Атанасов, Росица Христова Димитрова, Илия Иванов Леджев, Валя Илиева Маркова, Дора Димитрова Терзиева, Стефка Денева Тулева, Тодорка Здравкова Цветкова, и др. . - 275-524 с.

   

   ISBN 954-9806-04-9 (ч. 2)

  

Сист. No: 10131

- 454 -

35676 

Писанец, Маруся Павлова

   Нарушения в порфириновата обмяна и значението им в патогенезата на нефрогенната анемия : Автореферат / Маруся Павлова Писанец . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1980 . - 24 с.

   

  

Сист. No: 9535

- 455 -

Д 49

Симеонов, Цвятко

   Проучвания върху профила на серумните белтъчини при силикозата в Родопсия минен басейн : Теза за получаване на учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Цвятко Симеонов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1958 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 2904

- 456 -

Д 392 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 180 с.

   

 корица 

Сист. No: 11881

- 457 -

36582 

Терзиева, Дора Димитрова

   Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология : Автореферат / Дора Димитрова Терзиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 51 с.

   

 корица 

Сист. No: 12010

- 458 -

35777 

Цветкова, Т. и др.

   Основни правила при изследване на болните и оценка на клинично-лабораторните резултати (практическо указание) / Т. Цветкова, П. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 22 с.

   

  

Сист. No: 9797

- 459 -

Д 291 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 8843

- 460 -

35608 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Към цитохимичната характеристика на левкоцитите при болни с остра левкоза и хронична миелоза : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1981 . - 41 с.

   

  

Сист. No: 9452

- 461 -

35652 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Автореферат / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 79 с.

   

  

Сист. No: 9511

- 462 -

Д 341 

Цветкова, Тодорка Здравкова

   Аспекти на гранулоцитната функция в норма и патология : Цитохимично изследване на субстрати и ензими, метаболитна активност - спонтанна и стимулирана, фагоцитоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Тодорка Здравкова Цветкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1990 . - 423 с.

   

  

Сист. No: 10834

- 463 -

, 33325-Хематология 

Цветкова, Тодорка и др.

   Имунофенотипна характериктика на кръвните клетки : Насоки за практическо приложение / Тодорка Цветкова, Михаил Огнянов . - София : Венел, 1996 . - 224 с.

   

   ISBN 954-8033-27-5 

  

Сист. No: 3415

Образна диагностика

- 464 -

36722, 36722-Рентгенология, 36722-Рентгенология и радиология 

Сборник тестове по образна диагностика  / Георги Хаджидеков, Пламен Гецов, Иван Плачков, Кристиан Цветанков, Николета Трайкова, Екатерина Петкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 67 с.

   

   ISBN 978-619-7085-41-9 

 корица 

Сист. No: 12493

- 465 -

35887 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Проект за автореферат / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 49 с.

   

  

Сист. No: 10054

- 466 -

Д 318 

Сираков, Николай Владимиров

   Възможности на КТ колонография за изследване на заболяванията на дебелото черво : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Владимиров Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

  

Сист. No: 10055

- 467 -

36680, 36680-Рентгенология, 36680-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Актуализиран лекционен курс - медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7085-39-6 

 корица 

Сист. No: 12395

- 468 -

36681, 36681-Рентгенология, 36681-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Практическо ръководство по ултразвукова диагностика на жлъчно-чернодробна област и панкреас / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова, Антония Недева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 90 с.

   

   ISBN 978-619-7085-40-2 

 корица 

Сист. No: 12396

- 469 -

Д 320 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 106 с.

   

  

Сист. No: 10057

- 470 -

36092, 36092-Диагностика, 36092-Рентгенология, 36092-Ултразвукова диагностика 

Хилендаров, Атанас и др.

   Образна диагностика на кистични лезии на панкреаса : Псевдокисти и кистични неоплазми / Атанас Хилендаров, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : Б. и., 2010 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 10512

Рентгенова диагностика

- 471 -

Д 7

Балджийски, Атанас Михайлов

   Приложение на флебографията при патологични изменения във вените на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Михайлов Балджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 173 с.

   

  

Сист. No: 5924

- 472 -

35663 

Велкова, Кичка Георгиева

   Диагностични възможности на артериографичните методи за изследване на черния дроб : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 9522

- 473 -

35779 

Велкова, Кичка Георгиева

   Дигитална субтракционна ангиографична техника - същност и клинично приложение : Автореферат / Кичка Георгиева Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 62 с.

   

  

Сист. No: 9800

- 474 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

  

Сист. No: 535

- 475 -

36740 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Автореферат / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 34 с.

   

 корица 

Сист. No: 12523

- 476 -

Д 426 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 141 с.

   

 корица 

Сист. No: 12524

- 477 -

Д 14

Георгиев, Георги Александров

   Рентгеново изследване при безплодието у жената : Дисертационен труд за присъждане учена степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Александров Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1968 . - 217 с.

   

  

Сист. No: 2792

- 478 -

Д 105

Данов, Никола Лазаров

   Възможности на реновазографията в диагностиката на бъбречните аномалии и съдовите вариетети и аномалии на реналните артерии : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Никола Лазаров Данов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 281 с.

   

  

Сист. No: 24

- 479 -

28582 

Делов, Иван

   Рентгенова диагностика на оперирания стомах / Иван Делов . - София : Медицина и физкултура, 1985 . - 127 с.

   

  

Сист. No: 7623

- 480 -

Д 184

Делов, Иван Борисов

   Късни функционални и органични рентгенологично доловими изменения на храносмилателния тракт след резекция на стомаха по Billroth II при язвена болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Борисов Делов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 316 с.

   

  

Сист. No: 6005

- 481 -

35659 

Екимски, Борислав Н.

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Автореферат / Борислав Н. Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 33 с.

   

  

Сист. No: 9518

- 482 -

Д 79

Екимски, Борислав Николов

   Сравнителни проучвания върху диагностичните възможности на обикновената урография, инфузионна урография, радиоизотопната ренография и сцинтиграфията на бъбреците при задръжка в оттичането на урината : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Николов Екимски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 2925

- 483 -

C 3146-Образна дентална диагностика 

Йорданов, Георги Йорданов

   Диагностични възможности на някои рентгенови методи при фрактури на долната челюст : Автореферат / Георги Йорданов Йорданов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 6973

- 484 -

35678 

Карпаров, Марин Светославов

   Злокачествени тумори на тестиса : Пътища на метастазиране и някои нови насоки за лечение : Автореферат / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1977 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 9537

- 485 -

26931 

Китов, Димитър

   Радикулосакография / Димитър Китов . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 143 с.

   

  

Сист. No: 7661

- 486 -

II 10527 

Лесев, Милчо и др.

   Неврорентгенология / Милчо Лесев, Дико Чипилски, Иво Крушев . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 356 с.

   

  

Сист. No: 7651

- 487 -

Д 83

Маврова-Денчева, Маргарита Тодорова

   Диагностични възможности и екскреторната урография в различни модификации за установяване на пиелонефрита : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Тодорова Маврова-Денчева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 273 с.

   

  

Сист. No: 5781

- 488 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

  

Сист. No: 5872

- 489 -

Д 43

Николов, Захари Кирилов

   Контрастно изследване на колянната става : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Захари Кирилов Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 56

- 490 -

Д 91

Поборникова -Янева, Стефана Николова

   Рентгенографично проучване развитието на околоносните кухини в детската възраст : от новородено до 13 годишна възраст : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефана Николова Поборникова-Янева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 250 с.

   

  

Сист. No: 5836

- 491 -

12300 

Рентгенова диагностика в гинекологията  / Г. Господинов, Т. Пиперков, Г. Георгиев и др . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 11093

- 492 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

  

Сист. No: 3188

- 493 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 4181

- 494 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 5892

- 495 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 7603

- 496 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

Сист. No: 8473

- 497 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 6023

- 498 -

35752, 35752-Диагностика, 35752-Рентгенова диагностика 

Сираков, Владимир и др.

   Практическо ръководство по образна диагностика на храносмилателната система / Владимир Сираков, Кичка Велкова ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2008 . - 40 с.

   

   ISBN 954-9666-46-5 

  

Сист. No: 9728

- 499 -

Д 235

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на Ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 103 с.

   

  

Сист. No: 1338

- 500 -

, 34275 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на ethosuximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 1602

- 501 -

36801 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално и клинично проучване на промените в храносмилателния канал под въздействие на лекарствени средства и токсични вещества : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 76 с.

   

 корица 

Сист. No: 12680

- 502 -

Д 170

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 162 с.

   

  

Сист. No: 6009

- 503 -

35666 

Сиракова, Анка Владимирова

   Възможности на париетографията при диагностиката на стомашния карцином : Автореферат / Анка Владимирова Сиракова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 45 с.

   

  

Сист. No: 9525

- 504 -

35620 

Стоева, Магдалена Стойчева

   Методи и програмна система за оптимизация на контрол на качеството на медицинските диагностични рентгенови апарати : Автореферат / Магдалена Стойчева Стоева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 47 с. + 1 CD-ROM

   

  

Сист. No: 9461

- 505 -

36525, 36525-Рентгенология 

Тестове за подготовка по образна диагностика  : За студенти по медицина и специализанти / Ангел Шопов, Анна Петрова, Атанас Хилендаров, Владимир Сираков, Ирина Ангелова, Кичка Велкова, Николай Сираков, Христо Шипков ; Ред. К. Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 11797

- 506 -

35778 

Хаджигеоргиев, Георги Николов

   Оптимизиране на компютъртомографската информация при стадииране и лечение рака на маточната шийка : Автореферат / Георги Николов Хаджигеоргиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1993 . - 42 с.

   

  

Сист. No: 9799

- 507 -

36190, 36190-Рентгенология, 36190-Рентгенология и радиология 

Хилендаров, Атанас

   Клинична образна диагностика : Лекционен курс за медицински сестри и акушерки / Атанас Хилендаров ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 76 с.

   

   ISBN 978-954-9549-50-8 

  

Сист. No: 10738

- 508 -

36071 

Хилендаров, Атанас Димитров

   Образна диагностика на панкреасни кистични неоплазми : Автореферат / Атанас Димитров Хилендаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 50 с.

   

  

Сист. No: 10455

- 509 -

36271, 36271-Ендокринология 

Цветкова, Силвия и др.

   Диагностика и лечение на остеопорозата - практическо ръководство / Силвия Цветкова, Анастас Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 44 с.

   

   ISBN 978-954-9549-57-7 

  

Сист. No: 10943

- 510 -

Д 106

Цеков, Дончо Цеков

   Артериография на долните крайници : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Дончо Цеков Цеков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 5783

КАТ

- 511 -

Д 382 

Ангелова, Ирина

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Ирина Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 105 с.

   

 корица 

Сист. No: 11768

- 512 -

36505 

Ангелова, Ирина Ангелова

   Компютърна томография в лицево-челюстната област : Автореферат / Ирина Ангелова Ангелова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 36 с.

   

 корица 

Сист. No: 11769

- 513 -

36796, 36796 -Диагностика, 36796-Компютърна томография 

Мултидетекторна компютърна томография  / Кичка Георгиева Велкова, Владимир Николаев Сираков, Николай Владимиров Сираков, Любомир Георгиев Червенков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-66-3 

 корица 

Сист. No: 12672

- 514 -

34854 

Табаков, Славик Димитров

   Оптимизиране на компютърно-томографските линейни и плътностни измервания в медицинската практика : Автореферат / Славик Димитров Табаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 7055

- 515 -

, 34277 

Трайкова, Николета Иванова

   Компютъртомографско изследване при възпалителните заболявания на носа и околоносните кухини : Автореферат / Николета Иванова Трайкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 1600

Ехографска диагностика

- 516 -

, 33658 

Недева, Антония

   Ехография на повърхностните структури и органите на малкия таз / Антония Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 4593

- 517 -

, 33882, 33882-Утразвукова диагностика 

Недева, Антония и др.

   Интервенционална ехография / Антония Недева, Петко Недев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 69 с.

   

  

Сист. No: 5326

- 518 -

, 33524, 33524-Ултразвукова диагностика 

Недева, Антония Иванова

   Наръчник по абдоминална ехография / Антония Иванова Недева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 79 с.

   

  

Сист. No: 4044

Радиология

- 519 -

Д 125

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 117 с.

   

  

Сист. No: 5808

- 520 -

35672 

Баръмова-Попова, Мария Вълкова

   Получаване на някои белязани със 113м индий съединения за сцинтиграфично изследване на органи : Автореферат / Мария Вълкова Баръмова-Попова . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 42 с.

   

  

Сист. No: 9531

- 521 -

19065 

Боздуганов, Атанас

   Радиоактивни изотопи : Свойства, токсикология, деконтаминация и приложение / Атанас Боздуганов . - София : Техника, 1962 . - 316 с.

   

  

Сист. No: 7494

- 522 -

19132 

Боздуганов, Атанас

   Радиотерапия на урологичните заболявания / Атанас Боздуганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 7496

- 523 -

Д 82

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 1 . - 286 с.

   

  

Сист. No: 2927

- 524 -

Д 82

Боздуганов, Атанас Георгиев

   Проучвания върху лъчечувствителността и средствата за нейното изменение : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Атанас Георгиев Боздуганов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971

   

   Т. 2 . - 236 с.

   

  

Сист. No: 2928

- 525 -

II 6732 

Влахов, Кирил

   Рентгенология и радиология / Кирил Влахов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 412 с.

   

  

Сист. No: 535

- 526 -

Д 109

Влахов, Николай Кирилов

   Съвременни радиоизотопни методики при изследване заболяванията на щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Николай Кирилов Влахов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 20

- 527 -

Д 297 

Григоров, Любомир Ангелов

   Влияние на лъчевата терапия върху някои показатели на имунната реактивност и туморните маркери (КЕА, АФП, СП-1 и феритин) при болни с рак на млечната жлеза, белия дроб и мозъка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Любомир Ангелов Григоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 424 с.

   

  

Сист. No: 8975

- 528 -

Д 112

Захариева, Зоя Костова

   Възможности на радиоизотопната хепатография (Експериментални и клинични проучвания ) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 227 с.

   

  

Сист. No: 2889

- 529 -

19899 

Захариева, Зоя Костова

   Възможности за радиоизотопна хепатография : Експериментални и клинични проучвания : Автореферат / Зоя Костова Захариева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 58 с.

   

  

Сист. No: 7521

- 530 -

Д 142

Илиев, Емил Бойчев

   Някои възможности на бетатерапията в клиничната практика : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Емил Бойчев Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1975 . - 170 с.

   

  

Сист. No: 2818

- 531 -

Д 25

Карпаров, Марин Светославов

   Рентгенова терапия на белодробния рак по метода на решетките : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Марин Светославов Карпаров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 219 с.

   

  

Сист. No: 5971

- 532 -

, 28124, 28124-Рентгенология 

Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология  / Георги Александров Георгиев, Господин Иванов Господинов, Никола Лазаров Данов, Борислав Николов Екимски, Марин Светославов Карпаров, Димитър Константинов Константинов, Никола Атанасов Котов, Тервел Николов Маровски, Здравко Иванов Недков, Стефана Николова Поборникова, Анка Владимирова Сиракова, Иван Ангелов Узунов и др ; Ред. Иван Николов, Иван Борисов Делов . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 353 с.

   

  

Сист. No: 5872

- 533 -

, 33251, 33251-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебно помагало за студенти по стоматология / Стефана Николова Поборникова, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Антония Иванова Недева, Георги Йорданов Йорданов, Владимир Николов Сираков, Атанас Йочев Личев и др ; Ред. Иван Делов . - Пловдив : Пигмалион, 1995 . - 310 с.

   

   ISBN 954-8336-21-9 

  

Сист. No: 3188

- 534 -

, 33037, 33037-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Ангел Христов Томов, Владимир Николаев Сираков, Иван Ангелов Узунов, Кичка Георгиева Велкова, Стефана Николова Поборникова, Иван Борисов Делов и др . - Пловдив : Пигмалион, 1994 . - 296 с.

   

   ISBN 954-8336-13-8 

  

Сист. No: 4181

- 535 -

, II 12309, II 12309-Рентгенология 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Атанас Михайлов Балджийски, Георги Атанасов Узунов, Димитър Лазаров Петков, Иван Борисов Делов, Никола Стоянов Малеев и др ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 5892

- 536 -

28085 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по медицина / Никола Стоянов Малеев, Иван Борисов Делов, Атанас Михайлов Балджийски, Елена Тодорова Шейретова, Тервел Николов Маровски и др ; Ред. Иван Ушев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 7603

- 537 -

32435 

Рентгенология и радиология  : Учебник за студенти по стоматология / Личо Георгиев Величков, Никола Атанасов Котов, Ангел Христов Томов, Христо Няголов Млъчков, Йордан Симеонов Тодоров ; Ред. Л. Величков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 114 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

Сист. No: 8473

- 538 -

, II 12307, II 12307-Рентгенология 

Ръководство за практически упражнения по рентгенология и радиология  : За студенти по медицина / Анка Владимирова Сиракова, Васил Георгиев Хаджидеков, Васил Стойчев Панчев, Илка Илиева Топалова, Лилия Борисова Гочева и др ; Ред. Милчо Лесев . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 63 с.

   

  

Сист. No: 6023

- 539 -

36821, 36821-Ренгенология и радиология, 36821-Рентгенология и радиология 

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина  : За студенти / М. Янева, М. Влайкова, Л. Михова, В. Станчев, М. Маровска, А. Ботушанова ; Ред. М. Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7085-56-3 

 корица 

Сист. No: 12712

- 540 -

Д 101

Узунов, Иван Ангелов

   Възможности на радиоизотопната диагностика при тумори на костите : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Ангелов Узунов . - Пловдив : ВМИ -Пловдив, 1971 . - 250 с.

   

  

Сист. No: 5828

Фармакология

- 541 -

II 14417, II 14417-Фармакология 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sofia : ARSO, 2012 . - 372 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

  

Сист. No: 11081

- 542 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sodertalje : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

Сист. No: 12605

- 543 -

II 14580, II 14580-Фармакология, II 14580-Фармация 

Getova-Spassova, Damianka

   Short course of clinical pharmacology : For medical students english courses / Damianka Getova-Spassova . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 162 p.

   

   ISBN 978-954-8326-98-8 

 корица 

Сист. No: 12260

- 544 -

36380, 36380-Фармакология 

Nanopharmaceutical carriers for targeted delivery of anticancer drugs  : Recent advances and rationale for future developments / Georgi Ts. Momekov, Denitsa B. Momekova, Plamen T. Peykov, Nikolay G. Lambov . - Plovdiv : Makros, 2013 . - 95 p.

   

   ISBN 978-954-561-311-1 

  

Сист. No: 11250

- 545 -

35627 

Алексиев, Вл. и др.

   Фармакология : Основи на фармакотерапията / Вл. Алексиев, П. Николов . - 5 доп. изд. . - София : Без св. за изд., 1949 . - 384 с.

   

  

Сист. No: 9471

- 546 -

I 1991 

Алексиев, Владимир и др.

   Лекарственик с рецепти / Владимир Алексиев, Петър Николов . - София : Без св. за изд., 1943 . - 291 с.

   

  

Сист. No: 9470

- 547 -

Д 386 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 11793

- 548 -

36523 

Андонова, Величка Йорданова

   Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите : Автореферат / Величка Йорданова Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 11794

- 549 -

Д 429 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Дисертационен труд / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 123 с.

   

 корица 

Сист. No: 12608

- 550 -

36782 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Автореферат / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

 корица 

Сист. No: 12609

- 551 -

Д 362 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 11239

- 552 -

36381 

Биляли, Сефедин Намик

   Фармакологично и биохимично проучване на полифенолни съединения от Hypericum annulatum и Aesculus hippocastanum, L. : Автореферат / Сефедин Намик Биляли . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 11251

- 553 -

Д 176

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 185 с.

   

  

Сист. No: 6015

- 554 -

35624 

Георгиев, Георги Станков

   Електрофизиологично и фармакологично проучване на синусовия автоматизъм и атриовентрикуларното провеждане у ненаркотизирани кучета : Автореферат / Георги Станков Георгиев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1978 . - 36 с.

   

  

Сист. No: 9466

- 555 -

Д 385 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 173 с.

   

 корица 

Сист. No: 11778

- 556 -

36546 

Георгиева-Котетарова, Мария Тодорова

   Експериментално изследване на противовъзпалително и невропротективно действие на atorvastatin и rosuvastatin : Автореферат / Мария Тодорова Георгиева-Котетарова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 11879

- 557 -

, 34517 

Гетова-Спасова, Дамянка Петева

   Нива на въздействие върху ГАМК-ергичната медиация и възможности за повлияването й с фармакологични средства при контрола на гърчовите прояви и когнитивните функции : Автореферат / Дамянка Петева Гетова-Спасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 84 с.

   

  

Сист. No: 2295

- 558 -

Д 396 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 175 с.

   

 корица 

Сист. No: 11981

- 559 -

36461 

Димитрова, Даринка Славчева

   Сравнително експериментално изследване на ефектите на холинестеразни инхибитори върху модели на увредени паметови функции : Автореферат / Даринка Славчева Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 11663

- 560 -

36572 

Димитрова, Стела

   Идентификация и антиоксидантна активност на изопреноиди от биомаса на психрофилни дрожди : Автореферат / Стела Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 43 с.

   

 корица 

Сист. No: 11918

- 561 -

Д 459 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 100 с.

   

 корица 

Сист. No: 12934

- 562 -

36918 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Автореферат / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 37 с.

   

 корица 

Сист. No: 12935

- 563 -

II 9668, II 9668-Фармация 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, А. Бойчинов, П. Николов . - 4 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 331 с.

   

  

Сист. No: 460

- 564 -

II 5353 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1966 . - 292 с.

   

  

Сист. No: 6145

- 565 -

II 7529 

Йорданов, Д. и др.

   Фитотерапия : Билколечение / Д. Йорданов, П. Николов, А. Бойчинов . - 3 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 319 с.

   

  

Сист. No: 8829

- 566 -

35640 

Кантарев, Николай Константинов

   Фармакологична характеристика на проявите на отнемане след многократно третиране с дифенилхидантоин (експериментални проучвания) : Автореферат / Николай Константинов Кантарев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1988 . - 32 с.

   

  

Сист. No: 9496

- 567 -

II 14229 

Касърова, М. и др.

   Технология на лекарствата с биофармация : Учебна тетрадка за студенти по фармация : Ч. 1- / М. Касърова, Бисера Пиличева, Величка Андонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010

   

   Ч. 2. Стерилни лекарствени форми. Фитопрепарати . - 97 с.

   

  

Сист. No: 10296

- 568 -

Д 384 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 182 с.

   

 корица 

Сист. No: 11776

- 569 -

36509 

Костадинов, Илия Димитров

   Кломипрамин и флуоксетин - аналгетично противовъзпалително действие в експеримент : Автореферат / Илия Димитров Костадинов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 11777

- 570 -

35599 

Костадинова, Иванка Илиева

   Експериментална характеристика на толерантност към някои противоепилептични средства : Автореферат / Иванка Илиева Костадинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 31 с.

   

  

Сист. No: 9443

- 571 -

35959 

Кръстев, Атанас Димитров

   Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт - in vitro и in vivo проучвания при медикаментозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура : Автореферат / Атанас Димитров Кръстев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 82 с.

   

  

Сист. No: 10187

- 572 -

II 14150, II 14150-Фармация 

Ксенобиотици - токсичност, превантивни и терапевтични стратегии  : За студенти по фармация / Маргарита Христова Караиванова, Елинка Кръстева, Илия Димитров Костадинов, Делян Пенев Делев и др ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2008 . - 312 с.

   

   ISBN 954-334-076-7 

  

Сист. No: 9757

- 573 -

I 1966 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК ВАП, 2005 . - 606 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

  

Сист. No: 7525

- 574 -

35432, 35432-Лекарствени справочници, 35432-Фармакология, 35432-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - Пловдив : ИК "ВАП", 2006 . - 640 с.

   

   ISBN 954-9806-55-3 

  

Сист. No: 8965

- 575 -

II 14140, II 14140-Фармацевтични справочници 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - [6 изд.] . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 742 с.

   

   ISBN 954-9806-75-5 

  

Сист. No: 9715

- 576 -

II 14532, II 14532-Фармакология 

Миленков, Стоян

   Лекарствен справочник / Стоян Миленков . - 8. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2014 . - 1120 с.

   

   ISBN 978-954-8326-93-3 

 корица 

Сист. No: 12028

- 577 -

, 34520 

Минкова, Галя Димитрова

   Газово-хроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти : Автореферат / Галя Димитрова Минкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 55 с.

   

  

Сист. No: 2292

- 578 -

II 3873 

Николов, П. и др.

   Учебник по фармакология / П. Николов, Д. Пасков, В. Петков . - 3 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 383 с.

   

  

Сист. No: 7842

- 579 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 1 . - 477 с.

   

  

Сист. No: 7486

- 580 -

II 8493 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1972

   

   Ч. 2 . - 445 с.

   

  

Сист. No: 7487

- 581 -

II 7323 

Пасков, Д. и др.

   Лекционен курс по фармакология : В 2 ч. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : ВМИ - София, 1970

   

   Ч. 1 . - 371 с.

   

  

Сист. No: 7491

- 582 -

II 9098 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти / Д. Пасков, П. Пейчев . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 591 с.

   

  

Сист. No: 7820

- 583 -

18743 

Пасков, Д. и др.

   Фармакология : Лекционен курс за студенти медици и стоматолози : В 2 т. / Д. Пасков, П. Пейчев . - София, 1977

   

   Т. 1 . - 516 с.

   

  

Сист. No: 9592

- 584 -

35865 

Пейчев, Людмил и др.

   Хомеопатичен справочник : От симптома към медикамента , от медикамента към симптома / Людмил Пейчев, Хюсник Бояджиян . - София : Изток - Запад, 2009 . - 809 с.

   

   ISBN 954-321-524-9 

  

Сист. No: 10003

- 585 -

35601 

Пейчев, Людмил Пейчев

   Нови експериментални данни в неврофармакологичната характеристика на натриевия валпроат при многократно приложение и след отнемането му : Автореферат / Людмил Пейчев Пейчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 43 с.

   

  

Сист. No: 9445

- 586 -

5441 

Пейчев, П.

   Ръководство по рецептура и обща фармакология / П. Пейчев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1961 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 9503

- 587 -

35644 

Пейчев, П. П. и др.

   Мед, пчелно млечице и пчелна отрова / П. П. Пейчев, Д. К. Торева . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1964 . - 87 с.

   

  

Сист. No: 9502

- 588 -

18842 

Пейчев, Пейчо и др.

   Лечебните и хранителни свойства на млякото и млечните продукти / Пейчо Пейчев, Пеню П. Пенев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1977 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 7493

- 589 -

Д 336 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 138 с.

   

  

Сист. No: 10784

- 590 -

36208 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 31 с.

   

  

Сист. No: 10785

- 591 -

CD 70 

Присадова, Наталия Анастасова

   Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх : Автореферат / Наталия Анастасова Присадова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 1 disc

   

  

Сист. No: 10922

- 592 -

36218, 36218-Фармакология 

Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще  / Людмила Владимирова-Китова, Мария Токмакова, Федя Николов, Жанет Грудева, Владимир Ходжев, Димо Василев, Жанет Минева, Николай Атанасов, Николай Здравков, Красимир Карастанев, Бистра Добрева, Петър Николов и др ; Ред. Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : ИК ВАП, 2011 . - 367 с.

   

   ISBN 978-954-8326-44-5 

  

Сист. No: 10810

- 593 -

, 24313 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / А. Белчева, В. Влахов, Н. Георгиев, Н. Кантарев, Н. Никифоров и др ; Ред. Д. Желязков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 171 с.

   

  

Сист. No: 5933

- 594 -

10837 

Ръководство за практически упражнения по фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Бантутова, Надка Бояджиева, Милка Власковска, Георги Петров Георгиев, Никифор Никифоров и др ; Ред. Ради Овчаров, П. Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 7827

- 595 -

, II 12083, II 12083-Фармация 

Ръководство за практически упражнения по фармакология и токсикология  : За студенти по медицина, стоматология и фармация / А. Аструг, Ир. Бантутова, Н. Бояджиева, Д. Торева, Н. Никифоров и др ; Ред. Ив. Крушков, М. Мичева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 179 с.

   

  

Сист. No: 6032

- 596 -

II 14423 

Ръководство по клинична фармакология  / Радослав Радев, Людмил Пейчев, Стефан Радев и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - Стара Загора : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 113 с.

   

   ISBN 978-954-07-3136-0 

  

Сист. No: 11095

- 597 -

, 33490-Фармация 

Сборник от рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие с протоколи за студенти-медици / Георги Георгиев, Д. Гетова, Н. Кантарев, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 158 с.

   

  

Сист. No: 3930

- 598 -

35578 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  / Г. Георгиев, Д. Гетова, И. Костадинова, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова . - 5 изд. . - Пловдив, 1999 . - 156 с.

   

  

Сист. No: 9412

- 599 -

36107 

Сборник рецептурни задачи и тестови въпроси по фармакология  : Учебно пособие за студенти по дентална медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, И. Костадинова, Ил. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. А. Рангелов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 183 с.

   

   ISBN 978-954-9549-29-4 

  

Сист. No: 10542

- 600 -

35799, 35799-Фармакология 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студентни по фармация / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинова, Л. Пейчев, М. Милушева, А. Рангелов, Д. Убенова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 212 с.

   

   ISBN 954-9549-33-1 

  

Сист. No: 9833

- 601 -

36108 

Сборник тестове и рецептурни задачи по фармакология  : За студенти по медицина / Д. Гетова, Д. Димитрова, Д. Делев, Н. Дончева, И. Костадинова, И. Костадинов, М. Милушева, Л. Пейчев, А. Рангелов, Д. Убенова ; Ред. Д. Гетова . - 7 осн. прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 239 с.

   

   ISBN 978-954-9549-34-8 

  

Сист. No: 10543

- 602 -

II 14178, II 14178-Фармация 

Синтез и анализ на някои бета-лактамни антибиотици  / Пл. Пейков, Ал. Златков, Д. Обрешкова, Ив. Пенчева . - София : Без св. за изд., 2009 . - 84 с.

   

   ISBN 954-91354-1-1 

  

Сист. No: 9970

- 603 -

II 13816, II 13816-Фармакология 

Стоматологична фармакология

   Учебник по фармакология за стоматолози : За студенти, специализанти и докторанти / Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев, Жоржета Стоянова Бочева, Йорданка Параскова Будевска и др ; Ред. Надка Иванова Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2005 . - 275 с.

   

   ISBN 954-9301-11-1 

  

Сист. No: 7409

- 604 -

35600 

Торева, Димитра Колева

   Прояви на толерантност и физическа зависимост при противоепилептични средства (Експериментална характеристика с фармакологичен анализ) : Автореферат / Димитра Колева Торева . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 109 с.

   

  

Сист. No: 9444

- 605 -

, II 12158 

Узунов, П. и др.

   Фармакология : Учебник за студенти по стоматология / П. Узунов, Иван Крушков, Димитрина Колева Торева . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 2047

- 606 -

II 14404, II 14404-Фармакология, II 14404-Фармация 

Учебник по фармакология  : Учебник за студенти по дентална медицина и за студенти от Медицинските колежи / Надка Иванова Бояджиева, Георги Асенов Богданов, Дамянка Петева Гетова-Спасова, Иванка Илиева Костадинова, Людмил Пейчев Пейчев и др ; Ред. Надка Бояджиева . - София : АРСО, 2012 . - 244 с.

   

   ISBN 978-954-9301-82-3 

  

Сист. No: 11022

- 607 -

, II 13640, II 13640-Фармакология, II 13640-Фармация 

Фармакология  / Мила Власковска, Иванка Костадинова, Иван Ламбев, Дамянка Гетова, Иван Крушков и др ; Ред. А. Белчева, П. Узунов . - 3 прер. и доп. изд. . - [София] : Знание, 2003 . - 406 с.

   

   ISBN 954-621-203-2 

  

Сист. No: 2644

- 608 -

, II 11669, II 11669-Фармация 

Фармакология  : За студенти по медицина / Ираида Ивановна Бантутова, Цветан Стефанов Бояджиев, Надка Иванова Бояджиева, Милка Василева Власковска, Димитрина Колева Торева и др ; Ред. Р. Овчаров . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 389 с.

   

  

Сист. No: 5988

- 609 -

II 11701 

Фармакология  : За студенти по стоматология / Георги Станков Георгиев, Иван Маринов Крушков, Димитрина Колева Торева, Петко Димитров Узунов и др ; Ред. Р. Овчаров, Вл. Мицов . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 7819

- 610 -

II 12252, II 12252-Фармакология, II 12252-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по медицина / Ир. Бантутова, А. Белчева, Н. Бояджиева, М. Власковска, Д. Торева и др ; Ред. Петко Узунов . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 355 с.

   

  

Сист. No: 7832

- 611 -

II 14144, II 14144-Фармакология 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Беронова-Белчева, Жоржета Стоянова Бочева, Надка Иванова Бояджиева, Иванка Илиева Костадинова, Дамянка Петева Гетова-Спасова и др ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - София : МИ "АРСО", 2009 . - 566 с.

   

   ISBN 954-9301-42-8 

  

Сист. No: 9746

- 612 -

II 14380, II 14380-Фармакология, II 14380-Фармация 

Фармакология  : За студенти и специализанти / Маргарита Христова Караиванова, Николай Дамянов Данчев, Спиро Михайлов Константинов, Людмил Пейчев, Ирина Николова и др ; Ред. М. Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2011 . - 390 с.

   

   ISBN 978-954-334-127-6 

  

Сист. No: 10901

- 613 -

II 14405, II 14405-Фармакология, II 14405-Фармация 

Фармакология  : Учебник за студенти по хуманна медицина / Анна Белчева, Жоржета Бочева, Надка Бояджиева, Иванка Костадинова, Дамянка Гетова-Спасова и др ; Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева . - 2 актуализирано изд. . - София : АРСО, 2010 . - 604 с.

   

   ISBN 978-954-9301-62-5 

  

Сист. No: 11028

- 614 -

II 14493, II 14493-Фармакология 

Фармакология и токсикология  / Анри Аструг, Анна Белчева-Беронова, Дамянка Гетова-Спасова, Иванка Костадинова, Людмил Пейчев и др ; Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - София : АРСО, 2014 . - 733 с.

   

   ISBN 978-954-9301-94-6 

  

Сист. No: 11683

- 615 -

II 13391

Фармакотерапевтичeн справочник 2000  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2000 . - 1036 с.

   

   ISBN 954-9666-16-6 

  

Сист. No: 1554

- 616 -

II 13103

Фармакотерапевтичен справочник 1998  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1998 . - 983 с.

   

   ISBN 954-9666-02-6 

  

Сист. No: 4921

- 617 -

, II13089-Фармацевтични справочнициII 13089

Фармакотерапевтичен справочник 1999  / Иван Иванов Карастанев, Красимир Иванов Карастанев, Асен Николаев Атанасов, Стефан Христов Йочев ; Ред. Иван Карастанев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 1080 с.

   

   ISBN 954-9666-08-5 

  

Сист. No: 5268

- 618 -

II 14003, II 14003-Фармация 

Фармакотерапия за фармацевти  / М. Караиванова, Н. Данчев, М. Мичева, В. Цекова, С. Константинов и др ; Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2006 . - 424 с.

   

   ISBN 954-334-027-7 

  

Сист. No: 8788

- 619 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова, Спиро Константинов . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 1 / Маргарита Христова Караиванова, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Вирджиния Йорданова Цанкова, Делян Пеев Делев . - 228 с.

   

   ISBN 978-954-334-158-0 

 корица 

Сист. No: 12515

- 620 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 2 / Маргарита Караиванова, Мария Орбецова, Мария Манова, Делян Делев, Иванка Ненова, Жанет Грудева-Попова, Людмил Пейчев, Анастасия Тренова, и др. . - 502 с.

   

   ISBN 978-954-334-160-3 

 корица 

Сист. No: 12516

- 621 -

36829 

Фитотерапия  / Божидарка Хаджиева, Лили Пейкова, Мая Георгиева, Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС, 2015 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-561-355-5 

  

Сист. No: 12730

- 622 -

II 5843 

Фурнаджиев, Г. и др.

   Фармакология : За студенти по стоматология / Г. Фурнаджиев, Д. Торева . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 231 с.

   

  

Сист. No: 7828

- 623 -

II 14680 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : Ч. 1- / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : МАКРОС, 2014-

   

   ISBN 978-954-561-347-0 

   Ч. 1 . - 2014 . - 111 с.

   

  

Сист. No: 12731

- 624 -

36739 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Автореферат / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12522

- 625 -

Д 428 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 12564

- 626 -

35094 

Юруков, Б.

   Фармакология : За медици : Т. 1- / Б. Юруков . - София : ПТПК "Тодор Димитров", 1948-

   

   Т.1 . - 1948 . - 568 с.

   

  

Сист. No: 7817

- 627 -

35474 

Юруков, Б. и др.

   Странични прояви при лекарствената терапия / Б. Юруков, П. Стоянов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1963 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 9109

Фармация

- 628 -

36252 

Балабанов, Павел Петров

   Фармакоикономическо проучване на монотерапия с Carbamazepine (Finlepsin, Tegretol), Oxcarbazepine (Trileptal) и Valproate (Depakine chrono) при пациенти с епилепсия : Автореферат / Павел Петров Балабанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 38 с. + 1 CD-ROM

   

  

Сист. No: 10883

- 629 -

36583 

Грекова, Даниела Димитрова

   Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма : Автореферат / Даниела Димитрова Грекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 74 с.

   

 корица 

Сист. No: 12011

- 630 -

34633 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 1999 . - 252 с.

   

   ISBN 954-07-1385-4 

  

Сист. No: 2535

- 631 -

34827, 34827-Фармация 

Димитрова, Златка

   История на фармацията / Златка Димитрова . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2003 . - 255 с.

   

   ISBN 954-07-1739-6 

  

Сист. No: 6885

- 632 -

34792, 34792-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров . - София : Медицина и физкултура, 1992 . - 256 с.

   

   ISBN 954-420-068-1 

  

Сист. No: 6657

- 633 -

35793, 35793-Фармация 

Димитрова, Златка Д. и др.

   Социална фармация и фармацевтично законодателство : Учебник за помощник-фармацевти / Златка Д. Димитрова, Димитър Ат. Димитров, Илко Н. Гетов . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 2008 . - 268 с.

   

   ISBN 954-420-268-2 

  

Сист. No: 9822

- 634 -

35792, 35792-Фармация 

Димитрова, Златка и др.

   Фармакоикономика : Учебник за студенти по фармация и медицина, лекари, фармацевти, икономисти и специалисти по здравен мениджмънт / Златка Димитрова, Гео Нешев . - София : МИ "АРСО", 2008 . - 205 с.

   

   ISBN 954-9301-43-5 

  

Сист. No: 9821

- 635 -

36041 

Димитрова, Златка и др.

   Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 420 с.

   

   ISBN 978-954-07-2868-1 

  

Сист. No: 10358

- 636 -

36313, 36313-Фармакология 

Еврофарма - 2  : Избрани глави от съвременната клинична фармакология, фармакотерапия и клинична фармация / Деян Денев, Златка Димитрова, Екатерина Петкова, Станислав Георгиев, Даниела Грекова, Стоян Пъпанов и др ; Ред. Гео Нешев, Златка Димитрова . - София : АРСО, 2012 . - 376 с.

   

   ISBN 978-954-9301-81-6 

  

Сист. No: 11080

- 637 -

Д 380 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 160 с.

   

 корица 

Сист. No: 11770

- 638 -

36506 

Иванов, Калин Валентинов

   Подходи за аналитичен контрол на аминокиселини в състава хранителни добавки : Автореферат / Калин Валентинов Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 11771

- 639 -

36238 

История на фармацията  / Златка Димитрова, Станислав Георгиев, Калина Андреевска и др . - 3. изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 255 с.

   

   ISBN 978-954-07-3096-7 

  

Сист. No: 10873

- 640 -

36584 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Автореферат / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 40 с.

   

 корица 

Сист. No: 12013

- 641 -

Д 399 

Маджаров, Васил Георгиев

   Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Васил Георгиев Маджаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 114 с.

   

 корица 

Сист. No: 12014

- 642 -

II 14143, II 14143-Химия 

Пейков, Пламен и др.

   Тестове по фармацевтична химия : Учебно помагало за студенти по фармация / Пламен Пейков, Калин Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 9743

- 643 -

Д 412 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 153 с.

   

 корица 

Сист. No: 12451

- 644 -

36699 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Автореферат / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12452

- 645 -

Д 413 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 12453

- 646 -

36700 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Автореферат / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 56 с.

   

 корица 

Сист. No: 12454

- 647 -

36828 

Социална фармация и фармацевтично законодателство  : Учебник / Генка Петрова, Валентина Петкова, Илко Гетов, Мона Стефанова, Димитър Димитров, Даниела Грекова, Васил Маджаров и др ; Ред. Г. Петрова . - София : ЦМБ, 2015 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-9318-37-1 

  

Сист. No: 12729

- 648 -

36414 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Автореферат / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 45 с.

   

  

Сист. No: 11329

- 649 -

Д 363 

Узунова, Йорданка Иванова

   Определяне на остатъчни мономери след полимеризация на дентални композити : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Иванова Узунова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 181 с.

   

  

Сист. No: 11330

- 650 -

Д 388 

Христов, Емил

   Критичен анализ на някои регулаторни аспекти на лекарствената безопасност на биотехнологични, високотехнологични лекарствени продукти и нови активни вещества : [Дисертация] / Емил Христов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 217 с.

   

 корица 

Сист. No: 11817

Токсикология

- 651 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sodertalje : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

Сист. No: 12605

- 652 -

36204, 36204-Токсикология, 36204-Фармация 

Iliev, Y.

   Clinical toxicology : Lectures for medical students / Y. Iliev . - Plovdiv : ИК ВАП, 2011 . - 114 p.

   

   ISBN 978-954-8326-39-1 

  

Сист. No: 10779

- 653 -

II 14418, II 14418-Фармация 

Iliev, Yanko

   Clinical toxicology : Lectures for medical students / Yanko Iliev . - Plovdiv : IK VAP, 2012 . - 80 p.

   

   ISBN 978-954-8326-39-1 

  

Сист. No: 11082

- 654 -

36592, 36592-Токсикология, 36592-Фармакология 

Iliev, Yanko T. et al.

   Basic principles of clinical toxicology / Yanko T. Iliev, Stefan Popov . - Plovdiv : Lax book, 2014 . - 176 p.

   

   ISBN 978-954-8326-96-4 

 корица 

Сист. No: 12055

- 655 -

Д 141

Бояджиев, Стефан Борисов

   Експериментални проучвания за влиянието на някои фосфорорганични съединения върху щитовидната жлеза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Борисов Бояджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 166 с.

   

  

Сист. No: 2812

- 656 -

II 14419, II 14419-Токсикология, II 14419-Фармация 

Илиев, Янко

   Пропедевтика на клиничната токсикология / Янко Илиев . - Пловдив : ИК ВАП, 2012 . - 89 с.

   

  

Сист. No: 11083

- 657 -

36364, 36364-Токсикология, 36364-Фармация 

Илиев, Янко Т.

   Пропедевтика на клиничната токсикология / Янко Т. Илиев . - Пловдив : МИ "Васил Петров", 2013 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-8326-65-0 

  

Сист. No: 11199

- 658 -

35017 

Илиев, Янко Тодоров

   Остри отравяния : Клинико-епидемиологична характеристика, токсикологична помощ и здравни последици : Автореферат / Янко Тодоров Илиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 57 с.

   

  

Сист. No: 7481

- 659 -

II 14222 

Караиванова, М.

   Учебно помагало по токсикология / М. Караиванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 185 с.

   

  

Сист. No: 10260

- 660 -

, 34028-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев, Станка Георгиева Андонова . - Пловдив : Райков, 1999 . - 136 с.

   

   ISBN 954-9666 -14-Х 

  

Сист. No: 1118

- 661 -

34493, 34493-Токсикология 

Остри отравяния  : За общопрактикуващи лекари и студенти / Олга Григорова, Мария Георгиева Пранчева, Янко Тодоров Илиев, Светлан Михов Дерменджиев ; Ред. Станка Андонова . - 2 изд. . - Пловдив : МИ "Райков" . - 144 с.

   

   ISBN 954-9666-26-3 

  

Сист. No: 2242

- 662 -

36067, 36067-Токсикология, 36067-Фармация 

Остри отравяния  : Текстове и тестове (за студенти и общопрактикуваши лекари) / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 156 с.

   

   ISBN 978-954-8326-13-1 

  

Сист. No: 10440

- 663 -

35913, 35913-Токсикология, 35913-Фармация 

Тестове по клинична токсикология  : За самопроверка и обучение / Янко Тодоров Илиев, Саша Александрова Кръстева, Мария Георгиева Пранчева, Стоилка Георгиева Туфкова, Теодора Петкова Караиванова ; Ред. Янко Илиев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 954-9806-93-9 

  

Сист. No: 10112

- 664 -

Д 285 

Туфкова, Стоилка Георгиева

   Остри отравяния : Клинично-епидемиологични, клинично-лабораторни изследвания и антиоксидантна защита : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стоилка Георгиева Туфкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 8594

Професионални болести

- 665 -

Д 346 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Научно-изследователски труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 165 с.

   

  

Сист. No: 11010

- 666 -

36288 

Дерменджиев, Светлан Михов

   Сравнителен анализ на алергичните болести с общ професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион : Автореферат / Светлан Михов Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 11011

- 667 -

12916 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 7576

- 668 -

20479 

Карастанев, Иван и др.

   Вибрационна болест / Иван Карастанев, Нестор Митрев, Кръстьо Язов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 7672

- 669 -

Д 187

Митрев, Нестор Величков

   Някои аспекти на проблема за вибрационната патология при миньорите : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Нестор Величков Митрев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1979 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 2886

- 670 -

, 27916, 27916-Хигиена 

Хигиена и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Василев Бояджиев, Иван Каменов Панов, Лиляна Бързева-Ангелова, Никола Михайлов Аврамов, Божидар Фотев Стефанов и др ; Ред. Мирчо Луканов . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 373 с.

   

  

Сист. No: 87

- 671 -

, II 12087, II 12087-Хигиена 

Хигиена и професионални заболявания  : Учебник за студенти по медицина / Никола Михайлов Аврамов, Станка Георгиева Андонова, Цветана Владиславова Алексиева, Владимир Василев Бояджиев, Божидар Георгиев Попов и др ; Ред. Владимир Бояджиев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 408 с.

   

  

Сист. No: 6027

- 672 -

Д 138

Язов, Кръстьо Илиев

   Проучвания върху силикозата в Панагюрските медни мини : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кръстьо Илиев Язов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 258 с.

   

  

Сист. No: 2814

Физикална терапия. Рехабилитация

- 673 -

34331

Beer, Andre-Michael et al.

   Moortherapie 2000 : Peat Therapy on it's Way into the next Millenium : Vortrage des International Moortherapie - Symposions Bad Kissingen, Oktober 1999 / Andre-Michael Beer, Gerd Luttig, Julian Lukanov : Bad Kissingen, 2000 . - 279 s.

   

   ISBN 3-9806947-0-4 

  

Сист. No: 1697

- 674 -

II 13409

Beer, Andre-Michael et al.

   Kompendium klassische naturheil verfahren : Physikalische und rehabilitative Medizin, Medizinische Balneologie und Klimatologie / Andre-Michael Beer, Christian Karl, Julian Lukanov . - Munchen : Verlag Geretsried, 1998 . - 433 s.

   

   ISBN 3-9804437-8-7 

  

Сист. No: 1698

- 675 -

, 35469 

Beer, Andre-Michael et al.

   Moderne moortherapie : Torf ist nicht gleich torf : Wissenschaftliche erkenntnisse zum verstandnis der pharmakologischen wirkungen von badetorf fur die rehabilitation, kurortmedizin und stationare naturheilkunde / Andre-Michael Beer, Julian Lukanov, Plamen Sagorchev . - Hattingen, 2007 . - 240 s.

   

  

Сист. No: 9102

- 676 -

36516 

Бечева, Мария Вакрилова и др.

   Кинезитерапия при някои неврологични заболявания / Мария Вакрилова Бечева, Екатерина Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7085-20-4 

 корица 

Сист. No: 11786

- 677 -

36573, 36573-Здравеопазване и соц. медицина 

Божкова, Мария

   Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 45 с.

   

   ISBN 978-619-7085-30-3 

 корица 

Сист. No: 11980

- 678 -

12384 

Бойкикева, С. А.

   Физиотерапия в гинекологията / С. А. Бойкикева . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 144 с.

   

  

Сист. No: 7565

- 679 -

36600, 36600-Физиотерапия 

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова

   Активно лечение и превенция на болката в кръста / Мария Стамова Вакрилова-Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 82 с.

   

   ISBN 978-619-7085-33-4 

 корица 

Сист. No: 12071

- 680 -

K 190 

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова

   Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат / Мария Стамова Вакрилова-Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-7085-46-4 

 корица 

Сист. No: 12685

- 681 -

35322 

Владева, С. и др.

   Минералните води в лечението на захарния диабет / С. Владева, П. Гацева . - Пловдив, 2006 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 2273

- 682 -

Д 430 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 129 с.

   

 корица 

Сист. No: 12610

- 683 -

36783 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Автореферат / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица 

Сист. No: 12611

- 684 -

Д 334 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Дисертационен труд за получаване на научна и образователна степен "Доктор" / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 121 с.

   

  

Сист. No: 10766

- 685 -

36199 

Грозева, Антоанета Стефанова

   Проучване физико-химичните свойства на поморийската лиманна кал и лечебния й ефект върху качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит и остеоартроза : Автореферат / Антоанета Стефанова Грозева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 10767

- 686 -

Д 427 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" към докторска програма "Физиотерапия, курортология и рехабилитация" / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 12562

- 687 -

36759 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Автореферат / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 45 с.

   

 корица 

Сист. No: 12563

- 688 -

35038 

Илиева, Елена Милкова

   Клинични и инструментални проучвания върху ефективността на физикалните фактори в ранната рехабилитация след ендопротезиране на колянна става : Автореферат / Елена Милкова Илиева . - Пловдив, 2000 . - 42 с.

   

  

Сист. No: 7691

- 689 -

36393, 36393-Физиотерапия 

Илиева, Елена Милкова

   Съвременен подход в рехабилитацията при остеопороза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия / Елена Милкова Илиева . - Пловдив : МИ ВАП, 2013 . - 116 с.

   

   ISBN 978-954-8326-69-8 

  

Сист. No: 11271

- 690 -

24013 

Йонков, Ст. и др.

   Водолечение / Ст. Йонков, Гр. Найденов, Г. Каменов . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 7658

- 691 -

29364 

Йонков, Стоян Ал.

   Курортно лечение при заболявания на жлъчните пътища / Стоян Ал. Йонков . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 7609

- 692 -

II 14626, II 14626-Физикална терапия, II 14626-Физиотерапия 

Каснакова, Петя

   Ръководство по лечебен масаж : За обучение на студенти рехабилитатори от медицинските колежи / Петя Каснакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 106 с.

   

   ISBN 978-619-7085-47-1 

 корица 

Сист. No: 12528

- 693 -

, 34268 

Кемеров, Стоян Илиев

   Сравнително проучване на влиянието на високочестотните електромагнитни полета от метровия, дециметровия и сантиметровия обхват върху някои структурни и функционални промени в централната нервна система : Експериментални проучвания : Автореферат / Стоян Илиев Кемеров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 52 с.

   

  

Сист. No: 1609

- 694 -

18675 

Лалова, Мария

   Балнеокалолечение при безплодието у жената / Мария Лалова . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 119 с.

   

  

Сист. No: 7500

- 695 -

Д 33

Лалова, Мария Георгиева

   Естрогеннодействащите вещества в лечебната кал : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Мария Георгиева Лалова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 219 с.

   

  

Сист. No: 5914

- 696 -

Д 72

Мандевски, Стефан Атанасов

   Балнеолечение на хроничния пиелонефрит в Хисар : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Атанасов Мандевски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 141 с.

   

  

Сист. No: 5788

- 697 -

Д 435 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движението при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 163 с.

   

 корица 

Сист. No: 12620

- 698 -

36788 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движенията при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Автореферат / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 60 с.

   

 корица 

Сист. No: 12621

- 699 -

Д 78

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 1 . - 282 с.

   

  

Сист. No: 28

- 700 -

Д 78

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални проучвания за действията на Меричлерската минерална вода : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Никифор Недев Никифоров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973

   

   Т. 2 . - 282 с.

   

  

Сист. No: 29

- 701 -

35653 

Никифоров, Никифор Недев

   Експериментални и клинични проучвания върху действията на български минерални води и пелоиди и получени от тях препарати : Автореферат / Никифор Недев Никифоров . - Пазарджик : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 82 с.

   

  

Сист. No: 9512

- 702 -

21656 

Николова, Л. и др.

   Физиотерапия : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров . - София : Медицина и физкултура, 1975 . - 151 с.

   

  

Сист. No: 7674

- 703 -

Д 357 

Папатанасиу, Йоаннис

   Проучване на ефектите на групов високо интензивен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йоаннис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 147 с.

   

  

Сист. No: 11156

- 704 -

36344 

Папатанасиу, Йоаннис

   Проучване на ефектите на групов високо интензивен интервален и умерено интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН : Автореферат / Йоаннис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 54 с.

   

  

Сист. No: 11157

- 705 -

36502 

Папатанасиу, Янис

   Кардиорехабилитация при хронична сърдечна недостатъчност / Янис Папатанасиу . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 84 с.

   

   ISBN 978-954-9549-96-6 

 корица 

Сист. No: 11765

- 706 -

Д 94

Починкова, Павлина Александрова

   Ултразвуковата фонофореза с пчелна отрова при лечението на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Павлина Александрова Починкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 215 с.

   

  

Сист. No: 5830

- 707 -

36613 

Ръководство за упражнения по мануално мускулно тестуване  / Мария Бечева, Мария Божкова, Николета Трайкова, Екатерина Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 70 с.

   

   ISBN 978-619-7085-12-9 

 корица 

Сист. No: 12098

- 708 -

K 125 

Ръководство по ерготерапия  : Обща и специална част / Мария Бечева, Радослава Кацарска, Мария Божкова, Николета Трайкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

   ISBN 978-619-7085-24-2 

 корица 

Сист. No: 12099

- 709 -

Д 306 

Симеонова, Радостина Христова

   Клинично проучване върху биостимулиращия ефект на нискоинтензивното лазерно лъчение при труднозаздравяващи рани : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радостина Христова Симеонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 9337

- 710 -

II 9598 

Специална физиотерапия  / А. Ангелова, Г. Балчев, И. Бойкинов, Б. Карапанчев, М. Паунова и др ; Ред. Л. Николова . - 2. доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 391 с.

   

  

Сист. No: 12820

- 711 -

K 129 

Топузов, Иван

   Ерготерапия : В 2 ч. / Иван Топузов . - София : Симел, 2007-2008

   

   Ч. 2 / Борис Соколов, Емил Маринов, Елена Илиева, Пенка Баракова, и др. . - 2008 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-9487-41-1 

  

Сист. No: 12104

- 712 -

, 32785, 32785-Физиотерапия 

Физикална терапия  : Учебник за студенти по медицина / Иван Неделчев Ангелов, Марин Димитров Маринкев, Ивайло Димитров Пашев и др ; Ред. Йорданка Димитрова Гачева . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 160 с.

   

   ISBN 954-420-041-Х 

  

Сист. No: 3876

- 713 -

, 34536 

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от ВМИ / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др ; Ред. Марин Маринкев . - 2 изд. . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 252 с.

   

  

Сист. No: 2329

- 714 -

, 33326, 33326-Физиотерапия 

Физикалните фактори в практичната медицина  : Ръководство за студенти от Висшите Медицински Институти / Васил Георгиев Анастасов, Маргарита Иванова Василева, Мариана Гочева Горанова, Атанас Борисов Джурджев, Борис Атанасов Джурджев, Елена Милкова Илиева, Ивайло Димитров Пашев, Ангелина Владимирова Попова и др ; Ред. Марин Димитров Маринкев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 258 с.

   

  

Сист. No: 3418

- 715 -

II 6914 

Физиотерапия  : Учебник за студенти по медицина / Л. Николова, Ст. Йонков, Н. Тодоров, Ст. Стаматов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 155 с.

   

  

Сист. No: 9699

Патология

Патологична физиология

- 716 -

29398 

Биоконстанти на човека  / Никола Атанасов Бошев, Борис Лев Полнарев, Крум Костадинов Атанасов, Николай Асенов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Иван Димов Зънзов, Иван Иванов Карастанев, Иван Колев Кирин, Иван Добрев Попов, Славчо Георгиев Савов, Петър Димитров Янев . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 511 с.

   

  

Сист. No: 5026

- 717 -

36076 

Великов, К. и др.

   Ръководство за практически упражнения по патофизиология / К. Великов, К. Демирева, Д. Илучев и др ; Ред. Мл. Аргиров . - София : Медицина и физкултура, 1977 . - 144 с.

   

  

Сист. No: 10474

- 718 -

36879 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Автореферат / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 12843

- 719 -

Д 452 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 12844

- 720 -

II 13576 - Б-ти на дихателната система, II13576-Болести на дихателната система, II13576-Патофизиология 

Диспнея  : Патофизиология, нозология, диагностика, поведение / Димитър Илучев, Стефан Костянев, Владимир Ходжев, Благой Маринов ; Ред. С. Костянев, Д. Илучев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 108 с.

   

   ISBN 954-9549-07-0 

  

Сист. No: 2265

- 721 -

35862, 35862-Патофизиология 

Експериментални модели за изследване на плеврата  / Иван Новаков, Георги Паскалев, Дора Терзиева, Желязко Христов, Живко Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 130 с.

   

   ISBN 954-516-892-5 

  

Сист. No: 9994

- 722 -

36705 

Илучев, Д. и др.

   Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив : 60 години история и развитие / Д. Илучев, С. Костянев . - Пловдив : ИК ВАП, 2007 . - 36 с.

   

 корица 

Сист. No: 12467

- 723 -

Д 119

Илучев, Димитър

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978

   

   Т. 1 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 5817

- 724 -

Д 119

Илучев, Димитър

   Към методиките за оценка на алкално-киселинните и кислородни параметри и проучвания върху респираторните компенсации при метаболитната ацидоза и алкалоза : Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на медицинските науки" : В 2 т. / Димитър Илучев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978

   

   Т. 2. Приложение - номограми и таблици . - 84 с.

   

  

Сист. No: 5818

- 725 -

28084, 28084-Патофизиология 

Кемилева, З. и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / З. Кемилева, И. Кирин, И. Попдимитров . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 364 с.

   

  

Сист. No: 7602

- 726 -

II 9155 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 436 с.

   

  

Сист. No: 530

- 727 -

22586 

Кемилева, Здравка и др.

   Патологична физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Здравка Кемилева, Иван Кирин . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 404 с.

   

  

Сист. No: 7665

- 728 -

II 8488 

Кирин, Иван

   Записки по някои въпроси из общата патологична физиология / Иван Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 7492

- 729 -

8716 

Кирин, Иван

   Функционален аспект на белодробната недостатъчност : Към функционалната диагностика и динамиката на нарушеното външно дишане при някои неспецифични белодробни заболявания / Иван Кирин . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 7537

- 730 -

24285 

Кирин, Иван и др.

   Хипоксия : Същност, етиология и патогенеза / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 175 с.

   

  

Сист. No: 7645

- 731 -

II 11923 

Кирин, Иван и др.

   Защитно-приспособителни процеси и болест / Иван Кирин, Димитър Илучев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 7650

- 732 -

Д 27

Кирин, Иван Колев

   Промени в броя на левкоцитите при белодробни интерорецептивни дразнения : Експериментални наблюдения : Дисертация / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1956 . - 151 с.

   

  

Сист. No: 2903

- 733 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 1 . - 231 с.

   

  

Сист. No: 2913

- 734 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" : В 2 т. / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964

   

   Т. 2 . - 169 с.

   

  

Сист. No: 2914

- 735 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Таблици : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 131 с.

   

  

Сист. No: 2915

- 736 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Допълнителни материали към дисертацията / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 140 с.

   

  

Сист. No: 2916

- 737 -

Д 28

Кирин, Иван Колев

   Към функционалната диагностика и динамиката на белодробната вентилация при някои неспецифични белодробни заболявания : Номограми : Дисертационен труд за получаване учената степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Колев Кирин . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 14 с.

   

  

Сист. No: 2917

- 738 -

Д 30

Костурков, Георги Борисов

   Особености на белодробната вентилация при различните форми на белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Борисов Костурков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 341 с.

   

  

Сист. No: 5970

- 739 -

Д 267 

Костянев, Стефан Стоилов

   Външно дишане, диспнея и функционален капацитет - интегративна оценка : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 450 с.

   

  

Сист. No: 7442

- 740 -

35661 

Костянев, Стефан Стоилов

   Функционално-диагностични проучвания при обструкция на въздушния поток в дихателните пътища : Автореферат / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1987 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 9520

- 741 -

36245 

Костянев, Стефан Стоилов

   Външно дишане, диспнея и функционален капацитет - интегративна оценка : Автореферат / Стефан Стоилов Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 127 с.

   

  

Сист. No: 10885

- 742 -

9134 

Курцин, Иван Т. и др.

   Кортиковисцералната теория на медицината и хормоналната регулация / Иван Т. Курцин, Никола А. Николов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 300 с.

   

  

Сист. No: 8150

- 743 -

Д 32

Кютукчиев, Борис

   Проучвания върху някои чернодробни функции при нарушена висша нервна дейност : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Кютукчиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1959 . - 153 с.

   

  

Сист. No: 5983

- 744 -

Д 407 

Мандаджиева, Стоилка Колева

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при здрави български деца на възраст 7-18 години : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Стоилка Колева Мандаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 147 с.

   

 корица 

Сист. No: 12338

- 745 -

36661 

Мандаджиева, Стоилка Колева

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при здрави български деца на възраст 7-18 години : Автореферат / Стоилка Колева Мандаджиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 53 с.

   

 корица 

Сист. No: 12339

- 746 -

35049 

Маринов, Благой Иванов

   Физиологични и патофизиологични аспекти на газовата обмяна при физическо натоварване у деца в училищна възраст : Автореферат / Благой Иванов Маринов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 7702

- 747 -

17028 

Митков, Димитър Митков

   Към патогенезата и терапията на мастната дистрофия на черния дроб при експериментална алкохолна интоксикация : Автореферат / Димитър Митков Митков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 31 с.

   

  

Сист. No: 7557

- 748 -

36112, 36112-Патофизиология 

Основи на патофизиологията  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Николов Андонов, Йордан Димитров Димитраков, Димитър Христев Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Мариана Атанасова Мурджева, Анна Стефанова Христова, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Александър Стойнев, Димитър Илучев . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 709 с.

   

   ISBN 978-954-9666-56-4 

  

Сист. No: 10554

- 749 -

36847, 36847-Патофизиология 

Основи на патофизиологията  : Учебник за студенти по медицина / Владимир Николов Андонов, Йордан Димитров Димитраков, Димитър Христев Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Мариана Атанасова Мурджева, Анна Стефанова Христова, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Александър Стойнев, Димитър Илучев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2012 . - 709 с.

   

   ISBN 978-954-9666-56-4 

 корица 

Сист. No: 12772

- 750 -

35556, 35556-Патофизиология 

Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека  : Учебник за медицински сестри и акушерки / Анна Христова, Благой Маринов, Димитър Илучев, Катерина Георгиева, Иван Дечев, Иван Янев, Радост Асенова, Стефан Костянев и др ; Ред. Димитър Илучев . - Пловдив : ИК "ВАП", 2007 . - 395 с.

   

   ISBN 954-9806-68-7 

  

Сист. No: 8459

- 751 -

, 33667, 33667-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Димитър Христов Илучев, Стефан Стоилов Костянев, Здравко Асенов Велков, Иван Колев Кирин и др ; Ред. Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков . - София : МИ "Арсо", 1998 . - 574 с.

   

   ISBN 954-8967-18-9 

  

Сист. No: 4639

- 752 -

, 33866, 33866-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенямин Леон Анави, Здравко Асенов Велков, Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Стефан Стоилов Костянев и др ; Ред. Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков . - София : МИ "Арсо", 1999 . - 574 с.

   

   ISBN 954-8967-18-9 

  

Сист. No: 5258

- 753 -

, II 12011, II 12011-Патофизиология 

Патологична физиология  : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Димитър Христов Илучев, Иван Колев Кирин, Люба Стоянова Костова, Димитър Митков Митков, Анелия Дякова Узунова и др ; Ред. Иван Кирин . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 376 с.

   

  

Сист. No: 5999

- 754 -

II 14379, II 14379-Патофизиология 

Патологична физиология  : Ръководство за студенти от факултетите по дентална медицина и фармация и от Медицинските колежи / Ганка Йорданова Бекярова, Стефан Стоилов Костянев, Благой Иванов Маринов, Владимир Асенов Ходжев, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Цветан Тошев Цеков . - Варна : Зограф, 2011 . - 632 с.

   

   ISBN 978-954-15-0226-6 

  

Сист. No: 10896

- 755 -

II 6664 

Писарев, Ст. И. и др.

   Патологична физиология : Учебник / Ст. И. Писарев, Ат. Райнов . - София : Медицина и физкултура, 1967 . - 392 с.

   

  

Сист. No: 8029

- 756 -

35783 

Ръководство за пракитчески упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 9805

- 757 -

, 27968, 27968-Патофизиология 

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1984 . - 213 с.

   

  

Сист. No: 5953

- 758 -

35813, 35813-Патофизиология 

Ръководство за практически упражнения по патологична физиология  : За студенти по медицина / Методи Стоянов Балуцов, Здравко Асенов Велков, Анастасия Димитрова Карова, Мери Саркис Ованесян, Иван Борисов Янев и др ; Ред. Емил Янев . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 132 с.

   

  

Сист. No: 9869

- 759 -

35205 

Ръководство за практически упражнения по патофизиология  / К. Великов, К. Демирева, Д. Илучев, Р. Лолов и др ; Ред. Мл. Аргиров . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 8144

- 760 -

II 3280 

Серафимов, В. и др.

   Ръководство за практически занятия по патологична физиология / В. Серафимов, В. Зозиков . - София : Наука и изкуство, 1951 . - 144 с.

   

  

Сист. No: 9500

- 761 -

Д 434 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 127 с.

   

 корица 

Сист. No: 12618

- 762 -

36787 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Автореферат / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица 

Сист. No: 12619

- 763 -

35364 

Телчаров, Л.

   Въпроси из клиничната патология / Л. Телчаров . - София : Медицина и физкултура, 1963 . - 258 с.

   

  

Сист. No: 8852

- 764 -

II 3944 

Телчаров, Л. и др.

   Патологична физиология / Л. Телчаров, Ст. Писарев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1962 . - 423 с.

   

  

Сист. No: 539

- 765 -

Д 374 

Терзийски, Кирил Васков

   Типов отговор към физическо натоварване при някои социално значими заболявания и клинични синдроми : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Кирил Васков Терзийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 157 с.

   

  

Сист. No: 11545

- 766 -

36567 

Терзийски, Кирил Васков

   Типов отговор към физическо натоварване при някои социално значими заболявания и клинични синдроми : Автореферат / Кирил Васков Терзийски . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 54 с.

   

 корица 

Сист. No: 11913

- 767 -

, 34690-Патофизиология 

Тестове по патофизиология  / С. Костянев, И. Янев, А. Христова, А. Карова, Б. Маринов ; Ред. Д. Илучев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 2663

Патологична анатомия

- 768 -

4486 

Клинико-патологоанатомични епикризи

   Клинико-патологоанатомични епикризи / Б. Юруков, П. Миронов, А. Митов, Ас. Проданов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1960 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 7597

- 769 -

II 14528 

Practicals of general pathology  : Text and picture manual for medical students / Benjamin L. Anavi, Vesselin S. Belovezhdov, Diana I. Staribratova, Vladimir Hr. Danev, Zivko Vl. Peshev, Georgi P. Ivanov, Ilia P. Bivolarski, Antoanette B. Lazarova, Sylvia N. Genova, Dmitry D. Staykov, Desislava A. Tashkova, Maria S. Koleva ; Ред. Benjamin Anavi . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2011 . - 81 p.

   

 корица 

Сист. No: 11987

- 770 -

II 9220

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Гр. Велев, М. Гърдевски, Хр. Миленков, С. Николаева, П. Узунов и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1982 . - 229 с.

   

  

Сист. No: 5960

- 771 -

30880, 30880-Патоанатомия 

Repetitorium pathologo-anatomicum  / Григор Петров Велев, Марин Иванов Гърдевски, Маргарита Ангелова Каменова, Христо Николов Миленков, Иван Георгиев Михайлов и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 359 с.

   

  

Сист. No: 7601

- 772 -

Д 77

Агопян, Кеворк Багдасар

   Някои морфологични особености на хеморагичната метропатия с хиперплазия на маточната мукоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кеворк Багдасар Агопян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 225 с.

   

  

Сист. No: 2924

- 773 -

35506 

Анави, Бенямин Леон

   Ултраструктурно проучване на интерстициалните клетки на бъбречната медула при въздействие с индометацин, с раувазедин и при "ендокринен бъбрек" : Автореферат / Бенямин Леон Анави . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 9292

- 774 -

Д 74

Бадъков, Стоян Христов

   Характеристика на атеросклеротичните изменения на аортата и коронарните артерии при ревматизъм : Морфометрично, хистологично и хистохимично изследване : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стоян Христов Бадъков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 227 с.

   

  

Сист. No: 5786

- 775 -

Д 161

Василев, Иван Ат.

   Хистотопографска диагностика, количествена характеристика и корелации на хроничния белодробен енфизем с хронично белодробно сърце : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Атанасов Василев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 208 с.+ II част с фиг. и таблици

   

  

Сист. No: 2868

- 776 -

Д 446 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 180 с.

   

 корица 

Сист. No: 12762

- 777 -

36842 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Автореферат / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 12763

- 778 -

Д 431 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 12612

- 779 -

36784 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Автореферат / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 75 с.

   

 корица 

Сист. No: 12613

- 780 -

33144, 33144-Патоанатомия 

Запрянов, Запрян Николов

   Наръчник по обща и клинична патология : Т. 1- / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : Полиграф, 1995-

   

   Т. 1 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 2982

- 781 -

35091 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Автореферат / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 38 с.

   

  

Сист. No: 7801

- 782 -

Д 277 

Запрянов, Запрян Николов

   Степен на диференциация, количество ДНК и пролиферативна активност при астроглиалните тумори : Дисертация за получаване на научната степен "кандидат на медицинските науки" / Запрян Николов Запрянов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 161 с.

   

  

Сист. No: 7802

- 783 -

, II 6601 

Кърджиев, Б. и др.

   Специална патологична анатомия / Б. Кърджиев, Ас. Проданов, Г. Михайлов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 541 с.

   

  

Сист. No: 5742

- 784 -

, 33171, 33171-Патоанатомия 

Миленков, Христо и др.

   Атлас по хистопатология : За студенти по медицина и стоматология / Христо Миленков, Иванка Пеева . - Пловдив : Полиграфия АД, 1995 . - 126 с.

   

  

Сист. No: 3017

- 785 -

, C 3110, c 3110-Патоанатомия 

Обща и клинична патология  : Учебник за студенти по стоматология / Бенямин Леон Анави, Запрян Николов Запрянов, Иван Георгиев Михайлов, Севдалин Славов Начев . - Пловдив : Райков, 2003 . - 254 с.

   

   ISBN 954-9666-32-8 

  

Сист. No: 2440

- 786 -

, II 11825, II 11825-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Иван Наков Вълков, Марин Иванов Гърдевски, Христо Николов Миленков и др ; Ред. М. Златева . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 376 с.

   

  

Сист. No: 2859

- 787 -

, 32783, 32783-Патоанатомия 

Обща и специална патологична анатомия  : Учебник за студенти по медицина / Тодор Георгиев Бакърджиев, Григор Петров Велев, Александър Леонидов Георгиев, Марин Иванов Гърдевски, Венета Борисова Макавеева и др ; Ред. Иван Наков Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1995 . - 502 с.

   

   ISBN 954-420-131-9 

  

Сист. No: 3313

- 788 -

II 14443 

Обща патология  : За студенти от здравни специалности / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев . - Пловдив : Б. и., 2012 . - 109 с.

   

  

Сист. No: 11210

- 789 -

, II 12253, II 12253-Патоанатомия 

Патологична анатомия  : Учебник за студенти по стоматология / Иван Наков Вълков, Александър Леонидов Георгиев, Мария Димова Златева, Венета Борисова Макавеева, Христо Николов Миленков и др ; Ред. Иван Вълков . - София : Медицина и физкултура, 1991 . - 272 с.

   

   ISBN 954-420-077-0 

  

Сист. No: 2337

- 790 -

II 14097 

Патология  : Т. 1- / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави и др ; Ред. Григор Петров Велев . - 3 прераб. изд. . - София : Знание, 1999-

   

   ISBN 954-621-157-5 

   Т. 1. Обща патология . - 1999 . - 364 с.

   

  

Сист. No: 1761

- 791 -

, II 13605 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 1. Обща патология / Марин Иванов Гърдевски, Иван Георгиев Михайлов, Цанка Борисова Юрукова, Запрян Николов Запрянов, Бенямин Леон Анави, и др. . - 379 с.

   

  

Сист. No: 2432

- 792 -

, II 13605 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - 2 изд. . - София : Знание, 1997

   

   ISBN 954-621-106-0 

   Т. 2. Клинична патология / Иван Вълков, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова, и др. . - 704 с.

   

  

Сист. No: 2433

- 793 -

, II 12712-Патоанатомия, II12712-Патоанатомия 

Патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев . - Стара Загора : Знание, 1995-1996

   

   Т. 2. Клинична патология / Иван Вълков, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова, и др. . - 1996 . - 710 с.

   

   ISBN 954-621-087-0 (т. 2)

  

Сист. No: 3484

- 794 -

Д 447 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 158 с.

   

 корица 

Сист. No: 12764

- 795 -

36843 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Автореферат / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 12765

- 796 -

II 14452 

Поглед в патологията  : Учебник за студенти по здравни специалности / Б. Анави, В. Беловеждов, Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 119 с.

   

  

Сист. No: 11248

- 797 -

36106, 36106-Патоанатомия, 36106-Хистология и ембриология 

Порязова, Е. и др.

   Ръководство по хистопатология и имунохистохимия : Атлас за студенти по медицина, дентална медицина и фармация, специализанти и практикуващи лекари / Е. Порязова, З. Запрянов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 160 с.

   

   ISBN 978-954-8326-26-1 

  

Сист. No: 10540

- 798 -

Д 315 

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диагностична и прогностична значимост на имунохистохимичното изследване с Бета катенин и Цитокератин 20 при аденоми, първични и метастатични колоректални карциноми : [Дисертация] / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 53 с.

   

  

Сист. No: 9881

- 799 -

Д 322 

Порязова-Маркова, Елена Гълъбова

   Диференциално - диагностично значение на имунохистохимичното изследване с Цитокератин 7 и 20, Бета катенин CDX2 при колоректални карциноми и метастази от аденокарциноми сред перитонеума : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Гълъбова Порязова-Маркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 126 с.

   

  

Сист. No: 10102

- 800 -

II 14280, II 14280-Патоанатомия 

Практически упражнения по клинична патология  : Материали за подготовка на студенти по медицина с учебен компакт-диск / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 95 с. + 1 CD-ROM

   

   ISBN 978-954-9549-41-6 

  

Сист. No: 10541

- 801 -

C II 2267, C II 2267-Патоанатомия 

Практически упражнения по обща и клинична патология  : Материали за подготовка на студенти по дентална медицина / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 79 с. + 1 CD-ROM

   

   ISBN 978-954-9549-53-9 

  

Сист. No: 10816

- 802 -

II 14348 

Практически упражнения по обща патология  : Работна тетрадка / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева ; Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 74 с.

   

  

Сист. No: 10788

- 803 -

II 14444, II 14444-Патоанатомия 

Практически упражнения по обща патология  : Ръководство за студенти по медицина, с учебен компакт-диск / Бенямин Л. Анави, Веселин Т. Беловеждов, Диана Ив. Старибратова, Владимир Хр. Данев, Живко Вл. Пешев, Георги П. Иванов, Елена Г. Порязова-Маркова, Илия П. Биволарски, Антоанета Б. Лазарова, Силвия Н. Генова, Дмитрий Г. Стайков, Десислава А. Ташкова, Мария С. Колева-Иванова, Свитлана Ю. Бачурска-Йовчева, Десислава М. Божкова, Красимир Г. Дангалов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 103 с.

   

   ISBN 978-954-9549-78-2 

  

Сист. No: 11211

- 804 -

II 2939 

Проданов, Асен

   Патологична анатомия : Обща част / Асен Проданов . - София : Медицина и физкултура, 1959 . - 332 с.

   

  

Сист. No: 7506

- 805 -

35523 

Проданов, Асен

   Ръководство по частна патологична анатомия / Асен Проданов . - София : Наука и изкуство, 1954 . - 394 с.

   

  

Сист. No: 9320

- 806 -

, II 11824, II 11824-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  : За студенти по медицина / К. Агопян, Т. Бакърджиев, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 160 с.

   

  

Сист. No: 2898

- 807 -

, 33092, 33092-Патоанатомия 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / Бенямин Леон Анави, Ангел Атанасов Ангелов, Запрян Николов Запрянов, Цанка Петрова Бошнакова, Чавдар Николов Георгиев и др ; Ред. Александър Леонидов Георгиев, Юсеин Асанов Топов . - София : Медицина и физкултура, 1993 . - 262 с.

   

   ISBN 954-420-117-3 

  

Сист. No: 3315

- 808 -

II 9222 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 203 с.

   

  

Сист. No: 9803

- 809 -

II 9222 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - София : Медицина и физкултура, 1981 . - 203 с.

   

  

Сист. No: 9803

- 810 -

35782 

Ръководство за практически упражнения по патологична анатомия  / К. Агопян, Ив. Василев, Ив. Пеева, Кр. Солов, П. Шилев и др ; Ред. М. Златева, Хр. Миленков . - 2 стер. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 9804

- 811 -

3984 

Ръководство за практически упражнения по патологична хистология  / К. Солов, Хр. Миленков, К. Агопян, П. Шилев . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 184 с.

   

  

Сист. No: 9834

- 812 -

Д 51

Солов, Крум Атанасов

   Пневмонии у новородени деца /морфологични проучвания/ : Дисертация за присъждане научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Крум Атанасов Солов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 251 с.

   

  

Сист. No: 4398

- 813 -

, II13565-ПатоанатомияII 13565

Учебник по клинична патология  : В 2 т. /  Ред. Григор Велев, Иван Михайлов . - София : Знание, 2002

   

   ISBN 954-621-194-x 

   Т. 2 / Марин Гърдевски, Запрян Запрянов, Бенямин Анави, Нели Сивкова, Елисавета Попхристова, и др. . - 348 с.

   

  

Сист. No: 2170

- 814 -

II 14406, II 14406-Патоанатомия 

Учебник по клинична патология  : Т. 1- / Цанка Юрукова, Марин Гърдевски, Бенямин Анави, Запрян Запрянов, Нели Сивкова и др ; Ред. Григор Велев, Маргарита Каменова . - 3. изд. . - София : Знание

   

   Т. 2 . - 368 с.

   

   ISBN 954-621-194-х 

  

Сист. No: 11033

- 815 -

Д 61

Шилев, Петър Георгиев

   Патоморфологично изследване на синаптичните апарати в ганглиите на слънчевото сплетение при различни заболявания : Дисертационен труд за получаване научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Георгиев Шилев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1964 . - 166 с.

   

  

Сист. No: 58

Вътрешни болести

- 816 -

II 14463, II 14463-Вътрешни болести 

Batalov, Anastas

   Textbook of propedeutics of internal diseases : Basic principles of physical examination / Anastas Batalov, Kamen Klinkanov, Snezhana Terziyska, Sevdalina Lambova, Mariela Geneva-Popova, Lina Stoyanova, Ivan Yakov, Rositza Karalilova, Velichka Popova, Stanislava Alimanska, Milen Karagjozov, Pavel Selimov, Вилиян Платиканов ; Ред. Anastas Batalov . - Plovdiv : Publ. Medical University Plovdiv, 2013 . - 374 p.

   

   ISBN 978-619-7085-01-3 

  

Сист. No: 11283

- 817 -

36379, 36379-Вътрешни болести 

Klinkanov, Kamen et al.

   Manual of diagnostics of internal diseases / Kamen Klinkanov, Snezhana Terziyska, Anastas Batalov ; Ред. Anastas Batalov . - Plovdiv : Publ. Medical University Plovdiv, 2013 . - 97 p.

   

   ISBN 978-954-9549-90-4 

  

Сист. No: 11247

- 818 -

36407, 36407-Вътрешни болести 

Panchovska-Mocheva, Maria

   Internal medicine test questions for students in dental medicine / Maria Panchovska-Mocheva . - Plovdiv : Lax book, 2013 . - 91 p.

   

   ISBN 978-954-8326-72-8 

  

Сист. No: 11317

- 819 -

35440 

Алексиев, Владимир и др.

   Терапевтика на вътрешните болести / Владимир Алексиев, Петър Николов, Константин Чилов . - 2 изд. . - София, 1946 . - 372 с.

   

  

Сист. No: 8976

- 820 -

9135 

Вапцаров, Иван и др.

   Диспротеинемии / Иван Вапцаров, Сава Савов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 1689

- 821 -

, II 11839, II 11839-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по медицина : В 3 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1988

   

   Т. 2 . - 538 с.

   

  

Сист. No: 11

- 822 -

34492, 34492 - Вътрешни болести, 34492-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Симптомен диагностичен справочник /  Ред. Чудомир Начев, Мирослава Николова Бошева . - 3 осн. прераб. изд. . - Пловдив : АИ "Аграрен университет", 2002 . - 343 с.

   

  

Сист. No: 2241

- 823 -

33344

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Валентин Тодоров Коларски, Симеон Борисов Симеонов, Христо Маринов Христов, Васил Петров Драганов ; Ред. Валентин Коларски . - София : Медицина и физкултура, 1996 . - 388 с.

   

   ISBN 954-420-203-Х 

  

Сист. No: 3495

- 824 -

II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 3. Клиника на вътрешните болести / Божко Божков, Никола Г. Григоров, Николай Беловеждов, Истилиян Кърнолски, Петър Помаков, и др. . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-105-2 (т. 3)

  

Сист. No: 4049

- 825 -

II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 3. Клиника на вътрешните болести / Божко Божков, Никола Г. Григоров, Николай Беловеждов, Истилиян Кърнолски, Петър Помаков, и др. . - 375 с.

   

   ISBN 954-621-105-2 (т. 3)

  

Сист. No: 4049

- 826 -

II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 1. Пропедевтика на вътрешните болести / Петър Апостолов, Димитър Димитраков, Искрен Коцев, Цветан Чернев, Панайот Солаков, и др. . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-034-Х (т. 1)

  

Сист. No: 4125

- 827 -

II 12957, II 12957-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 1. Пропедевтика на вътрешните болести / Петър Апостолов, Димитър Димитраков, Искрен Коцев, Цветан Чернев, Панайот Солаков, и др. . - 340 с.

   

   ISBN 954-621-034-Х (т. 1)

  

Сист. No: 4125

- 828 -

II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 2. Клиника на вътрешните болести / Никола Алексиев, Илия Томов, Божко Божков, Петър Добрев, Кръстьо Павлов, и др. . - 495 с.

   

   ISBN 954-621-110-9 (т. 2)

  

Сист. No: 4515

- 829 -

II 12957

Вътрешни болести  : В 3 т. /  Ред. Чудомир Начев . - 3 прераб. изд. . - Стара Загора : Знание, 1997

   

   Т. 2. Клиника на вътрешните болести / Никола Алексиев, Илия Томов, Божко Божков, Петър Добрев, Кръстьо Павлов, и др. . - 495 с.

   

   ISBN 954-621-110-9 (т. 2)

  

Сист. No: 4515

- 830 -

35101, 35101-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти по стоматология / Тако Костов Андреев, Йордан Вълков Иванов, Валентин Тодоров Коларски, Къню Григоров Кънев, Христо Маринов Христов ; Ред. Добри Добрев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 7847

- 831 -

II 4317 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, М. Мондешки . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 891 с.

   

  

Сист. No: 8036

- 832 -

II 7316 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти медици / М. Рашев, Л. Томов, М. Василев, Св. Разбойников, Р. Раданов . - 2 изд. . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 932 с.

   

  

Сист. No: 8152

- 833 -

II 14241, II 14241-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  : Учебник за студенти от Медицинските колежи : медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, санитарни инспектори, фелдшери / Димитър Димитраков, Федя Николов, Стефка Кузманова, Стефчо Горанов, Владимир Ходжев, Йордан Димитраков, Емил Кумчев, Владимир Андонов, Елена Димитракова, Благо Благов, Йорданка Цокова, Даниела Танева ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 272 с.

   

   ISBN 978-954-8812-08-5 

  

Сист. No: 10377

- 834 -

II 14438 

Вътрешни болести : Учебник за студенти по медицина  : В 2 ч. . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2012

   

   Ч. 1 / Анахид Торосян, Валери Андреев, Гинка Раянова, и др. ; Ред.  С. Тишева . - 694 с.

   

   ISBN 978-954-756-119-9 (ч. 1)

  

Сист. No: 11191

- 835 -

36406, 36406-Вътрешни болести 

Вътрешни болести  / Ф. Николов, Ст. Горанов, Ст. Кузманова, Жанет Грудева-Попова, Мария Токмакова, В. Ходжев, Златка Янкова, Л. Владимирова-Китова, А. Торосян, В. Горанова-Маринова ; Ред. Ф. Николов . - Пловдив : ИК ВАП, 2013 . - 544 с.

   

   ISBN 978-954-8326-68-1 

  

Сист. No: 11314

- 836 -

II 10091 

Вътрешни болести с терапия  : Учебник за студенти-медици : В 2 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1975

   

   Т. 1 / П. Кирчев, В. Петков, Н. Попов, Р. Раданов, Цв. Симеонов, и др. . - 743 с.

   

  

Сист. No: 7998

- 837 -

II 10091 

Вътрешни болести с терапия  : Учебник за студенти-медици : В 2 т. /  Ред. Ат. Малеев . - София : Медицина и физкултура, 1975

   

   Т. 1 / П. Кирчев, В. Петков, Н. Попов, Р. Раданов, Цв. Симеонов, и др. . - 743 с.

   

  

Сист. No: 7998

- 838 -

35041 

Грудева-Попова, Жанет Грудева

   Клинично, клиничнолабораторно и експериментално проучване на пектинови продукти : Автореферат / Жанет Грудева Грудева-Попова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 28 с.

   

  

Сист. No: 7694

- 839 -

II 4423 

Диференциална диагноза на вътрешните болести  / Б. Юруков, П. Миронов, Л. Томов, А. Попов ; Ред. Б. Юруков . - София : Медицина и физкултура, 1964 . - 567 с.

   

  

Сист. No: 7457

- 840 -

Д 21

Драчев, Иван Димитров

   Върху промените в периферната кръв и костния мозък при пелагра, анкилостомиаза, алиментарна дистрофия, нефрит, лептоспироза и ревматизъм: Хематологично-клинични проучвания : Дисертационен труд за получаване научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Димитров Драчев . - Пловдив, 1959 . - 174 с.

   

  

Сист. No: 5972

- 841 -

35524 

Записки по вътрешни болести  . - Пловдив : МА "И. П. Павлов", 1954 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 9322

- 842 -

II 14228 

Караиванова, Маргарита

   Общи симптоми и синдроми във вътрешната медицина и терапевтично поведение / Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2010 . - 100 с.

   

   ISBN 978-954-334-105-4 

  

Сист. No: 10295

- 843 -

, II 13390-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : Ч. 1- . - 2 прер. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2001-

   

   ISBN 954-9666-20-4 

   Ч. 1 / Пенка Велева Мандулова, Атанас Борисов Джурджев, Тота Минева Йовкова, Федя Петров Николов, Стефка Кузманова, Истилиян Николов Кърнолски, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 2001 . - 461 с.

   

  

Сист. No: 1547

- 844 -

, II 13082-Вътрешни болести, II13000-Вътрешни болестиII 13000

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : МИ "Райков", 1997-1998

   

   Ч. 1 / Атанас Борисов Джурджев, Истилиян Николов Кърнолски, Пенка Велева Мандулова, Тота Минева Йовкова, Стефка Иванова Кузманова, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 1997 . - 520 с.

   

   ISBN 954-9666-01-8 (т. 1)

  

Сист. No: 4421

- 845 -

, II 13082-Вътрешни болести, II13000-Вътрешни болестиII 13000

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III и IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : МИ "Райков", 1997-1998

   

   Ч. 1 / Атанас Борисов Джурджев, Истилиян Николов Кърнолски, Пенка Велева Мандулова, Тота Минева Йовкова, Стефка Иванова Кузманова, Стефчо Емилов Горанов ; Ред.  Атанас Борисов Джурджев . - 1997 . - 520 с.

   

   ISBN 954-9666-01-8 (т. 1)

  

Сист. No: 4421

- 846 -

35273, 35273-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Нефрология, гастроентерология, ендокринология / Антония Мендизова, Димитър Димитраков, Иван Станчев, Йордан Димитраков, Мария Орбецова, Николай Кръстев, Симеон Симеонов и др ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 656 с.

   

   ISBN 954-9549-13-5 

  

Сист. No: 5144

- 847 -

, II 13000, II 13000-Вътрешни болести 

Клиника и терапия на вътрешните болести  : Лекционен курс за студенти-медици от III до IV курс : В 2 ч. . - Пловдив : Полиграф, 1997-1998

   

   Ч. 2 / Димитър Димитраков, Иван Станчев, Симеон Симеонов, Мария Карталева, Кръстьо Павлов ; Ред.  Димитър Й. Димитраков . - 1998 . - 416 с.

   

   ISBN 954-9529-23-1 (т. 2)

  

Сист. No: 5320

- 848 -

21557 

Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести  / Д. Андреев, Б. Юруков, Св. Разбойников, П. Стоянов, Ат. Каракашов и др . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 504 с.

   

  

Сист. No: 8040

- 849 -

21557 

Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести  / Д. Андреев, Б. Юруков, Св. Разбойников, П. Стоянов, Ат. Каракашов и др . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 504 с.

   

  

Сист. No: 8040

- 850 -

, II 12002 

Коларски, Валентин и др.

   Вътрешни болести : Учебник за студенти по стоматология / Валентин Коларски, Симеон Симеонов, Стефка Кузманова . - 2 доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1999 . - 451 с.

   

   ISBN 954-420-203-X 

  

Сист. No: 2082

- 851 -

II 5319 

Миронов, П.

   Вътрешни болести с терапия / П. Миронов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 852 с.

   

  

Сист. No: 7459

- 852 -

II 7453 

Миронов, П.

   Вътрешни болести с терапия / П. Миронов . - 3 прераб. и доп. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1970 . - 904 с.

   

  

Сист. No: 7460

- 853 -

5017 

Миронов, Петър Ангелов

   Учебник по диагноза и лечение на вътрешните болести / П. Миронов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1961 . - 788 с.

   

  

Сист. No: 7505

- 854 -

II 4687 

Митов, Антон

   Пропедевтика на вътрешните болести / Антон Митов . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1965 . - 492 с.

   

  

Сист. No: 2214

- 855 -

20101, 20101-Вътрешни болести 

Митов, Антон

   Пропедевтика на вътрешните болести / Антон Митов . - 3 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 534 с.

   

  

Сист. No: 7816

- 856 -

35515 

Новости във вътрешната медицина  / Борис Полнарев, А. Пухлев, Ив. Йонков, М. Рашев и др . - София : Медицина и физкултура, 1965 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 9302

- 857 -

34962, 34962-Вътрешни болести 

Панчовска, М. и др.

   Сборник от тестове и въпроси по вътрешни болести за стоматолози / М. Панчовска, Д. Карастатев . - София : Артик-2001, 2004 . - 112 с.

   

   ISBN 954-9365-05-0 

  

Сист. No: 7329

- 858 -

C 3476, C 3476-Вътрешни болести 

Панчовска-Мочева, Мария и др.

   Тестове по вътрешни болести : За студенти по дентална медицина / Мария Панчовска-Мочева, Татяна Симеонова ; Ред. Мария Панчовска-Мочева . - Пловдив : МИ ВАП, 2012 . - 101 с.

   

   ISBN 978-954-8326-61-2 

  

Сист. No: 11055

- 859 -

II 14685, II 14685-Вътрешни болести 

Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести : Учебник за медици  : В 2 т. /  Ред. Жени Милева, Гео Нешев, Александър Шинков . - София : АРСО, 2016

   

   Т. 1 / Красимир Антонов, Атанас Баталов, Стефан Горанов, Стефка Кузманова, Панайот Солаков, Благой Маринов, Веселина Маринова, и др. . - 305 с.

   

   ISBN 978-619-197-013-1 

 корица 

Сист. No: 12777

- 860 -

II 14685, II 14685-Вътрешни болести 

Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести : Учебник за медици  : В 2 т. /  Ред. Жени Милева, Гео Нешев, Александър Шинков . - София : АРСО, 2016

   

   Т. 2 / Красимир Антонов, Атанас Баталов, Стефка Кузманова, Панайот Солаков, Благой Маринов, Веселина Маринова, и др. . - 306-602 с.

   

   ISBN 978-619-179-014-8 

 корица 

Сист. No: 12778

- 861 -

3872 

Пухлев, А. и др.

   Терапия на вътрешните болести / А. Пухлев, Б. Юруков . - 2 доп и осн. прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 876 с.

   

  

Сист. No: 8170

- 862 -

II 2223 

Пухлев, Ал. и др.

   Терапия на вътрешните болести / Ал. Пухлев, Б. Юруков . - София : Медицина и физкултура, 1955 . - 1052 с.

   

  

Сист. No: 8148

- 863 -

C 3439, C 3439-Вътрешни болести 

Ръководство по вътрешни болести  : За студенти по дентална медицина : Ч. 1- /  Ред. М. Панчовска-Мочева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010-

   

   Ч. 1 / М. Панчовска-Мочева, Д. Терзиева . - 2010 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-8326-14-8 (ч. 1)

  

Сист. No: 10441

- 864 -

C 3439, C 3439-Вътрешни болести 

Ръководство по вътрешни болести  : За студенти по дентална медицина : Ч. 1- /  Ред. М. Панчовска-Мочева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010-

   

   Ч. 2 / Христина Лалабонова, Дора Терзиева, Илияна Стоева, Николай Белев, Мария Панчовска-Мочева . - 2011 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-8326-27-8 (ч. 2)

  

Сист. No: 10579

- 865 -

36260, 36260-Вътрешни болести 

Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести  / Дамян Дамянов, Николай Цанков, Стефан Горанов, Златка Димитрова, Веселина Горанова-Маринова и др ; Ред. Жени Милева, Гео Нешев . - София : АРСО, 2012 . - 1104 с.

   

   ISBN 978-954-9301-71-7 

  

Сист. No: 10902

- 866 -

36369, 36369-Вътрешни болести 

Сборник тестове по пропедевтика на вътрешните болести  / Анастас Баталов, Мариела Генева, Емилия Мишева, Лина Стоянова, Станислава Алиманска, Величка Попова, Севдалина Ламбова, Снежана Терзийска ; Ред. Анастас Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 105 с.

   

   ISBN 978-954-9549-89-8 

  

Сист. No: 11213

- 867 -

15421 

Симеонов, Цв. и др.

   Висцерални микози / Цв. Симеонов, Исак Шаулов, В. Ганов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 7547

- 868 -

II 11812 

Симптомен диагностичен справочник на вътрешните болести  / Никола Атанасов Бошев, Станка Георгиева Андонова, Крум Костадинов Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Стефан Христов Йочев, Иван Иванов Карастанев, Георги Димитров Николов, Дорчо Петров Сарафов, Петър Димитров Янев, Христов Кръстю Павлов и др ; Ред. Н. Бошев, Г. Маждраков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 428 с.

   

  

Сист. No: 8146

- 869 -

II 5059 

Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания  / Н. Бошев, Кр. Атанасов, П. Янев, Ив. Карастанев, Г. Куванджиев и др ; Ред. Н. Бошев, Г. Маждраков . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 387 с.

   

  

Сист. No: 7846

- 870 -

, 9576 

Синтетична медицина  / Добрина Атанасова, Васко Василев, Тодор Вълков, Атанас Гюлев, Емил Коен, Ламбри Ламбрев, Димитър Профиров, Иван Славов, Иван Т. Толев, Павел Шопов и др ; Ред. Богоя Юруков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1966 . - 560 с.

   

  

Сист. No: 1684

- 871 -

, II13385-Вътрешни болестиII 13385

Солаков, Панайот и др.

   Пропедевтика на вътрешните болести / Панайот Солаков, Стефка Кузманова . - Пловдив : Райков, 2000 . - 433 с.

   

   ISBN 954-9666-17-4 

  

Сист. No: 1512

- 872 -

35920, 35920-Вътрешни болести 

Солаков, Панайот и др.

   Пропедевтика на вътрешните болести / Панайот Солаков, Стефка Кузманова . - Пловдив : МИ "Райков", 2009 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9666-17-4 

  

Сист. No: 10121

- 873 -

33949

Съвременни проблеми на вътрешните болести  : Кн. 1- /  Ред. Чудомир Начев, А. Джурджев, Младен Григоров, Н. Пенков, Т. Мешков и др : ИК "Фокус", 1999-

   

   Кн. 1 . - 1999 . - 317 с.

   

   ISBN 954-8159-21-Х (кн. 1)

  

Сист. No: 5567

- 874 -

, 33923-Вътрешни болести 

Терапия на вътрешните болести  / Димитър Йорданов Димитраков, Пенка Велева Мандулова, Стефан Христов Йочев, Иван Найденов Станчев, Стефка Иванова Кузманова, Симеон Борисов Симеонов, Стефчо Емилов Горанов, Асен Николаев Атанасов, Красимир Иванов Карастанев, Емил Анков Спасов, Иван Иванов Карастанев, Атанас Борисов Джурджев . - Пловдив : МИ "Райков", 1999 . - 842 с.

   

   ISBN 954-9666-0-7 

  

Сист. No: 5443

- 875 -

C 3419, C 3419-Вътрешни болести 

Терапия на вътрешните болести  : Ръководство за студенти по дентална медицина / Дамянка Гетова, Иванка Костадинова, Мария Панчовска-Мочева, Людмил Пейчев ; Ред. Мария Панчовска-Мочева . - Пловдив : ИК "ВАП", 2009 . - 144 с.

   

   ISBN 954-9806-95-3 

  

Сист. No: 10122

- 876 -

, II12747-Вътрешни болестиII 12747

Терапия на вътрешните болести с лекарствен справочник  / Иван Иванов Карастанев, Никола Атанасов Бошев, Асен Николаев Атанасов, Мирослава Николова Бошева, Стефчо Емилов Горанов, Атанас Борисов Джурджев, Стефан Христов Йочев, Красимир Иванов Карастанев, Стефка Иванова Кузманова, Пенка Велева Мандулова, Стоян Благов Миленков, Симеон Борисов Симеонов, Иван Найденов Станчев ; Ред. Иван Карастанев, Никола Атанасов Бошев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1997 . - 956 с.

   

   ISBN 954-420-210-2 

  

Сист. No: 4052

- 877 -

II 14149, II 14149-Вътрешни болести 

Тестове по нефрология, гастроентерология и ендокринология  : За студенти по медицина /  Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 315 с.

   

   ISBN 954-9549-31-7 

  

Сист. No: 9756

- 878 -

34325 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, М. Рашев, Т. Ташев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1959-

   

   Т. 1 . - 1959 . - 675 с.

   

  

Сист. No: 865

- 879 -

, II 2638 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1957

   

   Т. 1 . - 674 с.

   

  

Сист. No: 4150

- 880 -

, II 2638 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - 2 прераб. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1957

   

   Т. 2 . - 694 с.

   

  

Сист. No: 4151

- 881 -

II 1979 

Чилов, К. и др.

   Учебник по вътрешни болести : В 2 т. / К. Чилов, Т. Ташев, М. Рашев . - София : Наука и изкуство, 1954-1955

   

   Т. 1 . - 1954 . - 488 с.

   

  

Сист. No: 7511

Кардиология

- 882 -

36721, 36721-Болести на ССС, 36721-Вътрешни болести 

Cardiology  / Fedya Nikolov, Mariya Tokmakova, Lyudmila Vladimirova-Kitova, Nikolay Atanasov, Nikolay Zdravkov, Krassimir Karastanev, Petar Nikolov, Okan Aliman ; Ред. Mariya Tokmakova . - Plovdiv : Lax book, 2015 . - 124 p.

   

   ISBN 978-619-189-011-8 

 корица 

Сист. No: 12492

- 883 -

Д 301 

Алиман, Окан Исмет

   Приложение на 6-минутния тест с ходене в диагностиката и рехабилитацията на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Окан Исмет Алиман . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 120 с.

   

  

Сист. No: 9253

- 884 -

Д 2

Апостолов, Любомир Илиев

   Към етиопатогенезата, клиниката и лечението на Wolf - Parkinson - White синдрома : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Любомир Илиев Апостолов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1961 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 2905

- 885 -

Д 5

Атанасов, Крум Костадинов

   По въпроса за коагулабилита при атеросклероза и хипертонична болест : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Крум Костадинов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1960 . - 210 с.

   

  

Сист. No: 2907

- 886 -

34856 

Атанасов, Крум Костадинов

   Исхемична болест на сърцето - остър миокарден инфаркт клинико-нозометрични проучвания : Автореферат / Крум Костадинов Атанасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1985 . - 82 с.

   

  

Сист. No: 7057

- 887 -

Д 8

Баталов, Згуро Анастасов

   Промени в съкратителната функция на миокарда на лявата камера при някои сърдечно-съдови заболявания по фазовия анализ на механичната систола : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Згуро Анастасов Баталов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 5158

- 888 -

35791, 35791-Болести на ССС 

Владимирова-Китова, Людмила

   Оценка на ендотелната функция чрез ехографско скениране на брахиалната артерия и методи за повлияването й / Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : ИК "ВАП", 2008 . - 138 с.

   

   ISBN 954-9806-81-6 

 корица 

Сист. No: 9820

- 889 -

36139, 36139-Болести на ССС 

Владимирова-Китова, Людмила Г.

   L-аргинина в профилактиката на ендотелна дисфункция в хода на стареене / Людмила Г. Владимирова-Китова . - Пловдив : МИ ВАП, 2010 . - 96 с.

   

   ISBN 978-954-8326-21-6 

  

Сист. No: 10607

- 890 -

36206, 36206-Вътрешни болести 

Владимирова-Китова, Людмила Г.

   Към съвременния аспект на атеросклерозата / Людмила Г. Владимирова-Китова . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-8326-24-7 

  

Сист. No: 10781

- 891 -

Д 298 

Владимирова-Китова, Людмила Георгиева

   Усъвършенствуване на подхода при пациенти с изразена хиперхолестеролемия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Людмила Георгиева Владимирова-Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 267 с.

   

  

Сист. No: 9012

- 892 -

36104 

Владимирова-Китова, Людмила Георгиева

   Оптимизиране на диагностичния и терапевтичен алгоритъм при пациенти с изразена хиперхолестеролемия : Автореферат / Людмила Георгиева Владимирова-Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2007 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 10538

- 893 -

Д 136

Грозев, Димитър Димов

   Епидемиологични проучвания на исхемичната болест на сърцето и артериалната хипертония сред селскостопанските и промишлените работници и административните служители в Пловдивски окръг: Анализ на рисковите фактори на ИБС и АХ : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Димов Грозев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 284 с.

   

  

Сист. No: 2829

- 894 -

36133, 36133- Вътрешни болести, 36133-Болести на ССС 

Денева-Койчева, Таня и др.

   Клетъчни адхезионни молекули в ендотелното активиране при иницииране на атерогенезата / Таня Денева-Койчева, Людмила Владимирова-Китова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-9549-44-7 

  

Сист. No: 10598

- 895 -

Д 18

Деспотов, Борис Томов

   Антикоагулантно и фибринолитично лечебни действия на местната аптекарска пиявица /Hirudo Medicinalis Officinalis/ при артериотромбози : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борис Томов Деспотов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1966 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 55

- 896 -

, 33149, 33149-Болести на ССС 

Джурджев, Атанас

   Тромболитична терапия при остър миокарден инфаркт - вчера, днес, утре? / Атанас Джурджев : Quintessence BG, 1995 . - 48 с.

   

   ISBN 954-8380-08-0 

  

Сист. No: 2993

- 897 -

, 33952 

Джурджев, Атанас

   Синдром на преждевременно възбуждение / Атанас Джурджев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1992 . - 62 с.

   

  

Сист. No: 5599

- 898 -

35648 

Джурджев, Атанас Б.

   Наблюдение върху ранните и късни резултати от фибринолитичната терапия приложена на болни с остър миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия : Автореферат / Атанас Б. Джурджев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 1991 . - 66 с.

   

  

Сист. No: 9507

- 899 -

Д 81

Димов, Димчо Тонев

   Нов метод за регистриране динамиката на артериалния пулс-кинетосфигмография и приложението му в диагностиката на някои съдови заболявания : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димчо Тонев Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 205 с.

   

  

Сист. No: 2920

- 900 -

35677 

Димов, Димчо Тонев

   Нов метод за регистриране динамиката на артериалния пулс-кинетосфигмография и приложението му в диагностиката на някои съдови заболявания : Автореферат / Димчо Тонев Димов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 40 с.

   

  

Сист. No: 9536

- 901 -

Д 168

Иванов, Йордан Вълков

   Сърдечен контрактилитет, газов състав и алкално-киселинно равновесие на кръвта у болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и хронично белодробно сърце : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Йордан Вълков Иванов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 2857

- 902 -

35297 

Иванов, Йордан Вълков

   Исхемична болест на сърцето - скрининг за индивидуален и популационен риск : Автореферат / Йордан Вълков Иванов . - Стара Загора : Тракийски университет, 1996 . - 79 с.

   

  

Сист. No: 8650

- 903 -

35675 

Иванов, Йордан Вълков

   Сърдечен контрактилитет, газов състав и алкално-киселинно равновесие на кръвта у болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и хронично белодробно сърце : Автореферат / Йордан Вълков Иванов . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 39 с.

   

  

Сист. No: 9534

- 904 -

Д 177

Йовкова, Тота Минева

   Проучвания върху серумните липиди и липопротеини у първостепенни родственици на болни, преживели миокарден инфаркт : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тота Минева Йовкова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 174 с.

   

  

Сист. No: 6016

- 905 -

II 14277, II 14277-Болести на ССС 

Кардиология  / Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Ф. Николов, Н. Пенков и др ; Ред. Младен Григоров . - София : Български кардиологичен институт, 2010 . - 984 с.

   

   ISBN 978-954-92473-6-7 

  

Сист. No: 10528

- 906 -

II 14667, II 14667-Болести на ССС, II 14667-Вътрешни болести 

Кардиология 2015  / Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Рунев, К. Витлянова и др ; Ред. Младен Григоров . - София : ЦМБ, 2015 . - 515 с.

   

   ISBN 978-954-9318-55-5 

 корица 

Сист. No: 12666

- 907 -

Д 258 

Кичуков, Костадин Николаев

   Проучване влиянието на комбинираната перорална хормонално заместителна терапия върху модифицирането на сърдечно-съдовия риск при менопаузални жени : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Костадин Николаев Кичуков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 120 с.

   

  

Сист. No: 6615

- 908 -

35954 

Кичуков, Костадин Николаев

   Проучване влиянието на комбинираната перорална хормонално заместителна терапия върху модифицирането на сърдечно-съдовия риск при менопаузални жени : Автореферат / Костадин Николаев Кичуков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 50 с.

   

  

Сист. No: 10182

- 909 -

29257 

Клинични наблюдения в кардиологията  / Крум Костадинов Атанасов, Иван Райчев Бадев, Атанас Борисов Джурджев, Иван Рангелов Динков, Истилиян Николов Кърнолски, Симеон Борисов Симеонов, Константин Петков Цонев и др ; Ред. Юрий Белов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 7687

- 910 -

29257 

Клинични наблюдения в кардиологията  / Крум Костадинов Атанасов, Иван Райчев Бадев, Атанас Борисов Джурджев, Иван Рангелов Динков, Истилиян Николов Кърнолски, Симеон Борисов Симеонов, Константин Петков Цонев и др ; Ред. Юрий Белов . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 204 с.

   

  

Сист. No: 7687

- 911 -

Д 123

Константинова, Маргарита Константинова

   Върху състоянието на сърдечно-съдовата система при професионално оловно въздействие по данни на електрокардиографията, балистокардиографията и сфигмографията : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Маргарита Константинова Константинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 210 с.

   

  

Сист. No: 5820

- 912 -

22341 

Кръстинов, Генчо и др.

   Коарктация на аортата / Генчо Кръстинов, Димитър Шишманов, Тодор Даскалов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 166 с.

   

  

Сист. No: 7684

- 913 -

33414

Кърнолски, Истилиян Николов

   Проучвания върху полигенния рисков фактор с проспективни клинико-генетични и популационни наблюдения при есенциалната хипертония и исхемичната болест на сърцето: автореферат за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските наукии : Автореферат / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 89 с.

   

  

Сист. No: 3719

- 914 -

Д 223

Кърнолски, Истилиян Николов

   Проучвания върху полигенния рисков фактор с проспективни клинико-генетични и популационни наблюдения при есенциалната хипертония и исхемичната болест на сърцето : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 384 с.

   

  

Сист. No: 4512

- 915 -

Д 171

Кърнолски, Истилиян Николов

   Клинико-генетични проучвания при хипертоничната болест : Дисертационен труд за присъждане на научната степен "Кандидат на медицинските науки" / Истилиян Николов Кърнолски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 187 с.

   

  

Сист. No: 6010

- 916 -

Д 286 

Мануков, Иван Христев

   Клинико-функционална характеристика на коронарните стенози с комплексна ангиографска морфология : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Иван Христев Мануков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 161 с.

   

  

Сист. No: 8595

- 917 -

Д 286 

Мануков, Иван Христев

   Клинико-функционална характеристика на коронарните стенози с комплексна ангиографска морфология : Дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Иван Христев Мануков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 161 с.

   

  

Сист. No: 8595

- 918 -

35366 

Миронов, П.

   Атеросклерозата / П. Миронов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1960 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 8854

- 919 -

II 6782 

Митов, А. и др.

   Практическа електрокардиография с атлас / А. Митов, Л. Апостолов, И. Пантев . - 2 изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1968 . - 203 с.

   

  

Сист. No: 7455

- 920 -

II 9825 

Митов, Антон и др.

   Практическа електрокардиография / Антон Митов, Любомир Апостолов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 283 с.

   

  

Сист. No: 543

- 921 -

II 4425 

Митов, Антон Илиев и др.

   Практическа електрокардиография с атлас / Антон Илиев Митов, Любомир Ил. Апостолов, Йонко Ст. Пантев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 171 с.

   

  

Сист. No: 7456

- 922 -

36019, 36019-Вътрешни болести 

Мишева, Емилия

   От симптома до диагнозата : Сборник тестове по кардиология за медици / Емилия Мишева . - Пловдив : Интелексперт - 94, 2009 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-8835-14-5 

  

Сист. No: 10314

- 923 -

36457 

Николов, Петър Федев

   Прехипертония. Разпространение, функционални и лабораторни промени. Терапевтичен подход : Автореферат / Петър Федев Николов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 11658

- 924 -

36207, 36207-Болести на ССС, 36207-Вътрешни болести 

Николов, Федя

   Артериална хипертония : Съвременни аспекти / Федя Николов . - Пловдив : МИ ВАП, 2011 . - 128 с.

   

   ISBN 978-954-8326-40-7 

  

Сист. No: 10782

- 925 -

Д 234

Николов, Федя Петров

   Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на острия миокарден инфаркт : Дисертация / Федя Петров Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 114 с.

   

  

Сист. No: 869

- 926 -

34421

Николов, Федя Петров

   Вродени сърдечни пороци при възрастни / Федя Петров Николов . - Пловдив : МИ"Райков" . - 60 с.

   

   ISBN 954-9666-25-5 

  

Сист. No: 2002

- 927 -

35037 

Николов, Федя Петров

   Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на острия миокарден инфаркт : Автореферат / Федя Петров Николов . - Пловдив, 2000 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 7690

- 928 -

35287 

Орбецова, Мария

   Атерогенни рискови фактори и социално значими съдови заболявания / Мария Орбецова, Румен Стоилов, Евгения Василева, Людмил Груев, Емил Райнов и др ; Ред. Мария Орбецова . - София : "Сърце и здраве", 2005 . - 176 с.

   

   ISBN 954-90869-4-1 

  

Сист. No: 8622

- 929 -

4775 

Паница, Д. и др.

   Сърдечни тонове и шумове (аускултация на сърцето) / Д. Паница, М. Минчев, П. Шопов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1960 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 9162

- 930 -

4775 

Паница, Д. и др.

   Сърдечни тонове и шумове (аускултация на сърцето) / Д. Паница, М. Минчев, П. Шопов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1960 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 9162

- 931 -

I 478 

Паница, Д. и др.

   Болки в сърдечната област, сърцебиене и здраве / Д. Паница, Л. Апостолов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1967 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 9250

- 932 -

A 1581 

Рашев, М. и др.

   Болести на миокарда / М. Рашев, Й. Белоев . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 203 с. . -  (Selecta medica, 1972 ; 2)

   

  

Сист. No: 7810

- 933 -

A 1581 

Рашев, М. и др.

   Болести на миокарда / М. Рашев, Й. Белоев . - София : Медицина и физкултура, 1972 . - 203 с. . -  (Selecta medica, 1972 ; 2)

   

  

Сист. No: 7810

- 934 -

20375 

Стефанов, Георги

   Високо артериално налягане / Георги Стефанов . - София : Медицина и физкултура, 1974 . - 72 с.

   

  

Сист. No: 7642

- 935 -

Д 52

Стефанов, Георги Атанасов

   Дефибрилацията на ектопичните тахикардии с електричен шок при затворен гръден кош : Дисертация / Георги Атанасов Стефанов : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 267 с.

   

  

Сист. No: 52

- 936 -

Д 268 

Стоянова, Вили Кръстева

   Функционални и биохимични аспекти в развитието на лявокамерната хипертрофия : Дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" / Вили Кръстева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 109 с.

   

  

Сист. No: 7995

- 937 -

Д 353 

Хазърбасанов, Добри Неделчев

   Изследване на тромбоцитната агрегация и индивидуализиране на клопидогреловата доза при пациенти след коронарно стентиране : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Добри Неделчев Хазърбасанов . - София : МУ - София, 2011 . - 71 с.

   

  

Сист. No: 11042

- 938 -

7078 

Цончев, Иван

   Сърдечна недостатъчност / Иван Цончев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1963 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 7513

- 939 -

Д 62

Шишманов, Димитър Ст.

   Върху относителната стойност на правилото на Айнтхофен : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Димитър Ст. Шишманов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1963 . - 182 с.

   

  

Сист. No: 5982

- 940 -

34328

Юруков, Богоя

   Endokarditis lenta / Богоя Юруков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1964 . - 156 с.

   

  

Сист. No: 1692

Пулмология. Фтизиатрия

- 941 -

Д 115

Анастасов, Васил Ив.

   Значение на кожната невроваскуларна адренергична реактивност при отдиференциране на постваксиналната от инфекциозната алергия и при определяне активността на белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Васил Ив. Анастасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 162 с.

   

  

Сист. No: 5811

- 942 -

35092 

Анастасов, Васил Иванов

   Значение на кожната невроваскуларна адренергична реактивност при отдиференциране на постваксиналната от инфекциозната алергия и при определяне активността на белодробната туберкулоза : Автореферат / Васил Иванов Анастасов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 7803

- 943 -

34212

Белодробен тромбемболизъм диагноза или профилактика  / Ангел Ангелов, Стефан Костянев, Марта Балева, Васил Хаджидеков, Валентина Минчева и др ; Ред. Златка Янкова . - Пловдив, 2000 . - 131 с.

   

  

Сист. No: 1337

- 944 -

34284 - Болести на ССС, 34284-Болести на дихателната система 

Белодробен тромбемболизъм диагноза или профилактика  / Ангел Ангелов, Стефан Костянев, Марта Балева, Васил Хаджидеков, Валентина Минчева, Златка Янкова . - София : МИ"АРСО", 2001 . - 124 с.

   

   ISBN 954-8967-64-2 

  

Сист. No: 1623

- 945 -

II 4739

Болести на дихателната система  / Антон И. Алтъпармаков, Христо Атанасов, Мара Белчева, Асен С. Бояджиев, Антон Ил. Митов и др ; Ред. Иван Й. Йонков, Стефан Т. Тодоров . - София : "Медицина и физкултура", 1965 . - 852 с.

   

  

Сист. No: 1687

- 946 -

II 4739

Болести на дихателната система  / Антон И. Алтъпармаков, Христо Атанасов, Мара Белчева, Асен С. Бояджиев, Антон Ил. Митов и др ; Ред. Иван Й. Йонков, Стефан Т. Тодоров . - София : "Медицина и физкултура", 1965 . - 852 с.

   

  

Сист. No: 1687

- 947 -

, 13842, 13842-Вътрешни болести 

Димитров, Димитър

   Фтизиатрия / Димитър Димитров . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1971 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 71

- 948 -

Д 19

Димитров, Димитър А.

   Смущения на бъбречните функции при болните от белодробна туберкулоза : Дисертация / Димитър А. Димитров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1965 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 5980

- 949 -

14326 

Димитров, Димитър А.

   Силикотуберкулоза / Димитър А. Димитров . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1967 . - 116 с.

   

  

Сист. No: 7543

- 950 -

Д 395 

Иванчева-Илиева, Росица Венелинова

   Коморбидност при пушачи - кумулативен ефект на ендогенни и екзогенни фактори : Дисертация за присъждане на научно-образователна степен "Доктор" / Росица Венелинова Иванчева-Илиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 130 с.

   

 корица 

Сист. No: 11893

- 951 -

II 14526 

Иванчева-Илиева, Росица Венелинова

   Коморбидност при пушачи - кумулативен ефект на ендогенни и екзогенни фактори : Автореферат / Росица Венелинова Иванчева-Илиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 11982

- 952 -

33948

Лечение на белодробните болести  / Петър Стефанов Добрев, Виолина Генова Боева, Асен Атанасов Златев, Пенка Велева Мандулова, Христо Христов Маринов, Жени Александрова Милева и др . - София : Медицина и физкултура, 1999 . - 370 с.

   

   ISBN 954-420-216-1 

  

Сист. No: 5568

- 953 -

Д 35

Маринов, Атанас Николов

   Проучвания на някои ензими при белодробната туберкулоза : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Атанас Николов Маринов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1967 . - 141 с.

   

  

Сист. No: 2798

- 954 -

Д 86

Митев, Динко Канев

   Върху диагнозата на белодробния рак : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Динко Канев Митев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 121 с.

   

  

Сист. No: 5840

- 955 -

20577 

Митов, Антон и др.

   Респираторна микоплазмоза у човека / Антон Митов, Венцеслав Мандулов, Тодор Даскалов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 96 с.

   

  

Сист. No: 7641

- 956 -

Д 199

Николов, Георги Димитров

   Проучвания на някои имунни и автоимунни реакции при белодробна туберкулоза : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Георги Димитров Николов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1977 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 2871

- 957 -

36351, 36351-Болести на дихателната система, 36351-Вътрешни болести 

Ново ръководство по белодробни болести и туберкулоза  / Зл. Янкова, Кр. Андреев, Г. Белев, Ст. Костянев, Вл. Ходжев и др ; Ред. Златка Янкова . - София : ЦМБ, 2012 . - 286 с.

   

   ISBN 978-954-9318-16-6 

  

Сист. No: 11177

- 958 -

35479, 35479-Болести на дихателната система, 35479-Вътрешни болести 

Практическо ръководство по белодробни болести  / Златка Янкова, Георги Белев, Антония Гърова, Стефан Костянев, Станислав Къртев, Анахид Торосян, Владимир Ходжев . - София : Артик-2001, 2006 . - 164 с.

   

   ISBN 954-9365-14-Х 

  

Сист. No: 9171

- 959 -

22579 

Симеонов, Цвятко и др.

   Силикоза / Цвятко Симеонов, Кръстьо Язов . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1976 . - 199 с.

   

  

Сист. No: 7631

- 960 -

35018 

Торосян, Анахид Артюн

   Терапевтични проблеми свързани с резистентността на Mycobacterium tuberculosis в условията на директно обсервирана терапия - съкратени срокове : Автореферат / Анахид Артюн Торосян . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2001 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 7482

- 961 -

34986-Болести на дихателната система 

Туберкулоза в клиничната практика  / Златка Янкова, Чавдар Славов, Захари Кръстев, Асен Алексиев, Кирил Праматаров и др . - София : МИЗЗО, 2003 . - 164 с.

   

   ISBN 954-91374-1-4 

  

Сист. No: 7394

- 962 -

, 35046 

Ходжев, Владимир Асенов

   Диспнеичните индекси и 6 минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест : Автореферат / Владимир Асенов Ходжев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 41 с.

   

  

Сист. No: 2347

- 963 -

Д 252

Ходжев, Владимир Асенов

   Диспнеичните индекси и 6 минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Владимир Асенов Ходжев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2002 . - 157 с.

   

  

Сист. No: 2348

- 964 -

Д 375 

Щерев, Филип Андонов

   Социални, функционални и експериментални проучвания върху тютюнопушенето : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Филип Андонов Щерев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 11665

- 965 -

36570 

Щерев, Филип Андонов

   Социални, функционални и експериментални проучвания върху тютюнопушенето : Автореферат / Филип Андонов Щерев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 11916

Хематология

- 966 -

36876 

Белева, Елина Ангелова

   Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени заболявания : Автореферат / Елина Ангелова Белева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 12838

- 967 -

36248 

Горанов, Стефчо Емилов

   Бъбречна недостатъчност при мултиплен миелом: патогенични фактори, клинична характеристика, терапевтично повлияване, прогностично значение : Автореферат / Стефчо Емилов Горанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 10888

- 968 -

Д 287 

Горанова-Маринова, Веселина Стефанова

   Проучвания върху системата OPG/RANKL при болни с мултиплен миелом и костни увреждания : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Веселина Стефанова Горанова-Маринова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 179 с.

   

  

Сист. No: 8596

- 969 -

Д 287 

Горанова-Маринова, Веселина Стефанова

   Проучвания върху системата OPG/RANKL при болни с мултиплен миелом и костни увреждания : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" / Веселина Стефанова Горанова-Маринова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 179 с.

   

  

Сист. No: 8596

- 970 -

, 34593 

Кърнолски, И.

   Клинична хематология : Ч. 1- / И. Кърнолски . - София : Медицина и физкултура, 2003

   

   ISBN 954-420-064-9 

   Ч. 1. Болести на еритроцитната редица . - 416 с.

   

  

Сист. No: 2453

- 971 -

36869, 36869-Хематология 

Ненова, Иванка и др.

   Анемия при злокачествени заболявания / Иванка Ненова, Жанет Грудева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 90 с.

   

   ISBN 978-619-7085-62-4 

 корица 

Сист. No: 12815

- 972 -

23455 

Попвасилев, Иван и др.

   Кръвногрупови системи у човека / Иван Попвасилев, Христо Близнаков . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 235 с.

   

  

Сист. No: 7664

- 973 -

36723 

Чернев, Георги и др.

   Малигнен меланом / Георги Чернев, Анастасия Чокоева . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 . - 200 с.

   

   ISBN 978-954-07-3895-6 

 корица 

Сист. No: 12495

Гастроентерология

- 974 -

Д 102

Александров, Александър Ив.

   Проучване върху някои фармакодинамични ефекти на морфина и нивалина у болни с резециран стомах поради язвена болест : Дисертационен труд за получаване на степен "Кандидат на медицинските науки" / Александър Ив. Александров . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1970 . - 126 с.

   

  

Сист. No: 2919

- 975 -

35602 

Андонов, Владимир Николов

   Ранни промени в дихателната и сърдечната функция при пациенти с чернодробна цироза : Автореферат / Владимир Николов Андонов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 45 с.

   

  

Сист. No: 9446

- 976 -

Д 1

Андреев, Борислав Илиев

   Ензимни проучвания при хирургическото лечение на някои заболявания на храносмилателната система : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Борислав Илиев Андреев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 201 с.

   

  

Сист. No: 2908

- 977 -

35398 

Андреев, Борислав Илиев

   Ензимни проучвания при хирургическото лечение на някои заболявания на храносмилателната система : Автореферат / Борислав Илиев Андреев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 27 с.

   

  

Сист. No: 8914

- 978 -

Д 305 

Джурков, Венцеслав Георгиев

   Диагностика, лечение и проследяване на пациентите и морфологичните промени след кръвоизлив от стомаха и дуоденума : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Венцеслав Георгиев Джурков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 116 с.

   

  

Сист. No: 9336

- 979 -

35957 

Джурков, Венцеслав Георгиев

   Диагностика, лечение и проследяване на пациентите и морфологичните промени след кръвоизлив от стомаха и дуоденума : Автореферат / Венцеслав Георгиев Джурков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 10185

- 980 -

36409, 36409-Гастроентерология 

Джурков, Венцеслав и др.

   Асцити / Венцеслав Джурков, Николай Кръстев . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 142 с.

   

   ISBN 978-954-8326-71-1 

  

Сист. No: 11324

- 981 -

35475 

Клинични наблюдения  / Борис Полнарев, Хр. Браилски, Т. Гълъбов, Р. Д. Тодоров, Б. Константинова и др . - София : Медицина и физкултура, 1958 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 9110

- 982 -

35762, 35762-Гастроентерология 

Кръстев, Н.

   Клинична хепатология / Н. Кръстев . - Пловдив : "Авто спектър" ЕООД, 2008 . - 505 с.

   

   ISBN 954-8932-47-9 

  

Сист. No: 9745

- 983 -

35294 

Куванджиев, Георги Константинов

   Формиране, изграждане и утвърждаване на българската народностна хранителна традиция през девети век : Автореферат / Георги Константинов Куванджиев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1999 . - 86 с.

   

  

Сист. No: 8643

- 984 -

36522, 36522-Гастроентерология 

Минимална стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия  /  Прев. Иван Янков, Владимир Андонов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 11792

- 985 -

Д 100

Минчев, Минчо Бойчев

   Комплексни клинико-лабораторни, радиоиндикаторни и ангиографски проучвания при чернодробната цироза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Минчо Бойчев Минчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1972 . - 272 с.

   

  

Сист. No: 5837

- 986 -

II 13606

Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар  / Антония Атанасова, Асен Алексиев, Иван Станчев, Пенка Акрабова и др ; Ред. Захарий Кръстев . - София : Иван Сапунджиев - ЕООД, 2002 . - 162 с.

   

   ISBN 954-9971-30-9 

  

Сист. No: 2452

- 987 -

, 33531 

Станчев, Иван Найденов

   Язвена болест : Клинико-генетичен и генетико-математичен анализ : Автореферат / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1995 . - 71 с.

   

  

Сист. No: 4075

- 988 -

Д 222

Станчев, Иван Найденов

   Язвена болест - клинико-генетичен, генетико-математичен и мултифакторен анализ : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Доктор на медицинските науки" / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1994 . - 284 с.

   

  

Сист. No: 4185

- 989 -

Д 211

Станчев, Иван Найденов

   Клинико-генетични изследвания при язвената болест на дванадесетопръсника : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Найденов Станчев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1982 . - 220 с.

   

  

Сист. No: 5900

- 990 -

Д 73

Темелков, Стефан Георгиев

   Върху някои чернодробни и жлъчни нарушения при язвената болест преди и след операция : Клинични, функционални и морфологични проучвания : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Стефан Георгиев Темелков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1971 . - 214 с.

   

  

Сист. No: 5787

- 991 -

II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев-ЕООД, 2001-

   

   Ч. 1 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Пенка Акрабова, Иванка Маринова, и др. . - 2001 . - 180 с.

   

   ISBN 954-9971-17-1/1 (ч. 1)

  

Сист. No: 2015

- 992 -

II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев-ЕООД, 2001-

   

   Ч. 1 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Пенка Акрабова, Иванка Маринова, и др. . - 2001 . - 180 с.

   

   ISBN 954-9971-17-1/1 (ч. 1)

  

Сист. No: 2015

- 993 -

II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев - ЕООД, 2001-

   

   Ч. 4 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Петър Учиков, Людмила Матева, и др. . - 2001 . - 497-660 с.

   

   ISBN 954-9971-21-1 (ч. 4)

  

Сист. No: 2454

- 994 -

II 13536

Хепатогастроентерология  : Тетрадки за студенти : Ч. 1- : Иван Сапунджиев - ЕООД, 2001-

   

   Ч. 4 / Захарий Кръстев, Искрен Коцев, Иван Станчев, Петър Учиков, Людмила Матева, и др. . - 2001 . - 497-660 с.

   

   ISBN 954-9971-21-1 (ч. 4)

  

Сист. No: 2454

- 995 -

Д 65

Янев, Петър Д.

   Върху някои функционални чернодробни промени при силикозата в Панагюрските мини : Дисертационен труд за получаване на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Петър Д. Янев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1962 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 5964

- 996 -

34852 

Янев, Петър Димитров

   Стомашна язва : Комплексно проучване с оглед на клинико-диагностични, патогенетични, прогностични и диспансерни проблеми : Автореферат / Петър Димитров Янев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1986 . - 66 с.

   

  

Сист. No: 7053

- 997 -

21443 

Янев, Петър и др.

   Следхепатитни състояния / Петър Янев, Стефан Йочев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1973 . - 172 с.

   

  

Сист. No: 7673

Ендокринология

- 998 -

Д 416 

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова

   Характеристика и немедикаментозно лечение на диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пенка Ангелова Ангелова-Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 171 с.

   

 корица 

Сист. No: 12459

- 999 -

36703 

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова

   Характеристика и немедикаментозно лечение на диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове : Автореферат / Пенка Ангелова Ангелова-Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12460

- 1000 -

Д 259 

Владева, Стефка Василева

   Захарен диабет и микроелементи - експериментални и клинични проучвания : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стефка Василева Владева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2003 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 6645

- 1001 -

36243 

Владева, Стефка Василева

   Захарен диабет и микроелементи - експериментални и клинични проучвания : Автореферат / Стефка Василева Владева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 55 с.

   

  

Сист. No: 10882

- 1002 -

35050 

Димитров, Димитър Василев

   Лептин в патогенезата на метаболитния синдром : Автореферат / Димитър Василев Димитров . - Варна : МУ - Варна, 2001 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 7703

- 1003 -

Д 118

Динков, Иван Рангелов

   Стомашни промени при хипертиреоидизма (Секреторни, хистоморфологични и имунологични проучвания) : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Рангелов Динков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1974 . - 231 с.

   

  

Сист. No: 5816

- 1004 -

35673 

Динков, Иван Рангелов

   Стомашни промени при хипертиреоидизма : Секреторни, хистоморфологични и имунологични проучвания : Автореферат / Иван Рангелов Динков . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1974 . - 35 с.

   

  

Сист. No: 9532

- 1005 -

Д 316 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2008 . - 186 с.

   

  

Сист. No: 9886

- 1006 -

35955 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Автореферат / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 10183

- 1007 -

35955 

Енчев, Енчо Димитров

   Остеопороза при мъже. Рискови фактори - тютюнопушене и консумация на алкохол : Автореферат / Енчо Димитров Енчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2009 . - 46 с.

   

  

Сист. No: 10183

- 1008 -

Д 304 

Митков, Митко Димитров

   Върху синдрома на поликистозните яйчници - клинични и хормонални характеристики и резултати от продължителна консервативна терапия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Митко Димитров Митков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 199 с.

   

  

Сист. No: 9333

- 1009 -

Д 280 

Нончев, Боян Иванов

   Значение на някои предоперативни клинични, имунологични, хистологични и терапевтични фактори за развитие на хипотиреоидизъм след субтотална резекция на щитовидната жлеза при болни от базедова болест : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боян Иванов Нончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 218 с.

   

  

Сист. No: 8197

- 1010 -

35952 

Нончев, Боян Иванов

   Значение на някои предоперативни клинични, имунологични, хистологични и терапевтични фактори за развитие на хипотиреоидизъм след субтотална резекция на щитовидната жлеза при болни от базедова болест : Автореферат / Боян Иванов Нончев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2006 . - 54 с.

   

  

Сист. No: 10180

- 1011 -

34859 

Павлов, Кр.

   Захарната болест като социално значимо заболяване. Епидемиологични, лечебно-профилактични и медико-социални проучвания : Автореферат / Кр. Павлов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1989 . - 47 с.

   

  

Сист. No: 7060

- 1012 -

Д 174

Павлова, Лена Иванова

   Проучвания върху калциево-фосфорния обмен при тиреотоксикоза : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Лена Иванова Павлова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1978 . - 163 с.

   

  

Сист. No: 6013

- 1013 -

Д 169

Хаджийски, Камен Славов

   Епидемиологични и фамилни проучвания върху ювенилната струма : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Камен Славов Хаджийски . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 210 с.

   

  

Сист. No: 2860

- 1014 -

Д 71

Христов, Кръстю Павлов

   Проучване върху лечението на захарната болест с бигванидови препарати : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Кръстю Павлов Христов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 177 с.

   

  

Сист. No: 22

- 1015 -

36271, 36271-Ендокринология 

Цветкова, Силвия и др.

   Диагностика и лечение на остеопорозата - практическо ръководство / Силвия Цветкова, Анастас Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2011 . - 44 с.

   

   ISBN 978-954-9549-57-7 

  

Сист. No: 10943

Нефрология

- 1016 -

, II 13082, II 13082-Вътрешни болести, II13082-Урология 

Димитраков, Д.

   Избрани лекции по нефрология / Д. Димитраков . - Пловдив : Маг 77, 1998 . - 158 с.

   

   ISBN 954-531-040-5 

  

Сист. No: 4778

- 1017 -

, 34218, 34218-Вътрешни болести, 34218-Нефрология 

Димитраков, Д. и др.

   Ръководство по бъбречни болести / Д. Димитраков, Й. Димитраков ; Ред. Димитър Димитраков . - Пловдив : Полиграф, 2001 . - 134 с.

   

   ISBN 954-9529-23-1 

  

Сист. No: 1533

- 1018 -

, 34412, 34412-Нефрология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Поликистозна бъбречна болест / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 198 с.

   

  

Сист. No: 1995

- 1019 -

, 33491, 33491-Нефрология, 33491-Урология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Поликистозна бъбречна болест / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1996 . - 197 с.

   

  

Сист. No: 3939

- 1020 -

, 33831, 33831-Вътрешни болести, 33831-Нефрология 

Димитраков, Димитър Йорданов

   Бъбречни болести : Диагноза и лечение / Димитър Йорданов Димитраков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1998 . - 102 с.

   

   ISBN 954-9529 -22-3 

  

Сист. No: 5176

- 1021 -

34222

Иванова, Елена М.

   Психотропни медикаменти и хронична бъбречна недостатъчност / Елена М. Иванова . - Пловдив : Макрос 2001, 2001 . - 115 с.

   

   ISBN 954-702-069-2 

  

Сист. No: 1540

- 1022 -

31050 

Карастанев, Иван

   Нарушения в неекскреторната функция на бъбреците / Иван Карастанев . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 160 с.

   

  

Сист. No: 1653

- 1023 -

Д 155

Карастанев, Иван Иванов

   Нарушения в кръвосъсирването и фибринолизата при някои бъбречни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Иван Иванов Карастанев . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1976 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 2801

- 1024 -

35606 

Карастанев, Иван Иванов

   Нарушения в кръвосъсирването и фибринолизата при някои бъбречни заболявания : Автореферат / Иван Иванов Карастанев . - Пловдив : МА - МФ Пловдив, 1976 . - 43 с.

   

  

Сист. No: 9450

- 1025 -

35295 

Кумчев, Емил Павлов

   Ренална остеодистрофия - възможности за неинвазивна оценка на ранните костни промени в преддиализен стадий : Автореферат / Емил Павлов Кумчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 59 с.

   

  

Сист. No: 8644

- 1026 -

, 34652-Нефрология 

Нефрология и урология  / Димитър Димитраков, Йордан Димитраков, Адриана Анадолийска, Ангел Логофетов, Владимир Овчаров и др ; Ред. Николай Беловеждов, Христо Куманов и др . - София : СНМДБ, 2003 . - 1119 с.

   

   ISBN 954-91290-1-2 

  

Сист. No: 2589

- 1027 -

21662 

Пачеджиев, Любомир

   Бъбречнокаменната болест и нейното лечение / Любомир Пачеджиев . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 80 с.

   

  

Сист. No: 7676

- 1028 -

34581

Стоянов, Александър Стоянов

   Някои аспекти на адекватността на хемодиализата и пътища за нейното оптимизиране : Автореферат / Александър Стоянов Стоянов . - Варна : МУ - Варна, 2002 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 2435

- 1029 -

21060 

Теодосиев, Любомир Ст.

   Бъбреците и жлезите с вътрешна секреция / Любомир Ст. Теодосиев . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1975 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 7678

Ревматология

- 1030 -

Д 389 

Lambova, Sevdalina Nikolova

   The role of capillaroscopy in rheumatology : Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebing-Universitat Gieben / Sevdalina Nikolova Lambova . - Gieben, 2011 . - 197 s.

   

  

Сист. No: 11825

- 1031 -

36404, 36404-Ревматология 

Баталов, Анастас

   Ставна ехография в съвременната ревматология / Анастас Баталов . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 279 с.

   

  

Сист. No: 11312

- 1032 -

Д 272 

Баталов, Анастас Згуров

   Артросонография на колянна става при болни с ревматоиден артрит : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Анастас Згуров Баталов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2005 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 7535

- 1033 -

Д 365 

Генева-Попова, Мариела Генчева

   Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза - клинична характеристика, костен метаболизъм, рискови фактори и препоръки за ранна диагноза : Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "Доктор" / Мариела Генчева Генева-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2013 . - 199 с.

   

  

Сист. No: 11358

- 1034 -

36586, 36586-Ревматология 

Генева-Попова, Мариела Генчева

   Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза / Мариела Генчева Генева-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 226 с.

   

   ISBN 978-619-7085-31-0 

 корица 

Сист. No: 12026

- 1035 -

Д 17

Даскалов, Тодор Николов

   Върху съкратителната функция на миокарда при активния ревматизъм без клапен порок : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Тодор Николов Даскалов . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1969 . - 177 с.

   

  

Сист. No: 2910

- 1036 -

21047 

Иванов, Н. и др.

   Ревматоиден артрит / Н. Иванов, К. Кънев, П. Солаков . - Пловдив : "Христо Г. Данов", 1974 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 7646

- 1037 -

35363, 35363-Ревматология 

Коларов, Р. и др.

   Синдром на Sjogren - медицинска и социална проблематика / Р. Коларов, М. Панчовска, С. Раденска-Лоповок . - София : Артик-2001, 2006 . - 144 с.

   

   ISBN 954-9365-15-8 

  

Сист. No: 8851

- 1038 -

35605 

Константинова, Веселина Константинова

   Клинико-имунологични проучвания при ревматоиден артрит : Автореферат / Веселина Константинова Константинова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1980 . - 30 с.

   

  

Сист. No: 9449

- 1039 -

34853 

Кузманова, Стефка Иванова

   Диагностични проучвания при ревматоиден артрит и остеоартрит : Автореферат / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1990 . - 76 с.

   

  

Сист. No: 7054

- 1040 -

Д 281 

Кузманова, Стефка Иванова

   Клинично приложение на артроскопията в ревматологията : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 341 с.

   

  

Сист. No: 8306

- 1041 -

35951 

Кузманова, Стефка Иванова

   Клинично приложение на артроскопията в ревматологията : Автореферат / Стефка Иванова Кузманова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2004 . - 146 с.

   

  

Сист. No: 10179

- 1042 -

Д 369 

Ламбова, Севдалина Николова

   Роля на капиляроскопията в ревматологията : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" в университета "Юстус Лийбих", Гийсен, Германия / Севдалина Николова Ламбова . - Гийсен, 2011 . - 228 с.

   

  

Сист. No: 11540

- 1043 -

36855 

Николов, Николай и др.

   Актуални аспекти на ревматологичната помощ в България / Николай Николов, Мария Панчовска-Мочева, Златимир Коларов, Рашо Рашков : Издателска група "България", 2013 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-2975-03-8 

 корица 

Сист. No: 12794

- 1044 -

, 34382, 34382-Ревматология 

Панчовска, М. и др.

   Синдром на Sjogren / М. Панчовска, Й. Шейтанов . - София : Център за информация по медицина, 2001 . - 119 с.

   

   ISBN 954-8627-85-Х 

  

Сист. No: 1913

- 1045 -

35016 

Панчовска, Мария Стоянова

   Клинични, генетични и имунологични проучвания при синдром на Sjogren : Автореферат / Мария Стоянова Панчовска . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 2000 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 7480

- 1046 -

Д 113

Солаков, Панайот Цонков

   Епидемиологични, диагностични и фамилни проучвания при ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане научна степен "Кандидат на медицинските науки" / Панайот Цонков Солаков . - Пловдив : ВМИ - Пловдив, 1973 . - 192 с.

   

  

Сист. No: 26

- 1047 -

34496

Ставни и системни ревматични болести  : Болести на съединителната тъкан / Васил Симеонов Атанасов, Мария Борисова Балабанова, Любен Асенов Дурмишев, Боряна Николова Киперова, Кирил Димов Праматаров и др ; Ред. Никола Златков . - София : Медицина и физкултура, 2002 . - 167 с.

   

   ISBN 954-420-125-4